AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

dariusz zielinski, 2018-07-20
Pruszków

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica
W Pruszkowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Dariusz Zieliński
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca zasadniczej klasy zawodowej,
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2016 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.


Pruszków, 9 wrzesień 2016 r.

WSTĘP
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w ZS nr 1 w Pruszkowie. Posiadam siedmioletni staż pracy w zawodzie nauczyciela. Prowadziłem lekcje z przedmiotów ekonomicznych, a obecnie lekcje wychowania fizycznego.
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę doskonalił swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizował powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz.393), a w szczególności następujące punkty:
§ 8, ust. 2, pkt 1 UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Zadania i formy realizacji
1) Poznanie procedury awansu zawodowego:
a) analiza aktów prawnych,
b) złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
c) opracowanie planu rozwoju zawodowego,
d) dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego,
e) sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: dokumentacja przebiegu stażu.
2) Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które podnoszą kompetencje, nadają kwalifikacje, doskonalą wiedzę oraz umiejętności:
a) warsztaty, konferencje metodyczne, szkolenia organizowane przez związki i organizacje sportowe,
b) udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
c) przeprowadzanie lekcji otwartych, koleżeńskich:
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: certyfikaty z kursów i szkoleń, zdjęcia z lekcji otwartych, potwierdzenia.
3) Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem i nowelizowaniem dokumentów szkoły
a) tworzenie samodzielnie oraz we współpracy z innymi nauczycielami opracowań mających wpływ na doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości szkoły.
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: dokumentacja przebiegu stażu, potwierdzenia, sprawozdania.

4) Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej:
a) opracowanie planów pracy wychowawczej dla klasy zasadniczej ,
b) opracowanie planu pozalekcyjnych zajęć sportowych ,
c) studiowanie fachowej literatury, czasopism, nowości wydawniczych i wykorzystanie ich w pracy,
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: dokumentacja przebiegu stażu, plan zajęć pozalekcyjnych, zdjęcia.

5) Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań:
a) organizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych ,
b) współorganizowanie zawodów COCA-COLA CUP,
c) współorganizowanie Dnia sportu,
d) przygotowanie zawodów wewnątrzszkolnych w tenisa stołowego we współpracy z parafią kościelną,
d) organizowanie i przeprowadzanie Spartakiady Szkolnej w dyscyplinie piłka nożna,
e) prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych – tenis stołowy, piłka nożna,
f) przygotowanie i prowadzenie ferii zimowych na sportowo przy ZS nr 1,
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: dokumentacja przebiegu stażu, podziękowania współorganizatorów zawodów, zdjęcia, dyplomy, potwierdzenia.

6) Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, porównywanie wyników oraz ocena skuteczności podejmowanych działań:
a) przeprowadzenie diagnozy wstępnej i na koniec roku w poszczególnych klasach,
Termin – początek i koniec roku szkolnego,
Dowody realizacji: dokumentacja przebiegu stażu, zdjęcia, zestawienia tabelaryczne wyników uczniów.
7) Obserwowanie i rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości ucznia oraz ich środowiska rodzinnego. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim. Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego:
a) diagnoza środowiska rodzinnego uczniów ,
b) analiza opinii oraz zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
c) obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
d) konsultacje z innymi nauczycielami dotyczące uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
e) rozmowy z pedagogiem szkolnym, korzystanie z jego pomocy i doświadczenia podczas rozwiązywania sytuacji problemowych,
f) rozmowy z rodzicami uczniów na temat postępów ich dzieci w nauce, a w szczególności konsultacje z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
g) współpraca z kierownikiem praktyk dla uczniów oraz Ochotniczym Hufcem Pracy celem pomocy przy nauce zawodu młodocianych pracowników,
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: dokumentacja z przebiegu stażu, potwierdzenie współpracy z pedagogiem szkolnym, zdjęcia dokumentujące współpracę z OHP, potwierdzenia, zdjęcia.
8) Integracja zespołu klasowego:
a) organizacja imprez klasowych,
b) organizacja wycieczek klasowych,
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: dokumentacja z przebiegu stażu, zdjęcia.

9) Opieka nad bazą sportową , kontrola przydatności sprzętu i urządzeń sportowych.
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: potwierdzenia od dyrektor, plany rozwoju, zdjęcia.

10) Promowanie Zespołu Szkół Nr 1 w Pruszkowie w środowisku lokalnym.
0T?rmin – okres stażu,
Dowody realizacji: przykładowe dokumenty promocyjne, potwierdzenie przewodniczącej Komisji Promocyjnej Szkoły.

§ 8, ust. 2, pkt 2 WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Zadania i formy realizacji
1) Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera w praktyce zawodowej:
a) Korzystanie z programów komputerowych podczas tworzenia dokumentacji szkolnej, pomocy dydaktycznych, dyplomów, tabel wynikowych, harmonogramu imprez sportowych etc. , wypisywanie ocen śródrocznych i świadectw.
b) przygotowanie dokumentów, takich jak plan rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji,
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: dokumentowanie elektroniczne stażu, zdjęcia.

2) Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej:
a) monitorowanie aktualizacji przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, rozporządzeń MEN za pośrednictwem Internetu,
b) poszukiwanie informacji przydatnych w pracy nauczyciela - wychowawcy poprzez korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, pedagogiki oraz psychologii,
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji- wybrane scenariusze zajęć, wydruki ekranowe z portali internetowych. dyplomy, zdjęcia z zawodów, potwierdzenia.

3) Publikowanie własnych prac na portalu internetowym:
a) opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalach internetowych,
b) publikowanie zdjęć, sprawozdań i opisów z przeprowadzonych konkursów, zawodów sportowych, wycieczek na stronie internetowej szkoły.
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: podziękowania za publikowanie, przykładowe wydruki ze strony internetowej szkoły dotyczące sprawozdań z zawodów.

4) Używanie technologii informacyjno-komunikacyjnej do nauki i treningu wybranej dyscypliny sportowej.
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: dokumentacja przebiegu stażu, zdjęcia.
5) Komunikowanie się z uczniami, rodzicami uczniów oraz innymi nauczycielami wykorzystując do tego celu telefon oraz dziennik elektroniczny.
Termin – okres stażu,
Dowody realizacji: potwierdzenia.

§ 8, ust. 2, pkt 3 UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEPROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

Zadania i formy realizacji
1) Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowania fizycznego:
a) przygotowanie sprawozdań z prac zespołu,
2) Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami przy współorganizowaniu międzyszkolnych zawodów sportowych
3) Pełnienie funkcji opiekuna stażu, opiekuna praktyk studenckich,
4) Przeprowadzenie lekcji otwartych dla przyszłych uczniów ZS nr 1 na Dzień Otwarty szkoły,
5) Wykorzystywanie umiejętności sędziowskich podczas powiatowych zawodów sportowych z piłkę nożną.
Termin – okres stażu
Dowody realizacji- potwierdzenie przewodniczącego zespołu w-f, podziękowania, dokumentacja własna, scenariusze zajęć.

§ 8, ust. 2, pkt 4a OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

Zadania i formy realizacji
1) Przygotowanie i wdrożenie programu własnego z piłki nożnej w ramach zajęć pozalekcyjnych sportowych (SKS lub UKS sekcja piłki nożnej),
2) Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasy Zasadniczej zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły,
3) Prowadzenie zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy.
Termin – okres stażu
Dowody realizacji- dokumentacja programu, dokumentacja własna w tym fotograficzna, lista obecności z zebrań, potwierdzenia.
§ 8,ust. 2, pkt 4c POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Zadania i formy realizacji
1) Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalno-edukacyjnego mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów:
• organizowanie wycieczek celem propagowania zdrowego stylu życia, zapoznania uczniów z otaczającą przyrodą ( piesze lub rowerowe wycieczki po okolicy, zajęcia terenowe ),
• angażowanie młodzieży do opracowywania materiałów do gablot szkolnych,
• angażowanie młodzieży do udziału w różnych akcjach charytatywnych, promujących szkołę,
2) Zorganizowanie i prowadzenie drużyny piłki nożnej w ramach zajęć pozalekcyjnych lub UKS (sekcja piłki nożnej),
3) Podjęcie inicjatywy na rzecz edukacji kulturalno-sportowej:
• współpraca z klubami sportowymi celem organizowania w szkole pokazów ciekawych dyscyplin sportowych,
4) Przygotowanie uczniów do zawodów:
• Sportowych,
• Olimpiada Przedsiębiorczości,
5) Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną:
• współorganizowanie uroczystości szkolnych,
• współorganizowanie akcji środowiskowych,
• Ruch w szkole także w czasie wakacji.
• udział w Dniach Otwartych Szkoły.
Termin – okres stażu
Dowody realizacji- dokumentacja przebiegu stażu, zdjęcia, materiały, dokumentacja własna, potwierdzenia, dyplomy, zaświadczenia.

§ 8 ust. 2 pkt 4e WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

Zadania i formy realizacji
1) Współpraca ze Strażą Miejską przy realizacji zadań propagujących działania wychowawcze na rzecz młodzieży,
2) Współpraca z pedagogiem szkolnym ( pogadanki dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich, zajęcia z cyberprzemocy ),

3) Współpraca ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Milanówku,

4) Współpraca z parafią przy organizacji turnieju tenisa stołowego,

5) Organizowanie wolontariatu uczniów w celu zapewnienia opieki i wsparcia dla niepełnosprawnych uczestników zawodów pływackich na basenie „Kapry” w Pruszkowie.

Termin – w miarę możliwości i potrzeb, okres stażu,
Dowody realizacji- zaświadczenia o współpracy, podziękowania, pisemne poświadczenie o współpracy.


§ 8 ust. 2 pkt 5 UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

Zadania i formy realizacji
1) Diagnozowanie problemów wychowawczych i podejmowanie środków zaradczych we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym:

• spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowankami, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
2) Analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych:
• identyfikacja problemu,
• geneza i dynamika zjawiska,
• znaczenie problemu,
• prognoza,
• propozycja rozwiązania,
• wdrażanie oddziaływań,
• efekty oddziaływań.
Termin – Cały okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
Dowody realizacji - Opisy przypadków

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.
opracował:
Dariusz Zieliński
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.