Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Izabela Derewicz-Czupryniak
Różne, Sprawozdania

Sprawozdanie z zajęć edukacyjno-rozwojowych "Szkoły dla rodziców"

- n +

Sprawozdanie z zajęć edukacyjno-rozwojowych "Szkoły dla rodziców"


Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania: prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych
1. Czas trwania zadania: od 05.10 do 30. 11 2002

2. Miejsce realizacji:

Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny Razem” w Gdyni ul. Strażacka 15

3. Realizatorka:
 

Izabela Derewicz-Czupryniak – osoba prowadząca - psycholog, 12 letni staż pracy w PPP nr 2 w Gdyni; współpraca ze szkołami poprzez prowadzenie grup, warsztatów dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli takich jak: ”Szkoła dla rodziców”, grup wsparcia dla pedagogów, grup rozwoju osobistego dla młodzieży, warsztatów asertywności, antystresowych autoprezentacji, wyboru drogi życiowej; prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych ,porad dla rodziców, realizowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizowanie i prowadzenie kolonii letnich. Autorka programów profilaktycznych dla gimnazjów zatwierdzonych przez MEN.
własne szkolenia: Szkoła Trenerów Edukacyjnych przy PTP w W-wie; Staż Terapeutyczno-Treningowy (ODN W-wa), Terapia Krótkoterminowa ukierunkowana na rozwiązanie problemu (Krak.Ośrod.Terapii), szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, pracy z rodziną alkoholową, Drugi Elementarz ETOCH, warsztaty asertywności, negocjacji, analizy transakcyjnej, charakterologicznej, superwizja pracy zawodowej; pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie: ”Pomoc psychologiczna dzieci i młodzieży”. Aktualnie ubieganie się o uprawnienia trenerskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Inga Borowska - osoba współprowadząca - psycholog U.G. - 2 letni staż pracy w Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym RAZEM, doświadczenie w prowadzeniu grup dzieci i młodzieży metodami aktywnymi, współprowadzenie treningów dla dorosłych.
Własne szkolenia – Podyplomowe Studium Menedżerskie, szkolenia z zakresu negocjacji i rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, antystresowe..

4. Cele zadania
 • poznanie metod skutecznej psychoedukacji ułatwiających opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych takich jak:
 1. nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem
 2. wspólnego, konstruktywnego rozwiązywania problemów
 3. wspieranie procesu usamodzielniania się
 4. rozpoznanie potrzeb psychicznych i uczuć dziecka
 5. konstruktywne stosowanie kar i pochwał
 • rozwiązywanie problemów metodą bez porażek,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej m/y rodzicami i rodzeństwem,
 • rozwiązywanie problemów typowych dla rodziny z problemem alkoholowym.
 • poznanie faz rozwojowych dzieci i młodzieży oraz typowych zachowań dla tej grupy wiekowej.
 • Przygotowanie rodzin do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i podejmowania racjonalnych decyzji życiowych.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej między rodzicami, a dziećmi poprzez opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych
 • Trenowanie umiejętności wychowawczych
5. Określenie liczby i wieku odbiorców

Kryterium naboru na ”Szkołę dla rodziców” to między innymi problemy w rodzinie związane z nadużywaniem alkoholu przez któregoś z jej członków, niski status społeczny i materialny rodziny, separacja małżonków, kuratela nad rodziną, problemy wynikające z okresu rozwojowego dzieci bądź inne wychowawcze.

Ogółem w zajęciach wzięło udział 17 osób.

6. Opis zakresu podjętych działań w celu zrealizowania zadania

Realizację zadania rozpoczęto od rozpropagowania zajęć. Zamieszczono ulotkę informacyjną w miejscowej gazetce ”Ratusz”, skontaktowano się ze Stowarzyszeniem Gdyńskich Pedagogów oraz Ośrodkiem Interwencyjnym i Świetlicami Socjoterapeutycznymi. Informacja o ”Szkole dla rodziców” dotarła do poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni odwykowej i ośrodków pomocy społecznej.
Grupa spotykała się w soboty w cyklu 5 godz. lekcyjnych x 6 spotkań.

Zajęcia odbyły się w następujących dniach:
I. spotkanie - 05.10.2002 r. godz. 9.00 - 13.00 ( 5 godz. lekcyjnych)
II. spotkanie - 12.10.2002 r godz. 9.00 -13.00 ( 5 godz,)
III. spotkanie - 26.10.2002 r godz. 9.00 - 13.00 ( 5 godz.)
IV. spotkanie - 09.11.2002 r godz. 9.00 – 13.00 ( 5 godz.)
V. spotkanie - 16.11.2002 r godz. 9.00 – 13.00 ( 5 godz.)
VI. spotkanie - 30.11.2002 r godz. 9.00 – 13.00 ( 5 godz.)

ogółem 30 godz. lekcyjnych


Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi, według założeń psychologicznego treningu grupowego. W trakcie spotkań korzystano z materiałów instruktażowych. Metody pracy to: krótkie wykłady, prelekcje, dyskusje, burza mózgów, psychodramy, praca w podgrupach (pary, trójki itp.), praca indywidualna, autoanaliza doświadczeń.
Każde zajęcia rozpoczynały się wątkiem superwizyjnym umożliwiającym zaprezentowanie swoich sukcesów i porażek w kontakcie z dzieckiem, a tematycznie nawiązującym do treści edukacyjnych przerabianych na spotkaniu poprzednim. Potem następował wątek edukacyjny dotyczący nowo wprowadzanych treści.
Prowadząca opierała się na własnych doświadczeniach zawodowych i rodzicielskich oraz koncepcji wychowania bez porażek T.Gordona. Korzystano przede wszystkim z takich pozycji książkowych jak: Evelyn Faber, Adele Mazlish ”Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby mówiły”; Thomas Gordon ”Wychowanie bez porażek”; Wojciech Eichelberger, Andrzej Samson ”Dobra miłość, co robić, aby nasze dzieci miały udane życie”
Pierwsze zajęcia miały charakter organizacyjny i integracyjny. Istotnym elementem było tu dokładne poznanie oczekiwań uczestników i wstępna diagnoza problemów poszczególnych osób.

Realizatorka zajęć przyjęła takie założenia:
Teza I.
W relacji pomiędzy rodzicem , a dzieckiem występują dwa aspekty :
a) miłość, akceptacja, wsparcie dla dziecka
b) granice, normy, wymagania stawiane dziecku
Teza II.
Relacja jest pełna wtedy, gdy rodzic realizuje oba te aspekty w tym samym stopniu: ”tyle samo miłości ile wymagań”
Teza III:
Rodzice nie muszą być doskonali – dziecko potrzebuje ”normalnych rodziców”, którzy popełniają błędy i potrafią się do tego przyznać i naprawić je.
Teza IV:
Dzieci są podmiotem procesu wychowania – same w aktywny sposób dążą do zaspokajania własnych potrzeb, korzystając także z możliwości, jakie daje otoczenie poza rodziną.

7. Harmonogram realizacji zadania – przykładowe scenariusze zajęć:

I. spotkanie – 05.10.2002
 1. Przedstawienie się prowadzących, podanie celu spotkań i harmonogramu
 2. Zebranie oczekiwań od uczestników i zawarcie kontraktu ( ustalenie norm)
 3. Ćwiczenie integrujące grupę i budujące kontakt
 • ”odsłanianie się”
 • trenowanie umiejętności słuchania ( parafrazowanie)
 • Ćwiczenie ” Do czego wychowujemy dzieci” – burza mózgów.
 1. Ćwiczenie narysuj siebie jako państwo
 2. Granice psychologiczne – krótki wykład
 3. Co utrudnia w codziennych kontaktach z innymi wyznaczenie i chronienie własnych granic? – dyskusja w grupie.
 4. Granice w relacjach rodzinnych – krótki wykład
 5. Zadanie domowe: W jakich sytuacjach potrafisz ustanawiać granice?
  Na ile są czytelne granice twojej rodzinie?
 6. Rundka końcowa – refleksje po spotkaniu.
II. spotkanie – 12.10.2002
 1. Przywitanie uczestników, rundka początkowa, co dobrego zdarzyło się w twoim domu w związku z pracą domową?
 2. Tworzenie zbiorowej listy uczuć – ”burza mózgów”
 3. Doświadczenie pokazujące, że wszystkie stany należy zaakceptować i pewne działania należy ograniczać, krótki wykład na temat emocji i uczuć
 4. Ćwiczenie zaprzeczania uczuciom
 5. Bariery utrudniające kontakt – doświadczenie
 6. Tworzenie ”właściwego” komunikatu - odpowiedzi empatycznej
 • słuchaj dziecka bardzo uważnie
 • zaakceptuj jego uczucia ( ”och”, ”mmm”, ”rozumiem”
 • określ te uczucia
 • zamień pragnienia dziecka w fantazje
 1. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć – ćwiczenie
 2. Doświadczenie w parach – nawiązywanie kontaktu ze swoim dzieckiem ( psychodramy)
 3. Zadanie domowe: przeprowadź rozmowę ze swoim dzieckiem, w której będziesz akceptować jego uczucia.
 4. Rundka końcowa, refleksje grupy.

III. 12.10.02 – spotkanie
 1. Przywitanie uczestników, jak się czują, omówienie pracy domowej.
 2. Superwizja trudności i sukcesów, odgrywanie psychodram i korekcja scenek.
 3. Jak pomóc rodzicom aby radzili sobie z własnymi uczuciami.
 4. Co najczęściej robią rodzice, gdy chcą, aby dzieci zachowywały się tak, jak się od nich wymaga – ”burza mózgów?
 5. Sporządzenie listy komunikatów do dziecka typu ” Zrób to...”, ”Nie rób tego ... itp?
 6. Doświadczanie komunikatów niezachęcających do współpracy – przykłady tekstów dla grupy i reakcje na nie.
  Jak zachęcić dziecko do współpracy – krótki wykład i podanie modelowego sposobu?- opisz, co widzisz lub przedstaw problem
 • udziel informacji
 • wyraź to jednym słowem
 • opisz, co czujesz
 • napisz liścik
 1. Ćwiczenie zachęcania do współpracy
 2. Dobór w pary – podgrywanie scenek, rozwiązywanie indywidualnych problemów według zaproponowanego sposobu.
 3. Zadane domowe: ćwiczenie nabytych umiejętności ”zachęcania do współpracy” w domu rodzinnym.
 4. Rundka końcowa, – z czego skorzystam? - refleksje.
IV spotkanie – 26.10.2002
 1. Przywitanie uczestników, jak się czują, powiedz dwie cechy charakterystyczne dla ciebie.
 2. Watek superwizyjny:
co udało się zastosować, który ze sposobów?
 • jakich słów udało się uniknąć?
 • co się nie udało?3. Podział na dwie grupy ( ”burza mózgów”) .
 • Jaka jest funkcja wychowawcza kary, czemu ma służyć?
 • Dlaczego karzemy?
 1. Jakie kary stosowano w waszym domu rodzinnym i jakie wywoływały w was odczucia? - dyskusja w grypie.
 2. Doświadczenie dla grupy: rodzic surowy, rodzic pobłażliwy, rodzic konsekwentny.
 3. Sposoby możliwe do zastosowania zamiast karania, podanie modelowych rozwiązań.
 4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów metodą bez porażek – krótki wykład
 5. Podgrywanie scenek na środku dotyczących indywidualnych sytuacji uczestników- zastosowanie powyższej metody.
 6. Praca domowa : W sytuacji problemowej ( konfliktowej), zastosuj metodę ”bez
 7. porażek” i zapisz to.
 8. .Refleksje grupy po spotkaniu.
V spotkanie – 09.11.2002
 1. Rundka początkowa, pytanie o odczucia.
 2. Superwizja trudności i porażek, podgrywanie scenek na środku.
 3. Co rozumiesz pod pojęciem samodzielność, jakie sytuacje wykorzystujesz by twoje dziecko było samodzielne?- dyskusja.
 4. Jakiego rodzaju trudności mamy w pozwalaniu dziecku na działanie samodzielne?
  ”burza mózgów”
 5. Krótki wykład na temat zachęcania do samodzielności.
 6. Ćwiczenie dla grupy doświadczające pozbawiania samodzielności.
 7. Praca w parach – wypisanie sytuacji, konkretnych tekstów, które nie zachęcają dziecko do samodzielności.
 8. Omówienie metod pomocnych w zachęcaniu dziecka do samodzielności.
 9. Zamiana sposobów nieprzydatnych na takie, które zachęcają do samodzielności samodzielności - odgrywanie scenek na środku.
 10. Zadanie domowe – wypróbować nowe metody poznane na spotkaniu.
 11. Zakończenie spotkania, – co było dla mnie dzisiaj ważne?

VI spotkanie – 30.11.2002
 1. Powitanie uczestników i analiza sytuacji trudnych i sukcesów , jakie miały miejsce w relacjach z dziećmi.
 2. Odgrywanie scenek na środku i korekcja.
 3. Podział uczestników na rodziny – każda bierze udział w teleturnieju. Rodzice za każdym razem w różny sposób oceniają dziecko.
 4. Analiza poszczególnych, odgrywanych scenek i rozmowa na temat odczuć uczestników.
 5. Ćwiczenie obrazujące wpisywanie uczestników w ”ramki”
 6. W jakie role wpisujesz swoje dzieci ? – praca w parach.
 7. Wyzwalanie dzieci z ról – prezentacja sposobów i konkretnych tekstów.
 8. Dlaczego dorośli mają tendencje do skąpienia pochwał? – ”burza mózgów”
 9. Doświadczenie dla grupy związanie z niesprawiedliwym ocenianiem – odczucia grupy.
 10. Zaprezentowanie oceny opisowej i komentarz, prelekcja.
 11. Wymień trzy pozytywne cechy Twojego dziecka.
 12. Zakończenie spotkania - podsumowanie całości, zabranie informacji zwrotnych od uczestników.
 13. Wypełnienie anonimowych ankiet, rozdanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, pożegnanie uczestników.
8. Ewaluacja zadania:

Do ceny realizacji zadania skonstruowano ankietę. ( w załączeniu) Ankietę wypełniło 14 uczestników. Zadanie polegało na udzieleniu odpowiedzi na cztery pytania mierzące:
sposób prowadzenia zajęć – pyt.1
przydatność zajęć - pyt. 2
jakie elementy spotkania były najbardziej przydatne - pyt.3
uwagi, sugestie dotyczące spotkania - pyt.4

Na pytanie pierwsze oceniające sposób prowadzenia zajęć wyniki przedstawiały się następująco
ocena 5 - 9 osób
ocena 6 - 5 osób
Średnia ocen sposobu prowadzenia zajęć to: 5,36

Analizując pytanie drugie , sprawdzające przydatność zajęć oceny przedstawiały się następująco:
ocena 6 - 9 osób
ocena 5 - 4 osoby
ocena 4 - 1 osoba
Średnia ocen przydatności zajęć to: 5,57

Odpowiedzi na pytanie czwarte o to, jakie elementy zajęć były najbardziej przydatne odpowiedzi wyglądały następująco:
- scenki rodzajowe – psychodramy, dramy, odgrywanie ról - 10 odpowiedzi
 • ćwiczenia praktyczne - 8
 • analiza własnych przypadków - 7
 • dobra, przyjazna atmosfera - 6
 • nowe spojrzenia na problemy - 6
 • konfrontacja z innymi opiniami i doświadczeniami – rady innych - 5
 • korekta własnych zachowań - 4
 • dyskusje w grupie na ważne tematy - 4
 • wgląd w siebie - 1
 • odczucia sytuacji ze strony dziecka - 1
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych - 1
 • możliwość otrzymania fachowej porady - 1
 • rozmowy o swoich problemach - 1
 • zadawanie zadań domowych - 1
 • dawka humoru i otuchy - 1

Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, że uczestnicy najbardziej docenili możliwość udziału w scenkach rodzajowych, odgrywanie ról, branie udziału w psychodramach ( 10 odpowiedzi).
Następnie 8 osób wybrało ćwiczenia praktyczne jako najbardziej pożyteczne, analizę przypadków – 7 osób, przyjazną i dobrą atmosferę oraz nowe spojrzenie na problemy – 6 osób.
W pytaniu czwartym o uwagi uczestników, odpowiedzi przedstawiały one następująco:
 • uczestnicy chcieliby mieć jeszcze więcej czasu na praktykę
 • zajęcia trwały zbyt krótko, ale były bardzo przydatne
 • zajęcia takie powinny być obowiązkowe dla rad pedagogicznych
 • kursy takie powinni obowiązkowo przechodzić wszyscy rodzice
 • rodzice chcieliby otrzymać konspekt zajęć z najważniejszymi wypisanymi radami

9. Efekty realizacji zadania
 • wyposażenie uczestników zajęć w podstawowe umiejętności psychologicznego kontaktu umożliwiające pozytywne funkcjonowanie w rodzinie
 • nabycie umiejętności stanowienia granic psychologicznych i praw w kontakcie z dzieckiem
 • opanowanie skutecznych metod wychowawczych umożliwiających nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem
 • opanowanie konstruktywny sposobów rozwiązywania problemów
 • rozpoznawanie potrzeb psychicznych i uczuć dziecka
 • konstruktywne stosowanie kar i pochwał
 • rozwiązywanie aktualnych problemów z dziećmi metodą bez porażek
 • nabycie umiejętności zachęcających dziecko do samodzielności.
10. Wnioski
 1. Prowadzenie ”Szkoły dla rodziców” w formie warsztatów w Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym RAZEM w Gdyni spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, o czym świadczą wysokie oceny sposobu prowadzenia zajęć i ich przydatności.
 2. Zadanie realizowane w powyższej formie umożliwiło szerokie oddziaływanie profilaktyczne nie tylko na jednostkę , ale przede wszystkim całą rodzinę.
 3. Rodzice byli zadowoleni zwłaszcza z formy prowadzenia zajęć tzn. metodami aktywnymi, gdyż to umożliwiało szybkie i praktyczne przyswajanie wiedzy.
 4. Wskazana jest dalsza edukacja rodziców, gdyż to oni mogą i formalnie mają prawo największego oddziaływania wychowawczego i prewencyjnego na swoje dzieci.

Opracowanie: Izabela Derewicz-Czupryniak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7341
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016