AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Hanna Czapracka, 2019-05-10
Krotoszyn

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

ANEKS

do planu rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego
mgr Hanna Czapracka
wychowawca świetlicy

Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 1
w Krotoszynie

Posiadane kwalifikacje:
2000 – 2003 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.
Studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z promocją zdrowia.
2003 – 2005 Uniwersytet Łódzki.
Studia uzupełniające magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika pozaszkolna.
2005 - 2006 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Studia podyplomowe z Informatyki i Technologii Informacyjnych.
Czas trwania stażu: 01.09.2016r. – 31.05.2019r.
§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin
1. Przypomnienie
procedur awansu zawodowego nauczycieli - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
- określenie zadań własnych związanych z zajmowanym stanowiskiem wychowawcy w świetlicy szkolnej oraz przydzielonymi zadaniami,
- udokumentowanie realizacji planu,
- przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu IX 2016 r.IX 2016 r.
Cały okres stażu

V 2019 r.

2. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności poprzez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, np. rady szkoleniowe, warsztaty,
- samodzielna praca z fachową literaturą Cały okres stażu
3. Realizacja rocznego planu pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny - realizacja planu, przygotowanie pomocy dydaktycznych Cały okres stażu
4. Organizowanie imprez świetlicowych - opracowywanie scenariuszy,
- wykonanie dekoracji,
- organizacja spotkania Według planu pracy świetlicy szkolnej
5. Organizowanie konkursów w świetlicy szkolnej, szkole - opracowanie tematyki i zasad konkursów,
- organizacja konkursów Raz w roku/w zależności od potrzeb
6. Prowadzenie działań zmierzających do wzbogacenia wyposażenia świetlicy szkolnej - przeprowadzenie zbiórki makulatury,
- zbiórka nakrętek,
- zbiórka baterii,
- zbiórka zabawek i gier planszowych Raz w roku

Cały okres stażu
7. Opieka nad własnym miejscem pracy – świetlicą szkolną, sklepikiem szkolnym, pracownią komputerową - wykonanie dekoracji zgodnie z aktualną porą roku, świętami, itp.,
- prezentacja prac uczniów na gazetce,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
- wystawa prac tematycznych wykonanych przez uczniów Cały okres stażu
8. Praca z uczniami
o szczególnych potrzebach edukacyjnych - organizowanie pomocy uczniowskiej w zespole świetlicowym, a także pomoc własna nauczyciela Cały okres stażu
9. Organizowanie spotkań
z ludźmi wykonującymi interesujące zawody - zorganizowanie spotkania z przedstawicielem wybranego zawodu, np. szewcem, strażakiem W zależności od tematyki zajęć
10. Praca w Szkolnym Zespole Promocji Zdrowia - realizacja zadań wynikająca z planu pracy zespołu,
- prowadzenie sprzedaży bułek, jogurtów i owoców w ramach akcji „Drugie śniadanie”,
- prowadzenie akcji „Mleko w szkole” i „Owoce
i warzywa w szkole”,
- udział w rajdach szkolnych Cały okres stażu
11. Praca w Zespole Rozwoju Szkoły - realizacja zadań wynikających z planu pracy zespołu,
- współorganizowanie „drzwi otwartych” dla kandydatów do naszej szkoły Cały okres stażu
12. Prowadzenie zajęć kółka komputerowego dla uczniów klas
II – III szkoły podstawowej - opracowanie programu zajęć kółka,
- realizacja programu Cały okres stażu
13. Współorganizowanie uroczystości szkolnych - pomoc w organizacji uroczystości,
- udział w imprezie W okresie stażu
14. Współpraca
z pielęgniarką szkolną - współorganizowanie spotkań w ramach zadań Zespołu Promocji Zdrowia, Cały okres stażu, zgodnie z planem pracy Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia
15. Współpraca z pedagogiem szkolnym - konsultacje dotyczące trudnych przypadków uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej,
- konsultowanie listy uczniów do świątecznych paczek,
- organizowanie konkursu na prezentację multimedialną „Mój wymarzony zawód” Cały okres stażuCzerwiec 2018,
Kwiecień/Czerwiec 2019
16. Współpraca z Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, Zespołem Szkół nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie - organizowanie dojazdów i odjazdów uczniów ze Smoszewa Cały okres stażu
17. Prowadzenie dokumentacji szkolnej - współtworzenie dokumentacji Zespołu Promocji Zdrowia,
- prowadzenie „Księgi osiągnięć uczniów Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie”,
- prowadzenie „Złotej Księgi Absolwentów Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie Cały okres stażu
18. Nauczanie informatyki/zajęć komputerowych - praca z uczniami klas IV, V i VI szkoły podstawowej w ramach nauczania informatyki, zajęć komputerowych rok szkolny 2017/2018, 2018/2019
19. Organizacja wycieczki szkolnej do Międzyrzecza.
Organizacja XX rajdu szlakiem Powstańców Wielkopolskich - sporządzenie listy uczestników (zgody, regulamin i program wycieczki, rajdu),
- opieka mad uczniami,
- rozliczenie wycieczki, rajdu
1 czerwca 2018


8 lutego 2019 r.§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin
1. Wykorzystanie
w pracy technologii komputerowej - opracowywanie scenariuszy zajęć, imprez,
- opracowanie np. zaproszeń, dyplomów, podziękowań,
- prowadzenie „Księgi osiągnięć uczniów Gimnazjum
nr 1”, Złotej Księgi Absolwentów Gimnazjum nr 1,
- opracowanie własnego programu kółka oraz planu pracy kółka komputerowego,
- obsługa programu komputerowego Kasiarz i Subiekt,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej sklepiku szkolnego,
- rejestracja szkoły on-line na „Mały Medyk” i „Kolorowy Uniwersytet”,
- pisanie sprawozdań z kiermaszy i festynów,
- pisanie wniosków o dofinansowanie imprez szkolnych,
- pisanie wniosku o objęcie Patronatem Honorowym sesji popularnonaukowej poświęconej gen. Józefowi Dowborowi Muśnickiemu,
- pisanie wniosków o dofinansowanie konkursów gminnych z inicjatywy lokalnej Cały okres stażuWrzesień/
Październik 2016r.

Cały okres stażu

Rok szkolny 2016/2017

Cały okres stażu


Wrzesień 2018 r.


Styczeń 2019 r.
2. Korzystanie z Internetu - śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego,
- publikacja swojego planu rozwoju zawodowego/aneksu
w Internecie,
- korzystanie z forów dla nauczycieli w celu wymiany doświadczeń Cały okres stażu
3. Prowadzenie zajęć
w pracowni komputerowej - prowadzenie kółka komputerowego w pracowni komputerowej,
- pomoc nauczycielom klas I-III szkoły podstawowej
w zalogowaniu się w pracowni,
- prowadzenie zajęć lekcyjnych w pracowni komputerowej,
- opracowywanie materiałów do nauczania informatyki i zajęć komputerowych oraz prowadzenia kółka komputerowego Cały okres stażu
4. Współtworzenie strony internetowej szkoły - redagowanie i umieszczanie artykułów na stronie szkoły,
- edycja i dodawanie zdjęć,
- współtworzenie nowej strony szkoły Cały okres stażu

Rok szkolny 2018/2019
5. Prowadzenie facebooka szkoły - założenie facebooka szkoły,
- uaktualnianie facebooka Cały okres stażu
6. Przygotowanie dokumentacji związanej
z rozwojem zawodowym - dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - tworzenie wszystkich niezbędnych informacji związanych z awansem zawodowym Cały okres stażu
7. Wykorzystywanie sprzętu audiowizualnego - korzystanie z odbiornika telewizyjnego, odtwarzacza DVD, magnetofonu, aparatu i kamery W zależności od potrzeb
8. Tworzenie prezentacji multimedialnych
- tworzenie i wykorzystywanie na zajęciach świetlicowych oraz kółku komputerowym prezentacji multimedialnych, lekcjach informatyki i zajęć komputerowych W zależności od potrzeb
9. Wykorzystanie zasobów internetowych przydatnych
w pracy świetlicy szkolnej, kółka komputerowego - pozyskiwanie pomocy dydaktycznych W zależności od potrzeb
10. Wykorzystanie komputera
w pracy z uczniami - korzystanie z komputera i Internetu na lekcjach zajęć komputerowych i informatyki
Rok szkolny 2017/2018, 2018/2019
11. Wykorzystanie komputera
i technologii komputerowej
do udziału
w konkursie on-line pt. „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” - korzystanie z poczty elektronicznej,
- pozyskiwanie materiałów droga internetową,
- wykonywanie poszczególnych zadań
Wrzesień 2016 - marzec 2017
§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz praktykantów - dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Cały okres stażu
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla np.: rodziców - opracowanie scenariuszy zajęć,
- przeprowadzenie zajęć Cały okres stażu, według ustalonego harmonogramu
3. Opracowanie zbioru scenariuszy zajęć
w świetlicy szkolnej - opracowanie przykładowych scenariuszy zajęć
i imprez okolicznościowych do realizacji w świetlicy szkolnej,
- udostępnienie przygotowanego zbioru scenariuszy innym nauczycielom w Internecie Cały okres stażu
4. Opracowanie zbioru scenariuszy zajęć komputerowych, informatyki - udostępnienie przygotowanego zbioru scenariuszy innym nauczycielom poprzez bibliotekę szkolną Cały okres stażu
5. Przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej - przygotowanie scenariusza,
- opracowanie referatu
do tematu spotkania,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej,
- przeprowadzenie spotkania rady pedagogicznej ?
6. Pomoc innym nauczycielom podczas zajęć w pracowni komputerowej - przygotowanie stanowisk pracy,
- logowanie się na poszczególne stanowiska,
- instalowanie aktualizacji, Opiekuna Ucznia
Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin
1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu kółka komputerowego dla uczniów klas
II – III szkoły podstawowej - opracowanie programu kółka komputerowego dla uczniów klas II -–III szkoły podstawowej,
- wdrożenie i realizacja programu,
- ewaluacja Wrzesień/
Październik 2016r.

W okresie stażu
2. Opracowanie ankiety dotyczącej pracy świetlicy szkolnej - opracowanie ankiety,
- przeprowadzenie ankiety wśród wychowanków świetlicy,
- analiza ankiety Maj 2017

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin
1. Organizowanie konkursów dla wychowanków świetlic szkolnych - opracowanie regulaminu konkursu,
- przeprowadzenie konkursu
W okresie stażu, zgodnie
z planem pracy świetlicy
2. Współorganizowanie zajęć otwartych
w ramach „drzwi otwartych” szkoły - zaproszenie dzieci, przyszłych uczniów
z okolicznych przedszkoli,
- pomoc w organizacji zajęć,
- przygotowanie kawiarenki Raz w roku
3. Praca w Stowarzyszeniu Sympatyków Krotoszyńskiej „Jedynki” - realizacja zadań wynikających ze statutu stowarzyszenia,
- prowadzenie sklepiku szkolnego,
- przygotowanie stoiska stowarzyszenia podczas jarmarków bożonarodzeniowych, kiermaszy wielkanocnych, festynów szkolnych,
- prowadzenie „sklepiku” podczas dyskotek szkolnych, balów karnawałowych, seansów filmowych,
- pełnienie funkcji prezesa stowarzyszenia ? Cały okres stażu


Marzec 2019
4. Organizacja Igrzysk Sportowo – Językowych dla uczniów naszej szkoły oraz I Gminnych Igrzysk Sportowo – Językowych - opracowanie regulaminu konkursu,
- pozyskanie nagród,
- przeprowadzenie igrzysk 1 raz w roku szkolnym


Październik 2018
5. Koordynator projektu „Aktywna Tablica” - udział w szkoleniach, lekcjach pokazowych
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowania przez nauczycieli technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
- zebranie ciekawych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK i udostępnienie ich w bibliotece szkolnej Rok szkolny 2017/2018
6. Szkolny Mentor Cyberbezpieczeństwa - udział w szkoleniu,
- rada szkoleniowa prezentująca zagadnienia cyberbezpieczeństwa,
- udział szkoły w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”,
- organizacja Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego,
- warsztaty dotyczące cyberbezpieczeństwa,
- przygotowywanie Dnia Bezpiecznego Internetu (plakaty, informacje, pogadanka) Kwiecień2017/
kwiecień 2018


Raz w roku szkolnym

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin
1. Współpraca z CKI
w Krotoszynie - wspólne organizowanie imprez lokalnych np.: Jarmark Bożonarodzeniowy, Jarmark Wielkanocny,
- konsultacje w sprawie dofinansowywanych projektów,
- konsultacje w sprawie pisania wniosków i sprawozdań Cały okres stażu
2. Współpraca
z Warsztatami Terapii Zajęciowej
w Krotoszynie, osobami prywatnymi działającymi na rzecz dzieci chorych - zbiórka makulatury i nakrętek na rzecz dzieci chorych,
- przygotowanie stoiska do sprzedaży świątecznej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
Cały okres stażu
Grudzień 2017, 2018
3. Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery, Urzędem Pracy w Krotoszynie - konsultacje dotyczące I Gminnego Konkursu na prezentacje multimedialną pt. „Mój wymarzony zawód”,
- wspólna ocena konkursu Kwiecień/maj 2019
4. Festyn charytatywny „Słoneczna Integracja” - udział w festynie jako opiekun uczniów
Wrzesień 2016
5. Współpraca
z Krotoszyńską Biblioteką Publiczną - promowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Cały okres stażu
6. Współpraca z kuratorem społecznym - rozmowy nt. uczniów naszej szkoły, których rodziny lub oni sami objęci są nadzorem kuratora Cały okres stażu
7. Współpraca z przedszkolem „Maciuś” - zbiórka kasztanów
Październik 2017
8. Współpraca ze świetlicą szkolną w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie - pomoc w organizacji świetlicy dla uczniów klas I-III,
- udostępnienie pomocy dydaktycznych,
Cały okres stażu
9. Współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Koźminie Wlkp. - wymiana doświadczeń, pomoc koleżeńska,
- pomoc w zmodernizowaniu sprzętu świetlicowego Rok szkolny 2018/2019§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel
jest zatrudniony.

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin
1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych
i edukacyjnych - opis i analiza dwóch problemów W okresie stażu


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.