AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Długosz
Przyroda, Scenariusze

Scenariusz lekcji przyrody z wykorzystaniem komputera: "Morza i oceany - podsumowanie wiadomości".

- n +

Scenariusze lekcji przyrody z wykorzystaniem komputera

Temat lekcji: Morza i oceany - podsumowanie wiadomości.
Zakres treści:
- oceany
- morza
- zasolenie
- prądy morskie: Prąd Zatokowy
- pływy
- ukształtowanie dna oceanów

Cele:

Wiadomości:
Uczeń :

- zna pojęcia: wszechocean, morze,
- podaje przyczyny zmiany zasięgu lądów i oceanów,
- wie, jakie kontynenty oblewa każdy z oceanów,
- potrafi podać charakterystyczne cechy wybranych mórz
i oceanów
- umie opisać dno oceanów
- wyjaśnia, dlaczego woda morska jest słona
- wyjaśnia przyczynę przypływów i odpływów

Umiejętności :
Uczeń:

- wskazuje na mapie poszczególne oceany oraz wybrane morza,
- potrafi korzystać z encyklopedii multimedialnej,
- doskonali technikę posługiwania się komputerem,

Postawy:
Uczeń:

- pracuje aktywnie na lekcji,
- potrafi współpracować w grupie,
- umie korzystać z różnych źródeł informacji,

Metody : praca indywidualna z mapą, praca w grupach z wykorzystaniem encyklopedii - "Cuda natury "

Formy pracy :
indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: atlasy, mapa ścienna, encyklopedia multimedialna
"Cuda natury "

Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna:

- Sprawy organizacyjno- porządkowe.
- Wyjaśnienie celów lekcji i podanie tematu.

II. Faza realizacji:

- wskazywanie na mapkach w atlasach oraz na mapie ściennej poszczególnych oceanów; granice między nimi,
- wskazanie kontynentów, jakie oblewają poszczególne oceany,
- przypomnienie pojęć: morze, wszechocean,
- podział uczniów na 5 grup, wybór lidera poszczególnej grupy,
- wyjaśnienie przez nauczyciela sposobu pracy w grupach,
- przypomnienie zasad obsługi komputera - włączenie ich i zalogowanie się w sieci,
- praca poszczególnych grup według otrzymanych instrukcji,

Instrukcja dla grupy: I i II

1. Uruchom encyklopedię "Cuda natury".
2. Otwórz ikonę "morza, oceany, góry lodowe".
3. Przygotuj ciekawostki dotyczące:
- mórz przedstawionych w encyklopedii,
- gór lodowych
4. Zdobyte informacje przedstaw na arkuszu szarego papieru w formie plakatu.

Instrukcja dla grupy III i IV :

1. Uruchom encyklopedię "Cuda natury ",
2. Otwórz ikonę "morza, oceany, góry lodowe".
3. Przygotuj ciekawostki dotyczące :
- oceanów,
- Rowu Mariańskiego,
- zasolenia mórz i oceanów
5. Uzyskane informacje przedstaw na arkuszu szarego papieru w formie plakatu.

Instrukcja dla grupy V :

1. Uruchom encyklopedie "Cuda natury"
2. Otwórz ikonę "morza, oceany, góry lodowe".
3. Poszukaj ciekawostek dotyczących :
- ukształtowania dna oceanów
- pływów
- Prądu Zatokowego
4. Uzyskane wiadomości przedstaw w formie plakatu na
arkuszu szarego papieru.
- zamknięcie otwartych okien i prawidłowe wyłączenia komputerów.

III. Faza podsumowująca

- prezentacja przez liderów poszczególnych grup przygotowanych materiałów,
- dyskusja na temat plakatów,
- podkreślenie rozmiaru oceanów i mórz na naszej planecie,
- ocena pracy zespołów,

Zadanie pracy domowej :

Oblicz różnicę wysokości między najwyższym a najniższym miejscem na Ziemi.


Program do przyrody wydawnictwa Nowa Era opr. B. Długosz
Poradnik metodyczny do kl. VI

Temat lekcji: Strefa otwartej toni wodnej.

Zakres treści:

- przystosowanie w budowie ryb do życia w wodzie,
- czynności życiowe ryb,
- przystosowanie ssaków do życia w wodzie.

Cele:
Wiadomości
Uczeń:

- wymienia przystosowania ryby do życia w wodzie,
- wymienia części ciała ryby,
- objaśnia na czym polega żyworodność i jajorodność
- podaje przykłady ssaków żyjących w wodzie,
- zna podstawowe przystosowania ssaków do środowiska wodnego.

Umiejętności
Uczeń:

- wykonuje schematyczny rysunek ryby i oznacza części ciała ryby
- opisuje czynności życiowe ryb,
- opisuje przystosowania ssaków do życia w wodzie,
- doskonali technikę posługiwania się komputerem.

Postawy
Uczeń:

- aktywnie uczestniczy w lekcji,
- współpracuje z kolegami,
- dostrzega rolę różnych źródeł informacji,
- przejawia aktywną postawę w korzystnym wpływie na środowisko.

Metody i formy pracy: praca z wykorzystaniem komputera, pogadanka, praca w grupach 2, 3 - osobowych

Środki dydaktyczne: Encyklopedia przyrody, karty pracy, podręcznik


Przebieg lekcji:


I. Faza wstępna:

1. Czynności organizacyjne.
2. Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej i nawiązanie do lekcji obecnej:
- Jakie strefy wyróżniamy w morzu?
- Jaką strefę omawialiśmy na lekcji ostatniej?
- Jak sądzicie, o czym będziemy się uczyć na lekcji dzisiejszej?
3. Wyjaśnienie celów lekcji i zapisanie tematu lekcji.

II. Faza realizacji:

1. Podział uczniów na grupy 2,3 osobowe- zajęcie miejsc przed komputerami.
2. Wyjaśnienie zasad pracy na lekcji, przypomnienie właściwej obsługi komputera.
3. Rozdanie uczniom płyt "Encyklopedia przyrody", instrukcji
oraz kart pracy.
4. Uczniowie pracują równym frontem w grupach według instrukcji, wypełniają karty pracy.
5. Polecenie zamknięcia otwartych okien i prawidłowe wyłączenie komputerów.

III. Faza podsumowująca

1. Uczniowie prezentują zadania wykonane w kartach pracy.
2. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania przez uczniów
zadań.
3. Wklejenie kart pracy do zeszytów.
4. Praca domowa:
ćwiczenie 10, 11, 12, 13 str. 50 (Zeszyt ćwiczeń)

Instrukcja

1. Włącz komputer i zaloguj się w sieci.
2. Uruchom "Encyklopedię przyrody"
3. Szukaj informacji na temat ryb oraz ssaków morskich.
4. Pracuj według zadań w karcie pracy.
5. Zadanie 7 w Karcie pracy "To ciekawe" pozwala ci na zapisanie tego co
cię najbardziej zaciekawiło.

Karta pracy

Zad. 1
Wykonaj schematyczny rysunek ryby i zaznacz na nim:
- części ciała ryby
- narządy ruchu
- linię boczną
- pokrywy skrzelowe

Zad. 2
Cechy umożliwiające rybie życie w wodzie to:
- ...........................
- ...........................
- ...........................
- ...........................

Zad. 3
Do ryb morskich należą:
Zad. 4
Ssaki to zwierzęta, które.................................. Ssaki żyjące w morzach i oceanach to
między innymi: ................................................................

Zad. 5
Wypisz 2 przystosowania ssaków do życia w wodzie:
- ..............................
- ..............................

Zad. 6

Narządem oddechowym ryb są .............................................a ssaków morskich
...........................

Opracowanie: Beata Długosz
33-270 Wietrzychowice 64/2

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4844


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1