AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Czernel
Awans zawodowy, Artykuły

Jak zostać nauczycielem mianowanym?

- n +

Jak zostać nauczycielem mianowanym?

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu musi zgodnie z wymaganiami § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli ( ze zmianami z 29 maja 2002 r) w szczególności:

1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu i potrzeb szkoły.
2. Pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe (samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego).
- Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły.

Od czego należy zacząć?

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie stażu w takim terminie, by mógł rozpocząć staż z dniem 1 września. Normalnie staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach staż może zostać skrócony. Dyrektor szkoły przydziela nam opiekuna stażu(spośród nauczycieli mianowanych bądź dyplomowanych )
Pod jego okiem nauczyciel kontraktowy opracowuje i realizuje plan rozwoju zawodowego.

Przed napisaniem planu rozwoju zawodowego warto dokonać autoanalizy, czyli określenia mocnych stron i potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego. Na tej podstawie możesz sformułować cele rozwoju.

Plan rozwoju można przedstawić w formie tabeli lub w formie opisowej. Można uwzględnić poszczególne sfery, w których będziesz opisywać swoje działania. Najlepiej jednak pisać plan uwzględniając wymagania kwalifikacyjne, ułatwi to później napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Nie rób tego pochopnie. Przed przystąpieniem do napisania planu dobrze się zastanów, do czego możesz się zobowiązać, co możesz zrealizować. Dokładna analiza pozwoli Ci na właściwe napisanie planu a potem jego sprawozdania. Twój plan powinien mieć charakter indywidualny.

O czym musi pamiętać nauczyciel O co powinien zadbać dyrektor Na co będzie zwracać uwagę komisja
- plan ma być do realizacji (jasno skonstruowany, precyzyjny, działania rozłożone w czasie, podane określone sposoby potwierdzenia działań, formy realizacji, terminy)
- ma zawierać cele rozwoju zawodowego (wizję własnego rozwoju)- ma przylegać do zadań i powinności określonych w § 4 rozporządzenia
- ma uwzględniać wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu
Plan musi ujmować:
- zadania zreformowanej szkoły (podstawy programowe), ma być w zgodzie z planem rozwoju szkoły
- plan ma być złożony i poprawiony w określonym terminie- dyrektor ma prawo do przedstawienia swoich uwag
- dyrektor zatwierdza plan po dokonaniu przez nauczyciela koniecznych korekt
- kryterium podmiotowości (punktem wyjścia do konstruowania planu jest nauczyciel i jego samoocena dotychczasowej pracy)
- kryterium adekwatności planu do wymogów określonych w rozporządzeniu
- kryterium operacjonalizacji celów i zadań ujętych w planie (co, w jaki sposób)

W czasie stażu należy konsekwentnie realizować swój plan. Zgromadzone dokumenty układać w swojej teczce wg zaproponowanej kolejności:

Wymagane dokumenty wymienione są w § 7 ust.1 cytowanego rozporządzenia. Są to: § 7 ust. 1 pkt 1 - dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów.

Nie załączaj oryginałów. Wszystkie dokumenty ( kopie) powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
- dyplom ukończenia wyższej uczelni
- dyplomy ukończenia studiów podyplomowych
- akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
- stopień specjalizacji

§ 7 ust. 1 pkt 2
- zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu. Zaświadczenie to otrzymujesz na piśmie od dyrektora szkoły.

§ 7 ust. 1 pkt 3
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 1 pkt 4
- ocena dorobku za okres stażu ( dokonuje jej na piśmie dyrektor szkoły na podstawie sprawozdania korzystając z propozycji oceny przygotowanej przez opiekuna stażu.
- wymagania egzaminacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 4 ust. 2 pkt 1
- dokumentacja potwierdzająca umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

Mogą to być następujące dokumenty:
- scenariusze i konspekty lekcji prowadzonych,
- hospitacje zajęć opiekuna
- udział w kursach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach, pokazanie zmian, jakie wprowadziliśmy na skutek doskonalenia
- program autorski,
- ciekawe metody pracy z rodzicami, klasą
- ciekawe prowadzenie godziny wychowawczej

§ 4 ust. 2 pkt 2
- dokumentacja potwierdzająca umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PCK
- współpraca z rodzicami, rozpoznanie środowiska lokalnego
- współpraca z radą gminy, parafią, fundacjami i innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz naszego środowiska
- zorganizowanie dla swoich uczniów i uczniów w szkole rajdu integracyjnego
- działania na rzecz poprawy stanu naszego środowiska, udział w akcji Sprzątanie Świata
- udział w różnych imprezach i konkursach prozdrowotnych, ekologicznych, środowiskowych

§ 4 ust. 2 pkt 3
- dokumentacja potwierdzająca uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu i potrzeb szkoły.
- udział w pracach samorządu uczniowskiego
- praca w kołach na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętej nałogami
- wyświetlanie filmów, zapraszanie prelegentów w celu poprawy działań wychowawczych i opiekuńczych
- społeczne zaangażowanie uczniów w różne akcje charytatywne
- prowadzenie lekcji otwartych, warsztatów, konkursów, imprez, wycieczek
- zorganizowanie imprez szkolnych, akademii
- prowadzenie szkoleń dla rady pedagogicznej lub zespołów samokształceniowych
- praca w komisjach opracowujących dokumentację szkolną

§ 4 ust. 2 pkt 4
- dokumentacja potwierdzająca umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu komputerowego
- karty pracy dla uczniów, nauczycieli, przygotowane sprawdziany
- udział w konkursach informatycznych
- wykorzystywanie na lekcji encyklopedii multimedialnej
- korzystanie z Internetu
- opracowanie strony internetowej
- przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
- opracowanie własnego programu komputerowego

§ 4 ust. 2 pkt 5
- dokumentacja potwierdzająca posiadanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
- zeszyt obserwacji uczniów w ciągu całego roku szkolnego
- możesz opisać przypadki uczniów szczególnie uzdolnionych, przedstawić ciekawe formy pracy z nimi, zamieścić konspekty lekcji, zajęć, programy
- prelekcje dla rodziców
- możesz zaprezentować literaturę pedagogiczną i psychologiczną przeczytaną w ciągu stażu, ile z niej skorzystałeś, do czego ci była przydatna
- możesz przygotować referat dla rady pedagogicznej na tematy dotyczące bieżących spraw oświaty
- musisz śledzić na bieżąco najnowsze publikacje oświatowe
- możesz przygotować własny artykuł w prasie oświatowej
- współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami współdziałającymi ze szkołą i oświatą

Wszystkie swoje działania musisz dokładnie opisać wykazując się znajomością prawa oświatowego, literatury pedagogicznej i psychologicznej

§ 4 ust. 2 pkt 6
- dokumentacja potwierdzająca znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.
- musisz znać przepisy prawne dotyczące twojej placówki
- na podstawie tych dokumentów możesz opisać podejmowanie różnych działań

W trakcie prezentacji dorobku zawodowego przed komisją należy wykazać się znajomością przepisów oświatowych (umieć je odszukać, wiedzieć czego dotyczą, gdzie się znajdują w szkole)

§ 7 ust. 3
- inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych nauczyciela.
W tym punkcie należy przedstawić i opisać te działania, które w twojej pracy służą uczniom, rodzicom, szkole, a których nie opisałeś wcześniej ( pochwały, dyplomy, listy gratulacyjne, podziękowania).

Każdy z obszarów musi być dokładnie przeanalizowany. Dobrze zrobisz, jeżeli dokonasz autorefleksji - co ci to dało, twoim uczniom, szkole, nauczycielom.

Wszystkie dokumenty muszą być potwierdzone przez dyrektora, metodyka itp.

Pod koniec stażu opiekun przygotowuje projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Po zakończonym stażu piszesz sprawozdanie z planu rozwoju, przedkładasz go dyrektorowi szkoły, który po dokładnej analizie, akceptuje Twój plan i dokonuje pisemnej oceny ( pozytywnej lub negatywnej). Pozytywna ocena upoważnia cię do złożenia wniosku o postępowanie egzaminacyjne.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny od dyrektora przygotowujesz pełną dokumentację dla komisji. W ciągu 14 dni od wystawienia oceny pozytywnej nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego. jego wniosek musi być rozpatrzony w ciągu 14 dni. Jeśli dokumentacja spełnia wymagania formalne komisja wyznacza termin egzaminu. O egzaminie kandydat musi być poinformowany co najmniej 14 dni wcześniej.

Od oceny przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do organu nadzorującego szkołę. Organ nadzoru ma 21 dni na ustosunkowanie się do odwołania. Jego ocena jest ostateczna. Jeśli nie dotrzyma terminu nauczyciel przystępuje do egzaminu

Komisja egzaminacyjna

I Analiza formalna dokumentacji
Analizie podlegają w szczególności konieczne dokumenty:
- czy nauczyciel posiada stopień n- la kontraktowego (akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego)
- czy nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje (poświadczone kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje)
- czy nauczyciel odbył prawidłowy staż (zaświadczenie dyrektora szkoły)
- czy staż zakończył się pozytywną oceną dorobku zawodowego (karta oceny dorobku zawodowego)
- czy sprawozdanie potwierdza realizację planu (sprawozdanie i załączniki)
- czy nauczyciel złożył dokumentację potwierdzającą realizację wymagań egzaminacyjnych
II Jeżeli dokumentacja nie spełnia wymagań formalnych zostaje odesłana ze wskazaniem, jakie braki należy uzupełnić i w jakim terminie ponownie złożyć wniosek z uzupełnioną dokumentacją (7 dni)
Uwaga!!! Nowy wniosek do organu prowadzącego o kontynuację postępowania egzaminacyjnego (w 2 egzemplarzach)

III Komisja przeprowadza egzamin i ocenia

W skład komisji wchodzą:
- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako przewodniczący
- dyrektor lub wicedyrektor szkoły
- trzej eksperci z listy Ministra Edukacji Narodowej
- na wniosek nauczyciela przedstawiciel związku zawodowego
- jako obserwator może w komisji uczestniczyć przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

Jeśli twój wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego wpłynie do organu prowadzącego przed 30 czerwca to egzamin odbędzie się przed końcem sierpnia. Jeśli nie zdążysz do końca czerwca, to egz. odbędzie się w styczniu lub lutym następnego roku.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego:
- dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego
- odpowiada na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące wymagań określonych w § 4 ust. 2.

Każdy członek komisji ma do dyspozycji 20 punktów. Kandydat zdaje egzamin, jeśli otrzyma w sumie od wszystkich ekspertów 2/3 możliwych do uzyskania punktów. Nauczyciel, który zdał egzamin, otrzymuje zaświadczenie o zdanym egzaminie od organu prowadzącego szkołę.

Zastanów się czy zostały spełnione następujące kryteria (brane pod uwagę przez komisję egzaminacyjną):
- czy na przykład nie zebrałeś za dużo dokumentów, a to może oznaczać, że nie potrafisz dokonać krytycznej oceny swojej pracy zawodowej
- czy wszystkie dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dokumentacja musi być podzielona na działy - paragrafy zgodnie z rozporządzeniami
- postaraj się, by w dokumentacji znalazła się krótka notatka, refleksja z korzyści, jakie wyniosłaś z realizacji zadań planu rozwoju. Co zyskała szkoła, uczniowie nauczyciele, środowisko
Twoje sprawozdanie możesz przedstawić w formie tabeli z uwzględnieniem: zadań, samooceny, i dowodów potwierdzających lub w formie opisowej.
- Czy twoja praca jest przejrzysta i czytelna. W zależności od ilości dokumentów musisz ustalić sposób ich gromadzenia. Każdy dział musi zawierać spis treści, który będzie informował komisję o rodzaju i ilości zgromadzonych dokumentów. Bardzo ważne jest wizualne wrażenie, dodatkowo możesz podzielić swoje działy kolorowymi kartkami.

Pamiętaj!
Systematycznie i na bieżąco zbieraj i notuj swoje osiągnięcia, zorganizowane imprezy, zgromadzone pomoce i materiały. Zapisuj swoje refleksje, spostrzeżenia i uwagi. Segreguj je w osobnych teczkach - później łatwiej usystematyzować swoją pracę.

Opracowanie: mgr Anna Czernel

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 28499


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.6Ilość głosów: 5

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.