AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agata Kubińska, 2018-09-03
Pisz

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


TERMIN STAŻU: WRZESIEŃ 2017 – MAJ 2020

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Zespół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu

OPIEKUN STAŻU: .............................

Plan został napisany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Wymagania kwalifikacyjne:

§ 7. ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania i skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.Zadania:
1. Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego nauczycieli.

Formy realizacji:
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, oraz projektu planu rozwoju, sprawozdania.

Termin:
Wrzesień 2017 oraz okres stażu

Sposób dokumentowania:
Wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Formy realizacji:
• Ustalenie zasad współpracy.
• Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
• Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna i dyrekcji.
• Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji.

Termin:
Wrzesień 2017 oraz okres stażu

Sposób dokumentowania:
Kontrakt

3. Ciągłe doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły.

Formy realizacji:
• Udział w lekcjach otwartych.
• Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Szkoły, opiekuna stażu oraz omawianie przeprowadzonych zajęć.
• Opracowywanie, realizacja, monitoring i ewaluacja rozkładów materiału przedmiotowego z chemii, wdrażanie różnych metod nauczania (m. in. metody aktywizujące) oraz ewaluacja ich skuteczności.
• Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Konspekty lekcji, notatki własne, ankiety

4. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego doskonalących wiedzę i umiejętności zawodowe

Formy realizacji:
• Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
• Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego
• Rozwijanie umiejętności zawodowych w sposób samodzielny np. poprzez czytanie literatury fachowej oraz nowości pedagogicznych


Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Potwierdzenia, zaświadczenia ukończenia kursów

5. Ciągłe doskonalenie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia.

Formy realizacji:
• Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych
• Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych, m. in. scenariusze zajęć, karty pracy, sprawdziany
• Stosowanie nowoczesnych metod pracy – wykorzystanie multimediów
• Udział w konferencjach tematycznych
• Obserwacja ucznia, uczestniczenie w spotkaniach zespołów wychowawczych, zapoznanie się z opiniami PPP w celu rozpoznania jego potrzeb edukacyjnych
• Prowadzenie konsultacji

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Scenariusze zajęć, przykładowe pomoce dydaktyczne, notatki własne, ewaluacja zajęć i oczekiwań uczniów

6. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami.

Formy realizacji:
• Współuczestniczenie w pracy zespołu przyrodniczego, w tym również pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu
• Organizowanie konkursów
• Współudział w organizacji uroczystości szkolnych, apeli
• Opieka nad pracownią chemiczną

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Sprawozdania, potwierdzenia

7. Publikacja własnych prac.

Formy realizacji:
• Publikacja własnych materiałów (np. plan rozwoju, scenariusze zajęć, sprawdziany) na stronach internetowych, np. www.profesor.pl

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Potwierdzenia publikacji

8. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.

Formy realizacji:
• Terminowe zapisy w dziennikach klasowych, prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen

Termin:
Na bieżąco

Sposób dokumentowania:
Potwierdzenia, notatki

9. Prowadzenie dokumentacji własnych działań zgodnie
z wymaganiami dyrektora oraz zaleceniami opiekuna stażu.

Formy realizacji:
• Gromadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

Termin:
Na bieżąco

Sposób dokumentowania:
Zbieranie dokumentacji podjętych działań

§ 7. ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Zadania:
1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji:
• Wdrożenie do pracy własnej wniosków z obrad Rady Pedagogicznej poświęconej zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym w naszej szkole

Termin:
Na bieżąco

Sposób dokumentowania:
Dokumentacja podjętych działań

2.Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej. Nawiązanie współpracy z rodzicami.

Formy realizacji:
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych oraz poza szkolnych (wycieczki, uroczystości szkolne, wyjścia do teatru)
• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów m. in. przez spotkania z rodzicami oraz rozmowy indywidualne

Termin:
Wg harmonogramu oraz indywidualnych potrzeb

Sposób dokumentowania:
Karty wycieczek, harmonogram konsultacji
oraz notatki własne

3. Kontakty z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Formy realizacji:
• Efektywniejsza praca z poszczególnymi uczniami

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Notatki

4. Prowadzenie konkursów przedmiotowych (szkolny konkurs chemiczny)

Formy realizacji:
• Poszerzanie i wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu chemii
Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Sprawozdania

5. Zajęcia wyrównawcze z chemii

Formy realizacji:
• Zadowalające wyniki w nauce uczniów z trudnościami

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Dziennik zajęć

6. Zajęcia z uczniami zdolnymi

Formy realizacji:
• Wysokie oceny z chemii
• Udział uczniów w chemicznych konkursach kuratoryjnych, szkolnych

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Dziennik zajęć, sprawozdania z konkursów, materiały konkursowe


§ 7. ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania:

1. Wykorzystywanie komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela.

Formy realizacji:
• Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym m. in. do przygotowywania dokumentów takich jak plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty, karty pracy, sprawdziany
• Prowadzenie dziennika elektronicznego klasy
• Przygotowywanie wystroju sali lekcyjnej – gazetki ścienne, przygotowywanie informacji dla rodziców
• Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, internetu
• Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Adresy stron internetowych, wykaz portali internetowych, materiały przygotowane do zajęć,
egzemplarze gazetki

2. Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.

Formy realizacji:
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.
• Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej.
• Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron internetowych oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Śledzenie na bieżąco zmian na stronach Kuratorium Oświaty w Olsztynie, MEN, spis aktów zgromadzonych

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela

Formy realizacji:
• Samodzielne studiowanie podręczników dotyczących obsługi komputera i programów komputerowych

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Notatki własne

4. Publikowanie własnych prac w Internecie

Formy realizacji:
• Publikacja planu rozwoju, sprawozdania, konspektów, projektów edukacyjnych na stronach internetowych.

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Potwierdzenia

§ 7. ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


Zadania:

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin

Formy realizacji:
• Lektura odpowiednich pozycji książkowych, artykułów prasowych i internetowych.
• Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poświęconych poszerzaniu wiedzy z zakresu wymienionych dziedzin

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Notatki własne, zaświadczenia

2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych.
Współpraca z placówkami wychowawczymi tj. PPP

Formy realizacji:
• Prowadzenie rozmów z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami, a także pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu uniknięcia zaobserwowanych trudności wychowawczych.
• Udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych, a także zespołu przyrodniczego
• Udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych.

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:

§ 7. ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadania:

1. Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Formy realizacji:
• Analiza Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego, Przedmiotowego Systemu Oceniania, kompetencji Rady Pedagogicznej.
• Udział w RP poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych, udział w zespołach zadaniowych tworzących wewnętrzne prawo oświatowe

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Notatki własne

2. Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Formy realizacji:
• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy MEN o systemie oświaty

Termin:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Notatki własne

3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego

Formy realizacji:
• Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu:
w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
• Udział w pracach komisji podczas egzaminów gimnazjalnych
• Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Termin:
Na bieżąco w okresie stażu

Sposób dokumentowania:
Notatki własne, podpisy na listach obecności na zebraniach RP

Imię i nazwisko nauczyciela
.....................................

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.