AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Teresa Homańczyk
Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

OKRES STAŻU 1.09.2000 - 31.05.2003

WSTĘP

Pracę rozpoczęłam 14 lutego 1991 roku w Szkole Podstawowej nr 3. Byłam na ostatnim roku studiów chemicznych na wydziale Matematyczno - Chemiczno - Fizycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku zmian wprowadzonych reformą oświaty z 1999 roku w Zawadzie utworzono Gimnazjum nr 2 oraz wygasającą Szkołę Podstawową nr 3. Efektem tego było podjęcie przez mnie obowiązków nauczyciela w gimnazjum z równoczesną pracą wychowawcy w szkole podstawowej.

Przed wejściem w życie reformy oświaty, przewidując potrzeby szkoły, w której pracowałam, podjęłam studia podyplomowe z informatyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, co dało mi dodatkowe kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu.

Wprowadzone, wraz z reformą oświaty, zmiany w Karcie Nauczyciela umożliwiły mi ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego. 1 września 2000 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy. Przez cały okres stażu pracowałam w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu - Zawadzie ucząc chemii, informatyki oraz pełniąc funkcję wychowawcy. Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie na założeniach Planu Pracy Szkoły, wytycznych Planu Wychowawczego, Misji Szkoły uwzględniłam również potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.

Głównymi celami mojego planu było podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły oraz wzbogacenie kwalifikacji pedagogicznych. Kierując się tymi założeniami realizowałam zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

I. Podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.

Realizując to zadanie:

poznawałam procedurę awansu zawodowego - wyszukiwałam i analizowałam (szczególnie na początku mojego stażu) przepisy prawa oświatowego, oprócz obowiązujących aktów prawnych przeglądałam strony internetowe, uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej, co spowodowało podjęcie decyzji o awansie zawodowym. Zdobywałam i analizowałam informacje dotyczące nie tylko mojego przyszłego stopnia awansu. Zapoznałam się między innymi z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z póź. zm.).

Doskonaliłam swój warsztat i metody pracy poprzez następujące działania:
- w okresie stażu (w latach 2000-2003) brałam udział w spotkaniach warsztatowych zespołu nauczycieli chemii powiatu mikołowskiego, zał.1
- 10.04.2002 r. uczestniczyłam w konferencji metodycznej "Koordynacja programów nauczania chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego", gdzie zaprezentowano program i podręcznik do szkoły średniej, co pozwoliło mi przygotować i ukierunkować uczniów gimnazjum do dalszej nauki chemii, zał.2
- na bieżąco uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli organizowanym w mojej szkole (WDN), oraz brałam udział w warsztatach dla RP m.in. na temat: "Realizacja zadań szkoły", "Metody aktywizujące w nauczaniu", "Hospitacja diagnozująca",
- stale aktualizowałam wiedzę i pojawiające się zmiany w przepisach dotyczących systemu oświaty poprzez różne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, spotkania z nauczycielami powiatu mikołowskiego,z metodykiem fizyki panią Wandą Kiołbasa oraz z panią mgr Marzeną Majorek - st. wizytatorem aby zapewnić prawidłowy przebieg dalszej pracy zawodowej,
- systematycznie opracowywałam testy i materiały do lekcji chemii
i informatyki wykorzystując umiejętności zdobyte na studiach, kursach,
w oparciu o literaturę metodyczną oraz korzystając z materiałów zdobytych
z Internetu szczególnie z portali edukacyjnych: www.profesor.pl, www.nauczyciel.pl, www.eduseek.pl
- w okresie całego stażu współpracowałam ze specjalistami (psychologami, pedagogami, m.in. z PPP Mikołów) w celu rozwiązywania i zapobiegania problemom dydaktycznym i wychowawczym; brałam aktywny udział w zajęciach integracyjnych i antystresowych ze swoją klasą,
- w czasie stażu wzbogacałam wiadomościami z literatury pedagogicznej, kursów i ciekawych stron z Internetu spotkania z rodzicami; m. in.: uwzględniłam problematykę sposobów uczenia się "Jak się uczyć", materiały z Internetu "Dlaczego warto chodzić na wywiadówki?", czy też preorientacji zawodowej wykorzystując wiedzę nabytą podczas kursu "Ja
i mój zawód", zał.3
- wzbogaciłam warsztat pracy m.in. o foliogramy (chemia), prezentacje multimedialne (np. równania reakcji chemicznych), test w języku HTML sprawdzający opanowanie wiadomości przez uczniów z działu "Atomi cząsteczka", zał.4
- wykorzystując środki pozyskane w ramach pracy sklepiku szkolnego zakupiłam biurko pod komputer nauczyciela, zasilacz UPS; pozyskałam sponsora na zakup tablicy do sali informatycznej,
- w celu polepszenia pracy uczniów i nauczycieli innych przedmiotów zmodernizowałam szkolny serwer Windows NT przez wykonanie nowego podziału przestrzeni dyskowej zgodnego z potrzebami pracowni,
- wykorzystując programy komputerowe, na bieżąco opracowywałam testy, sprawdziany z chemii i informatyki co w decydującym stopniu ułatwiło pracę uczniom oraz ankiety i kwestionariusze mające na celu dokonywanie ewaluacji i określenia poziomu realizacji celów lekcji,
- w roku szk. 2002/2003 rozpowszechniłam wśród wychowawców komputerowe wypisywanie świadectw dla uczniów naszej szkoły w oparciu o stworzoną przez siebie bazę danych uczniów i uzyskanych przez nich ocen oraz szablon w edytorze tekstu Word (korespondencja seryjna),
- doskonaląc własny warsztat pracy uczestniczyłam w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych przez innych nauczycieli szczególną uwagę zwracając na wykorzystanie metod aktywizujących
w pracy z uczniami; sama przeprowadzałam lekcje w ramach pełnionej funkcji opiekuna stażu. zał.5

II. Uczestniczyłam w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

Realizując to zadanie:

- w maju 2002 i 2003 roku byłam członkiem komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów końcowych uczniów klas III gimnazjum; uczestniczyłam w opracowywaniu wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych w części matematyczno - przyrodniczej,
- od 2002 roku biorę udział w pracach sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej szkole, co roku zbieramy coraz większą sumę pieniędzy angażując w przygotowania ludzi również spoza Gimnazjum, m. in. poprzez tę działalność promujemy naszą szkołę w środowisku lokalnym i miasto na terenie powiatu, zał.6
- na bieżąco współpracowałam ze wszystkimi zainteresowanymi nauczycielami w zakresie wykorzystania technik informatycznych, zakładałam konta pocztowe na serwerze szkolnym, zachęcałam do korzystania z programów multimedialnych nauczycieli innych przedmiotów,
- w roku szkolnym 2000/2001 przygotowałam pytania z chemii i informatyki oraz dyplomy w ramach konkursu na szczeblu miejskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod hasłem "Wiem wszystko", zał.7
- przez cały okres stażu przygotowywałam zaproszenia, podziękowania, plakaty, dyplomy na potrzeby różnych imprez odbywających się w szkole, m. in. podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego (jasełka, podziękowania dla przyjaciół szkoły, festyny organizowane przez rodziców), zał.8
- co roku, aktywnie uczestniczę w goszczących już na stałe w naszej szkole imprezach, m. in.: "Podziękowanie dla sponsorów i przyjaciół szkoły" (styczeń i czerwiec każdego roku), w kwietniu 2002 r. przygotowywałam II Orzeskie Spotkania Kobiet,
- od początku stażu pełnię opiekę nad pracownią komputerową opracowałam nasz szkolny Regulamin Pracowni Komputerowej; jestem również administratorem szkolnej sieci komputerowej, na bieżąco usuwam usterki i błędy, które przy dużym zainteresowaniu pracownią przez uczniów i nauczycieli pojawiają się w komputerach; dzięki mojej pracy korzystanie z pracowni i dostęp do Internetu także dla innych pracowników szkoły jest stale możliwy, zał.9
- systematycznie w ciągu całego stażu w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadziłam koła chemiczne i informatyczne; często poświęcałam nieodpłatnie swój czas uczniom na dodatkowych konsultacjach służąc pomocą uczniom zdolnym i z problemami,
- jako społeczny zastępca dyrektora szkoły systematycznie wspomagam swoimi wiadomościami i umiejętnościami dyrektora, ułożyłam Regulamin Dyżurów Nauczycieli, który został zatwierdzony przez RP, usprawniłam organizację zastępstw na zajęciach szkolnych podczas nieobecności nauczycieli,
- jako opiekun sklepiku szkolnego (działającego w ramach RR) przyczyniłam się do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na potrzeby szkoły, zał.10
- od roku szkolnego 2001/2002 prowadziłam działania mające na celu promocję szkoły w środowisku lokalnym poprzez:
* opracowanie ulotki informacyjnej i promującej nasze gimnazjum przed rekrutacją młodzieży na kolejne lata nauki,
* utworzenie i opublikowanie w Internecie informacyjnej strony naszej szkoły - adres: www.szkoly.edu.pl/gim2.orzesze,
* założenie i obsługę na bieżąco konta poczty elektronicznej naszego gimnazjum: gim2_orzesze@szkola.net,
- zorganizowałam i przeprowadziłam w okresie mojego stażu następujące konkursy na szczeblu szkoły
* konkurs chemiczny,
* konkurs na Stronę Internetową Gimnazjum,
* konkurs na logo szkoły,
* turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego (2000/2001), oraz miejski w roku szkolnym 2002/2003, zał.11
- przygotowywałam materiały oraz pracowałam merytorycznie z uczniami biorącymi udział w konkursach:
* z obrony cywilnej na szczeblu miejskim, (w r. szk. 2000/2001 - II miejsce, w r. szk. 2001/2002 organizacja konkursu w naszym gimnazjum i zajęcie II miejsca, w r. szk. 2002/2003 - I miejsce)
* turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na szczeblu miejskim (w r. szk. 2000/2001 III miejsce w r. szk. 2002/2003 zajęcie I miejsca),
* turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na szczeblu powiatowym (w r. szk. 2002/2003 zajęcie III miejsca ), zał.12
- systematycznie uczestniczyłam w pracach komisji podczas konkursów szkolnych m. in. matematycznym - "Talent", przewodniczyłam olimpiadzie przedmiotowej z chemii, z języka polskiego oraz brałam udział w pracach komisji przy olimpiadach przedmiotowych z biologii, fizyki, geografii,
- byłam członkiem zespołu nauczycieli biorących udział w konkursie dla nauczycieli zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach obchodów Tygodnia Kultury Regionalnej Miasta Orzesze; za przygotowanie "Projektu wycieczki po najbliższej okolicy" uzyskaliśmy dyplom
i nagrody rzeczowe,
- w ramach pełnionej funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego - sekcja porządkowa, wyznaczałam dyżury uczniowskie, sprawdzałam obuwie zmienne dbając razem z uczniami o czystość naszej szkoły, ucząc ich odpowiedzialności za wspólne dobro,
- wykorzystując swoją znajomość środowiska lokalnego i rodzinnego wychowanków, wnioskowałam o dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego, obiadów w stołówce szkolnej lub uzyskania innego rodzaju pomocy materialnej; zauważając również problemy dydaktyczne
i wychowawcze współpracowałam z rodzicami, pedagogiem szkolnym przygotowując opinie do PPP Mikołów kierujące uczniów do diagnozy psychopedagogicznej,
- w roku szkolnym 2002/2003 rozszerzając zorganizowałam dla klas trzecich wycieczkę prozawodową do ZSP w Ornontowicach, dzięki czemu uczniowie mogli dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej w oparciu
o własne doświadczenia,
- w roku szkolnym 2000/2001 pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego pani mgr Ireny Kondziołka ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, prowadziłam zajęcia, a także pomagałam w tworzeniu i opracowałam komputerowo plan rozwoju zawodowego oraz inne dokumenty związane z odbywanym stażem,
- w czasie wakacji letnich 26 czerwca 2002 r. pełniłam opiekę nad młodzieżą naszego gimnazjum podczas rajdu rowerowego do Stodół k. Rybnika

III. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

Realizując to zadanie

- zdobyłam uprawnienia Opiekuna Pracowni Internetowej - ukończyłam kurs "Administrowanie pracownią szkolną - podstawy (część I)" w dniach 23 - 27.10.2000r., które obejmowało 40 godzin dydaktycznych, w dniach 19 - 23.02.2001r. uczestniczyłam w kursie dla opiekunów pracowni komputerowej "Administrowanie pracownią szkolną - część II", które również obejmowało 40 godzin; ukończenie tych kursów umożliwiło mi profesjonalną opiekę nad pracownią, m. in. naprawianie błędów, usuwanie usterek, instalowanie programów dydaktycznych działających w sieci komputerowej,
- ukończyłam szkolenie "Internet w dydaktyce informatyki z elementami techniki" przeprowadzony w dniach 5 - 9.03.2001r., które obejmowało 40 godzin dydaktycznych; dzięki temu kursowi zapewniam stały dostęp do Internetu innym pracownikom szkoły,
- 14.11.2001 r. i 17.04.2002 r. uczestniczyłam w całodniowej konferencji szkoleniowo-metodycznej dla nauczycieli przedmiotów informatycznych zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach,
- pragnąc podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, nie tylko pracownikami mojej szkoły, postanowiłam opublikować w Internecie na stronie www.IPE.pl (Internetowy Publikator Elektroniczny Kreator) test z chemii napisany w języku HTML, plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego oraz prezentację multimedialną, przesłanie dokumentów nastąpiło w listopadzie 2002r; po zakończeniu Studiów Podyplomowych "Informatyka w szkole" 20.06.2000 r. moja praca dyplomowa razem z innymi pracami została wydana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS na płytach CD, które można było zakupić m.in. na konferencjach metodycznych z informatyki,
- 29.05.2002 r. ukończyłam szkolenie z zakresu "Praca metodą projektów na lekcjach chemii", zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli (4 godz.); wiedza i umiejętności nabyte w czasie szkolenia pomogły mi w mojej pracy dydaktycznej z chemii,
- 22.11.2002 r. ukończyłam warsztaty "Mierzenie jakości pracy szkoły" w wymiarze 6 godzin dydaktycznych; zdobyte umiejętności wykorzystałam we współpracy z panią pedagog do przeprowadzenia badań dla potrzeb szkoły - np. wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły w obszarze bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów, badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły,
- pogłębiając wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych i opiekuńczych uczniów uczestniczyłam w następujących kursach i warsztatach dotyczących spraw wychowawczych: 
* szkolenie "Ja i mój zawód" organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach w wymiarze 30 godzin; wiadomości uzyskane w czasie tego szkolenia wykorzystałam na godzinach wychowawczych dotyczących preorientacji zawodowej
w klasach III,
* ukończyłam warsztaty "Pierwsza pomoc przedlekarska" zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Katowice w wymiarze 10 godzin dydaktycznych; w związku z tym, że praca higienistki szkolnej ograniczona jest do jednego dnia w tygodniu, ukończone warsztaty umożliwiają mi udzielenie pierwszej pomocy w razie zaistniałej potrzeby,
* uczestniczyłam w szkoleniu: "Środki odurzające i substancje psychotropowe", które odbyło się w SP nr 6 w Orzeszu - Zawiści w dniach 28.11.2000r. i 11.12.2000r., dzięki czemu nabyłam wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć o tej tematyce na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami,
* brałam udział w 20 - godzinnych warsztatach zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach na temat: "Komunikacja nastawiona na kształtowanie postawy odpowiedzialności. Analiza relacji nauczyciel- uczniowie"; udział w tych warsztatach nauczył mnie rozpoznawać i radzić sobie z problemami emocjonalnymi
i adaptacyjnymi uczniów, zapobiegać i uwzględniać różnego rodzaju konflikty pojawiające się na terenie szkoły.

Zakończenie

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą.

Życie szkoły to bardzo obszerna sfera działań, zawierająca w sobie wiele, bardzo trudnych do zaplanowania i realizacji zadań, których efekty nauczyciel ma możliwość obserwować dopiero po wielu latach. Chcąc efektywnie w tym zawodzie pracować należy skupić się na realizacji zamierzeń w obszarze potrzeb uczniów, rodziców, własnych zainteresowań oraz wymagań organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Nie oznacza to jednak rezygnacji z metod, formi zamierzeń nowatorskich czy twórczych, gdyż uczniowie to jedna z niewielu grup społecznych, która chętnie i otwarcie uczestniczy w nowych formach pracy poddając się nowym wyzwaniom i z dużym oddaniem podejmując się realizacji trudnych zadań.

Jestem nauczycielem starającym się sprostać oczekiwaniom uczniów oraz wymaganiom, jakie stawia przede mną wprowadzona reforma edukacji. Ucznia traktuję podmiotowo, szanuję go i staram się zrozumieć jego potrzeby. Zawsze jestem otwarta na uwagi uczniów i rodziców dotyczące edukacji ich dzieci.

Podsumowując:
- Zadania wyznaczone w Planie Rozwoju udało mi się zrealizować
z dwoma wyjątkami - brak potwierdzenia publikacji na dzień dzisiejszy oraz brak zorganizowanego szkolenia z informatyki dla wszystkich nauczycieli naszego gimnazjum.
- Odbyty staż przyczynił się do osiągnięcia założonych celów.
- Udział w kursach i warsztatach pogłębił moje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.
- Udało mi się zdobyć dodatkowe kwalifikacje, poszerzyłam swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania technik komputerowych
i informacyjnych.
- Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły również niewątpliwe korzyści dla szkoły. Dzięki posiadanym umiejętnościom stosowania technologii komputerowej i informacyjnej przyczyniłam się w dużej mierze do podniesienia poziomu pracy szkoły w tym zakresie.W swoich działaniach zwracałam również uwagę na promowanie szkoły na terenie miasta, jej integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację różnych imprez i uroczystości.

Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynania moje są zauważane przez dyrekcję szkoły, czego dowodem jest otrzymanie wyróżniającej oceny pracy
w roku szkolnym 2001/2002 oraz ważnej dla mnie nagrody dyrektora w ostatnim roku odbywanego stażu 14.10.2002 r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony
w rozwój naszej szkoły.

Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca działań. Większość moich przedsięwzięć zaplanowana jest na dalsze lata, więc myślę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji.

Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

Opracowanie: mgr Teresa Homańczyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 36532


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.67Ilość głosów: 21

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.