AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Szabat, 2019-05-15
Zwoleń

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (matematyka 2016-2019)

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Nauczyciel mianowany: Marta S.
Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki i statystyki
Miejsce pracy: Zespół Szkół…. w Z….
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.


CELE GŁÓWNE PODEJMOWANEGO STAŻU:
1. Doskonalenie swoich metod i warsztatu pracy.
2. Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych.
3. Podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły.
4. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
5. Rozwój osobisty.
6. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.


1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Sierpień - wrzesień 2016r.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego -sierpień 2016
Przygotowanie i złożenie wniosku do dyrekcji szkoły
o rozpoczęcie stażu -31 sierpnia 2016

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. okres stażu

3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego. maj – czerwiec 2019§8 ust.2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

Lp. Zadania /Formy realizacji/Termin
1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań. Współpraca z rodzicami. Cały okres stażu
Współpraca z pedagogiem i samorządem szkolnym.
Wdrażanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania.
Czynny udział w pracach zespołu przedmiotowego z matematyki i fizyki.
Współpraca w zespole układającym rozkład zajęć lekcyjnych dla ZSR –T.
Współpraca w zespołach tworzących i aktualizujących dokumenty szkoły.
Organizacja i pomoc w organizacji imprez szkolnych oraz wycieczek klasowych.
Praca w komisjach konkursowych.
Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
Współpraca z samorządem uczniowskim i radą rodziców

2.Zdobywanie wiedzy na temat problemów i rozwoju wychowanków.
Analiza ankiet przeprowadzonych przez pedagogów oraz własnych opracowanych na potrzeby rozwiązywania bieżących problemów. Cały okres stażu
Analiza sytuacji rodzinnej wychowanków.
Analiza dokumentacji dotyczącej pomocy pedagogiczno – psychologicznej.
Współpraca z rodzicami uczniów (spotkania, konsultacje, rozmowy telefoniczne itp.)
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Praca w zespole wychowawczym oraz w zespołach klasowych nauczycieli.
Analizowanie wyników nauczania i frekwencji moich uczniów.

3.Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych. Tworzenie, przeprowadzanie i analiza testów diagnostycznych w klasach pierwszych, matury „w połowie drogi” oraz próbnych egzaminów maturalnych. cały okres stażu

4.Doskonalenie warsztatu i metod pracy Lektura czasopism pedagogicznych. Cały okres stażu
Śledzenie publikacji na portalach edukacyjnych.
Korzystanie z nowoczesnych urządzeń multimedialnych.

5.Systematyczne pogłębianie swojej wiedzy dydaktycznej
i wychowawczej.
Udział w różnych formach wewnątrzszkolnego i pozaszkolnego doskonalenia zawodowego
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. okres stażu
Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego: w warsztatach, szkoleniach, konferencjach itp.

6.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki przygotowujących do egzaminu maturalnego, dla klas pierwszych wyrównujących braki z matematyki oraz dla uczniów posiadających orzeczenie z poradni pedagogiczno – psychologicznej. Według potrzeb


§8 ust.2,pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania /Formy realizacji / Termin

1.Efektywne stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy
Korzystanie z komputera w celu prowadzenia dokumentacji szkolnej. Okres stażu
Współpraca z innymi nauczycielami w celu doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.

2.Tworzenie narzędzi do pomiaru jakości nauczania matematyki z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Korzystanie z komputera w opracowaniu dokumentów, sprawdzianów, testów, ćwiczeń, scenariuszy zajęć.okres stażu

3.Wykorzystanie komputera podczas zajęć.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych, Internetu. w miarę możliwości

4.Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych.
Wymiana poglądów i umiejętności w związku z nauczanym przedmiotem. w miarę potrzeb

5.Stosowanie technologii komunikacyjnej Kontakt z nauczycielami, uczniami i rodzicami uczniów za pośrednictwem e-dziennika okres stażu
Informowanie rodziców o bieżących problemach i osiągnięciach młodzieży – rozmowy telefoniczne, e-maile, smsy okres stażu
Kontakt z uczniami poprzez pocztę elektroniczną okres stażu
Kontakt z zespołem klasowym nauczycieli i zespołem przedmiotowym – spotkania, rozmowy telefoniczne, e-maile, smsy okres stażu
Kontakt z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych, przedstawicielami biur podróży organizującymi wycieczki szkolne, z nauczycielami i ekspertami ds. edukacji matematycznej – rozmowy telefoniczne, e-maile okres stażu
§8 ust.2,pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania /Formy realizacji /Termin
1.Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi pracownikami.
Prowadzenie lekcji otwartych dla młodszych stażem nauczycieli oraz dla nauczycieli z komisji przedmiotowej z matematyki i fizyki. w miarę możliwości

2.Współpraca z nauczycielami
w celu rozpoznawania i niwelowania trudności wychowawczych. Spotkania z innymi nauczycielami, dzielenie się spostrzeżeniami i cennymi uwagami oraz wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych. w miarę potrzeb
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania.

3.Praca w komisji przedmiotowej.
Wspólna wymiana doświadczeń, prowadzenie spotkań jako przewodniczący komisji, analizowanie wyników matury
z matematyki. w miarę potrzeb

4.Pomoc w prowadzeniu dokumentacji nauczycielom stażystom i kontraktowym.
Dzielenie się własnymi doświadczeniami, udostępnianie opracowanych dokumentów itp.w miarę potrzeb

5.Organizacja oraz realizacja imprez i uroczystości
z udziałem uczniów i zaproszonych gości.
Organizacja imprez ogólnoszkolnych.w miarę potrzeb
Organizacja Szkolnego Zespołowego Konkursu Matematycznego. raz w roku

6.Publikacje. Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego w Internecie. 2016-2019


§8 ust.2,pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania / Formy realizacji /Termin

1.Opracowanie programu zajęć w oparciu o autorski scenariusz
Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z klasy maturalnej przygotowujących do obowiązkowej matury z matematyki.Według potrzeb

2.Współudział w aktualizowaniu i wdrażanie szkolnych programów: Wychowawczego oraz Profilaktyki.
Realizacja założeń i celów poszczególnych programów w oparciu o współpracę z moimi uczniami i wychowankami. Okres stażu


§8 ust.2,pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania /Formy realizacji /Termin

1.Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W ramach potrzeb
Opieka nad szkolnym zespołem wokalnym. okres stażu

2.Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych Pomoc w organizacji i samodzielne organizowanie imprez klasowych i szkolnych. w miarę możliwości

3.Współpraca z Pedagogiem Szkolnym.
Stały kontakt w sprawie wychowanków jak i innych uczniów sprawiających trudności wychowawcze oraz potrzebujących objęcia pomocą pedagogiczno – psychologiczną. w miarę potrzeb

4.Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z matematyką. W miarę możliwości


§8 ust.2,pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania /Formy realizacji/ Termin

1.Organizowanie pomocy dla potrzebujących.
Paczki na Święta dla rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. w miarę możliwości

2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Stosowanie się do zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach. w miarę potrzeb
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
w Zwoleniu w ramach diagnozowania dysfunkcji u moich uczniów.

3.Współpraca z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania
w Zwoleniu. Kontakt z wychowawcami ośrodka i omawianie problemów wychowawczych i edukacyjnych wychowanków. w miarę potrzeb

4.Festyn Integracyjny. Pomoc w organizacji Festynu Integracyjnego. w miarę potrzeb

5.Współpraca z rodzinnym kuratorem sądowym
Doraźna współpraca z kuratorami rodzinnymi mającymi pieczę nad moimi uczniami lub wychowankami (w celu monitorowania sytuacji szkolnej i rodzinnej danego ucznia). w miarę potrzeb


§8 ust.2,pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania /Formy realizacji/ Termin

1.Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
Studiowanie literatury oraz publikacji w Internecie odnośnie w/w tematyki. Okres stażu
Współpraca z pedagogiem szkolnym.

2.Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, diagnozowanie problemów wychowawczych.
Stały kontakt z Rodzicami, Pedagogiem Szkolnym, uczniami w celu diagnozowania problemów wychowawczych. w miarę potrzeb

3.Pedagogizacja Rodziców.
Pogadanka na zebraniu z Rodzicami obejmująca problemy uczniów z nauką, alkoholem, agresją itp., filmy edukacyjne, prezentacje. w miarę potrzeb

4.Opis i analiza przypadków. Rozpoznanie/ustalenie i wdrożenie środków zaradczych/ podsumowanie i wnioski. w miarę potrzeb i możliwości
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.