AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Andrzejczak, 2018-08-27
LUBIEŃ KUJAWSKI

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego


ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Anna Andrzejczak
nauczyciel matematyki i informatyki oraz technikiData rozpoczęcia stażu – 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2017 r.

WSTĘP

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.03.2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Cele stażu:
• Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowaczej
• Wzbogacenie kwalifikacji pedagogicznych i zawodowych
• Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych , umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Zadania do
realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody
realizacji
§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku
z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją


1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2006. 97. 674) z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami.

2. Śledzenie aktów prawnych
wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
IX 2014r.


Cały okres stażu. Znajomość procedury awansu zawodowego.
2. Bieżąca analiza
zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły. 1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, planów, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp. Cały okres stażu. Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.
3. Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej
w celu podnoszenia jakości pracy szkoły 1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.


2. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.

Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela.

Cały okres stażu.


Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.4. Praca w komisjach egzaminacyjnych 1. Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego w części języka angielskiego
2. Praca w komisji egzaminacyjnej sprawdzianu klasy 6.
3. Pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego pod nieobecność dyrektora.
Cały okres stażu.


Potwierdzenie dyrektora.
Dokument wydany przez Organ Prowadzący szkołę
5.Kierowanie
Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych. 1. Organizacja uroczystości szkolnych z Samorządem Szkolnym.
2. Współpraca z Radą Rodziców w organizowaniu Festynów i zabaw choinkowych dla dzieci i dorosłych.
Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
6. Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych 1. Przeprowadzanie diagnoz umiejętności uczniów klas 4.
2. Prowadzenie zajęć dodatkowych
3. Przygotowywanie i przeprowadzanie próbnych sprawdzianów, analiza wyników. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
7. Organizacja wycieczek. 1. Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia poznanej wiedzy oraz staranne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych OKE.

2. Wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z pięknem natury oraz w celu integrowania grupy.
3. Organizowanie wycieczek do WORD. Cały okres stażu. Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
8. Praca z uczniem zdolnym. 1. Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów.
2. Udział w konkursach międzyszkolnych. Cały okres stażu. Opis działania, dyplomy.
9. Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole 1. Konsultacje z matematyki przygotowujące do sprawdzianu dla
klasy szóstej w celu podnoszenia wyników sprawdzianu.

2.Społeczne zajęcia pozalekcyjne mające na celu zwiększenie
efektów nauczania i podnoszenie wyników z matematyki
na sprawdzianie..

3.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych koła informatyczno-technicznego.

4. Prowadzenie dodatkowych zajęć z programowania. 2013/2014


Od września 2014r. do czerwca 2017r
(w miarę potrzeb) Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Dokumentacja w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
10. Poszerzanie swoich wiadomości z zakresu zarządzania i prowadzenia szkoły 1. Studia podyplomowe z ,, Organizacji i Zarządzanie Oświatą’’
2. Szkolenia z zakresu funkcjonowania SIO.
3. Szkolenia w zakresie wykorzystywania dotacji MEN na podręczniki. Cały okres stażu Zaświadczenia
11. Pełnienie funkcji społecznego zastępcy dyrektora 1. Organizowanie zastępstw pod nieobecność dyrektora szkoły.
2. Opieka nad prawidłowym funkcjonowaniem szkoły pod nieobecność dyrektora.
3. Pomoc dyrektorowi w prowadzeniu dokumentacji szkolnej i tworzeniu potrzebnych dokumentów.
4. Zamawianie i rozliczanie zamówień podręczników dotacyjnych zgodnie z rozporządzeniami MEN.
5. Śledzenie aktów prawnych dotyczących edukacji i funkcjonowania szkoły. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
12 Organizowanie uroczystości szkolnych 1. Przygotowanie i przeprowadzenie wybranych uroczystości szkolnych.
2. Organizacja obchodów bezpieczeństwa w Internecie.
3. Festyn szkolny. Cały okres stażu Harmonogram uroczystości szkolnych.
Zaświadczenia,
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
1. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
2. Przygotowywanie sprawdzianów próbnych z matematyki dla uczniów klas VI.
3. Opracowywanie analiz i konstruowanie w razie potrzeby planów naprawczych po sprawdzianie z matematyki w kl. VI.

4. Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego

5. Aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z usprawnieniem
pracy szkoły.

X 2014r.


Cały okres stażu.
Wydruk planu.


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Zaświadczenia
Plan Naprawczy
2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych
i narzędzi badawczych. 1. Korzystanie z prezentacji multimedialnych.

2. Przygotowanie sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. mające na celu wzbogacenie zajęć lekcyjnych z matematyki.
3. Korzystanie z e-podręczników i wirtualnych zeszytów do matematyki. Cały okres stażu. Wydruki.
3. Śledzenie aktualności na portalach internetowych. Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych. Cały okres stażu. Wydruki.
4. Wykorzystanie
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2. Wykorzystanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji matematyki (wzbogacenie, uatrakcyjnienie lekcji).
3. Wykorzystanie własnego komputera do przygotowania i drukowania materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, dokumentów związanych z pracą itp. (ułatwienie uczniom pracy na lekcji).
4. Opracowanie wyników sprawdzianów z wykorzystaniem technologii komputerowej .
5. Wykorzystanie poczty internetowej do wymiany informacji z uczniami.
Cały okres stażu.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.6. Administrowanie i moderowanie strony szkoły
Strony BIP

Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą
W szczególności zamieszczanie:
 informacji dla rodziców i uczniów;
 planu zajęć (lekcyjnych i pozalekcyjnych);
 konkursów dla uczniów;
 zdjęć (z uroczystości szkolnych, wycieczek, spotkań, konkursów itp.)
 i innych.
Zmiana serwera strony internetowej szkoły. 2014/2015
Czerwiec 2017 Potwierdzenie dyrektora szkołyPotwierdzenie dyrektora szkoły
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. 1. Przeprowadzenie zajęć otwartych z matematyki wykorzystując urządzenia multimedialne i ewaluację :
-lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli (szczególnie nauczyciela stażysty).

2. Przygotowywanie ze stażystą scenariuszy lekcji
i imprez okolicznościowych.
3. Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”.
4. Prowadzenie szkoleń dla Rady Pedagogicznej z technik komputerowych. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji, recenzje – informacje zwrotne.
2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów przyrodniczych.

2. Udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych oraz pisania planów naprawczych.

3. Opracowanie planu pracy na kole matematycznym, wdrożenie go. Cały okres stażu. Notatki.
2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty i kontraktowego 1. Tworzenie kontraktu.
2. Obserwacja zajęć stażysty.
3. Prowadzenie konsultacji i rozmów wspierających pracę przez objęciem wychowawstwa. Cały okres stażu Notatki
kontrakt
3. Praca w komisjach przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne na stopień nauczycieli kontraktowych 1. Przydział do pracy w komisji.
2. Analiza dokumentacji awansu na nauczyciela kontraktowego
3. Protokołowanie przebiegu komisji konkursowej do awansu. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Współpraca
z rodzicami uczniów. Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne, stały kontakt mailowy, telefoniczny sms – owy, angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej udział w imprezach klasowych i szkolnych. Wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy
dyrektorem i innymi nauczycielami. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku lekcyjnym, lista obecności.
Teczka wychowawcy.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów ich problemów i współpraca z tym środowiskiem

1. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
2. Rozmowy indywidualne z młodzieżą.
3. Aktywna współpraca rodziców, wychowawcy i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku,

Zapisy w zeszycie wychowawcy , w teczce wychowawcy,
potwierdzenie dyrektora.
3. Dostosowanie programu pracy
z uczniem
z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
1. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z dzieckiem dyslektycznym lub z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Prowadzenie zajęć wyrównawczych na podstawie opracowanych lub zewaluowanych planów pracy dostosowanych do potrzeb naszych uczniów.
3. Prowadzenie kół zainteresowań na podstawie planów pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości naszych uczniów. 2014/2015 r.
(w razie potrzeby) Program.
4. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu koła matematycznego Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
IX 2014 r.
Wspólny program.


§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Organizowanie konkursów na forum Szkoły
1. Prowadzenie kółka matematycznego w celu:
a) doskonalenia umiejętności zdobytych na lekcjach
b) poszerzania umiejętności matematycznych
c) przygotowywania do sprawdzianu
2. Organizowanie konkursów:
a) Kuratoryjnych przedmiotowych
b) Kangur– ogólnopolski konkurs matematyczny
c) O tematyce związanej z informatyką - WP
d) Pionier – konkurs ogólnopolski
e) Konkurs wiedzy pożarniczej
f) Konkursy plastyczne
g) Konkursy ,, Mam Talent”
IX 2014 2015, 2016, VI 2017

Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia udziału.
2.Podejmowanie działań związanych z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
1. Organizowanie zajęć dodatkowych.
2. Organizowanie spotkań z pedagogiem.
3. Tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych. Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
3. Organizowanie wystaw, pokazów 1. Organizowanie wystaw i pokazów o tematyce technicznej.
2. Samodzielne prace plastyczne uczniów..
3. Fotografowanie wszystkich uroczystości szkolnych i umieszczanie ich na stronie internetowej. Cały okres stażu.
Tematy przygotowanych wystaw, zdjęcia.
4. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury Wyjazdy do kina , teatru, na wystawy, muzea Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
5.Poszerzanie i zaspokajanie wiedzy i umiejętności zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów 1. Udział w różnorodnych kursach warsztatach i szkoleniach, szkoleniach on-line.
2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniem Cały okres stażu Zaświadczenia
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
6.Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w sieci. 1. Udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
2. Organizowanie konkursów związanych z bezpieczeństwem w Internecie
3. Podejmowanie tematyki właściwego wykorzystania możliwości współczesnej technologii komputerowej przy okazji zajęć wychowawczych, lekcji informatyki, zajęć koła techniczno-informatycznego i spotkań z rodzicami. Cały okres stażu Zaświadczenia.
Potwierdzenie dyrektora
Wpisy w dziennikach
Teczka wychowawcy.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami

1.Współpraca policją 1. Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji na tematy związane m. in. z bezpieczeństwem w Internecie Cały okres stażu. Dokumentacja własna., wpisy w kronice szkolnej
2. Współpraca z wydawnictwami 1. Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa WSiP, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
2. Współpraca z wydawnictwem OPERO.
3. Współpraca z wydawnictwem Nowa Era. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

3. Współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną 1. Pomoc rodzicom w składaniu wniosków.
2. Wyjaśnianie rodzicom zasad pomocy pedagogicznej i wskazówek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzonej diagnozy w PPP.
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod, wyciągnięcie wniosków.

Przypadek 1
„Brak motywacji u uczniów mojej klasy””

Przypadek 2
„Uczeń z trudnościami w nauce matematyki - dyslektyk” Cały okres stażu. Opisy przypadków.


Anna Andrzejczak

Zatwierdzam do realizacji.


………………………………….. ........................................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.