AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Jany, 2018-08-27
Piekary Śląskie

Język angielski, Program nauczania

Program koła Drama Classes

- n +

Program nauczania języka angielskiego w ramach koła „Drama Classes” dla II etapu edukacyjnego

I Metryczka:
Autor: Aleksandra Jany, mgr Filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich
Tytuł programu: Program nauczania języka angielskiego w ramach koła „Drama Classes” dla II etapu edukacyjnego
Przedmiot: Język angielski
Typ szkoły: szkoła podstawowa, II etap edukacyjny
Liczba godzin w cyklu kształcenia: 1 godzina tygodniowo w cyklu rocznym (min. liczba godzin do realizacji programu – 30)

II Wprowadzenie
Geneza i koncepcja
Program został opracowany w oparciu o podstawę programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej i opublikowana w Dzienniku Ustaw RP, Nr 4, z dnia 15 stycznia 2009) oraz Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI z przygotowaniem do sprawdzianu szóstoklasisty (M.Bogucka, D.Łoś).
Założeniem programu jest przekonanie autora o tym, iż dzieci na tym etapie edukacyjnym najefektywniej uczą się poprzez zabawę oraz interakcję a poznane na zajęciach z klasą wiadomości leksykalno – gramatyczne chętnie wykorzystują w zadaniach praktycznych, grach i zabawach, zajęciach metodą dramy. Wzbogacają tym samym swój zasób wiedzy oraz utrwalają poznany wcześniej materiał.
Na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego autor programu dostrzega szczególne zalety zajęć metodą dramy. Uczestnicy zajęć mają możliwość wcielenia się w inne postacie przez co czują się bardziej anonimowi a ewentualnie popełniane błędy przypisują odgrywanym przez siebie postaciom, nie sobie. Dzieci dobrze odnajdują się w zabawach, które wymagają odgrywanie kogoś innego a wykorzystanie tych naturalnych predyspozycji skutkuje efektywnym nauczaniem języka obcego. Ponadto program przewidziany jest do realizacji na zajęciach dodatkowych a więc takich, na które dzieci uczęszczają bo same chcą, a co za tym idzie, nauczyciel pracuje z zespołem uczniów już poniekąd zmotywowanych i chętnych do pracy. Przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem powinno poskutkować więc dalszą motywacją uczniów oraz poszerzeniem ich wiedzy w przyjaznych dla nich warunkach.
Program przewiduje także przeznaczenie części kursu na przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych a tym samym zwiększenie ich umiejętności z zakresu leksykalno – gramatycznego oraz wiedzy na temat krajów anglojęzycznych.

III Odbiorcy programu
Program adresowany jest do uczniów klas IV – VI pragnących poszerzać swoją wiedzę z języka angielskiego w ramach dodatkowych zajęć koła „Drama Classes”. Grupa może składać się z uczniów w różnym wieku (10 -12 lat) więc ewentualne różnice rozwojowe dzieci i ich zasób wiedzy powinny być brane pod uwagę (indywidualizacja nauczania) przez nauczyciela prowadzącego np. przy podziale ról w przedstawieniach - należy dobrać je tak, by wszyscy uczestnicy zdołali sprostać zadaniu i jednocześnie nie czuli się dyskryminowanymi.
Uczestnikami kursu mogą być uczniowie korzystający z zajęć stale bądź tylko sporadycznie (np. w przypadku zajęć przygotowujących do konkursów).

IV Cele ogólne
1) Zwiększenie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego
2) Zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym
3) Stworzenie warunków do bezstresowego nabywania wiedzy w trakcie zabawy językiem obcym
4) Pogłębianie wiedzy z języka, wzbogacanie zasobu słownictwa, przyswajanie zagadnień gramatycznych, rozwijanie poprawnej wymowy
5) Rozwijanie zainteresowań teatralnych
6) Zachęcanie uczniów do reprezentowania szkoły w konkursach językowych i przygotowywanie do tych konkursów
7) Kształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników dwujęzycznych
8) Rozwijanie w uczniach ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur
9) Wzbogacanie wiedzy o krajach anglojęzycznych
10) Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

V Cele szczegółowe i przewidywane osiągnięcia
1. Rozwijanie sprawności czytania:
Uczeń rozumie intencje wypowiadającego się
Uczeń określa główną myśl tekstu
Uczeń potrafi wyszukać szczegółowe informacje w tekście
Uczeń rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi
Uczeń korzysta ze słownika dwujęzycznego w celu zapoznania się z nowym słownictwem

2. Rozwijanie sprawności słuchania
Uczeń rozumie ogólny sens tekstu
Uczeń rozpoznaje kontekst nagrania – miejsce, uczestników, styl wypowiedzi
Uczeń określa intencje rozmówców
Uczeń potrafi wyszukać szczegółowe informacje w nagraniu
Uczeń odpowiednio reaguje na wypowiedziane do niego polecenia

3. Rozwijanie sprawności mówienia
Uczeń formułuje wypowiedzi prawidłowe pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
Uczeń potrafi zbudować krótkie wypowiedzi na podstawie wypowiedzi wzorcowych, sformułować własną opinię
Uczeń potrafi wziąć udział w prostej dyskusji
Uczeń potrafi zastosować odpowiedni styl i formę wypowiedzi zgodną z kontekstem
4. Rozwijanie sprawności pisania
Uczeń potrafi napisać prosty tekst na podstawie tekstu wzorcowego
Uczeń potrafi zastosować odpowiedni styl i formę wypowiedzi zgodną z kontekstem
Uczeń zna prawidłową pisownię poznanych wcześniej wyrazów
5. Poszerzanie wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych
Uczeń posiada podstawową wiedzę na temat kultury, historii, geografii, sławnych postaci krajów anglojęzycznych
Uczeń reprezentuje szkołę w konkursach językowych
6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie
Uczeń współpracuje z rówieśnikami by osiągnąć wspólny cel
Uczeń czuje się odpowiedzialny za powierzone mu zadanie

VI Procedury osiągania celów
Nauczyciel powinien różnicować zastosowanie pomocy dydaktycznych oraz stosowanych przez siebie form, metod i technik pracy z uczniami by zapewnić im stałą motywację do nauki oraz jak najlepiej uatrakcyjnić zajęcia. Wskazane jest zapowiedzenie uczestnikom zajęć możliwości zaprezentowania zdobytych na zajęciach umiejętności szerszej publiczności (np. występ przed całą społecznością szkolną)
1. Formy pracy
Praca w grupach z możliwością przedstawienia efektów tej pracy całemu zespołowi lub szerszej publiczności (np. podczas szkolnych akademii)
Praca w parach z możliwością przedstawienia efektów tej pracy całemu zespołowi
Praca indywidualna monitorowana przez nauczyciela
Praca z całą grupą – nauczyciel inicjuje i kieruje pracą uczniów
2. Metody i techniki pracy
Główna metoda pracy wykorzystywana na zajęciach to metoda dramy: odgrywanie scenek, skeczy lub dłuższych przedstawień, praca nad wyraźną artykulacją dźwięków oraz ekspresją werbalną i niewerbalną
Metoda zadaniowa - układanie własnych dialogów na podstawie wcześniej poznanych scenek
Metoda komunikacyjna – przeprowadzanie rozmów dotyczących różnych sytuacji życiowych
Praca ze słownikiem dwujęzycznym
Burza mózgów
Metoda projektu - prace plastyczne, samodzielne wykonywanie rekwizytów i scenografii do przedstawień, przygotowanie całości przedstawień
Metoda audiolingwalna - powtarzanie słów i fraz językowych za wzorem
Dyktando
3. Pomoce dydaktyczne
Płyty CD
Tablica interaktywna
Karty pracy przygotowane przez nauczyciela na podstawie różnych materiałów zaczerpniętych z Internetu bądź dostępnych na rynku materiałów książkowych
Książeczki ze skeczami i nagraniami CD
Słowniki dwujęzyczne
Rekwizyty potrzebne do przedstawień, materiały plastyczne
Archiwalne testy konkursowe

VII Tematyka zajęć
Tematyka zajęć koła i jego treści są spójne z wymaganiami podstawy programowej.
1. Materiał leksykalny obejmuje słownictwo zebrane w bloki tematyczne będące podstawą wymagań egzaminacyjnych. Umożliwia uczniom nie tylko powtórzenie i utrwalenie zdobytej na zajęciach z klasą wiedzy, ale także jej poszerzenie o dodatkowe informacje z działów:
1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);
2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);
4) praca (popularne zawody);
5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności
życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);
6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);
7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);
8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);
9) kultura (święta, obrzędy);
10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);
11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);
12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

2. Gramatyka i jej nauczanie na zajęciach koła uzależniona jest od „zawartości” przerabianych tekstów. Teksty przedstawień czy skeczy wykorzystywane na zajęciach nie są układane pod kątem nauczania konkretnych zagadnień gramatycznych, raczej pod kątem funkcji komunikacyjnych. Jednakże zakres występowania treści gramatycznych można uporządkować następująco:
1) Czas Present Simple
2) Czas Present Continuous
3) Czas Past Simple
4) Czas Present Perfect
5) Czas Past Continuous
6) Czas Future Simple
7) Wyrażenie to be going to
8) Czasowniki can, have got, to be
9) Strona bierna
10) Tryby warunkowe I, II
11) Zaimki osobowe, dzierżawcze
12) Przyimki miejsca i czasu, np. in, on, at, under, behind, itd.
13) Konstrukcja there is/ there are
14) Rodzajniki a, an, the
15) Some, any, no
3. Funkcje komunikacyjne
1) Wyrażanie uczuć, emocji
2) Prowadzenie negocjacji
3) Witanie się i przedstawianie
4) Opisywanie wyglądu
5) Wyrażanie upodobań oraz uczuć
6) Prezentowanie, nazywanie przedmiotów oraz osób
7) Proponowanie i reagowanie na propozycje
8) Wyrażanie zgody lub braku zgody
9) Wyrażanie prośby i podziękowania
10) Rozmawianie o zainteresowaniach
11) Rozmawianie o doświadczeniach i umiejętnościach z przeszłości
12) Wydawanie prostych poleceń
13) Informowanie o tym, co się potrafi robić
14) Pytanie o godzinę
15) Kupowanie
16) Podawanie informacji i zdobywanie ich przez zadawanie pytań
17) Opisywanie, jak dotrzeć do celu

Autor przewiduje możliwość niewielkiej modyfikacji programu już w trakcie trwania kursu związanej z koniecznością dostosowania treści zajęć do wieku lub możliwości uczniów zapisanych na kurs (np. w przypadku, gdy uczniowie korzystający z zajęć będą należeli do najmłodszej grupy wiekowej (10 lat) a brak będzie uczniów starszych (12 lat).
Plan pracy z uczniami zakłada przeprowadzenie:
kilkunastu zajęć związanych z odgrywaniem krótkich skeczy i dialogów
kilku zajęć poświęconych ćwiczeniom leksykalnym wzbogacającym słownictwo, ćwiczeń wspomagających prawidłową wymowę oraz pisownię wyrazów
kilku zajęć poświęconych przygotowaniu uczniów do konkursów językowych z elementami kultury krajów anglojęzycznych
jednego dłuższego bloku tematycznego składającego się z kilkunastu jednostek lekcyjnych poświęconych przygotowaniu przedstawienia – w tym m.in. wprowadzenia, podziału ról, nauką ról i poprawnej wymowy, nauką piosenek, prób przedstawienia, przygotowaniu rekwizytów (zajęcia plastyczne) itd.

VIII Przykładowy konspekt zajęć
Temat: Skecz „The English Teacher”
Czynności:
1. Odsłuchanie treści skeczu z płyty
2. Zadanie uczniom pytań kontrolnych dotyczących rozumienia przez nich tekstu
3. Rozdanie kartek z zapisaną treścią skeczu i powtórne odsłuchanie dialogu z płyty – w tym czasie uczniowie podkreślają słówka, których nie rozumieją
4. Praca w parach – praca ze słownikiem dwujęzycznym, sprawdzanie znaczenia nowych słówek
5. Podział na kilka zespołów w obrębie których uczniowie dzielą się rolami postaci ze skeczu
6. Ćwiczenie odgrywania skeczu w grupach, monitorowane przez nauczyciela
7. Odgrywanie przez zespoły skeczu na forum całej grupy
8. Ćwiczenie pisemne w grupach utworzonych poprzednio– napisać podobny skecz – każda postać wymyśla dla siebie nowe kwestie - monitorowane i sprawdzone przez nauczyciela
9. W miarę możliwości czasowych odgrywanie wymyślonego skeczu na forum całej grupy na bieżących lub kolejnych zajęciach

IX Przewidywane formy ewaluacji
Autor programu nie przewiduje oceniania bieżących postępów w nauce uczniów uczestniczących w zajęciach ze względu na specyfikę tych zajęć – zajęcia dodatkowe (koło zainteresowań). Jednakże pozytywne stopnie zdobywane przez w/w uczniów na zajęciach klasowych mogą być poniekąd także wynikiem uczestnictwa w zajęciach koła. Tak więc podstawą ewaluacji programu będzie bieżąca obserwacja przyrostu wiedzy uczniów, ich aktywniejsze uczestnictwo w lekcji oraz bieżące rozmowy z uczestnikami na temat ich zadowolenia z przebiegu zajęć prowadzonych zgodnie z niniejszym programem. Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankiety dotyczące ich refleksji na temat zajęć i ich skuteczności i atrakcyjności.

X Bibliografia:
Podstawa programowa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej i opublikowana w Dzienniku Ustaw RP, Nr 4, z dnia 15 stycznia 2009)
Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI z przygotowaniem do sprawdzianu szóstoklasisty (M.Bogucka, D.Łoś) wyd. Pearson
Zasoby Internetowe – artykuły i publikacje dotyczące procesu pisania autorskich programów nauczania
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.