AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Henryka Kruszyk
Chemia, Sprawdziany i testy

Węglowodory - test z chemii (wersja I i II)

- n +

Węglowodory - test z chemii (wersja I i II)

WĘGLOWODORY - TEST I 1. Związki należące do tego samego szeregu homologicznego mają:
a) jednakową liczbę grup - CH2-; b) taki sam stan skupienia;
c) jednakową temperaturę topnienia; d) zbliżone własności chemiczne,

2. Który z wymienionych węglowodorów nie należy do alkanów:
a) C40H82 b) C8H18 c) C18H38 d) C28H56

3. Ile dm3 tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 2 dm3 propanu:
a) 5 b) 10 c) 11,2 d) 22,4

4. W poniższym schemacie:

X ---> Y --> Br-CH2-CH2-Br substancjami X i Y są:
a) C2H6 i C2H4 b) C2H2 i C2H4
c) C2H4 i C2H2 d) C2H4 i C2H6

5. Dwa związki organiczne o tym samym wzorze sumarycznym, a różnej budowie przestrzennej nazywamy:
a) homologami, b) izomerami c) polimerami, d) monomerami,

6.. Wybierz prawidłową nazwę systematyczną węglowodoru:
CH3
CH2-CH-CH-CH3
CH3 CH2-CH3
a) 2,4 dimetylo-3-etylopentan b) 1,3-dimetylo-2-etylobutan
c) 3-etylo-2-metylopentan d) 2-etylo-1,3-dimetylobutan

7. Węglowodór, którego wzór podano w zadaniu 5 jest jednym z izomerów:
a) butanu, b) heptanu, c) nonanu, d) oktanu,

8. Wskaż związek, który może istnieć w formie izomerów cis- i trans-:
a) 1,2-dibromoetan, b) 1,2-dibromoeten, c) eten, d) propan,

9. Produktami całkowitego spalania węglowodorów są:
a) węgiel i woda, b) dwutlenek węgla i woda,
c) tlenek węgla i woda, d) dwutlenek węgla i wodór,

10 Wskaż, które równanie opisuje reakcję addycji:
a) C2H5Cl -> C2H4 + HCl b) C2H4 + Cl2 -> C2H4Cl2
c) C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr d) C2H5Br + Br2 ->C2H4Br2 + HBr

11. W wyniku reakcji addycji z chlorem pewnego węglowodoru otrzymano 1,1,2,2-tetrachloroetan. Węglowodorem tym był:
a) etan b) eten, c) acetylen, d) etylen,

12. Wskaż, które równanie opisuje reakcję substytucji:
a) C2H4 + Cl2 -> C2H4Cl2 b) C2H5Cl -> C2H4 + HCl
c) C6H6 +3H2 -> C6H12 d) C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr

13. Istotą budowy związków aromatycznych jest:
a) budowa pierścieniowa i sekstet elektronów,
b) budowa pierścieniowa i zdelokalizowane wiązanie łączące wszystkie atomy tworzące pierścień,
c) budowa pierścieniowa i wiązania podwójne pomiędzy atomami tworzącymi pierścień,
d) żadna odpowiedź nie wyjaśnia budowy związków aromatycznych,

14. Węglowodory aromatyczne różnią się właściwościami od węglowodorów nasyconych i nienasyconych tym,
że:
a) nie mają właściwości redukujących, b) nie reagują z bromem,
c) łatwo ulegają reakcji nitrowania, d) reagują z wodorem,

15. Mieszanina nitrująca składa się z kwasów:
a) solnego i siarkowego (VI), b) azotowego(V) i siarkowego(VI)
c) azotowego(V) i solnego, d) azotowego(V) i fosforowego (V),

16. Toluen poddano reakcji bromowania na świetle. Produktem tej reakcji jest:
CH2Br CH3 CH3 CH3

17. Do produktów otrzymywanych bezpośrednio z ropy naftowej nie należą:
a) benzyna i nafta b) gliceryna i stearyna
c) oleje napędowe i smarowe, d) parafina i asfalt

18. Liczba oktanowa LO służy do określenia jakości:
a) benzyny samochodowej, b) ropy naftowej,
c) nafty, d) oleju napędowego,

19. Proces, w wyniku którego podwyższeniu ulega liczba oktanowa benzyny nosi nazwę:
a) polimeryzacji, b) reformingu, c) destylacji, d) rektyfikacji,

20. Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów zawierających tylko:
a) alkeny, b) alkany, c) alkiny, d) węglowodory aromatyczne


WĘGLOWODORY- TEST II

1. Związki należące do tego samego szeregu homologicznego mają:
a) jednakową liczbę grup - CH2-;
c) jednakową temperaturę topnienia i wrzenia,;
b) zbliżone własności chemiczne,
d) taki sam stan skupienia

2. Który z wymienionych węglowodorów należy do alkenów:
a) C40H82 b) C8H18 c) C18H36 d) C28H54

3. W pewnym węglowodorze stosunek masowy C:H wynosi 4:1 Tym węglowodorem jest:
a) CH4 b) C2H6 c) C4H10 d) C6H14

4. W poniższym schemacie:

X ---> Y --> Br-CH2-CH2-Br substancjami X i Y są:
a) C2H6 i C2H4 c) C2H2 i C2H4
b) C2H4 i C2H2 d) C2H6 i C2H6

5. Dwa związki organiczne o tym samym wzorze sumarycznym, a różnej budowie przestrzennej nazywamy:
a) homologami, b) izomerami c) polimerami, d) monomerami,

6.. Wybierz prawidłową nazwę systematyczną węglowodoru:
C2H5
CH3 -C- CH-CH-CH3
CH3 CH3 CH2-CH3
a) 3,3,3,5 - tetrametyloheptan b) 1,3-dimetylo-2-etylobutan
c) 3-etylo-2-metylopentan d) 2,4-dietylo-3,4-dimetylopentan

7. Węglowodór, którego wzór podano w zadaniu 6 jest jednym z izomerów:
a) butanu, b) heptanu, c) nonanu, d) żadnym z wymienionych,

8. Izomer trans przedstawia wzór:9. Produktami całkowitego spalania węglowodorów są:
a) węgiel i woda, b) dwutlenek węgla i woda,
c) tlenek węgla i woda, d) dwutlenek węgla i wodór,

10 Wskaż, które równanie opisuje reakcję addycji:
a) C2H5Cl -> C2H4 + HCl b) C2H4 + Cl2  C2H4Cl2
c) C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr d) C2H5Br + Br2 -> C2H4Br2 + HBr

11. W wyniku reakcji addycji z chlorem pewnego węglowodoru otrzymano 1,2-dichloroetan. Węglowodorem tym był:
a) etan b) eten, c) acetylen, d) etylen,

12. Wskaż, które równanie opisuje reakcję substytucji:
a) C2H4 + Cl2 -> C2H4Cl2 b) C2H5Cl -> C2H4 + HCl
c) C6H6 +3H2 -> C6H12 d) C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr

13. Istotą budowy związków aromatycznych jest:
a) budowa pierścieniowa i sekstet elektronów,
b) budowa pierścieniowa i wiązania podwójne pomiędzy atomami tworzącymi pierścień,
c) budowa pierścieniowa i zdelokalizowane wiązanie łączące wszystkie atomy tworzące pierścień,
d) żadna odpowiedź nie wyjaśnia budowy związków aromatycznych,

14. Benzen od benzyny różni się zachowaniem wobec:
a) wody bromowej, b) roztworu nadmanganianu potasu,
b) mieszaniny nitrującej, d) wszystkich wymienionych wyżej substancji

15.Aby uzyskać grupę nitrową należy użyć:
a) azotowego (V) i siarkowego (VI), b) azotowego(III) i siarkowego(VI)
c) azotowego(V), d) azotowego(V) i fosforowego (V),

16. Toluen poddano reakcji bromowania w obecności katalizatora. Produktem tej reakcji jest:
CH2Br     CH3     CH2Br     CH3     CH3     CH3

a)             b)             c)             d)

17. Do produktów otrzymywanych bezpośrednio z ropy naftowej nie należą:
a) benzyna i nafta b) oleje napędowe i smarowe,
c) gliceryna i stearyna d) parafina i asfalt

18.Z mazutu, po przeprowadzeniu destylacji próżniowej otrzymuje się:
a) oleje smarowe, b) parafinę,
c) asfalt naftowy, d) wszystkie wymienione produkty,

19. Proces, w wyniku którego podwyższeniu ulega liczba oktanowa benzyny nosi nazwę:
a) reformingu, b) polimeryzacji, c) destylacji, d) rektyfikacji,
20. Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów zawierających tylko:
a) alkeny, b) alkany, c) alkiny, d) węglowodory aromatyczne

Opracowanie: Henryka Kruszyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 29072


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.4Ilość głosów: 10