AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Halina Majkusiak, Beata Bernat, Anna Chr
Wychowanie komunikacyjne, Program nauczania

Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych z zakresu edukacji komunikacyjno-drogowej w szkole podstawowej

- n +

Program zajęć profilaktyczno- wychowawczych z zakresu edukacji komunikacyjno- drogowej do realizacji w klasach IV-V szkoły podstawowej

Cele i zadania pracy nauczyciela wychowania komunikacyjnego w szkole ukierunkowane są na wyrabianie u uczniów umiejętności rozpoznawania i oceny zagrożeń, wdrażania oraz utrwalania prawidłowych i bezpiecznych zachowań na drodze, a także w środkach komunikacji miejskiej.

Aby móc dobrze realizować te zagadnienia niezbędne jest wyposażenie szkół w odpowiednie środki dydaktyczne, podręczniki czy też materiały metodyczne dla nauczycieli.

Zestawy materiałów dotyczących ćwiczeń z zakresu BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) często inspirują nauczycieli do organizowania w swoich szkołach zajęć praktycznych nie tylko na lekcjach wychowania komunikacyjnego, ale również we współpracy z innymi nauczycielami.

Dzięki takiej współpracy uczeń może przez dłuższy czas (nie tylko na wybranych jednostkach) uczestniczyć w zajęciach związanych z edukacją komunikacyjną. Stałe i systematyczne przypominanie wiadomości o ruchu drogowym, przepisach, organizowanie wystawek, konkursów, zabaw tematycznych wyrabia w uczniu nawyk prawidłowych zachowań na drodze, a także umiejętną ocenę ryzyka związanego z ruchem drogowym.

Poznanie zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga przyswojenia przez dziecko pewnych definicji, rozumienia znaczenia znaków i sygnałów drogowych, a przede wszystkim nabycia umiejętności prawidłowego i bezpiecznego poruszania się na drodze.

Realizacja tych treści powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami programowymi na lekcjach wychowania komunikacyjnego. Aby jednak uatrakcyjnić uczniom możliwość zagłębiania się w tematykę edukacji komunikacyjnej, zachęcić ich do systematycznego zdobywania i pogłębiania swojej wiedzy, a także czerpania z posiadanych wiadomości satysfakcji postanowiłyśmy stworzyć profilaktyczny program edukacyjny.

Poprzez zabawę, ścisłą współpracę w zespole, pracę z nauczycielem przedmiotu i nauczycielem wychowawcą, przy koniecznym zaangażowaniu rodziców pragniemy wskazać na bardzo ważny problem: jak zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci na drodze. Realizacja naszego programu celowo rozciąga się w czasie (trwa cały rok) i zwieńczona jest tuż przed wakacjami, aby przestrzeganie przepisów zakorzenione podczas realizacji programu stało się nawykiem i nikogo nie nurtowały obawy o bezpieczeństwo dzieci na drodze.

Założenia programu:

- program zajęć adresowany jest do uczniów klas IV-V szkoły podstawowej,
- ma charakter profilaktyczno- wychowawczy,
- ma na celu zaprezentowanie zestawu wielu interesujących sposobów, za pomocą których można uświadomić uczniom zagrożenia jakie stwarza ruch drogowy,
- łączenie szeregu zagadnień dotyczących wychowania komunikacyjnego z innymi przedmiotami szkolnymi (zwłaszcza nauką przyrody, matematyką, językiem polskim czy techniką),
- zachowanie równowagi w doborze metod przeprowadzania zadań, a w szczególności zwrócenie uwagi na ćwiczenia praktyczne, prace pisemne, plastyczne i dyskusję.

Cele programu:

- kształtowanie umiejętności wskazywania związków przyczynowo- skutkowych,
- wyrabianie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
- zmiana postaw dzieci w stosunku do zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
- połączenie zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego z programem szkolnym i zaprezentowanie ich w formie ćwiczeń,
- przyczynienie się do zmniejszenia wypadków z udziałem dzieci,
- uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z uczestnictwa ich dzieci w ruchu drogowym,
- systematyczne przeprowadzanie zajęć w celu stałego przypominania o zasadach ruchu drogowego.

Realizacja programu:

Program opracowany został w wersji, na którą składa się cykl całogodzinnych zajęć lekcyjnych. Połączone zostały min. edukacje polonistyczna, matematyczna, plastyczno-muzyczna, przyrodnicza, techniczna i inne.

Czas realizacji:

Przewidywany czas realizacji obejmuje miesiące od października do maja następnego roku. Prezentacja dokonań całorocznych odbywa się na uroczystej akademii w "Tygodniu Ruchu Drogowego" na początku czerwca.

Metody i formy pracy:

1. Metody i formy aktywizujące:
- wycieczka
- "burza mózgów"
- metoda graffiti
- inscenizacja
- wywiad
- plakat
- komiks
- metody integracyjne
- gazetka.
- praca w grupach: uczniowie współpracują ze sobą, prowadzą rozmowy, dyskusje, wyciągają właściwe wnioski.
2. Wspierająca rola nauczyciela:
- nauczyciel występuje w roli doradcy i koordynatora.

Treści kształcenia:

Edukacja komunikacyjna:
- opisywanie, rysowanie drogi do szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na istniejące zagrożenia i niebezpieczeństwa,
- zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
- podstawowe znaki i sygnały drogowe,
- elementy odblaskowe- konieczny element wyposażenia każdego ucznia,
- miejsca przeznaczone lub przystosowane do zabaw,
- bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer, rowerzysta,
- bezpieczne korzystanie z deskorolki i rolek,
- pogłębianie wiadomości dotyczących znajomości kodeksu ruchu drogowego,
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Edukacja techniczna:
- czytanie znaków i symboli graficznych występujących na mapach,
- analiza środowiska ucznia z punktu widzenia technicznego (dom, droga do szkoły, miejsce zabaw),
- czytanie rysunków schematycznych i poglądowych (rower, mapa),
- znaczenie normalizacji w rysunku technicznym.

Edukacja informatyczna:
- zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem,
- korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacenia własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy,
- opracowanie za pomocą komputera tekstów, rysunków i motywów,

Edukacja ekologiczna:
- wpływ codziennych czynności i zachowań w miejscu zabaw na stan środowiska naturalnego,
- przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym,

Sposoby realizacji treści programowych:

1. Wykonanie mapki okolicy szkoły. Wykazanie miejsc bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Ustalenie tras dojścia uczniów do szkoły. Przeprowadzenie rozmów z uczniami w celu ustalenia, w jakich miejscach najczęściej dochodzi do łamania przez nich przepisów (co głównie spowodowane jest chęcią skrócenia sobie drogi do szkoły).
- Wykonanie dużych map okolic szkoły z wyraźnym zaznaczeniem (najlepiej czerwonym punktem) miejsc, w których uczniowie łamią przepisy narażając swoje życie na niebezpieczeństwo.
Wykonane mapy można zaprezentować np. podczas zebrań z rodzicami lub na comiesięcznych dyżurach nauczycieli (chodzi tu o uświadomienie rodzicom, w jakich miejscach na ich dzieci może czyhać niebezpieczeństwo. Da to możliwość zastanowienia się czy nie wzmóc kontroli nad dzieckiem w drodze do szkoły, czy też nie pomyśleć o zorganizowaniu dojazdu lub opieki osoby dorosłej).

Przygotowane mapy można przedstawić za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły w Urzędzie Miejskim z sugestią wyznaczenia pasów lub progów zwalniających w najbardziej niebezpiecznych miejscach.
(do realizacji na godzinach wychowawczych, przyrodzie, technice)

2. Plakaty lub komiksy o tematyce BRD.
- Zorganizowanie wystawy plakatów na korytarzu szkolnym
- Wydanie gazetki z komiksami.
(do realizacji na lekcjach plastyki, informatyki)

3. Przeprowadzenie wywiadu lub spotkania z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji.
- Ułożenie programu spotkań (może dotyczyć np. przygotowań do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, prelekcji w klasach I-III),
- Przygotowanie zestawu pytań,
- Zamieszczenie wywiadu w gazetce szkolnej.
(do realizacji na języku polskim, technice)

4. Wydanie gazetki związanej z edukacją komunikacyjną.
- Przygotowanie krzyżówek, rebusów, zagadek,
- Sprzedaż gazetek i ogłoszenie konkursów na najciekawsze rozwiązania zadań zamieszczonych w gazetce,
- Ogłoszenie wyników konkursów i uroczyste wręczenie nagród,
- Wybranie szkolnego Omnibusa Ruchu Drogowego (zostaje nim uczeń, który rozwiązał największą ilość zadań konkursowych)
(do realizacji na języku polskim, matematyce, technice, informatyce, języku angielskim- zadania językowe związane z ruchem drogowym),

5. Zapoznanie z treścią filmów pt. "Bezpieczeństwo dziecka" i "Cztery i pół minuty".
- Obejrzenie filmów
- Przeprowadzenie dyskusji
- Wyciągnięcie właściwych wniosków.
(do realizacji na godzinach wychowawczych lub na zajęciach świetlicowych)

6. Przygotowanie tekstu piosenki o tematyce edukacji komunikacyjnej na znaną melodię
i zaprezentowanie jej na uroczystej akademii podsumowującej w "Tygodniu Ruchu Drogowego".
(do realizacji na języku polskim, muzyce)

7. Ułożenie wiersza, opowiadania o problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego.
(do realizacji na języku polskim, języku angielskim)

8. Przygotowanie inscenizacji, przedstawienia o tematyce edukacji komunikacyjnej (np. na wesoło) dla uczniów klas I-III i zaprezentowanie podczas dni podsumowujących realizację programu.
(do realizacji na języku polskim- przygotowanie scenariusza przedstawienia, na technice- scenografia i kostiumy).

9. Zorganizowanie zawodów sprawnościowych w pokonywaniu toru przeszkód dla uczniów, którzy w danym roku szkolnym zdobyli kartę rowerową o tytuł "Najsprawniejszego rowerzysty".
- Przygotowanie toru przeszkód,
- Ustalenie regulaminu zawodów,
- Przeprowadzenie konkursu i rozdanie nagród.
(do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego)

Ewaluacja:

I etap (koniec maja)
Uczniowie zdają sprawozdanie z pracy dołączając przygotowane materiały: teksty piosenek, przedstawień, wiersze, prace plastyczne, komiksy, wykazy obliczeń, schematy itp.)

II etap (początek czerwca)
Podsumowanie całorocznej pracy odbędzie się w "Tygodniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego". Zadaniem każdego zespołu uczniowskiego jest zaprezentowanie wyników swojej pracy na uroczystej akademii (pozostałe prace zostaną wywieszone na wystawie w/w tygodniu).
Możliwość zaprezentowania swoich dokonań przed dyrekcją, gronem pedagogicznym, rodzicami, przedstawicielami władz, czy też policją, pozwoli ukazać uczniom jak ważne było nasze przedsięwzięcie.

Bibliografia:

K. Mincewicz - Poradnik metodyczny dla nauczycieli techniki.
G. Koba - Technologia informacyjna
H. Józefowicz, E. Kaczmarek -"Pieszo i rowerem"- wychowanie komunikacyjne z techniką.
A. Nowak -Technika
H. Dobrowolska -Jutro pójdę w świat
J. Fojt- Jasińska, K. Szarowska, I. Tarnawa- Januszek, W. Chmielewski, P. Januszek -Przyroda
J. Białowąs, K. Chmielewska, A. Drogowski, E. Figielska- Pezda, I. Mordaka -"Informatyka 2000".
Czasopisma: Wychowanie komunikacyjne.

Opracowanie: mgr Halina Majkusiak nauczycielka techniki i informatyki w PSP nr 1 w Radomiu
mgr Beata Bernat nauczycielka techniki i informatyki w PSP nr 13 w Radomiu
mgr Anna Chrzanowska nauczycielka techniki i informatyki w PSP nr 9 w Radomiu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6998


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.6Ilość głosów: 5

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.