AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Borucka Aneta, 2019-03-27
Olsztyn

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan awansu zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


mgr Aneta Borucka
Nauczyciel kontraktowy w Publicznym Przedszkolu nr 16 w Olsztynie


Czas trwania stażu: 01.09.2016 - 31.05.2019

Opiekun stażu: mgr Monika Kozubowska


Cele główne:

• rozwój kompetencji nauczyciela,

• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:

• poszerzenie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

• pogłębienie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

• rozwinięcie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

• udoskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

• zwiększenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Akt prawny:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJA
ROZPORZĄDZENIA

I. „Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.”


1. Analiza i wdrażanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami,

IX. 2016r.

§ 7 ust. 2 pkt. 1

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Systematyczna ocena realizowanych działań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

IX. 2016 r.
Okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 1


3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywne samokształcenie.

Studiowanie literatury z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, tworzenie biblioteczki z zakresu literatury pedagogiczno – psychologicznej


Okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 1


4. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia ustawicznego.
Uczestnictwo w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach wynikających z aktualnych potrzeb własnych i placówki – poszerzanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej i zdobycie nowych kwalifikacji.


Okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 1


5. Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych.

Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej.
Opracowanie pisemnych materiałów do narad i szkoleń wynikających z rocznego programu rozwoju przedszkola.

Okres stażu§ 7 ust. 2 pkt. 1


6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Wpisy w dzienniku zajęć.
Założenie i prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka.
Sporządzanie miesięcznych planów pracy.
Okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 1


7. Dokonywanie ewaluacji własnych działań, ocenianie ich i dokonywanie zmian.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli – analiza zajęć z opiekunem.

Okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 1
II. „Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”


1. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieciProwadzenie stałej obserwacji dzieci.
Przygotowanie indywidualnych planów dla dzieci uzdolnionych i wymagających wsparcia.
Stosowanie aktywnych metod i form pracy z dzieckiem z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych oraz ich zainteresowań.

2. Zebrania z rodzicami.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
4. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
5. Przeprowadzenie ankiet.

Odbywanie zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami.
Prowadzenie rozmów i pracy indywidualnej z dzieckiem.
Prowadzenie zajęć otwartych/uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców i dzieci.

Okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 2


2. Współpraca z rodzicami i rodziną dziecka


Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy:
Organizowanie uroczystości przedszkolnych, prowadzenie zajęć otwartych, codzienne kontakty z rodzicami.
Przekazywanie informacji na temat rozwoju dziecka i życia grupy: zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, przygotowanie wystaw prac dzieci, udostępnienie artykułów z literatury fachowej i innych ważnych informacji.
Angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu grupy i przedszkola: czynne uczestnictwo w uroczystościach i zajęciach otwartych, pomoc przy aranżowaniu i wyposażeniu kącików zainteresowań, wspieranie akcji charytatywnych i innych.

Okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 2


3. Tworzenie okazji do poznania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego
Podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym: biblioteką, pracą ludzi w różnych zawodach.
Udział dzieci w wycieczkach i spacerach przedszkolnych związanych z najbliższym otoczeniem społeczno – przyrodniczym.
Przygotowanie i udział przedszkolaków w imprezach, konkursach organizowanych przez instytucje lokalne.

Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 2


4. Organizowanie uroczystości przedszkolnych.
Opracowanie scenariuszy, przygotowanie dzieci do udziału w nich, przygotowanie dekoracji, rekwizytów.Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 25. Podejmowanie działań uwzględniających współczesne problemy świata.

Przygotowanie dzieci do udziału w akcjach społecznych m. in. Sprzątanie Świata, Cała Polska Czyta Dzieciom i inne.
Przygotowanie i udział dzieci w realizacji programów profilaktycznych: „Czyste powietrze wokół nas”

Okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 2


III. „Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”


1.Wykorzystanie w codziennej pracy pedagogicznej technologii komputerowej.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, itp.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej (dokumentacja, pomoce dydaktyczne, ankiety, arkuszy itp.).
Prezentacja filmów edukacyjnych (DVD) lub obrazów graficznych związanych z tematyką zajęć; Wykorzystanie komputera do odtwarzania nagrań dźwiękowych podczas zajęć;
Opracowanie dyplomów okolicznościowych. Wykonanie zaproszeń, podziękowań, kartek okolicznościowych.

Okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 3


2. Uzyskiwanie informacji i pomocy dydaktycznych z internetu
Wyszukiwanie pomocy dydaktycznych, artykułów za pośrednictwem stron internetowych;
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielkami,
przedszkolem za pomocą poczty internetowej.


Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 3


IV. „Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.”

1.
2. 1. Dostosowanie metod i form pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego dzieci.
3.
Praca indywidualna z dziećmi z trudnościami
edukacyjnymi.

Okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 4

4.
5. 2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Kierowanie do poradni dzieci mających zaburzenia
rozwojowe.
Uzyskanie opinii do pracy z dzieckiem.

Okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 4
6.
7. 3. Współpraca ze specjalistami: logopedą i terapeutą.
Kierowanie do zajęć z logopedą i terapeutą dzieci
wykazujących zaburzenia w różnych obszarach.

Okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 4
V. „Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.”


1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi
oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.


IX. 2016

§ 7 ust. 2 pkt. 5


2. 2. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania i organizacji przedszkola
Dokładna analiza dokumentów Publicznego Przedszkola nr 16 – statutu, planów, regulaminów i programów.

IX. 2016

§ 7 ust. 2 pkt. 5

3.
4. 3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego – analiza przepisów oraz śledzenie zmian: Karta Nauczyciela Rozporządzenia MEN.

Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy.

IX. 2016§ 7 ust. 2 pkt. 5


4. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów z przebiegu stażu.
Okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 5
5.
5. Przygotowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja – analiza planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji planu rozwoju.
Porządkowanie dokumentacji.
Analiza osiągniętych wyników i sformułowanie
wniosków.

§ 7 ust. 2 pkt. 5

6.
6. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
Poprawne sformułowanie wniosku.
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
§ 7 ust. 2 pkt. 5
7.
7. Określenie dalszej drogi rozwoju.
Wnioski do dalszej pracy.
§ 7 ust. 2 pkt. 5


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.