AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Halina Przepiórkowska
Ekonomia, Scenariusze

Rola giełdy w gospodarce rynkowej - scenariusz zajęć

- n +

ROLA GIEŁDY W GOSPODARCE RYNKOWEJ - SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Z przedmiotu: Przedsiębiorczość
Dla klasy: I Liceum Profilowanego
Czas trwania: 3 godziny lekcyjne
Zakres tematyczny zajęć:
I. Rola giełdy w gospodarce rynkowej
II. Notowania giełdowe - analiza techniczna
III. Zasady i strategie inwestowania

Cele poznawcze:
- upowszechnienie wiedzy o giełdzie papierów wartościowych
- posługiwanie się fachowymi pojęciami i terminami
-poznanie jednego ze sposobów finansowania działalności gospodarczej

Cele kształcące:
- kształcenie umiejętności inwestowania
- zdobycie umiejętności analizowania danych
- opanowanie praktycznych umiejętności

Cele wychowawcze:
- zwrócenie uwagi na tkwiące w każdym uczniu ogromne możliwości przyswajania nowych wiadomości
- motywowanie do aktywności związanej z podejmowaniem decyzji i z ryzykiem
- wyrabianie umiejętności sprawdzenia się w sytuacjach dokonywania wyborów i podejmowania ryzyka
- wiara we własne umiejętności
- panowanie nad emocjami w sposób kontrolowany

Metody:
- wykład
- pogadanka
- ćwiczenia

Pomoce dydaktyczne:
- rzutnik
- folie
- tabela notowań spółek giełdowych
- biuletyn spółek giełdowych
- prasa np. "Parkiet", "Rzeczpospolita", "Gazeta Wyborcza"
- pracownia symulacyjna pn. Szkolne Biuro Maklerskie

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA ZAJĘĆ

TEMAT I: ; Rola giełdy w gospodarce rynkowej

Cel poznawczy:
Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami: rynek finansowy i kapitałowy, lokaty, giełda, spółki akcyjne, akcje, kursy akcji, rodzaje rynków papierów wartościowych (pierwotny i wtórny, podstawowy, równoległy i wolny), biuro maklerskie, makler, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, sesje giełdowe, indeksy giełdowe.

Cel kształcący:
Posługiwanie się poznanymi pojęciami i terminami związanymi z obrotem giełdowym

Struktura zajęć:
- czynności organizacyjne 2'
- podanie tematu zajęć oraz celu 3'
- omówienie podstawowych pojęć:

Rynek finansowy- miejsce gdzie są sprzedawane i kupowane instrumenty finansowe. Wyróżnia się następujące rodzaje rynków finansowych (zał. folia nr1):
- rynek pieniężny
- rynek walutowy
- rynek kapitałowy

Reguły funkcjonowania rynku finansowego - to przepisy prawne, które regulują obrót instrumentami finansowymi i zasady działania uczestników rynku finansowego.
Podstawą organizacji rynku kapitałowego w Polsce jest uchwała ustalona 22 marca 1991 r. przez Sejm Rzeczpospolitej Polski - Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (z późniejszymi zmianami).
W Polsce do najważniejszych instytucji rynku kapitałowego należą:
- Giełda Papierów Wartościowych - najważniejsze miejsce wtórnego obrotu instrumentami długoterminowymi. Są to odbywające się regularnie spotkania osób zainteresowanych zakupem i sprzedażą papierów wartościowych wg cen kształtujących się na podstawie popytu i podaży, które są podawane do publicznej wiadomości.
- Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - dokonująca weryfikacji emitenta, czyli potwierdzająca spełnienie przez niego określonych wymogów i wiarygodności dokumentów.
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - spółka akcyjna zajmująca się wystawianiem i rejestracją świadectwa depozytowego oraz prowadząca rozliczenia rynku kapitałowego w Polsce. Transakcje na giełdzie są w pełni skomputeryzowane. Inwestor nabywający akcje na giełdzie nie dostaje ich do ręki, ale otrzymuje z domu maklerskiego potwierdzenie zakupu w postaci imiennego świadectwa depozytowego.

Rynek kapitałowy dzieli się na:
- pierwotny - na którym akcje można kupić bezpośrednio od spółki, wówczas gdy następuje ich emisja
- wtórny - na którym dokonuje się większość transakcji kupna i sprzedaży akcji czyli nabywanie ich od innych inwestorów.

Handel na giełdzie odbywa się na trzech rynkach:
- podstawowym - różnica między rynkami polega na stopniu dostępności do nich dla spółek. Najtrudniej dostać się na rynek podstawowy - trzeba spełnić wiele warunków dotyczących wielkości kapitału i zysku.
Dominują spółki duże i funkcjonujące od dłuższego czasu. Dzięki temu wzbudzają większe zaufanie inwestorów, a ceny ich akcji są na ogół wyższe i stabilniejsze .
- równoległym - rygory dostępu są łagodniejsze i dlatego na tym rynku notowane są spółki średnie.
- wolnym - najmniejsze rygory dostępu, mały kapitał akcyjny spółek.

Domy Maklerskie - instytucje, za których pośrednictwem emitenci sprzedają papiery wartościowe na rynku pierwotnym, a inwestorzy dokonują obrotu na rynku wtórnym.

Makler (broker) - osoba działająca jako pośrednik między kupującym a sprzedającym papiery wartościowe, pobierająca za to prowizję. W publicznym obrocie papierami wartościowymi makler musi posiadać odpowiednią licencję wydawaną przez KPW.

Podmioty, które kupują papiery wartościowe to inwestorzy rynku kapitałowego, których dzielimy na dwie podstawowe grupy:
- Inwestorzy instytucjonalni tj. banki, firmy ubezpieczeniowe, specjalne fundusze inwestorskie,
- Inwestorzy nieprofesjonalni (gospodarstwa domowe i spółki pracownicze)

Akcja - to dokument stwierdzający udział w spółce akcyjnej, która jest własnością akcjonariuszy. Akcja odzwierciedla część wartości spółki. Duże spółki często zdobywają fundusze w drodze sprzedaży akcji.

Kurs akcji - cena akcji ustalana podczas sesji giełdowej.

Indeks giełdowy - w którym przedstawione są kursy akcji spółek. Zmiany jego wartości informują uczestników gry giełdowej o tym, czy jest dobra czy zła koniunktura na giełdzie oraz czy warto inwestować w akcje grupy spółek, dla których jest liczony indeks.

GPW publikuje cztery indeksy giełdowe:
- Warszawski Indeks Giełdowy - WIG - liczony dla wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym.
- Warszawski Indeks Giełdowy - WIG 20 - liczony dla 20 spółek rynku podstawowego
- Warszawski Indeks Rynku Równoległego - WIRR- liczony dla wszystkich spółek rynku równoległego
- Warszawski Indeks Giełdowy Narodowych Funduszy Inwestycyjnych - NIF - liczony wyłącznie dla spółek NFI
- MIDWIG - indeks uwzględniający notowania 40 kolejnych (po WIG 20) spółek, pod względem ich kapitalizacji i obrotów
- TECHWIG - to indeks spółek zaliczanych do segmentu nowych technologii
(informatyka, telekomunikacja, itp.)

- czas trwania zajęć około 35 min.
-podsumowanie zajęć, wyciągnięcie wniosków, ustalenie terminów następnych spotkań 5'

Metoda:
- wykład
- pogadanka

Pomoce dydaktyczne:
- rzutnik
- folie (zał. Nr.1 i 2)

TEMAT II: Notowania giełdowe - analiza techniczna

Cel poznawczy:
Odczytywanie danych z tabel i wykresów z informacjami giełdowymi.

Cel kształcący:
Zdobycie umiejętności analizowania danych z tabel i wykresów. Usystematyzowanie treści merytorycznych.

Struktura zajęć:
- czynności organizacyjne 2`
- podanie tematu zajęć oraz celu 3`-
- omówienie i sposób odczytania wzorów tabel (folia zał. nr. 3, nr.4) i wykresów (folia nr.5) oraz pojęć z tym związanych 10`

Analiza techniczna - krótkookresowa analiza opłacalności inwestycji w akcje, dokonywana na podstawie wykresów zmian cen akcji, obrotów, wielkości zleceń.
- przeprowadzenie ćwiczenia w grupach

Etapy ćwiczenia:

Etap I: Podział uczniów na 4 grupy i wyznaczenie zadań. Uczniowie z poszczególnych grup wybierają z biuletynu spółek giełdowych po jednej spółce i odczytują z tabeli informacje giełdowe na jej temat.
Etap II: Wykorzystując dane z tabeli notowań giełdowych z ostatniego tygodnia porównują ceny akcji z tego okresu.
Etap III: Sporządzają wykresy określając trendy.
Etap IV: Przedstawiają swoje wyniki i wykresy, oceniając wartość akcji i odpowiadają na pytanie - czy zainwestowałbyś w tą spółkę?

Czas trwania ćwiczenia: około 25 min.
- podsumowanie zajęć, wyciągnięcie wniosków, ustalenie terminów następnych spotkań 5`

Metody:
- praca w grupach
- ćwiczenia

Pomoce dydaktyczne:
- biuletyn spółek giełdowych
- notowania giełdowe z ostatniego tygodnia prasa np. "Parkiet", "Rzeczpospolita" , " Gazeta Wyborcza "

TEMAT III: Zasady i strategie inwestowania

Cel poznawczy:
Posługiwanie się pojęciami i terminami w celu wykorzystania ich przy inwestowaniu na parkiecie giełdowym.

Cel kształcący:
- otwarcie rachunku inwestycyjnego
- zastosowanie strategii inwestowania
- praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy
- wykorzystanie techniki komputerowej

Struktura zajęć:
- czynności organizacyjne 2'
- podanie tematu zajęć oraz celu 3'
- wyjaśnienie pojęć

Inwestor bierny (długoterminowy)- nabywa papiery wartościowe traktując je jako lokatę długoterminową, przynoszącą mu korzyści w postaci odsetek lub dywidendy.

Inwestor czynny (krótkoterminowy- spekulant) - poszukuje zarobku, często dokonując transakcji na podstawie przewidywanych tendencji zmian kursu papierów wartościowych.

Gracze krótkoterminowi dzielą się na dwie grupy:
- byki - mają nadzieję osiągnąć zyski dzięki trafnemu prognozowaniu wzrostu cen akcji w przyszłości,
- niedźwiedzie - mają nadzieję osiągnąć zyski, prawidłowo przewidując spadek cen akcji.
- przeprowadzenie ćwiczenia

Etapy ćwiczenia:
1. Uczniowie zakładają rachunki inwestycyjne
2. Wybierają i zastosowują strategię inwestowania i rodzaj zlecenia
3. Inwestują wirtualną kwotę 10.000 zł.
4. Sprawdzają swoje umiejętności w oparciu o aktualne notowania WGPW

Nauczyciel czuwa nad merytoryczną poprawnością pracy uczniów i ich wypowiedzi. Podsumowuje etapy ćwiczenia.

Czas trwania ćwiczenia: około 35 min

- podsumowanie zajęć, wyciągnięcie wniosków, ustalenie terminów następnych spotkań 5'

Metoda:
- ćwiczenie

Pomoce dydaktyczne:
- Pracownia symulacyjne pod nazwą Szkolne Biuro Maklerskie prowadzona przez uczniów i dla uczniów

EWALUACJA CYKLU ZAJĘĆ:

Po zajęciach uczeń umie:
- znaleźć się w realiach rynkowych
- posługiwać się fachowymi pojęciami i terminami
- wykorzystać notowania giełdowe i trendy inwestycyjne

Po zajęciach uczeń potrafi:
- otworzyć rachunek inwestycyjny
- wybrać formę inwestowania
- zastosować strategię inwestowania
- ocenić swoje szanse i zagrożenia jako inwestor
- interpretować informacje
- wykorzystywać technikę komputerową

Opracowanie: Mgr Halina Przepiórkowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6155


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.