AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

małgorzata stawińska, 2018-08-07
brzeziny

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

sprawozdanie z realizacji planu na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Sprawozdanie
nauczyciela mianowanego
z realizacji planu rozwoju zawodowego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

mgr Małgorzata Stawińska
nauczyciel mianowany Zespołu Szkół w Rogowie
okres stażu 01.09.2012 - 10.07.2015 roku


Wstęp
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z 10-letnim stażem pracy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach, oraz gimnazjum w Przecławiu. Od 1 września 2006 roku pracuję w Zespole Szkół w Rogowie. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Każdy zawód, również zawód nauczyciela, ma określone cechy specyficzne, związane z realizacją celów i zadań, rodzajem wykonywanych czynności, warunkami pracy i obiektem oddziaływań. W swoją przyszłość należy wpisać ciągły rozwój osobisty i uzyskiwanie stopni awansu zawodowego. Reforma oświaty dała mi taką możliwość, stawiając jednocześnie przede mną wiele wymagań kwalifikacyjnych.
Czynności organizacyjne
W dniu 31.08.2012r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Szkoły. Plan rozwoju miał w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a zarazem być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Przez cały okres stażu starałam się, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej terminami. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2012 roku. Trwał 2 lata i 11 miesięcy.
Działania szkoły w której pracuję koncentrują się na wprowadzaniu zmian związanych z reformą systemu edukacji, na pracy wychowawczej, współpracy z rodzicami. Własnym elementem programu wychowawczego szkoły jest działalność pozalekcyjna, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci. W związku z powyższym zadania w moim planie rozwoju zawodowego są ściśle powiązane z programem pracy szkoły. Plan mojego rozwoju opierał się na: Planie Rozwoju Szkoły, Statucie, Programie Wychowawczym oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. W trakcie trwania stażu realizowane zdania, nakreślone w Planie Rozwoju Zawodowego, ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom oraz zostały poszerzone o nowe zadania. W swoim sprawozdaniu skupiłam się na sprawach, moim zdaniem, najważniejszych.
Opis realizacji przeprowadzonych przeze mnie działań przedstawię zgodnie poszczególnymi wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:§ 8 ust.2 pkt.1 „uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami prawa oświatowego, a przede wszystkim z ustawami dotyczącymi rozwoju zawodowego nauczyciela, koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art.8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, oraz ustawy obowiązującej od 27 marca 2013 r - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karcie nauczyciela, ustawie o systemie oświaty Korzystałam z informacji zamieszczonych na stronach internetowych www.men.gov.pl, www.kuratorium.lodz.pl, www.wf.pl, www.literka.pl . Napisałam plan rozwoju zawodowego nauczyciela, który został przyjęty do realizacji przez dyrektora szkoły, następnie realizowałem na bieżąco i zgodnie z planem jego założenia.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Przeanalizowałam zapisy w Statucie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem WSO , programu wychowawczego szkoły oraz przeanalizowałam regulaminy obowiązujące w szkole. Brałam udział w pracach nad powstawaniem, lub wprowadzaniem zmian do podstawowych programów, regulaminów, harmonogramów a także innych dokumentów szkolnych tj. Program Rozwoju Gimnazjum rok szkolny 2012/2013, Program Rozwoju Szkoły Podstawowej rok szkolny 2013/2014, Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w ZS w Rogowie w roku szkolnym 2013/2014, dokumentów dotyczących wspomagania przez szkołę rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Z początkiem roku szkolnego opracowuję, ewentualnie koryguję kryteria i sposoby oceniania na poszczególne oceny z przedmiotu w klasach IV-VI, oraz I-III gimnazjum. Następnie rodzice, uczniowie oraz wychowawcy zapoznają się z tymi kryteriami.
Wstępna ocena własnych umiejętności
Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem Planu Rozwoju Zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej analizy własnych umiejętności. Przemyślałam to, co jest dla mnie ważne i co chcę osiągnąć. Efektem tej autorefleksji było opracowanie ścieżki mojego awansu. Po zakupieniu komputera oraz podłączeniu stałego łącza internetowego wykorzystuję możliwości z niego płynące - opracowuje dokumenty osobiste, przygotowuję pomoce dydaktyczne, prowadzę dokumentację szkolną itd. Przykładem wykorzystania przeze mnie komputera mogą być dokumenty pisane przeze mnie, czy teczka awansu zawodowego. Również wiele razy wykorzystywałam w pracy dydaktycznej ciekawe konspekty pobrane ze stron internetowych.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Przez cały okres stażu zbierałam informacje o realizacji zadań. Gromadziłam dokumenty, sprawozdania, programy, dyplomy, zaświadczenia, konspekty.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Po upłynięciu okresu stażu na podstawie wszystkich zgromadzonych dokumentów opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie to zamieściłam w intrenecie.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy
Przez okres stażu gromadziłam odpowiednie materiały (notatki, scenariusze zajęć, materiały pomocnicze, zaświadczenia i certyfikaty) poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć. Uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak: szkolenia, warsztaty, konferencje, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji, prowadziły do odkryć i korygowania dotychczasowych działań.
Formy doskonalenia:
1. Rady szkoleniowe, które były poświęcone następującym tematom:
 Zasady przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2012/2013
 Zasady przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2013/2014
 Zasady przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2014/2015
 Rozwiązywanie na terenie szkoły problemów młodzieży związanych z dojrzewaniem lub sytuacją rodzinną
 Microsoft Windows 7 poziom zaawansowany
 Microsoft Office 2010 poziom zaawansowany
 Wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie (Tabletyzacja)
 Cukrzyca - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu
2. Doskonalenie pozaszkolne
 Seminarium nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego
 Wdrażanie nowej podstawy programowej dla przedmiotu wychowanie fizyczne w gimnazjum – Studium Prawa Europejskiego
 Projekt „Akademia trenerów”- w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Konwencje fitness
Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli np. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne ( najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu). Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych, poszukując nowych metod i urozmaiceń zajęć korzystając z materiałów zamieszczonych na www.wf.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.awf.poznan.pl itp.
Poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
1. Współorganizowałam mistrzostwa szkoły w różnych dyscyplinach sportowych
2. Systematycznie przygotowywałam uczniów do udziału w zawodach międzyszkolnych na różnych szczeblach
3. Współpracowałam z samorządem uczniowskim przy organizowaniu imprez, akcji tj. zbiórka surowców wtórnych, pikniki integracyjne, bal karnawałowy, dyskoteki itp.
Współpraca z samorządem uczniowskim przy organizowaniu imprez, akcji,
 „Piknik rodzinny”2012 r.
 Dzień dziecka na Orliku 2013,2014,2015
 Festiwal nauki Eduscience 2013
 Festiwal Piosenki Miłosnej 2013
 Konkurs bezpieczeństwo na drodze 2013
 Uroczysta akademia na zakończenie roku szkolnego dla klas VI w czerwcu 2013 roku
 Zbiórka żywności dla potrzebujących naszej gminy grudzień 2013,2014
 Bal karnawałowy dla SP klas I-III 2013,2014
 Piknik „Reszta świata” 2014
 Piknik „Na ludową nutę” 2015
 Projekt „Trzymaj formę” 2015
 Konkurs „ Żyj smacznie i zdrowo” 2015
 Festyn rodzinny rok 2014, 2015
 Bieg Leśnika w roku 2013, 2014, 2015
 Zbiórka nakrętek plastikowych pomoc dzieciom niepełnosprawnym - cały okres stażu
 Zbiórka przyborów szkolnych w ramach akcji „Ołówek dla Afryki”–17.02-26.02.2015r.
4. Przez cały okres stażu chcąc rozbudzić wrażliwość na sztukę, kształtowanie poczucia wspólnoty, czy postaw życiowych współorganizowałam udział uczniów w różnych formach kultury tj.
• Teatr „ W pustyni i w puszczy” – 21.11.2013 r.
• Kino „Kraina lodu” – 10.12.2013 r.
• Teatr „Złodziej czasu” – 25.03.2014 r.
• Wyjazd do Łódzkiego Domu Kultury wzięcie udziału w projekcie artystyczno-ekologicznym „Kolorowa lokomotywa” - 09.06.2014 r.
• Warsztaty plastyczne na Politechnice Łódzkiej – 15.09.2014 r.
• Kino „Wakacje Mikołajka” - 23.10.2014 r.
• Kino „Sebastian i Bella” – 02.12.2014 r.
• Teatr Grupa T „Strach ma wielkie oczy” – 22.01.2015
5. Promowałam zdrowy styl życia poprzez organizacje:
• Dnia Sportu Szkolnego,
• Zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie zespołu Cheerleaders,
• Dostępnienie uczniom sali gimnastycznej na długich przerwach
W roku szkolnym 2013/2014 została mi przydzielona funkcja wychowawcy klasy czwartej. W celu poznania moich wychowanków oraz środowisk, z których pochodzą przeprowadziłam zajęcia integracyjne, wywiady: z nauczycielem wychowania zintegrowanego panią Szalawską, oraz pedagogiem szkolnym panią Klemańską, oraz rodzicami uczniów. Razem z moimi wychowankami braliśmy udział w różnych konkursach orgaznizowanych w szkole tj. „Magiczna i mroczna dekoracja Halloween”, „Żyj smacznie i zdrowo”, różnego rodzaju konkursy plastyczne, muzyczne, oraz dekoracji na holu głównym szkoły. Zorganizowaliśmy również kilka imprez klasowych tj. dzień chłopaka, dzień kobiet, wigilie klasowe festyny rodzinne wraz z równoległa klasą, które pozwoliły nam na lepszą integrację i wzajemne poznanie się. Braliśmy udział w wycieczkach szkolnych tj. Jura Krakowsko-Częstochowska w maju 2014, oraz Kraków, Wieliczka, Ojcowski Park Narodowy w czerwcu 2015. Spotkania z rodzicami nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno – wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. Interesowałam się również sytuacją zdrowotną i materialną moich uczniów. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązać napotykane problemy. Uważam, iż dobra współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły. W pracy wychowawczo – opiekuńczej starałam się wpajać młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy.
Promocja szkoły w środowisku tj.
 Wyeksponowałam wyniki sportowe uczniów na stronie internetowej szkoły, oraz w gablotce szkolnej
 We współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego w powiecie opierając się o „kalendarz imprez sportowych”, co roku przez cały okres stażu byłam współorganizatorem cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla naszych podopiecznych
 Współorganizowałam imprezy szkolne z udziałem rodziców jw.
 Zorganizowałam turniej siatkówki i koszykówki na orliku w czerwcu 2013-2015
 W roku szkolnym 2014/2015 zostałam koordynatorem ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę” na terenie naszej szkoły
 Współorganizowanie imprez szkolnych z udziałem rodziców tj.
 „Piknik rodzinny”2012 r.
 Piknik „Reszta świata” 2014
 Piknik „Na ludową nutę” 2015
 Projekt „Trzymaj formę” 2015
 Konkurs „ Żyj smacznie i zdrowo” 2015
 Festyn rodzinny rok 2014, 2015
Uzyskanie pozytywnych efektów w okresie odbywania stażu
Wszystkie opisane przeze mnie działania w znaczący sposób wpłynęły na doskonalenie mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz na podwyższenie jakości pracy szkoły i przyniosły następujące efekty:


Dla szkoły:
 Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na spotkaniach zespołu przedmiotowego, prowadzenie lekcji otwartych
 Podniesienie jakości pracy
 Podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego
 Promowanie szkoły w lokalnym środowisku
 Zwiększenie poziomu współpracy z innymi podmiotami tj. SZS, ZIUK, PSSE Brzeziny, Cinema City, Teatr Powszechny Łódź.
Dla mnie:
 Podnoszenie wiedzy merytorycznej i metodycznej
 Kształtowanie kreatywności i pomysłowości
 Nabywanie umiejętności organizacyjnych
 Uatrakcyjnienie zajęć
 Ugruntowanie wiedzy w zakresie WF
Dla ucznia:
 Inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień
 Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 Zdobywanie wiedzy i sprawności w ciekawy sposób
§ 8 ust.2 pkt.2 „Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
Podstawowe wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela
Każdego dnia organizując swój warsztat pracy wykorzystuję umiejętność posługiwania się komputerem. W szczególności korzystam z programów Word, Power Point, Publisher. Korzystam z zasobów Internetu i informacji przesyłanych pocztą elektroniczną. Opracowuję scenariusze imprez, scenariusze lekcji, rozkłady materiału, sprawdziany, testy sprawności, ankiety, dyplomy, podziękowania itp. Korzystam z portali edukacyjnych (m.in. www.men.gov.pl, www.wf.pl, www.edu.com.pl, www.oświata.org.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl) wyszukując pomocnych materiałów i narzędzi pracy, które uatrakcyjniają prowadzone przeze mnie zajęcia, co niewątpliwie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. Wykonywałam elementy dekoracyjne, pomoce dydaktyczne, prezentacje, które wykorzystywałam podczas lekcji. Na bieżąco udostępniałam informacje administratorowi szkolnej strony internetowej do umieszczenia w sieci tj. wydarzenia sportowe, imprezy, akcje szkolne itp. Komputer jest narzędziem doskonałym do komunikacji (poczta e-mail, fora internetowe). Internet to bogate źródło informacji i niezwykle przydatne narzędzie dydaktyczne. Wykorzystując jego usługi mam stały kontakt z innymi nauczycielami, oraz dostęp do wszelkich aktualności. Nie sposób w kilku zdaniach opisać wszystkie sposoby wykorzystania komputera. Jednym zdaniem to podstawowe narzędzie pracy.
Dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca przyniosła następujące efekty:
Dla szkoły:
 Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela,
 Rozpowszechnienie działań szkoły na portalach internetowych
Dla mnie:
 Usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i materiałów związanych z awansem zawodowym
 Opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych
 Rozwój przez samokształcenie
 Poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej
 Otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
Dla uczniów:
 Urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych

§ 8 ust.2 pkt.3 „Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami”
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
Moje umiejętności i wiedza , którymi mogę dzielić się z innymi są efektem systematycznego dokształcania, udziału w konferencjach metodycznych i szkoleniach. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się w trakcie rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Najczęściej wymieniamy poglądy dotyczące stosowanych na lekcjach metod pracy, systemów oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych. Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktycznych na terenie szkoły. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy innym nauczycielom. Współpraca między nami dotyczyła również organizowania zawodów sportowych na różnych szczeblach, imprez, konkursów, wycieczek itp. Bardzo chętnie dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, ale również bardzo często korzystałam z rad i wskazówek bardziej doświadczonych ode mnie współpracowników. Najbardziej intensywna i owocna była współpraca z kolegami uczącymi WF w naszym zespole szkół. Podsuwaliśmy sobie ciekawe pomysły dotyczące różnych zagadnień metodycznych czy wychowawczych, oraz przekazywaliśmy sobie informacje mogące podnieść jakość naszej pracy. Podczas wielu spotkań choćby na przerwie dzieliliśmy się uwagami, spostrzeżeniami dotyczącymi nauczania tego przedmiotu.
Pragnąc podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami prowadziłam lekcje otwarte dla nauczycieli. Obserwatorami moich lekcji byli nauczyciele mający krótki staż pracy stażyści i kontraktowi, oraz nauczyciele którzy mają już doświadczenie pedagogiczne. Dobierając tematykę starałem się zaprezentować lekcje z różnych dyscyplin. Celem prowadzonych przeze mnie lekcji było przedstawienie nowych, ciekawych rozwiązań w nauczaniu, a także podzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach. W okresie stażu przeprowadziłam następujące lekcje pokazowe:
 Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez nowe formy aktywności (aerobik) - zajęcia odbyły się 07.06.2013 roku w klasie III ab Gimnazjum
 Lekkoatletyczny tor przeszkód - zajęcia odbyły się 20.09.2013 roku w klasie II ab Gimnazjum
 Nauka kozłowania piłki w piłce koszykowej prawą i lewą ręką w miejscu i w ruchu – zajęcia odbyły się 07.01.2014 roku w klasie 4b
 Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym i dolnym - zajęcia odbyły się 15.10.2014 roku w klasie III ab Gimnazjum
 Nauka skoku kucznego przez 4 części skrzyni - zajęcia odbyły się 27.04.2015 roku w klasie 4a
Opiekowałam się studentem Igorem Szostakiem , który odbywał staż w naszej placówce od lutego do czerwca 2013, oraz od wrzesień do listopada 2013.
W ramach cyklu spotkań dla nauczycieli- rada pedagogiczna na sportowo tj. „Zdrowe ciało zdrowy duch” w Dniu Sportu Szkolnego czy w czasie ferii zimowych organizowane były turnieje, mecze nauczyciele kontra uczniowie w piłkę siatkową, piłkę koszykową oraz piłkę nożną, które miały na celu promocję aktywności fizycznej, współdziałanie w grupie, integracje młodzieży i nauczycieli.
Publikacje
Opublikowałam w Internecie na portalach takich, jak: www.wf.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego, scenariusze zajęć itp.)
Niestety nie udało mi się zorganizować cyklu spotkań dla nauczycieli w ramach rad pedagogicznych na sportowo „Nordic walking sport dla każdego”.
§ 8 ust.2 pkt.4c „Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
Organizowanie aktywnego wypoczynku
Na terenie szkoły prowadziłam zajęcia szkolnego koła sportowego. Program zajęć ukierunkowany był na rozwój dyscyplin sportowych cieszących się największym zainteresowaniem wśród uczniów: LA, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa i tenis stołowy oraz przygotowaniem uczniów do reprezentowania szkoły na zawodach sportowych. Zajęcia SKS-u miały na celu osiągnięcia przez uczestników zajęć jak najwyższego poziomu sprawności motorycznej i umiejętności jej samodoskonalenia, w celu uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej oraz rozwijania własnych zainteresowań.
Siatkówka w mojej szkole cieszy się dużym zainteresowaniem . Aby zajęcia były bardziej usystematyzowane, opracowałam plan działalności tej sekcji , a następnie wdrażałam go w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 2014/2015. Opracowany przeze mnie plan skierowany był do dziewcząt klas V i VI i realizowany był na zajęciach SKS. Głównym celem było rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej, sportowej, rekreacyjnej, zdrowotnej oraz wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu aktywne uczestnictwo w tych formach ruchowych. Cele szczegółowe obejmowały szereg działań związanych z wdrażaniem do systematycznego uprawiania siatkówki, pracą nad rozwojem psychomotorycznym dziewcząt, kształtowaniem odpowiedzialności za swój rozwój, sprawność i zdrowie.
W 2012 roku w naszej szkole zaważyłam bardzo duże zainteresowanie ze strony dziewcząt zajęciami aerobiku. W związku z tym, aby móc rzetelnie prowadzić zajęcia sportowe został napisany plan dla grupy wiekowej dziewcząt w wieku gimnazjalnym. Plan oparłam na programie nauczania wychowania fizycznego i wytycznych programowych do realizacji wychowania zdrowotnego. Został on opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów tej szkoły. Największy nacisk położyłam na wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny oraz intelektualny, który jest zgodny z wymaganiami wychowania zdrowotnego i niezbędny w przyszłym życiu. Od momentu zauważenia przeze mnie zainteresowania uczennic zajęciami tanecznymi, postanowiłam wykorzystać ten entuzjazm, stwarzając grupę cheleeders. Dziewczęta prezentowały swoje umiejętności na różnego rodzaju imprezach gminnych czy szkolnych. Godnym uwagi jest występ na Festiwalu Nauki Eduscience, gdzie uczennice promowały szkołę w środowisku.
Od września 2013 roku jestem wychowawcą klasy, w związku z tym napisałam własny plan wychowawczy zgodny z założeniami programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. Program dostosowałam do potrzeb i problemów klasy, z uwzględnieniem interesujących uczniów tematów.
W okresie trwania stażu podczas ferii zimowych czy wakacji organizowane były zajęcia rekreacyjno-sportowe. Głównym celem było zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci spędzających wypoczynek w domu. Na zajęciach uczniowie mogli uczestniczyć w grach zespołowych i indywidualnych. Doskonalić swoje umiejętności psychofizyczne, grać w ulubione gry.
W trakcie stażu wielokrotnie sprawowałam funkcję opiekuna wycieczek szkolnych. Były to głównie wyjazdy do kina, teatru oraz w ostatnim czasie dwudniowy wyjazd do Krakowa, Wieliczki i Ojcowa. Wycieczki takie doskonale integrują klasę, mają bardzo pozytywny wpływ na relacje wychowawca – uczniowie.
Podsumowując, praca z uczniami posiadającymi talent, ambicje oraz zaangażowanie do pracy daje wiele satysfakcji, szczególnie wtedy, gdy widać efekty tej pracy w postaci nawet najmniejszych sukcesów. Podczas pracy z tą grupą uczniów miałam możliwość realizowania i pogłębiania własnych zainteresowań. Rozwijałam także swoje kompetencje dydaktyczne, które potem wykorzystywałam na lekcjach. Uczniom również ta praca dostarczyła satysfakcji z powodu osiągniętych sukcesów oraz możliwości reprezentowania szkoły „na zewnątrz”.
Promowanie zdrowego stylu życia
W roku 2013 przystąpiłyśmy z dziewczętami gimnazjum do akcji sportowo-turystycznej radiowej Trójki „WAKACJE NA DWÓCH KÓŁKACH”. To konkurs dla młodzieży, organizowany od 1970 roku. Nietypowy i nietradycyjny – bez pytań i odpowiedzi. Masowa akcja, która do dziś porywa tłumy. Wtedy też porywała, bo był to czas, w którym polscy kolarze święcili największe tryumfy, wynikami w Wyścigu Pokoju żył cały kraj, turystyka rowerowa była w świetnej kondycji, niemal każdy jeździł na rowerze lub o tym marzył. Organizatorem jest Henryk Sytner – redaktor „Programu Trzeciego” Polskiego Radia. Bez niego konkurs nie miałby szans przetrwać 43 lata. Z grupą dziewcząt postanowiłyśmy podjąć próbę sprawdzenia własnych sił w tego typu akcji. Naszym zadaniem było przygotowanie opisu odbytej wycieczki rowerowej na trasie nie krótszej niż 30 km, zawierający opis lub mapę trasy, opis wycieczki, najciekawszych krajobrazowo zwiedzonych miejsc, zabytków, śladów kultury ludowej, miejsc pamięci itp. Opis ten mógł mieć dowolną formę (kroniki, albumu ze zdjęciami, rysunkami itp.). Nasza przygoda rozpoczęła się od wytyczenia trasy naszego rajdu, która miała długość 33 km, odbyła się 6 czerwca i prowadziła przez Olszę, Michałów, Bronowice, Tworzyjanki, Kędziorki, Brzeziny, Szymaniszki, Kołacin, Kobylin, Stefanów. Naszą wycieczkę przedstawiłyśmy w formie albumu i zgłosiłyśmy do konkursu. Niestety nie udało się wygrać, ale zabawa i czas spędzony przy realizacji tego projektu dał nam dużo satysfakcji. Oprócz walorów zdrowotnych dała nam szanse na poznanie ciekawego szlaku turystycznego naszego powiatu.
W roku szkolnym 2014/2015 objęłam funkcję koordynatora do spraw współpracy z PSSE na terenie naszego zespołu. Nasza szkoła przystąpiła do kilku projektów zdrowotnych tj:
• Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” – zbilansowane odżywianie i aktywność fizyczna. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Działania podejmowane podczas realizacji programu zmierzają do zwiększenia świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.
• „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” -program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
• „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” - program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. Program dotyczy nie tylko szkodliwości palenia tytoniu, ale również daje przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poruszone są tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia.
Na terenie naszej szkoły organizowane były zajęcia lekcyjne, imprezy okolicznościowe i sportowe w ramach wyżej wymienionych programów. Poprzez udział uczniowie nauczyli się wielu praktycznych rzeczy dotyczących ich zdrowia psychofizycznego – odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.
Pozyskiwanie sprzętu sportowego
Dzięki współpracy z MUKS „ZIUK” baza sportowa szkoły wzbogacona została przez nowy sprzęt tj. piłki do siatkówki, koszykówki, nogi, nowe stroje sportowe dla uczniów SP.


Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, organizowanie pomocy uczniom z problemami
Dla osób mających problemy zdrowotne prowadziłam dyżury, podczas których z zainteresowanymi osobami przeprowadzałam zajęcia usprawniające. W efekcie tych zajęć uczniowie mogli uczyć się, bądź doskonalić swoje umiejętności, w konsekwencji czego zdobywali lepsze oceny, a to często motywowało ich do dalszej pracy.
Dzięki rozmową z uczniami, rodzicami czy pedagogiem szkolnym lepiej poznałam swoich wychowanków i ich potrzeby. Skutkiem tego jest lepsza koordynacja działań profilaktyczno- wychowawczo-opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e „Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym, wspólnie rozwiązywałyśmy trudniejsze problemy wychowawcze (powtarzające się, długotrwałe nieobecności uczniów oraz niechęć do podejmowania większych wyzwań edukacyjnych). Wymieniałyśmy się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi moich uczniów oraz uczniów, z którymi prowadziłam zajęcia. Otrzymałam pomoc dotyczącą doboru właściwych metod, poznania specyfiki problemów moich uczniów, analizy orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, doboru tematów na godziny wychowawcze
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
Wychowanie młodego człowieka to proces trudny i złożony. Musi bowiem przebiegać w różnych środowiskach i przy udziale różnych osób. Wiedzę można uzupełniać całe życie, niestety zaniedbania wychowawcze są niemal nie do odrobienia. Skuteczność wychowawcza zależy od współpracy wszystkich instytucji uczestniczących w procesie wychowawczym. Od pewnego czasu pełnię rolę wychowawcy klasowego, dlatego też opracowywałam w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły program pracy wychowawczej. Określałam w nim instytucje uczestniczące, wspierające, i pomagające w tym trudnym i odpowiedzialnym zadaniu. Od kilku lat stale współpracuję z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Współpracuję w zakresie: integrowania powierzonego mi zespołu klasowego, realizacji programów profilaktycznych, pracy z uczniami dyslektycznymi
Współpraca z GOPS i biblioteką gminną
Ponad dwa miliony osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, dlatego też z uczniami Szkoły Podstawowej zorganizowaliśmy Bożonarodzeniową zbiórkę żywności, aby pomóc najuboższym mieszkańcom naszej gminny. Podczas akcji wolontariusze zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu. Święta Bożego Narodzenia, to czas, w którym każdemu potrzebna jest bliskość drugiego człowieka.
Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami, dlatego też chcieliśmy dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie, aby każdy mógł cieszyć się Świętami Bożonarodzeniowymi. Bez pomocy GOPS-u oraz Biblioteki Gminnej nie mielibyśmy możliwości dotrzeć do tych ludzi. Współpraca przyniosła wiele korzyści nie tylko dla obdarowanych, ale przede wszystkim dla uczniów zaangażowanych w akcję. Zbiórka żywności tak zmobilizowała społeczność uczniowską, że akcja została powtórzona w następnym roku szkolnym.
Współpraca z Gminą Rogów – uwzględniając aspekty sportowe, prozdrowotne, kulturowe i wychowawcze cieszymy się uznaniem władz samorządowych oraz społeczeństwa. Organizowałam powszechnie dostępne formy aktywności ruchowej, udział w imprezach sportowych czy okolicznościowych (Dożynki)
Współpraca ze Starostwem Powiatowym Brzeziny, oraz Stowarzyszenie "Nasz Powiat" – prowadziłam zajęcia rekreacyjno-usprawniające w Uniwersytecie III wieku. Celem projektu jest włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów, będących mieszkańcami Powiatu Brzezińskiego.
Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym – jest najliczniejszą ogólnopolską organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu. Głównym celem działań jest zapewnienie we współpracy ze szkołą takiego wsparcia rozwijającej się młodzieży, by nie tylko zapewnić jej prawidłowy rozwój biologiczny, ale także wdrożyć do zdrowego stylu życia by miało to istotny wpływ na długość i jakość życia człowieka. Dla mnie głównym elementem tego programu jest oczywiście aktywność ruchowa, ale równie ważne jest przeciwdziałanie patologiom społecznym (agresja, podkultury, łamanie norm współżycia społecznego) i dlatego też pełniłam funkcję członka tej organizacji w naszym powiecie.
Współpraca z Komendą Powiatową Policji – przeprowadziłam egzamin praktyczny na kartę rowerową, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, na, którym przygotowałam dzieci. Uczennice zajęły IV miejsce na szczeblu powiatowym. Odbyły się spotkania uczniów z policjantami z lokalnej Komendy Policji, czego celem było zaznajomienie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i bezpiecznego zachowania się na drodze, w szkole i w czasie zabaw poza nią
Współpraca ze służbą zdrowia – spotkanie z pielęgniarką miało na celu przybliżenie uczniom jak ważne znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia ma dbałość o czystość naszego ciała, a także omówienie zmian, jakie zachodzą u dziewcząt i chłopców w okresie dojrzewania
Współpraca z ZIUK – dzięki tej współpracy baza szkoły została poszerzona o sprzęt sportowy, stroje dla reprezentacji SP
Współpraca z SGGW w Warszawie – corocznie pomagałam przy przygotowaniu i przeprowadzeniu biegu przełajowego dla uczniów naszej szkoły i społeczności gminnej.
Współpraca z Sanepid w Brzezinach - W roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do programu „Trzymaj Formę”. Celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W ramach projektu organizowane zostały zajęcia prowadzone przeze mnie, panią Kaniewską, oraz nauczycieli wychowawców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Tematami zajęć były zasady prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. W ramach programu dzieci ze SP miały okazję wziąć udział w konkursie plastycznym pt. „Żyj smacznie i zdrowo”, oraz rywalizować klasowo w zawodach sportowych.
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
Jako nauczyciel i wychowawca kształtowałam u dzieci wartościowe postawy moralno – społeczne. Stwarzałam okazje, w których dzieci mogły podejmować działania na rzecz innych. Z tego względu bardzo ważne miejsce w mojej pracy zajmowała działalność charytatywna. Uczestniczyłam sama oraz zachęcałam uczniów do aktywnego brania udziału we wszystkich akcjach organizowanych na terenie naszej szkoły. Moi wychowankowie najchętniej i najliczniej uczestniczyli w następujących akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, WOŚP, „Ołówek dla Afryki”, „Szlachetna paczka”, oraz zbiórkach: żywności, karmy i artykułów dla psów ze schroniska, zużytych baterii, plastikowych nakrętek.
Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły, bezpośrednio wpływają, na jakość jej pracy, a miarodajnymi efektami realizowanych zadań są:
Dla szkoły:
 Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
 Integracja z różnymi instytucjami i podmiotami
 Efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania wymienionych zadań
Dla mnie:
 Podnoszenie zdolności organizacyjnych
 Poszerzanie współpracy z instytucjami
 Pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy
Dla uczniów:
 Aktywizacja w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 Kształcenie postaw prospołecznych
 Integracja ze środowiskiem lokalnym
§ 8 ust. 2 pkt. 4f „Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej”
Przez cały okres pracy zawodowej prowadziłam zajęcia pozalekcyjne, na których przygotowywałam dziewczęta ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do rozgrywek według kalendarza SZS. Zajęcia te pozwoliły na udoskonalenie umiejętności z różnego rodzaju dyscyplin tj. LA, tenis stołowy czy gry zespołowe. Przyczyniło się to do wielu sukcesów na różnych szczeblach rozgrywek. W powiecie w wielu dyscyplinach plasowałyśmy się na podium. Znaczącym sukcesem w mojej karierze było zajęcie przez dziewczęta gimnazjum tj. Moniki Bontal i Angeliki Stachowskiej miejsc w pierwszej trzydziestce w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych. Dziewczęta te włożyły dużo pracy i poświęciły sporo czasu, aby spróbować wyrównać poziom osób trenujących biegi długo i średniodystansowe w klubach sportowych. Drugim ważnym osiągnięciem było zajęcie II miejsca w piłce siatkowej dziewcząt Szkoły Podstawowej na szczeblu rejonowym. Niestety uległyśmy jedynie zawodniczkom z Tomaszowa Mazowieckiego, które również na co dzień trenują w klubach sportowych. Mam nadzieję, że takich sukcesów sportowych w mojej przyszłej pracy zawodowej będzie więcej, i nasze poświęcenie przyniesie jak najwyższe rezultaty. Życzyłabym sobie tylko wyrównania szans, gdyż z osobami trenującymi w klubach trudno rywalizować. Zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami czynnie uczestniczyłam wraz z uczniami we wszystkich zawodach gminnych, powiatowych. Efektem tych działań były zwycięstwa w gminie, powiecie i rejonie oraz zakwalifikowanie się do rozgrywek wojewódzkich tj.
 Turniej Premiera Donalda Tuska na etapie gminnym – w piłce nożnej dziewcząt w kategorii wiekowej 12-13, efekt I m-ce – wrzesień 2012
 Turniej Premiera Donalda Tuska na etapie rejonowym – w piłce nożnej dziewcząt w kategorii wiekowej 12-13, efekt IV m-ce – wrzesień 2012
 Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt SP II m-ce w powiecie – październik 2012
 Tenis stołowy dziewcząt SP (Jagoda Adamarczuk, Karolina Bartczak) II m-ce w powiecie – listopad 2012
 Tenis stołowy dziewcząt Gimnazjum (Anna Hymka , Julia Syrek) II m-ce w powiecie – grudzień 2012
 Piłka siatkowa dziewcząt SP I m-ce w powiecie – styczeń 2013
 Piłka koszykowa dziewcząt SP II m-ce w powiecie – luty 2013
 Piłka nożna dziewcząt Gimnazjum III m-ce w powiecie – maj 2013
 Indywidualne biegi przełajowe dziewczęta Monika Bontal i Angelika Stachowska zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, osiągając zaszczytne miejsce w pierwszej 30 – październik 2013
 Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt SP II m-ce w powiecie – październik 2013
 Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt Gimnazjum I m-ce w powiecie – październik 2013
 Tenis stołowy dziewczęta Gimnazjum(Julia Syrek, Katarzyna Swaczyna) II m-ce w powiecie – styczeń 2014
 Tenis stołowy dziewczęta SP(Dominika Kołaczkowska, Paulina Chmielewska) III m-ce w powiecie – styczeń 2014
 Piłka siatkowa dziewcząt SP III m-ce w powiecie – luty 2014
 Czwórbój LA dziewczęta SP II m-ce w powiecie – maj 2014
 Turniej Premiera Donalda Tuska na etapie szkolnym, gminnym I m-ce w gminie – wrzesień 2014
 Indywidualne biegi przełajowe dziewczęta Agata Babiarska i Klaudia Nawrocka zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego plasując się w pierwszej 50 – wrzesień 2014
 Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt SP III m-ce w powiecie – październik 2014
 Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt Gimnazjum I m-ce w powiecie – październik 2014
 Tenis stołowy dziewczęta Gimnazjum( Katarzyna Swaczyna, Magdalena Płocka) II m-ce w powiecie – grudzień 2014
 Tenis stołowy dziewczęta SP(Zuzanna Biernacka, Dominika Krupińska oraz Patrycja Krzciuk) III m-ce w powiecie – styczeń 2015
 Piłka siatkowa dziewcząt SP II m-ce w powiecie – styczeń 2015
 Piłka koszykowa dziewczęta SP III m-ce w powiecie – marzec 2015
 Czwórbój LA dziewczęta SP II m-ce w powiecie – maj 2015
§ 8 ust. 2 pkt. 5 „Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”
W trakcie trwania stażu wielokrotnie spotykałam różne problemy edukacyjne i wychowawcze, które starałam się wnikliwie analizować i rozwiązywać. Dokonałam dokładniejszej analizy następujących przypadków:
Problem odrzucenia i nieakceptowania przez zespół klasowy
1 września 2013 roku zostałam wychowawcą klasy czwartej. Już po pierwszych tygodniach nauki zdałam sobie sprawę, że klasa jest zróżnicowana pod względem intelektualnym, wychowawczym i emocjonalnym. Obserwując relacje między uczniami, zauważyłam, że szczególnie jedna z dziewcząt jest nieakceptowana przez zespół klasowy. Jest to osoba energiczna, lecz kierująca energię w niewłaściwym kierunku, starająca się zwrócić na siebie uwagę i zdobyć uznanie dokuczając innym, stosując rozmaite formy agresywnego zachowania tj. krzyczenie, straszenie, popisywanie się, nie przestrzeganie reguł i porządku uznawanego przez inne dzieci. Często skarży, zaniedbuje wykonywanie zleconego zadania, bądź wręcz odmawia realizacji. Wyróżnia się wśród rówieśników wysokim wzrostem i lekką nadwagą, nie zawsze schludnie ubrana, osiągająca słabe wyniki w nauce. Moje obserwacje potwierdziła matka, która stwierdziła, iż dziewczynka skarży się na rówieśników i twierdzi, że źle czuje się w społeczności klasowej. Sytuacja ta bardzo mnie zaniepokoiła jako wychowawcę tej klasy. Zaczęłam zastanawiać się, jak mogę uzdrowić atmosferę, co jest przyczyną takich zachowań i niezdrowych relacji. W swojej pracy staram się wpływać na równomierny rozwój swoich uczniów, ale także dążyć do tego, aby każdy uczeń miał równe szanse, dlatego też stało się dla mnie priorytetem, aby zbadać dany problem i opracować plan naprawczy oraz współdziałać z pozostałymi uczniami w celu zintegrowania klasy i włączenia dziewczynki do zespołu klasowego. Analiza sytuacji szkolnej i rodzinnej wykazała, że złe zachowania występujące w szkole i w domu, wynikają z sytuacji w jakiej znalazła się dziewczynka w momencie rozłamu małżeństwa jej rodziców. Problem stał się poważny. Postępowanie i zachowanie uczennicy miało znaczenie dla funkcjonowania klasy. Podczas zajęć lekcyjnych panowała niemiła atmosfera a zachowanie wobec nauczycieli i rówieśników dezorganizowało lekcję. Często wdawała się w kłótnie, złościła się. Odczułam, że dzieci z lękiem patrzyły na jej zachowanie. Czuły się zagrożone i niepewne. Z drugiej strony jej zachowanie przejawiające się czasem agresją w stosunku do kolegów jak i członków rodziny, jest reakcją na odczuwalną przez nią utratę przynależności do jakiejkolwiek jednostki społecznej. Czuje się zagrożona, przeżywa niepokoje, ma poczucie zbędności, odtrącenia przez bliskie jej osoby. Zastosowanie zamierzonych działań oraz zaangażowanie mamy dziewczynki doprowadziło do znacznego polepszenia sytuacji dziecka. Zaczęła wykazywać więcej zainteresowania pracą na zajęciach, co wpłynęło na poprawę jej osiągnięć edukacyjnych. Podniosło to również jej samoocenę. Obecnie jest ściśle związana z pozostałą częścią klasy, znalazła dziedziny działalności szkolnej, w których może się wykazać i zyskać uznanie zespołu klasowego. Wprawdzie zdarzają się jej wybuchy złości ale nie są one tak silne i częste. Potrafi przeprosić , stara się naprawić krzywdę. Wspólne oddziaływania wychowawcy, matki, pedagoga, a także odpowiednio pokierowanych uczniów, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka, dają dużo satysfakcji, ale też pozytywne efekty.
Duża ilość niećwiczących na zajęciach wychowania fizycznego
W roku szkolnym 2012/2013 zostałam nauczycielem w I klasie gimnazjum. Szybko okazało się, że spora liczba dziewcząt nie była przyzwyczajona do obowiązku brania czynnego udziału w zajęciach, a ponadto nikt nie wyciągał żadnych konsekwencji związanych z ich notorycznym niećwiczeniem. Osoby niećwiczące nie tylko nie brały aktywnego udziału w lekcji, ale również nie wyciągały z niej żadnych wiadomości. Zainteresowałam się problemem i postanowiłam znaleźć sposób, który znacznie zniwelowałby ten problem. Chciałam, aby lekcje wychowania fizycznego były traktowane przez uczennice poważnie, by miały świadomość obowiązkowego udziału w lekcji a przede wszystkim potrzebę aktywnego w niej uczestnictwa. Większość dziewcząt niećwiczących nie brała czynnego udziału w lekcji z czystego lenistwa, nie chciało im się przebierać a tym bardziej ćwiczyć. Zjawisko to dotyczyło przede wszystkim osób, które rozpoczęły naukę w naszej szkole dopiero w gimnazjum. Nie miały tak naprawdę pojęcia, jaką rozrywką może być wychowanie fizyczne. Sytuacja ta powstała, ponieważ zabrakło konsekwencji nauczyciela, która doprowadziła do traktowania przez uczennice wychowania fizycznego, jako przedmiotu drugiej kategorii. Pojawiło się przekonanie, że jeśli kilkakrotnie wezmą udział w zajęciach, zagwarantuje im to, promocję do następnej klasy z wysoką oceną z zajęć. Problem był na tyle poważny, że rodzice nie widząc w tym nic złego, notorycznie pisali dziewczętom zwolnienia z ćwiczenia na zajęciach. W związku z konsekwentnym prowadzeniem zamierzonych działań, a w szczególności wprowadzenia obowiązku sporządzania pisemnego zreferowania zajęć, zaobserwowałam znaczny spadek ilości dziewcząt niećwiczących na zajęciach. Niektóre z uczennic, dotąd notorycznie uchylające się od obowiązku aktywnego uczestnictwa w lekcji, poczuły się zmobilizowane do ćwiczeń i odkryły, że wychowanie fizyczne daje im dużo radości. Przede wszystkim dziewczęta zrozumiały istotę aktywności fizycznej. Zmieniły swoje nastawienie do przedmiotu i widząc moją konsekwencję w przestrzeganiu wszystkich przedstawionych założeń, wiedziały, że ich każde działanie, będzie traktowane zgodnie ze wszelkimi ustaleniami. Uczennice szybko zauważyły, że nie będę tolerować lekceważącej postawy do przedmiotu jak i w stosunku do mojej osoby. To spowodowało również, że jeśli na lekcji są osoby niećwiczące, to w większości przypadków mam do czynienia z uczennicami niedysponowanymi do ćwiczeń w danym momencie. Dziewczęta dostrzegły, że nagradzam wszelkie przejawy aktywności na lekcji i potrafię docenić godną pochwały postawę ucznia. Wiedzą, że ocena ich osiągnięć jest zawsze adekwatna nie tylko w stosunku do ich możliwości i umiejętności, ale przede wszystkim wobec stopnia ich zaangażowania. Podsumowując efekty wprowadzonych przeze mnie działań, śmiało mogę powiedzieć, że przyniosły one wymierne rezultaty. Przede wszystkim zmniejszyła się ilość osób niećwiczących. Zmieniło się nastawienie uczennic do przedmiotu, które respektują prawa i obowiązki szkolne dotyczące wychowania fizycznego. Myślę, że moja dalsza, żelazna konsekwencja sprawi, że problem zbyt dużej ilości niećwiczących uczennic już się nie powtórzy. Uczennice zrozumiały i poznały sens starania się o dobrą kondycję oraz zdrowie własnego organizmu. Nauczyły się, że każdy ich wybór niesie za sobą konsekwencje. Stały się bardziej świadome i odpowiedzialne. Wiedzą, że od nich samych zależy stopień podnoszenia swojej sprawności, umiejętności i oceny, która jest adekwatna do poziomu zaangażowania na zajęciach.
Podsumowanie
Mam nadzieję, że zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosą korzyści nie tylko mnie ale przede wszystkim szkole. Plan rozwoju zawodowego starałam się realizować na bieżąco. W trakcie stażu pojawiły się nowe pomysły, które będą realizowane w następnych latach. W trakcie procesu nauczania i wychowania staram się kształtować u uczniów takie cechy, jak: samodzielne poszukiwanie wiedzy, rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętność porozumiewania się. Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz studiując literaturę tematyczną, podnoszę, jakość swojej pracy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Jestem pewna, że wszystkie efekty wykonanych przeze mnie działań będą procentować w mojej dalszej pracy zawodowej. Zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania oraz moją satysfakcją osobistą w dalszej pracy zawodowej. Moje osiągnięcia nie byłyby możliwe bez życzliwości Dyrekcji oraz nauczycieli mojej szkoły. Ogromne wsparcie oraz dobre rady były dużą pomocą, dzięki której mogłam zrealizować swoje plany. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca aktywności. Część przedsięwzięć zaplanowałam na dalsze lata, więc będę robić wszystko, co w mojej mocy, aby je nadal realizować. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, stale się rozwijać, aby podnosić, jakość pracy swojej i szkoły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.