AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Klimek, 2018-08-27
Straszęcin

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

awans na mianowanie

- n +

……………………………….
nauczyciel matematyki, plastyki
Publiczne Gimnazjum w ………

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
na okres od 1.09.2015 r. do 31.05.2018 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr ……………….
§7 ust. 2 pkt 1
Wymaganie:
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI (DZIAŁANIA NAUCZYCIELA) TERMIN PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ UWAGI
1 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Sporządzenie kontraktu.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Obserwacje zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Wrzesień 2015


cały okres stażu Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a opiekunem.

Harmonogram.

Wnioski z obserwacji.


Scenariusze zajęć. Arkusze obserwacji prowadzonych zajęć.
2 Doskonalenie własnych umiejętności zawodowych 1. Doskonalenie wewnętrzne:
- udział w szkolnych posiedzeniach rady pedagogicznej,
- obserwowanie zajęć koleżeńskich
- praca w zespole zadaniowym do spraw Profilaktyki
- praca w doraźnych zespołach zadaniowych
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- określanie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. doskonalenie zewnętrzne:
- ukończenie kursów,
studia podyplomowe,3. Czytanie literatury pedagogicznej i fachowej w celu pogłębienia wiedzy zawodowej.
Cały okres stażu

Według harmonogramu


PCEN, WSIZ, UR.
Cały okres stażu Poszerzona wiedza
lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zaświadczenia ze szkoleń.


Promocja Szkoły
Plany pracy, programy. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały.

Poszerzona wiedza
3 Organizacja i wzbogacanie warsztatu pracy - Coroczna aktualizacja planu nauczania
z matematyk i plastyki,
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem,
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, pokazy multimedialne,
- Przystąpienie do programu sesje z plusem,
- opracowywanie konspektów, scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz dekoracji uroczystości,
- wykonanie dekoracji dolnego korytarza w szkole,
- utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych,
- utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy,
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i elementów oceniania kształtującego.
W ciągu każdego roku szkolnego

Zgodnie z kalendarzem uroczystościCały okres stażu Różnorodne pomoce dydaktyczne do pracy
z dziećmi
Zaświadczenia o udziale w programie.

Promocja szkołyZbiór materiałów, zaświadczenia, zgromadzona literatura – lista książek, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne.

4 Dokonywanie ewaluacji i ocenianie skuteczności własnych działań oraz dokonywanie zmian w tych działaniach - prowadzenie ewaluacji miesięcznych planów pracy z dziećmi,
- zbieranie opinii i oznak stosunku społecznego z własnych działań poprzez:
1. Wywiad
2. Rozmowy
3. Pozyskiwanie informacji zwrotnych.
- wytyczanie działań na podstawie uzyskanych informacji
- samoocena i informacja o własnej pracy
Co miesiąc

Na bieżąco2 razy w roku szkolnym
co semestr Większa skuteczność własnych działań
Większa skuteczność własnych działań, umiejętność refleksji zawodowej i stawiania celów do dalszej pracy

5 Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Prowadzenie dzienników zajęć. Opracowanie, narzędzi diagnozujących. Przygotowanie wynikowych planów nauczania. Cały okres stażu Dzienniki zajęć.
Karty obserwacji.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Wymaganie:
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych.

LP ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI TERMIN PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ UWAGI
1 Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych Obserwacja własna
Rozmowy z uczniami Cały okres stażu Notatki
2 Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej. Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, poza szkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne).
Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi.

Prowadzenie rozmów z rodzicami dzieci Cały okres stażu zapisy w dzienniku zajęć, notatki własne

Przygotowanie kart pracy o różnym stopniu trudności.


„Dyżury wtorkowe” .
Spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek

3 Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. Indywidualizacja nauczania (stosowanie różnorodnych metod nauczania).

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły:
1. udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych na terenie gminy, powiatu
2. udział dzieci w olimpiadach matematycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie oraz olimpiady organizowane przez Kuratorium Rzeszowskie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów z plastyki i matematyki.
Cały okres stażu


Na bieżąco Tematy w dzienniku zajęć, notatki własne, dokumenty potwierdzające współpracę, zdjęcia.

4 Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych. Włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi).

Włączenie się do akcji pt.: „POLA NADZIEJI”.

Realizacja elementów profilaktycznych
dotyczących zachowaj bezpieczeństwo.
Cały okres stażu Notatki własne, scenariusze, zdjęcia
5 Współorganizacja i udział w konkursach, imprezach, uroczystościach organizowanych przez szkoły oraz inne instytucje. Organizacja i współorganizacja imprez klasowych i szkolnych np.:
1. Dzień ziemniaka,
2. Mikołajki,
3. Jasełka,
4. Dzień Ziemi,
5. 3 Maj i Kwiecień miesiącem pamięci,
6. Dzień rodziny.


Przygotowanie dzieci do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, gminnych i powiatowych. cały okres stażu


wg ustalonego harmonogramu Scenariusze, zdjęcia.

Regulamin konkursów. Dyplomy. Podziękowania

6 Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych Prowadzenie koła matematycznego.
Prowadzenie koła plastycznego. Cały okres stażu

Program koła matematycznego oraz plastycznego.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Wymaganie:
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

LP ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ UWAGI
1 Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym - przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć, sprawdziany, testy itd.).
Przygotowywanie wystroju sali lekcyjnej – gazetki ścienne, projektowanie i przygotowanie ogłoszeń.

Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, internetu.
Wykorzystanie zasobów internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych (np. rebusy, krzyżówki, quizy, opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomów).

Przygotowanie analizy egzaminów gimnazjalnych.

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie prezentacji multimedialnej.
Cały okres stażu

według potrzeby
Maj 2018
Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego, adresy portali edukacyjnych.

Fotografie, wydruki.


Nazwy encyklopedii multimedialnych.

Dyplomy, ksera ogłoszeń.
2 Publikacje w Internecie. 1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – plan rozwoju zawodowego.
2. Umieszczanie w Internecie własnych prac – scenariusze zajęć matematycznych i plastycznych.
Cały okres stażu Strona internetowa (wydruki)
3 Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. 1. śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
2. korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych Cały okres stażu wydruki
4 Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informatycznej. Wykorzystanie portali matematycznych oraz plastycznych w samokształceniu.

Udział w kursach i szkoleniach komputerowych. Cały okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu kursów.


§ 7 ust. 2 pkt 4
Wymaganie:
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

LP. ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ UWAGI
1 Nabywanie wiedzy zawodowej 1. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Ukończenie kursów podnoszących kwalifikacje oraz studiów podyplomowych.
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
4. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Cały okres stażu 1. Poszerzenie wiedzy zawodowej
2. Zaświadczenia
3. Wykaz książek i czasopism
4. Spis stron internetowych

2 Wykorzystanie nabytych kompetencji pedagogicznych. Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy z uczniem. Cały okres stażu Notatki własne. Literatura przedmiotu, zestawy ćwiczeń, zabaw.
3 Zastosowanie nabytej wiedzy w pracy z uczniami 1. Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów
2. przeprowadzanie analizy diagnoz i wyciąganie wniosków do dalszej pracy z uczniami
3. opracowywanie i wdrażanie programów pracy z uczniami o specjalnych wymaganiach edukacyjnych
4. organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów (koło matematyczne, plastyczne)
5. przygotowywanie uczniów do występów podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych
6. przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich Zgodnie z planem pracy szkoły


zgodnie z potrzebami uczniów
zgodnie z planem uroczystości
według potrzeb Stosowanie wybranych metod do pracy z uczniami z problemami edukacyjnymi i do pracy z dziećmi zdolnymirozwijanie talentów i zdolności uczniów.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Wymaganie:
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

LP. ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ UWAGI
1 Pogłębienie znajomości procedury awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późn.zm.,
- Rozporządzenie MENiS z 1 marca 2013r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
IX.2015 Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
2 Pogłębienie przepisów dotyczących systemu oświaty. 1. Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późn.zm.,
- Rozporządzenie MENiS z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z 10 maja 2013 r. oraz 13 sierpnia 2015 r,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 lipca 2014 r,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. (zmiany 24 sierpnia 2011 r.) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz. 506),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. W sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz. 167).
2. Udział w konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych o systemie oświaty. w czasie trwania stażu Akty prawne, notatki, potwierdzenia.
3 Zapoznanie i analiza z wybranymi dokumentami prawa oświatowego. Gromadzenie i analizowanie przepisów dotyczących prawa oświatowego - prasa oświatowa, Internet. W trakcie trwania stażu Stosowanie prawa oświatowego w praktyce, notatki.
4 Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela. 1. Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.
2. Tworzenie planów wychowawczych, planów wynikowych z matematyki.
3. Współpracowanie z komisjami powoływanymi w szkole.
4. Współpraca w WDN oraz zespole matematyczno – przyrodniczym.
5. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych.
6. Wnikliwe analizowanie sytuacji materialnej i bytowej uczniów w celu pozyskania form pomocy potrzebnych uczniom. Cały okres stażu Listy obecności. Plany wychowawcze. Plany wynikowe. Sprawozdania. Karty wycieczek. Fotografie.

Podpis nauczyciela: Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:
…................................................................... …....................................................................

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły:

…....................................................................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.