AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Krasińska, 2018-11-16
Białystok

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko
Posiadane kwalifikacje Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydział Finansów i Informatyki
Kierunek: finanse i bankowość

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydział Zarządzania i Marketingu
Kierunek Zarządzanie i marketing

Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania
Studia Podyplomowe: Logistyka

Nazwa i adres szkoły
Nauczany przedmiot wychowawca internatu

Data rozpoczęcia stażu 1.09.2018 Planowany termin zakończenia stażu 31.05.2021
Dotychczasowe osiągnięcia, uzyskane umiejętności (m.in. ukończone formy doskonalenia, publikacje, nagrody, wyróżnienia).
1. Szkolenie „Planowanie w edukacji szkolnej”;
2. Warsztaty i szkolenie „Poczucie własnej wartości jako znaczący element w profilaktyce zachowań ucznia”;
3. Warsztaty i szkolenie „Wpływ postawy nauczyciela na kształtowanie się zachowań uczniów”;
4. Warsztaty i szkolenie „Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zachowania ryzykowne w szkole”;
5. Warsztaty „Test na komunikatywność”;
6. Warsztaty „Asertywność i komunikacja”;
7. Warsztaty „Sposoby opracowywania Przedmiotowych Systemów Oceniania w Świetle WSO”;
8. Kurs „Szybki kurs języka obcego – niezbędnik turysty”;
9. Kurs „Jak prawidłowo zbudować test sprawdzający wiadomości uczniów. Analiza wyników testu”;
10. Warsztaty „Kształtowanie wizerunku nauczyciela przez ocenianie uczniów”;
11. Warsztaty „ Zachowania nauczyciela wobec tzw. trudnych uczniów, w perspektywie porozumienia
bez przemocy”;
12. Kurs „Pomiar dydaktyczny”;
13. Kurs” Analiza i monitorowanie realizacji programów nauczania zgodnych z podstawą nauczania”;
14. Kurs „Podstawowa obsługa programów księgowych, płacowych i magazynowo-sprzedażowych,
pakiet INSERT”;
15. Warsztaty „ Wykorzystanie komputera i animacji na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości”;
16. Warsztaty „Wykorzystanie komputera i animacji w edukacji ekonomicznej;
17. Szkolenie: „Indywidualne spotkania z rodzicami”;
18. Szkolenie: „Żegnaj chrypko- prawidłowa emisja głosu”;
19. Szkolenie „BHP w pracy nauczyciela”;
20. Kurs: „Rachunkowość przedsiębiorstw”;
21. Kurs: „Wybrane zagadnienia gospodarcze w kontekście integracji Polski z UE”;
22. Warsztaty: Przygotowanie do realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego „Trudniejszym szlakiem”;
23. Kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych;
24. Warsztaty: „Interwencja nauczyciela w sytuacjach problemowych zachowań uczniów”;
25. Warsztaty: „VII nawyków szczęśliwego nauczyciela”;
26. Warsztaty: „Inteligencja emocjonalna = mądrość”;
27. Warsztaty: „ Ścieżki edukacyjne w szkolnictwie ponadgimnazjalnym – forma nauczania interdyscyplinarnego”.
A. Podstawowe informacje o nauczycielu


B. Szczegółowy plan rozwoju zawodowego
Podstawa prawna opracowania:
1. Rozdział 3aUstawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).

§ 8 ust.1 pkt 1
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

l.p. Zadania Formy realizacji termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Wykorzystanie technologii
komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod
pracy wychowawczej.
1.Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w:
a) opracowaniu dokumentacji,
b) przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z wychowankami,
c) tworzeniu scenariuszy zajęć, imprez, gazetek, dyplomów.

2.Wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji grupy wychowawczej i wychowanków:
a)plan pracy opiekuńczo-wychowawczej
b)arkusze obserwacji wychowanka
c)sprawozdania z pracy w grupie
d)plan dyżurów grupy.

3.Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy z młodzieżą w sali komputerowej w internacie.
Okres trwania stażu. Scenariusze zajęć i imprez, materiały
na gazetkę,
dyplomy.Plan pracy w grupie,
arkusz obserwacji
wychowanka
plan dyżurów grupy.


Rejestr korzystania z sali
komputerowej, wpis w dzienniku grupy.

2. Wykorzystanie technologii
komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania swojej
wiedzy i umiejętności.
Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów w zakresie wychowania i profilaktyki.
Okres trwania stażu. Spis portali
i stron
internetowych.

3. Dzielenie się, korzystanie z wiedzy i doświadczenia
środowiska nauczycielskiego
dostępnej w Internecie.
1.Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego, opublikowanie programu autorskiego „Żyj zdrowo i aktywnie”.
2.Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
3.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Okres trwania stażu. Adresy stron internetowych.
4. Kompleksowe opracowanie
dokumentacji awansu
zawodowego nauczyciela
dyplomowanego.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Okres trwania stażu. Teczka z dokumentami.


§ 8 ust.1 pkt 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli


l.p. Zadania Formy realizacji termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami. 1.Opublikowanie w Internecie swojego planu rozwoju zawodowego.
2.Umieszczenie własnych publikacji na stronie wybranego portalu edukacyjnego, np. scenariuszy zajęć, programu autorskiego „Żyj zdrowo i aktywnie”. Okres trwania stażu. Adres strony internetowej, poświadczenia, wydruk.
2. Dzielenie się swoją wiedzą i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i wychowawcami. 1.Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
2.Opracowanie i udostępnienie w internecie i w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów pracy.
3. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas, wychowawcami internatu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
4.Współpraca z nauczycielami, wychowawcami w zakresie m.in. przygotowania uroczystości, imprez szkolnych.
5. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego internatu. Okres trwania stażu. Scenariusze zajęć.

Konspekty, scenariusze imprez
notatki służbowe.Scenariusze uroczystości, imprez szkolnych.

Protokoły z prac zespołu wychowawczego, notatki własne.
3. Aktywne uczestniczenie w pracach organów szkoły. Wykonywanie zadań w zespole wychowawczym internatu. Okres trwania stażu. Potwierdzenie.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy. 1.Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

2.Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb internatu i wychowawcy.
3. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie wychowawczym.
4. Studiowanie literatury fachowej, wykorzystywanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów wychowawczych.
5. Pogłębianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego, a zwłaszcza dotyczącego awansu zawodowego.
Okres trwania stażu. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zaświadczenia .
5. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych, znalezienie rozwiązania i zastosowanie go. Okres trwania stażu. Studium przypadku.


§ 8 ust.1 pkt 3
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


l.p. Zadania Formy realizacji termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów, imprez, projektów. Przygotowanie, organizacja oraz aktywny udział w realizowanych przez internat konkursach, imprezach i projektach. Okres trwania stażu. Zaświadczenia, notatki własne.
2. Zorganizowanie i prowadzenie gazetki szkolnej. Przygotowanie materiałów oraz prowadzenie gazetki szkolnej „Żyj zdrowo i aktywnie”. Okres trwania stażu. Dokumentacja zdjęciowa gazetki.
3. Prowadzenie zajęć w ramach pracowni promocji zdrowia. 1.Organizacja prac pracowni promocji zdrowia.
2.Prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia. Okres trwania stażu. Notatki , scenariusze zajęć.
4. Praca z wychowankiem uzdolnionym oraz wychowankiem sprawiającym problemy wychowawcze.
1.Wspieranie wychowanków przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych. 2.Identyfikowanie problemów wychowawczych oraz poszukiwanie metod i wsparcia w ich rozwiązywaniu. Okres trwania stażu. Zaświadczenie Kierownika Internatu.
5. Dbanie o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wychowanków 1.Promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji prozdrowotnych.
2.Uzmysłowienie szkodliwości zachowań ryzykownych (agresja, przemoc, subkultury. uzależnienia, cyberprzemoc).
3. Przygotowanie wychowanków do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego. Okres trwania stażu. Zaświadczenie Kierownika Internatu.
6. Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym wychowanków 1.Promowanie internatu w środowisku poprzez włączanie się do organizacji imprez sportowych i kulturalnych.
2.Doskonalenie i podtrzymywanie współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków. Okres trwania stażu. Zaświadczenie Kierownika Internatu.
7. Wdrażanie do racjonalnego spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze. 1.Tworzenie wychowankom warunków do uczestnictwa w kulturze oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
2.Organizowanie imprez i uroczystości ogólno internackich.
3.Promowanie kultury słowa i zasad savoir- vivre. Okres trwania stażu. Zaświadczenie Kierownika Internatu.
8. Uczenie samorządności i przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. 1.Wdrażanie do samorządności poprzez tworzenie warunków do działalności samorządu grupowego.
2.Przeprowadzanie wyborów do samorządu grupy.
3.Rozwijanie umiejętności z zakresu samoobsługi.
4. Kształtowanie postaw proekologicznych.
5.Wdrażanie młodzieży w działalność prospołeczną, w tym akcje charytatywne.
- Wdrażanie młodzieży do właściwej realizacji dyżurów oraz zadań wykonywanych na rzecz społeczności. Okres trwania stażu. Zaświadczenie Kierownika Internatu.
9. Współpraca z policją. Zorganizowanie spotkań dotyczących bezpieczeństwa młodzieży. Okres trwania stażu. Notatki.
§ 8 ust.1 pkt 4 lit. a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

l.p. Zadania Formy realizacji termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu „Żyj zdrowo i aktywnie 1.Opracowanie programu „Żyj zdrowo i aktywnie”.
2.Prowadzenie zajęć w ramach programu „Żyj zdrowo i aktywnie”. Okres trwania stażu. Dokumentacja programu „Żyj zdrowo i aktywnie”.


§ 8 ust.1 pkt 4 lit.b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej


l.p. Zadania Formy realizacji termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Wykonanie zadań opiekuna stażu. 1.Współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie.
2.Współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
3.Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych.
4.Umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć.
5.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
6.Dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
7.inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych;
8.Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu;
9. Przedstawienie dyrektorowi szkoły opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.
Okres trwania stażu.. opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.
2. Wykonywanie zadań opiekuna praktyk pedagogicznych, Wykonywanie zadań zgodnie z programem praktyk pedagogicznych. Okres trwania stażu. Dokument potwierdzający odbycie praktyk pedagogicznego.

§ 8 ust.1 pkt 4 lit. c
uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym

l.p. Zadania Formy realizacji termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Nauka języka angielskiego. Samokształcenie, różne formy doskonalenia, udział w kursach. Okres trwania stażu. Zaświadczenie o umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie podstawowymBiałystok, dnia 11 września 2018 roku …
(podpis nauczyciela)


Podpis opiekuna stażu Podpis dyrektora
Data zatwierdzenia
do realizacjiZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.