AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Gut
Edukacja regionalna, Scenariusze

"Szlakiem Jana Pawła II. Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Łagiewniki (Kraków)" - scenariusz wycieczki dla klas III gimnazjum

- n +

Scenariusz wycieczki dla klas III Gimnazjum nr 1 w Libiążu
"SZLAKIEM JANA PAWŁA II"
Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Łagiewniki (Kraków)

Wycieczka została zorganizowana we współpracy z księdzem katechetą zgodnie z celami edukacyjnymi realizowanymi w ramach Edukacji Regionalnej na lekcjach geografii oraz w nawiązaniu do programu nauczania religii.

CELE WYCIECZKI

Poznawcze:
- pogłębienie wiedzy na temat biografii Papieża Jana Pawła II, przybliżenie uczniom jego osoby poprzez możliwość odwiedzenia miejsc nierozerwalnie związanych z jego życiem od czasów dzieciństwa po ostatnie pielgrzymowanie do Polski, miejsc, które wpłynęły w sposób szczególny na kształtowanie się niezwykłej osobowości tego najwybitniejszego Małopolanina i Polaka;
- określenie miejsca i roli kultury chrześcijańskiej w kulturze regionu Małopolski dzięki możliwości poznania ciekawych obiektów sakralnych, ich bogatej historii, różnorodności stylów architektonicznych, a także sztuki sakralnej i tradycji religijnych regionu.
- wyodrębnienie regionów geograficznych Małopolski, przez które prowadziła trasa wycieczki oraz zapoznanie z charakterystycznymi cechami krajobrazu i elementami środowiska naturalnego;
- poznanie lokalizacji geograficznej zwiedzanych obiektów sakralnych (miasta Małopolski, w których się znajdują).

Kształcące:
- rozbudzenie zainteresowań poznawczych związanych z własnym regionem, dotyczących wybitnych ludzi, kultury materialnej i duchowej, oraz charakterystycznych cech środowiska geograficznego;
- rozumienie kulturotwórczej roli religii w przeszłości i współcześnie;
- kształcenie umiejętności obcowania ze sztuką, w tym sztuką i architekturą sakralną;
- rozumienie wymiaru duchowego miejsc kultu religijnego w życiu człowieka wierzącego;
- umiejętność właściwego spojrzenia na budowle sakralne jako miejsca kultu religijnego, a zarazem ciekawe obiekty o statusie zabytków historycznych nierozerwalnie związanych z historią i współczesnością regionu oraz ich znaczenia ponadregionalnego;
- umiejętność wyodrębnienia elementów krajobrazu naturalnego i antropogenicznego, oraz określenia głównych regionów geograficznych.

Wychowawcze:
- podkreślenie roli papieża Jana Pawła II we współczesnym świecie jako największego autorytetu moralnego, wielkiego przyjaciela młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla jego osoby jako wzoru do naśladowania;
- znaczenie tolerancji religijnej w stosunkach międzyludzkich, której orędownikiem jest Ojciec Święty;
- kształtowanie zachowań i postaw opartych o wartości chrześcijańskie;
- rozbudzanie patriotyzmu lokalnego zawartego w haśle "Moja mała ojczyzna" i budowanie głębokiej więzi z własnym regionem poprzez jego wszechstronne poznanie;
- umiejętność kulturalnego sposobu bycia w czasie trwania wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zachowania w trakcie zwiedzania obiektów sakralnych oraz rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

PLAN WYCIECZKI

1. Zwiedzanie domu rodzinnego Karola Wojtyły oraz Bazyliki Ofiarowania N.M.P., ówczesnego kościoła parafialnego, w którym 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony Ojciec Święty.
2. Spacer po wadowickim rynku znanym z niezwykłych spotkań papieża z wiernymi, połączony z degustacją słynnych "papieskich kremówek".
3. Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej (zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy krajobrazu Pogórza Wadowickiego i doliny Skawy).
4. Zwiedzanie Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej obchodzącego 400-lecie istnienia, zapoznanie się z bogatą historią i tradycjami religijnymi kultywowanymi do czasów współczesnych (Misterium Męki Pańskiej, Misterium Wniebowzięcia Matki Bożej), wspólna modlitwa w intencji pomyślnego ukończenia gimnazjum.
5. Przejazd do Krakowa i zwiedzenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (zwrócenie uwagi na nowoczesną architekturę świątyni) konsekrowanego przez Jana Pawła II w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski, Sanktuarium ściśle związanego z kultem św. Faustyny Kowalskiej.
6. Przejazd przez region geograficzny zwany Bramą Krakowską i Przełom Wisły pod Tyńcem, gdzie znajduje się malowniczo usytuowany na wapiennych wzniesieniach klasztor Benedyktynów (krótki spacer).
7. W drodze powrotnej przejazd wzdłuż Garbu Tenczyńskiego (Wyżyna Krakowska).

WPROWADZENIE DO WYCIECZKI

- zapoznanie z biografią Ojca Świętego Jana Pawła II z nawiązaniem do przebiegu trasy ostatniej pielgrzymki do Polski;
- informacje na temat obiektów będących celem naszej wycieczki (rys historyczny, architektura, obiekty kultu, tradycje religijne, związek z osobą Ojca Świętego);
- informacje na temat miast na trasie wycieczki (Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki, jako dzielnica Krakowa);
- prześledzenie trasy na mapie Małopolski;
- charakterystyka fizyczno-geograficzna regionów Małopolski, przez które prowadzi trasa wycieczki (Pogórze Wadowickie, Brama Krakowska i Przełom Wisły pod Tyńcem, Garb Tenczyński - Wyżyna Krakowska).

KRÓTKA RELACJA Z PRZEBIEGU WYCIECZKI I JEJ PODSUMOWNIE

Nadrzędny cel, który przyświecał tej różniącej się nieco swym charakterem od tradycyjnych imprez turystycznych wycieczce szkolnej, to poznanie miejsc nierozerwalnie związanych z osobą Ojca Św. Jana Pawła II. Odwiedzenie wszystkich było niemożliwe, zatem wybrałam te, które w sposób szczególny związane są z jego osobą, o których On sam często wspomina i podkreśla rolę jaką odegrały w Jego życiu. Wędrówkę z Ojcem Św. po Małopolsce rozpoczęliśmy od Wadowic - rodzinnego miasta Papieża, położonego na Pogórzu Wadowickim w sąsiedztwie Beskidu Małego. Zwiedzaliśmy dom, w którym Karol Wojtyła przyszedł na świat, spędził dzieciństwo i młodość aż do zdania matury w 1938r.Zgromadzone tutaj osobiste pamiątki, fotografie, dokumenty np. świadectwa szkolne pozwoliły nam lepiej poznać Ojca św. jako człowieka, Jego młodzieńcze zainteresowania, uzmysłowić sobie jak wielkie znaczenie w kształtowaniu Jego osobowości odgrywała religia i nauka. Pobyt w Bazylice Ofiarowania N.M.P. pozwolił nam na chwile zadumy, szczególnie przy chrzcielnicy, gdzie ponad 82 lata temu został ochrzczony Jan Paweł II.
Spacerując po wadowickim rynku nie mogliśmy nie skosztować "papieskich kremówek". Zastanawialiśmy się czy smakują tak samo jak te, o których wspominał Ojciec Św. w czasie pamiętnego spotkania z wiernymi w 1999r. Kiedy wyjeżdżaliśmy z Wadowic, nasza uwaga skupiła się na górzystym krajobrazie Podgórza Wadowickiego porośniętego kompleksem lasów, rozciętego malowniczą doliną Skawy.

Trasa wycieczki prowadziła do Kalwarii Zebrzydowskiej - niewielkiego miasta na Pogórzu Karpackim, położonego niedaleko Krakowa, znanego z produkcji mebli. Najbardziej zostało jednak rozsławionego przez założony tutaj 400 lat temu Klasztor Bernardynów i wybudowane Sanktuarium ze słynnymi "kalwaryjskimi dróżkami" na wzór Jerozolimy, obecnie jedno z najsłynniejszych miejsc kultu religijnego w Polsce z cudownym obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej tak bliskie sercu Papieża - Polaka.

Karol Wojtyła w ciągu swego życia bardzo często pielgrzymował do kalwarii i przybył również w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski na obchody 400-lecia Sanktuarium, które malowniczo usytuowane na lesistych wzgórzach, góruje nad miastem. Stąd też roztacza się wspaniała panorama Pogórza Karpackiego i pobliskich pasm beskidzkich. Zwiedzanie bazyliki i zabudowań klasztornych poprzedziła wspólna modlitwa przed obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej, której przewodził ksiądz katecheta. Duże zainteresowanie uczniów wzbudziła makieta przedstawiająca całą zabudowę klasztorną wraz z 7 km "kalwaryjskich dróżek", których ze względów czasowych nie przeszliśmy. Kalwaria zwana "polską Jerozolimą" posiada Certyfikat Światowego Dziedzictwa Kultury Materialnej i Naturalnej UNESCO ze względu na wyjątkowe walory architektoniczne, historyczne, kulturowe i religijne, gdzie kultywowane są od wieków słynne Misteria Męki Pańskiej i Wniebowzięcia Matki Boskiej, mocno zakorzenione w kulturze duchowej regionu Małopolski. W sanktuarium przechowywane są pamiątki związane z pobytem Ojca Świętego w tym słynna papieska, złota róża zdobiąca Obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Na terenie Polski można zobaczyć drugą taką różę tylko w Sanktuarium Jasnogórskim.

Ze wzgórz Kalwarii udaliśmy się do krakowskich Łagiewnik, w krajobrazie których dominuje monumentalna Bazylika Miłosierdzia Bożego konsekrowana w czasie ostatniej pielgrzymki przez Ojca Świętego. Ta wielka, nowoczesna budowla pod względem architektonicznym bardzo różni się od tradycyjnych budowli sakralnych. Centralnym punktem przykuwającym uwagę wiernych w jasnym, rozległym i przeszklonym wnętrzu jest ołtarz z obrazem Jezusa Miłosiernego i tabernakulum w kształcie globu ziemskiego. Duże wrażenie robi potężna kubatura wnętrza. Po modlitwie i zwiedzaniu nowej Bazyliki udaliśmy się do znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie pierwotnego starszego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie złożone są relikwie siostry Faustyny Kowalskiej. Mogliśmy zobaczyć również zabudowania klasztorne, gdzie żyła i zmarła św. Faustyna.

W drodze powrotnej z Krakowa przejeżdżaliśmy przez region geograficzny zwany "Bramą Krakowską". Zatrzymaliśmy się na krótki spacer nad Wisłą w Tyńcu, w pobliżu słynnego klasztoru Benedyktynów, malowniczo usytuowanego na wapiennych wzgórzach. Mogliśmy obserwować krajobraz Przełomu Wisły pod Tyńcem i sąsiadujących z nim fragmentów Wyżyny Krakowskiej, w budowie której dominują skały wapienne. Trasa powrotna z Krakowa do Libiąża biegła przez Garb Teńczyński, będący pod względem tektonicznym systemem trzeciorzędowych uskoków i zrębów. Jeden z nich zwany Kajasówką jest bardzo wyraźnie zarysowany w krajobrazie i stanowi ciekawy rezerwat przyrody nieożywionej. Mogliśmy obserwować go z okien autokaru. Należy podkreślić, że bogaty program wycieczki był możliwy do zrealizowania w trakcie jednodniowego wyjazdu, gdyż odległości, które przebywaliśmy autokarem były stosunkowo niewielkie. Cała trasa liczyła sobie około 100 km.

W każdym z miejsc, które odwiedziliśmy, czuliśmy obecność Jana Pawła II, który był przewodnikiem duchowym tej wyjątkowej wycieczki szkolnej. Podążając Jego śladami pogłębiliśmy naszą wiedzę religijną ale również wiedzę historyczną i geograficzną o naszym regionie. Wzbogaciliśmy wiedzę o najwybitniejszym Małopolaninie i Polaku jakim jest niewątpliwie Papież Jan Paweł II, o jego życiu i związkach z regionem Małopolski. Uzmysłowiliśmy sobie rolę religii jako czynnika kulturotwórczego, jej wpływu na historię, sztukę i tradycje naszego regionu. Mogliśmy prześledzić zróżnicowanie architektoniczne budowli sakralnych Zachodniej Małopolski, ich lokalizację w nawiązaniu do regionów geograficznych, przez które prowadziła trasa wycieczki. Mogliśmy poznać charakterystyczne cechy krajobrazu jego zróżnicowanie, elementy rzeźby, główne cieki, elementy budowy geologicznej, szatę roślinną oraz miasta, w których zlokalizowane są zwiedzane przez nas obiekty sakralne.

Ta nietypowa z pozoru wycieczka szkolna była dla mnie pewnym wyzwaniem. W swym założeniu nie miała to być jednak typowa pielgrzymka, ale wycieczka krajoznawcza z aspektem religijnym gdzie cele poznawcze na równi były realizowane z celami religijnymi i wychowawczymi. Pomysł ten okazał się trafny. Potwierdzeniem była wspaniała atmosfera wśród młodzieży, która wspaniale dostosowała się do charakteru religijnego tej krajoznawczej wycieczki.

Opracowanie: Maria Gut

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8660


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.33Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.