Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Teresa Homańczyk
Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

OKRES STAŻU 1.09.2000 - 31.05.2003

WSTĘP

Pracę rozpoczęłam 14 lutego 1991 roku w Szkole Podstawowej nr 3. Byłam na ostatnim roku studiów chemicznych na wydziale Matematyczno - Chemiczno - Fizycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku zmian wprowadzonych reformą oświaty z 1999 roku w Zawadzie utworzono Gimnazjum nr 2 oraz wygasającą Szkołę Podstawową nr 3. Efektem tego było podjęcie przez mnie obowiązków nauczyciela w gimnazjum z równoczesną pracą wychowawcy w szkole podstawowej.

Przed wejściem w życie reformy oświaty, przewidując potrzeby szkoły, w której pracowałam, podjęłam studia podyplomowe z informatyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, co dało mi dodatkowe kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu.

Wprowadzone, wraz z reformą oświaty, zmiany w Karcie Nauczyciela umożliwiły mi ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego. 1 września 2000 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy. Przez cały okres stażu pracowałam w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu - Zawadzie ucząc chemii, informatyki oraz pełniąc funkcję wychowawcy. Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie na założeniach Planu Pracy Szkoły, wytycznych Planu Wychowawczego, Misji Szkoły uwzględniłam również potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.

Głównymi celami mojego planu było podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły oraz wzbogacenie kwalifikacji pedagogicznych. Kierując się tymi założeniami realizowałam zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

I. Podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.

Realizując to zadanie:

poznawałam procedurę awansu zawodowego - wyszukiwałam i analizowałam (szczególnie na początku mojego stażu) przepisy prawa oświatowego, oprócz obowiązujących aktów prawnych przeglądałam strony internetowe, uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej, co spowodowało podjęcie decyzji o awansie zawodowym. Zdobywałam i analizowałam informacje dotyczące nie tylko mojego przyszłego stopnia awansu. Zapoznałam się między innymi z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z póź. zm.).

Doskonaliłam swój warsztat i metody pracy poprzez następujące działania:
- w okresie stażu (w latach 2000-2003) brałam udział w spotkaniach warsztatowych zespołu nauczycieli chemii powiatu mikołowskiego, zał.1
- 10.04.2002 r. uczestniczyłam w konferencji metodycznej "Koordynacja programów nauczania chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego", gdzie zaprezentowano program i podręcznik do szkoły średniej, co pozwoliło mi przygotować i ukierunkować uczniów gimnazjum do dalszej nauki chemii, zał.2
- na bieżąco uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli organizowanym w mojej szkole (WDN), oraz brałam udział w warsztatach dla RP m.in. na temat: "Realizacja zadań szkoły", "Metody aktywizujące w nauczaniu", "Hospitacja diagnozująca",
- stale aktualizowałam wiedzę i pojawiające się zmiany w przepisach dotyczących systemu oświaty poprzez różne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, spotkania z nauczycielami powiatu mikołowskiego,z metodykiem fizyki panią Wandą Kiołbasa oraz z panią mgr Marzeną Majorek - st. wizytatorem aby zapewnić prawidłowy przebieg dalszej pracy zawodowej,
- systematycznie opracowywałam testy i materiały do lekcji chemii
i informatyki wykorzystując umiejętności zdobyte na studiach, kursach,
w oparciu o literaturę metodyczną oraz korzystając z materiałów zdobytych
z Internetu szczególnie z portali edukacyjnych: www.profesor.pl, www.nauczyciel.pl, www.eduseek.pl
- w okresie całego stażu współpracowałam ze specjalistami (psychologami, pedagogami, m.in. z PPP Mikołów) w celu rozwiązywania i zapobiegania problemom dydaktycznym i wychowawczym; brałam aktywny udział w zajęciach integracyjnych i antystresowych ze swoją klasą,
- w czasie stażu wzbogacałam wiadomościami z literatury pedagogicznej, kursów i ciekawych stron z Internetu spotkania z rodzicami; m. in.: uwzględniłam problematykę sposobów uczenia się "Jak się uczyć", materiały z Internetu "Dlaczego warto chodzić na wywiadówki?", czy też preorientacji zawodowej wykorzystując wiedzę nabytą podczas kursu "Ja
i mój zawód", zał.3
- wzbogaciłam warsztat pracy m.in. o foliogramy (chemia), prezentacje multimedialne (np. równania reakcji chemicznych), test w języku HTML sprawdzający opanowanie wiadomości przez uczniów z działu "Atomi cząsteczka", zał.4
- wykorzystując środki pozyskane w ramach pracy sklepiku szkolnego zakupiłam biurko pod komputer nauczyciela, zasilacz UPS; pozyskałam sponsora na zakup tablicy do sali informatycznej,
- w celu polepszenia pracy uczniów i nauczycieli innych przedmiotów zmodernizowałam szkolny serwer Windows NT przez wykonanie nowego podziału przestrzeni dyskowej zgodnego z potrzebami pracowni,
- wykorzystując programy komputerowe, na bieżąco opracowywałam testy, sprawdziany z chemii i informatyki co w decydującym stopniu ułatwiło pracę uczniom oraz ankiety i kwestionariusze mające na celu dokonywanie ewaluacji i określenia poziomu realizacji celów lekcji,
- w roku szk. 2002/2003 rozpowszechniłam wśród wychowawców komputerowe wypisywanie świadectw dla uczniów naszej szkoły w oparciu o stworzoną przez siebie bazę danych uczniów i uzyskanych przez nich ocen oraz szablon w edytorze tekstu Word (korespondencja seryjna),
- doskonaląc własny warsztat pracy uczestniczyłam w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych przez innych nauczycieli szczególną uwagę zwracając na wykorzystanie metod aktywizujących
w pracy z uczniami; sama przeprowadzałam lekcje w ramach pełnionej funkcji opiekuna stażu. zał.5

II. Uczestniczyłam w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

Realizując to zadanie:

- w maju 2002 i 2003 roku byłam członkiem komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów końcowych uczniów klas III gimnazjum; uczestniczyłam w opracowywaniu wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych w części matematyczno - przyrodniczej,
- od 2002 roku biorę udział w pracach sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej szkole, co roku zbieramy coraz większą sumę pieniędzy angażując w przygotowania ludzi również spoza Gimnazjum, m. in. poprzez tę działalność promujemy naszą szkołę w środowisku lokalnym i miasto na terenie powiatu, zał.6
- na bieżąco współpracowałam ze wszystkimi zainteresowanymi nauczycielami w zakresie wykorzystania technik informatycznych, zakładałam konta pocztowe na serwerze szkolnym, zachęcałam do korzystania z programów multimedialnych nauczycieli innych przedmiotów,
- w roku szkolnym 2000/2001 przygotowałam pytania z chemii i informatyki oraz dyplomy w ramach konkursu na szczeblu miejskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod hasłem "Wiem wszystko", zał.7
- przez cały okres stażu przygotowywałam zaproszenia, podziękowania, plakaty, dyplomy na potrzeby różnych imprez odbywających się w szkole, m. in. podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego (jasełka, podziękowania dla przyjaciół szkoły, festyny organizowane przez rodziców), zał.8
- co roku, aktywnie uczestniczę w goszczących już na stałe w naszej szkole imprezach, m. in.: "Podziękowanie dla sponsorów i przyjaciół szkoły" (styczeń i czerwiec każdego roku), w kwietniu 2002 r. przygotowywałam II Orzeskie Spotkania Kobiet,
- od początku stażu pełnię opiekę nad pracownią komputerową opracowałam nasz szkolny Regulamin Pracowni Komputerowej; jestem również administratorem szkolnej sieci komputerowej, na bieżąco usuwam usterki i błędy, które przy dużym zainteresowaniu pracownią przez uczniów i nauczycieli pojawiają się w komputerach; dzięki mojej pracy korzystanie z pracowni i dostęp do Internetu także dla innych pracowników szkoły jest stale możliwy, zał.9
- systematycznie w ciągu całego stażu w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadziłam koła chemiczne i informatyczne; często poświęcałam nieodpłatnie swój czas uczniom na dodatkowych konsultacjach służąc pomocą uczniom zdolnym i z problemami,
- jako społeczny zastępca dyrektora szkoły systematycznie wspomagam swoimi wiadomościami i umiejętnościami dyrektora, ułożyłam Regulamin Dyżurów Nauczycieli, który został zatwierdzony przez RP, usprawniłam organizację zastępstw na zajęciach szkolnych podczas nieobecności nauczycieli,
- jako opiekun sklepiku szkolnego (działającego w ramach RR) przyczyniłam się do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na potrzeby szkoły, zał.10
- od roku szkolnego 2001/2002 prowadziłam działania mające na celu promocję szkoły w środowisku lokalnym poprzez:
* opracowanie ulotki informacyjnej i promującej nasze gimnazjum przed rekrutacją młodzieży na kolejne lata nauki,
* utworzenie i opublikowanie w Internecie informacyjnej strony naszej szkoły - adres: www.szkoly.edu.pl/gim2.orzesze,
* założenie i obsługę na bieżąco konta poczty elektronicznej naszego gimnazjum: gim2_orzesze@szkola.net,
- zorganizowałam i przeprowadziłam w okresie mojego stażu następujące konkursy na szczeblu szkoły
* konkurs chemiczny,
* konkurs na Stronę Internetową Gimnazjum,
* konkurs na logo szkoły,
* turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego (2000/2001), oraz miejski w roku szkolnym 2002/2003, zał.11
- przygotowywałam materiały oraz pracowałam merytorycznie z uczniami biorącymi udział w konkursach:
* z obrony cywilnej na szczeblu miejskim, (w r. szk. 2000/2001 - II miejsce, w r. szk. 2001/2002 organizacja konkursu w naszym gimnazjum i zajęcie II miejsca, w r. szk. 2002/2003 - I miejsce)
* turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na szczeblu miejskim (w r. szk. 2000/2001 III miejsce w r. szk. 2002/2003 zajęcie I miejsca),
* turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na szczeblu powiatowym (w r. szk. 2002/2003 zajęcie III miejsca ), zał.12
- systematycznie uczestniczyłam w pracach komisji podczas konkursów szkolnych m. in. matematycznym - "Talent", przewodniczyłam olimpiadzie przedmiotowej z chemii, z języka polskiego oraz brałam udział w pracach komisji przy olimpiadach przedmiotowych z biologii, fizyki, geografii,
- byłam członkiem zespołu nauczycieli biorących udział w konkursie dla nauczycieli zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach obchodów Tygodnia Kultury Regionalnej Miasta Orzesze; za przygotowanie "Projektu wycieczki po najbliższej okolicy" uzyskaliśmy dyplom
i nagrody rzeczowe,
- w ramach pełnionej funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego - sekcja porządkowa, wyznaczałam dyżury uczniowskie, sprawdzałam obuwie zmienne dbając razem z uczniami o czystość naszej szkoły, ucząc ich odpowiedzialności za wspólne dobro,
- wykorzystując swoją znajomość środowiska lokalnego i rodzinnego wychowanków, wnioskowałam o dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego, obiadów w stołówce szkolnej lub uzyskania innego rodzaju pomocy materialnej; zauważając również problemy dydaktyczne
i wychowawcze współpracowałam z rodzicami, pedagogiem szkolnym przygotowując opinie do PPP Mikołów kierujące uczniów do diagnozy psychopedagogicznej,
- w roku szkolnym 2002/2003 rozszerzając zorganizowałam dla klas trzecich wycieczkę prozawodową do ZSP w Ornontowicach, dzięki czemu uczniowie mogli dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej w oparciu
o własne doświadczenia,
- w roku szkolnym 2000/2001 pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego pani mgr Ireny Kondziołka ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, prowadziłam zajęcia, a także pomagałam w tworzeniu i opracowałam komputerowo plan rozwoju zawodowego oraz inne dokumenty związane z odbywanym stażem,
- w czasie wakacji letnich 26 czerwca 2002 r. pełniłam opiekę nad młodzieżą naszego gimnazjum podczas rajdu rowerowego do Stodół k. Rybnika

III. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

Realizując to zadanie

- zdobyłam uprawnienia Opiekuna Pracowni Internetowej - ukończyłam kurs "Administrowanie pracownią szkolną - podstawy (część I)" w dniach 23 - 27.10.2000r., które obejmowało 40 godzin dydaktycznych, w dniach 19 - 23.02.2001r. uczestniczyłam w kursie dla opiekunów pracowni komputerowej "Administrowanie pracownią szkolną - część II", które również obejmowało 40 godzin; ukończenie tych kursów umożliwiło mi profesjonalną opiekę nad pracownią, m. in. naprawianie błędów, usuwanie usterek, instalowanie programów dydaktycznych działających w sieci komputerowej,
- ukończyłam szkolenie "Internet w dydaktyce informatyki z elementami techniki" przeprowadzony w dniach 5 - 9.03.2001r., które obejmowało 40 godzin dydaktycznych; dzięki temu kursowi zapewniam stały dostęp do Internetu innym pracownikom szkoły,
- 14.11.2001 r. i 17.04.2002 r. uczestniczyłam w całodniowej konferencji szkoleniowo-metodycznej dla nauczycieli przedmiotów informatycznych zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach,
- pragnąc podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, nie tylko pracownikami mojej szkoły, postanowiłam opublikować w Internecie na stronie www.IPE.pl (Internetowy Publikator Elektroniczny Kreator) test z chemii napisany w języku HTML, plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego oraz prezentację multimedialną, przesłanie dokumentów nastąpiło w listopadzie 2002r; po zakończeniu Studiów Podyplomowych "Informatyka w szkole" 20.06.2000 r. moja praca dyplomowa razem z innymi pracami została wydana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS na płytach CD, które można było zakupić m.in. na konferencjach metodycznych z informatyki,
- 29.05.2002 r. ukończyłam szkolenie z zakresu "Praca metodą projektów na lekcjach chemii", zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli (4 godz.); wiedza i umiejętności nabyte w czasie szkolenia pomogły mi w mojej pracy dydaktycznej z chemii,
- 22.11.2002 r. ukończyłam warsztaty "Mierzenie jakości pracy szkoły" w wymiarze 6 godzin dydaktycznych; zdobyte umiejętności wykorzystałam we współpracy z panią pedagog do przeprowadzenia badań dla potrzeb szkoły - np. wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły w obszarze bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów, badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły,
- pogłębiając wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych i opiekuńczych uczniów uczestniczyłam w następujących kursach i warsztatach dotyczących spraw wychowawczych: 
* szkolenie "Ja i mój zawód" organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach w wymiarze 30 godzin; wiadomości uzyskane w czasie tego szkolenia wykorzystałam na godzinach wychowawczych dotyczących preorientacji zawodowej
w klasach III,
* ukończyłam warsztaty "Pierwsza pomoc przedlekarska" zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Katowice w wymiarze 10 godzin dydaktycznych; w związku z tym, że praca higienistki szkolnej ograniczona jest do jednego dnia w tygodniu, ukończone warsztaty umożliwiają mi udzielenie pierwszej pomocy w razie zaistniałej potrzeby,
* uczestniczyłam w szkoleniu: "Środki odurzające i substancje psychotropowe", które odbyło się w SP nr 6 w Orzeszu - Zawiści w dniach 28.11.2000r. i 11.12.2000r., dzięki czemu nabyłam wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć o tej tematyce na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami,
* brałam udział w 20 - godzinnych warsztatach zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach na temat: "Komunikacja nastawiona na kształtowanie postawy odpowiedzialności. Analiza relacji nauczyciel- uczniowie"; udział w tych warsztatach nauczył mnie rozpoznawać i radzić sobie z problemami emocjonalnymi
i adaptacyjnymi uczniów, zapobiegać i uwzględniać różnego rodzaju konflikty pojawiające się na terenie szkoły.

Zakończenie

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą.

Życie szkoły to bardzo obszerna sfera działań, zawierająca w sobie wiele, bardzo trudnych do zaplanowania i realizacji zadań, których efekty nauczyciel ma możliwość obserwować dopiero po wielu latach. Chcąc efektywnie w tym zawodzie pracować należy skupić się na realizacji zamierzeń w obszarze potrzeb uczniów, rodziców, własnych zainteresowań oraz wymagań organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Nie oznacza to jednak rezygnacji z metod, formi zamierzeń nowatorskich czy twórczych, gdyż uczniowie to jedna z niewielu grup społecznych, która chętnie i otwarcie uczestniczy w nowych formach pracy poddając się nowym wyzwaniom i z dużym oddaniem podejmując się realizacji trudnych zadań.

Jestem nauczycielem starającym się sprostać oczekiwaniom uczniów oraz wymaganiom, jakie stawia przede mną wprowadzona reforma edukacji. Ucznia traktuję podmiotowo, szanuję go i staram się zrozumieć jego potrzeby. Zawsze jestem otwarta na uwagi uczniów i rodziców dotyczące edukacji ich dzieci.

Podsumowując:
- Zadania wyznaczone w Planie Rozwoju udało mi się zrealizować
z dwoma wyjątkami - brak potwierdzenia publikacji na dzień dzisiejszy oraz brak zorganizowanego szkolenia z informatyki dla wszystkich nauczycieli naszego gimnazjum.
- Odbyty staż przyczynił się do osiągnięcia założonych celów.
- Udział w kursach i warsztatach pogłębił moje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.
- Udało mi się zdobyć dodatkowe kwalifikacje, poszerzyłam swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania technik komputerowych
i informacyjnych.
- Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły również niewątpliwe korzyści dla szkoły. Dzięki posiadanym umiejętnościom stosowania technologii komputerowej i informacyjnej przyczyniłam się w dużej mierze do podniesienia poziomu pracy szkoły w tym zakresie.W swoich działaniach zwracałam również uwagę na promowanie szkoły na terenie miasta, jej integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację różnych imprez i uroczystości.

Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynania moje są zauważane przez dyrekcję szkoły, czego dowodem jest otrzymanie wyróżniającej oceny pracy
w roku szkolnym 2001/2002 oraz ważnej dla mnie nagrody dyrektora w ostatnim roku odbywanego stażu 14.10.2002 r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony
w rozwój naszej szkoły.

Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca działań. Większość moich przedsięwzięć zaplanowana jest na dalsze lata, więc myślę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji.

Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

Opracowanie: mgr Teresa Homańczyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 36407
 
   Komentarze
 • ula, 2004-03-07

  bardzo mi sie podoba

 • Krzyś, 2004-03-16

  Bardzo dobry!!!, ja musiałem pisać sprawozdanie na conajmniej 15
  stron każde, tak aby "Pani Wizytator" mogła czytać ponad 30 minut
  każde. Dobre co!?

 • luband, 2004-03-29

  bardzo dobre,

 • Małgosia, 2004-04-19

  Chylę czoła! kawał dobrej roboty!

 • bogna, 2004-05-21

  Przerazilam się. Ileż ja mam jeszcze do zrobienia!

 • Ilona, 2004-05-22

  Bardzo ciekawe sprawozdanie. Gratuluję

 • Jadwiga, 2004-06-06

  Podpisuję się pod powyższymi komentarzami. Sprawozdanie jest napisane
  w sposób bardzo rzeczowy i przejrzysty. Na 'piątkę'!

 • renia, 2004-06-14

  najlepsze sa komentarze

 • cezi, 2005-03-09

  ja też to muszę napisać?!

 • julia, 2005-07-15

  Jest bdb

 • irek, 2005-08-02

  jest obszerne, myślę, że dużo roboty zrobiłaś

 • norcyk, 2006-05-14

  Moim zdaniem tez jest super , ale neistety nasza Dyrka oczekuje
  długich wywodów szczegółowych . Powiem tak , ze sprawozdanie musi
  mieć ok 30 ztron bo inaczej moze nie podpisać. Uwazam toza głupie ale
  co amm zrobic musze pisać tak jak oan chce aby dostac podpis.

 • elkap, 2006-05-24

  według mnie zbyt mało piszesz o efektach działań, najbardziej istotne
  w awansie jest to, co on przyniósł uczniom i szkole, podstawą oceny
  dorbku są właśnie efekty

 • Annia, 2006-06-02

  też mi się bardzo podoba. zwięźle, konkretnie i na temat.

 • dede, 2006-06-25

  patetyzm patetyzm kochana

 • gapa57, 2010-05-17

  Za krótko i zbyt pobieżnie. Brak efektów, czyli tego co najważniejsze. • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 4.67  Ilość głosów: 21
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016