AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Kawka, 2018-07-25
Biała Podlaska

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

I. Podstawowe dane personalne:
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Kawka
Nauczany przedmiot: język angielski
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi
w Białej Podlaskiej
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.
Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego, stopnia awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Podstawa prawna: Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


II. Czynności organizacyjne:
Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. - zapoznanie się
z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
- złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- uzyskanie informacji na temat awansu zawodowego
- założenie teczki „Awans zawodowy“ wrzesień 2015
wrzesień 2015
wrzesień 2015

okres stażuWrzesień 2015
- notatki

- wniosek
o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły- teczka awansu zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. - systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego okres stażu


czerwiec 2018 - teczka „Awans zawodowy“

- ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły
3. Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. - przygotowanie sprawozdania
z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- złożenie wsniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego czerwiec 2018
czerwiec 2018 - sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego


- prawidłowo wypełniony wniosek

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. - udział w różnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela
i szkoły
- aktywny udział
w warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa okres stażu


okres stażu - zaświadczenia, dyplomy potwierdzające udział w różnych formach doskonalenia

- zaświadczenia, dyplomy potwierdzające udział w różnych formach doskonalenia
2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. - aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych okres stażu - potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dokumentacja
z posiedzeń Rady Pedagogicznej (księga protokołów), notatki ze szkoleń
3. Organizowanie własnego warsztatu pracy. - gromadzenie
i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu (literatura, pomoce naukowe)
- opieka nad pracownią językową i nieustanne wzbogacanie wyposażenia klasopracowni)
- studiowanie literatury fachowej
- współpraca
z doradcami metodycznymi
i przedstawicielami wydawnictw
okres stażu
okres stażu
okres stażu

okres stażu - zdjęcia, teczki
z materiałami, przykładowe testy- notatki

- zaświadczenia potwierdzające wspólpracę
4. Systematyczne zapoznanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły. - analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły
• Szkolny Program Wychowawczy
• Szkolny Program Profilaktyczny
• PSO okres stażu - potwierdzenia Dyrektora Szkoły
- notatki
5. Przygotowanie uczniów i udział
w różnych konkursach. - opracowanie planu przygotowań
i prowadzenie konsultacji okres stażu - zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań
6. Praca z uczniem zdolnym. - prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu po klasie szóstej z języka angielskiego okres stażu - systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji
w formie elektronicznej. - prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera
i Internetu
- opracowywanie testów, sprawdzianów
i scenariuszy lekcji
- pozyskiwanie informacji dotyczących prawo oświatowego oraz zasad uzyskiwania stopni awansu zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- przygotowywanie pomocy
i materiałów dydaktycznych
- przygotowywanie dyplomów, zaproszeń
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych
z nauką języka angielskiego okres stażu - przykładowe pomoce dydaktyczne, testy sprawdziany
- notatki
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem technologii informacyjnej
i komunikacyjnej - praca
z programami językowymi, słownikami multimedialnymi
- wyszukiwanie informacji dotyczących języka angielskiego
- przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych dotyczących kultury krajów anglojęzycznych okres stażu - wykaz prowadzonych lekcji,
- przykładowe scenariusze lekcji
- płyty
z prezentacjami

3. Współpraca
z administratorem strony internetowej szkoły. - opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących języka angielskiego,
- przesyłanie zdjęć
z konkursów, Dni Języków Obcych okres stażu - poświadczenie administratora strony internetowej
- zdjęcia


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Udział w pracach zespołu nauczycieli jęzków obcych. - wymiana doświadczeń
- tworzenie planów nauczania
- współorganizowanie Dnia Języków Obcych
- przygotowanie
i wygłoszenie referatu na posiedzeniu zespołu nauczycieli języków obcych okres stażu - poświadczenie przewodniczącej zespołu nauczycieli języków obcych-
- scenariusz imprezy
- referat
2. Dzielenie się wiedzą
z innymi nauczycielami. - prowadzenie lekcji otwarych dla nauczycieli
- opracowywanie
i udostępnianie materiałów dydaktyczych przydatnych w prowadzeniu zajęć okres stażu - scenariusze lekcji
- karty pracy
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. - udział w lekcjach otwartych
- wymiana poglądów
i spostrzeżeń okres stażu - scenariusze lekcji
- notatki
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. - opieka nad nauczycielem stażystą
- prowadzenie lekcji w obecności nauczyciela odbywającego staż
- pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie projeku oceny okres stażu - kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
5. Poszukiwanie ciekawych rozwiązań problemów.
- konsultacje
z innymi nauczycielami języków obcych, wymiana poglądów okres stażu - notatki
6. Upowszechnianie własnych metod
i form pracy. - publikacja na portalach edukacyjnych planu rozwoj zawodowego
i innych materiałów edukacyjnych okres stażu - adres stron internetowych
- podziękowanie wygenerowane ze stron internetowych


§ 8 ust.2 pkt.4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Opracowanie
i realizacja własnego programu „Angielski nie jest trudny“. - opracowanie planu pracy z uczniem mającym trudności
w nauce języka angielskiego okres stażu - plan pracy
- sprawozdanie
- dziennik zajęć pozalekcyjnych


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Organizowanie, współorganizowanie i przygotowywanie uczniów do różnych konkursów językowych
i konkursu przedmiotowego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. - udział
w ogólnopolskich konkursach
z języka angielskiego
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych
i ogólnopolskich okres stażu (zgodnie z harmonogra-mem konkursów) - podziękowania za udział w konkursach-
- regulamin konkursów
2. Współorganizowanie uroczystości szkolnych. - współorganizowanie Dnia Języków Obcych
okres stażu - potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- scenariusze imprezy
3. Diagnozowanie potrzeb uczniów. - przygotowywanie ankiet okres stażu - wyniki i wnioski
z ankiet
4. Organizowanie
i współorganizowanie wycieczek szkolnych i innych wyjść. - sprawowanie funkcji opiekuna wycieczek
- sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie udziału uczniów w konkursach na terenie miasta i poza nim okres stażu - karta wycieczki

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych
na lekcjach języka angielskiego we współpracy
z pedagogiem szkolnym. - spotakania, rozmowy
- wspólne rozwiazywanie problemów okres stażu - zaświadczenie pedagoga
2. Pogłębianie wiedzy na temat środowiska uczniów i ich potrzeb poprzez współpracę
z rodzicami uczniów. - rozmowy z rodzicami uczniów w sprawie postepów w nauce
i zachowania uczniow okres stażu - potwierdzenie wychowawców
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia
w porozumieniu
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. - praca z uczniem mającym opinię/orzeczenie poradni okres stażu - dokumentacja poradni i szkolna
4. Pozyskiwanie nagród do konkursów dzięki współpracy
z wydawnictwami językowymi. - pozyskiwanie nagród okres stażu - spis nagród
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
5. Pełnienie funkcji opiekuna studeckiej praktyki pedagogicznej. - przygotowanie scenariuszy lekcji
i prowadzenie zajęć
- udostępnienie materiałów dydaktycznych przydatnych w prowadzeniu zajęć okres stażu
(zgodnie
z potrzebami) - program praktyk

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie sytuacji wychowanków i stała współpraca
z rodzicami
w zakresie niesienia pomocy uczniom
z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi. - indywidualne rozmowy z rodzicami
kontakt telefoniczny
- informowanie
o problemach
i podejmowanie właściwych działań okres stażu - poświadczenie wychowawców
- zapis w dzienniku lekcyjnym
2. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych
lub edukacyjnych. - zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
lub edukacyjnych
- ustalenie metod pracy
i oddziaływań wychowawczych oraz systematyczna praca
w celu rozwiązania problemu okres stażu - opis i analiza dwóch przypadków
- wnioski


………………


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.