AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Kowalewska, 2018-07-20
Przodkowo

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczyciel dyplomowany - opis i analiza działań

- n +

OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ,
o których mowa w
§ 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia

Uwzględniając wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonywałam następujące działania:

1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły
2. Doskonalenie zawodowe
3. Wzbogacanie warsztatu i metod pracy
4. Aktywny udział w życiu szkoły
5. Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań

1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły

Pracuję w szkole podstawowej jako pedagog szkolny.

Uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego, którego jestem przewodniczącą. Opracowywałam wraz z innymi nauczycielami plan działań zespołu, organizowałam spotkania zespołu, pilnowałam realizacji wytyczonych zadań. Dokonywałam analizy pracy zespołu i wyciągałam wnioski do dalszej pracy w sprawozdaniu.

Jestem również koordynatorem udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Uczestniczę w zebraniach zespołu. Współpracuję z innymi nauczycielami przy tworzeniu dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych (IPET) a także ewaluacji IPET.

Tworzyłam wraz z nauczycielami także Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy, gdzie zapisywaliśmy najważniejsze zadania do zrealizowania w ramach profilaktyki szkolnej.

Co roku pełnię funkcję przewodniczącej zespołu nadzorującej egzamin gimnazjalny. Uczestniczyłam także w pracach zespołu nadzorującego maturę, egzamin zawodowy a dawniej sprawdzian szóstoklasisty. Odpowiadałam za prawidłowy przebieg egzaminu i zachowanie wszystkich obowiązujących procedur.

Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.

Systematycznie prowadziłam dyżury w czasie przerw międzylekcyjnych a także przed lekcjami, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo uczniom.

Należałam także do zespołu aktualizacji Statutu. Wraz z nauczycielami kontrolowaliśmy zmiany w przepisach oświatowych. W razie potrzeb nanosiliśmy odpowiednie zmiany w Statucie. Odbyliśmy kilka Rad Pedagogicznych, gdzie z innymi nauczycielami omawialiśmy zmiany jakie należy wprowadzić w Statucie do zmieniających się potrzeb uczniów.
Wraz z innymi nauczycielami należę do zespołu przeprowadzającego rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej. Zajmowałam się przyjmowaniem wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej. Tworzyłam listy uczniów zakwalifikowanych, a później przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

Tworzyłam wraz z nauczycielem informatyki bazę danych e-dziennika. Byłam także administratorem e-dziennika Librus.

Byłam przez dwa lata koordynatorem szkolnym projektu edukacyjnego dla uczniów ,,Skrzydła wiedzy”. Zajmowałam się rekrutacją uczniów do udziału w projekcie, natomiast nauczycieli do udziału w szkoleniach.


Efekty:
• Dla ucznia:
- Wdrażanie uczniów do jak najlepszego osiągania celów w programie profilaktyczno – wychowawczym.
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas przerw międzylekcyjnych.
- Prawidłowy przebieg egzaminów.
- Rozwijanie umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych podczas projektu ,,Skrzydła wiedzy”.

• Dla szkoły:
- Współpraca nauczycieli nad poprawą profilaktyki.
- Wzrost kompetencji uczniów.
- Podnoszenie jakości pracy szkoły.

• Dla nauczyciela:
- Doskonalenie umiejętności organizacyjnych.
- Rozwijanie zdolności pracy w grupie.
- Ewaluacja pracy własnej i pracy szkoły.
- Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

2. Doskonalenie zawodowe

Udział w szkoleniach:

- Udział w ,,Powiatowym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy na lata 2015 – 2020. Podsumowanie diagnozy stanu społecznego powiatu kartuskiego. Budowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie kartuskim”. Odbyły się także warsztaty dotyczące problemów ludzi zamieszkujących powiat kartuski. Przeprowadziłam ankietę wśród uczniów dotyczącą uzależnień.

- ,,Dopalacze oraz zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – problem współczesnej szkoły” konferencja została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

- ,,Dziecko na przestrzeni wieków. Wychowanie a przemoc” – szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach i Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kartuzach.

- Udział w spotkaniu dotyczącym rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

- Udział w szkoleniu dotyczącym przeprowadzenia Sprawdzianu kl. VI i Egzaminu Gimnazjalnego.

- Udział w ,,Pomorskiej debacie o edukacji. Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole?” Debata odbyła się w Uniwersytecie Gdańskim.

- Kilkukrotny udział w szkoleniu dotyczącym e-dziennika Librus.

- ,,Pomóc uczniowi, pomóc sobie. O sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów”.
- ,,Czy to jest przyjaźń czy już kochanie? O seksualności dzieci i młodzieży” – Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach oraz PPP w Kartuzach.

- Szkolenie online ,,Go to Webinar” – jak napisać Europejski Plan Rozwoju Szkoły.

- Seminarium ,,Poczuj Miętę do Przyrody” zorganizowane przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

- ,,Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” – konferencja organizowana przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

- ,,Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy” – kurs w ramach projektu ,,Skrzydła wiedzy” 10 h.

- ,,Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym” – konferencja organizowana przez Centrum Diagnozy i Terapii ADHD w Gdańsku.

- Szkolenie BHP.

Cennym źródłem wiedzy była również wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami dotycząca metod pracy, rozwiązywania problemów wychowawczych, zmian w prawie oświatowym oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.


Efekty:
• Dla ucznia:
- Praca i opieka wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.
- Dostosowanie metod pracy do zmieniających się potrzeb uczniów.
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych, konfliktów rówieśniczych.

• Dla szkoły:
- Zwiększenie prestiżu szkoły poprzez podniesienie kwalifikacji pracownika.
- Podniesienie efektywności pracy nauczyciela.

• Dla nauczyciela:
- Poszerzanie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej.
- Poznawanie nowych metod i środków dydaktycznych.
- Satysfakcja z podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

3. Wzbogacanie warsztatu i metod pracy

Jak już wcześniej wspominałam byłam koordynatorem projektu ,,Skrzydła Wiedzy”. Projekt był dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem głównym projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów dzięki objęciu ich wsparciem dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb. Szkoła została wyposażona w pracownię językową i nowoczesne pomoce dydaktyczne, co ułatwiło nauczycielom codzienną pracę z uczniami. Część uczniów dzięki udziałowi w projekcie otrzymało wyższe oceny końcowe, a uczniowie gimnazjum osiągnęli lepsze niż w latach poprzednich wyniki podczas egzaminu gimnazjalnego. Uczennica uczęszczająca na zajęcia rozwijające z języka angielskiego otrzymała 100% wynik na egzaminie gimnazjalnym. Żeby utrwalić zakres zdobytej wiedzy w ramach projektu odbyły się wycieczki do Centrum Experyment w Gdyni oraz Hewelianum w Gdańsku. W projekcie wzięło udział 349 uczniów (w Szkole Podstawowej w Przodkowie 191 uczniów, natomiast w Publicznym Gimnazjum 148) oraz 45 nauczycieli. Podczas zajęć nauczyciele korzystali z platformy edukacyjnej EduMaster.

W ramach projektu były prowadzone zajęcia dla uczniów:

• Uczniowie kl. I – III:
- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego;
- zajęcia wyrównawcze z matematyki;
- zajęcia interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych;

• Uczniowie kl. IV - VII:
- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego;
- zajęcia wyrównawcze z matematyki;
- robotyka;
- zajęcia rozwijające z przyrody;
- zajęcia rozwijające z j. angielskiego;
- zajęcia rozwijające z matematyki;
- doradztwo zawodowe;


• Uczniowie gimnazjum:
- doradztwo zawodowe;
- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego;
- zajęcia wyrównawcze z matematyki;
- zajęcia wyrównawcze z chemii;
- zajęcia wyrównawcze z fizyki;
- zajęcia wyrównawcze z biologii;
- zajęcia rozwijające z j. angielskiego;
- zajęcia rozwijające z matematyki;

W ramach projektu były prowadzone kursy dla nauczycieli:

- ,,Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce”;
- ,,Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy”;
- ,,Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych”;
- ,,Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
- ,,Przygotowanie do zajęć z robotyki”;

W ramach projektu prowadziłam także zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej z doradztwa zawodowego. Oprócz przekazywania uczniom wiedzy teoretycznej organizowałam spotkania z policjantami, strażakami oraz studentami Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzięki projektowi szkoła została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne tj.: tablice interaktywne, rzutniki, laptopy, wizualizery, książki i inne pomoce.

Wraz z innymi nauczycielami wnioskowaliśmy o zdobycie grantu Erasmus +. Udział w projekcie pozwoli na udoskonalenie moich umiejętności językowych. Dzięki czemu będzie można wpłynąć na motywację uczniów do nauki języków obcych oraz ukazać im jak bardzo ważna jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w innych krajach.

Prowadzę także zajęcia indywidualne z uczniem z ADHD, z Zespołem Aspergera. W poprzednich latach prowadziłam rewalidację indywidualną z uczennicą z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia.

Ponadto opiekuję się tablicą ogłoszeń, gdzie zamieszczam informacje o tematyce profilaktycznej tj. Światowy Dzień bez Papierosa, Bezpieczne wakacje, ferie.


Efekty:
• Dla uczniów:
- Tworzenie przyjaznej atmosfery w procesie nauczania.
- Aktywizowanie uczniów, większe zainteresowanie uczniów przedmiotami.
- Udział uczniów w urozmaiconych zajęciach.
- Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

• Dla szkoły:
- Poszerzenie oferty zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
- Trwalsze efekty nauczania.
- Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez podniesienie wyników nauczania.

• Dla nauczyciela:
- Wzbogacanie warsztatu pracy.
- Uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć.
- Możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej.

4. Aktywny udział w życiu szkoły

Pomagałam przy przygotowaniu różnego rodzaju apeli i imprez odbywających się w naszej szkole:
- Współpracowałam z innymi nauczycielami przy realizacji programu ,,Czas na zdrowie” i organizacji Festynu Zdrowia;
- Byłam opiekunem na dyskotekach szkolnych;

Uczestniczyłam we wszystkich programach profilaktycznych oraz akcjach organizowanych w naszej placówce:
- Sprzątanie świata, Dzień Ziemi;
- Zbiórka plastikowych nakrętek dla chorej Julii;
- Organizowałam akcję pomocy uczniom najuboższym ,,I Ty możesz zostać świętym Mikołajem!”;

Opiekowałam się uczniami podczas wycieczek szkolnych, Wigilii klasowych, Walentynek i Andrzejek.

Zgłosiłam szkołę do udziału w warsztatach, które będą prowadzone w spółce ELWOZ. Tematem zajęć będzie organizacja pracy zakładu przetwarzającego odpady. Uczniowie zostaną zapoznani z zasadami funkcjonowania systemu segregacji i zbiórki odpadów w naszym regionie. Warsztaty będą połączone ze zwiedzaniem zakładu. Interesującym tematem będzie możliwość obejrzenia laboratorium na terenie RIPOK, które zajmuje się badaniem właściwości fizyko-chemicznych odpadów.

Zgłosiłam szkołę także do udziału w projekcie Bioróżnorodność Kaszubska ,,Poczuj Miętę do Przyrody”. Projekt organizowany jest przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach:
- Kaszubskie łąki, jeziora. Wraz z uczniami wzięłam udział w pikniku edukacyjnym ,,Przyroda Pod Żaglami”. Uczniowie przeprowadzili badania terenowe, były warsztaty związane z poznaniem walorów przyrodniczych okolic jeziora Brodno Wielkie i rzeki Raduni. Dowiedzieli się także jak budować ,,domki” dla owadów, płazów, gadów i ptaków. Nauczyli się rozpoznawać ryby. Uczestniczyli w łamigłówkach matematycznych.
Podczas pikniku stanowiska plenerowe mieli m. in.:
- Ostoja w Pomieczynie.
- Nadleśnictwo Kartuzy.
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.
- Wiedza to Fun. Młodzieżowy Ruch Naukowy w Kartuzach.
- Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby.
- Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach.

- Kaszubskie ogrody. W ramach projektu uczestniczyliśmy w tworzeniu ogrodu na terenie Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach.

- Królowe kaszubskich Rzek (Radunia i Słupia). Uczennice naszej szkoły uczestniczyły w przygotowaniu interaktywnej wystawy ,,Rzeka”.

Zorganizowałam na terenie naszej szkoły warsztaty ,,sowiarskie” przy współpracy Stowarzyszenia Ochrony Sów. Zajęcia składały się z dwóch części pierwsza była teoretyczna, a następnie udaliśmy się do lasu w celu obserwacji sów.

Współpracuję także z Teatrem Kurtyna z Krakowa. Każdego roku w szkole organizowane są przedstawienia profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów.

Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ….. zorganizowaliśmy Szkołę dla Rodziców.

Wspólnie z Policją z Kartuz zorganizowaliśmy prelekcję dla babć i dziadków uczniów naszej szkoły podczas Dnia Babci i Dziadka na temat metod: ,,Na wnuczka” i ,,Na policjanta”.


Efekty:
• Dla ucznia:
- Mobilizowanie uczniów do aktywności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
- Kształtowanie postaw prospołecznych.
- Rozwijanie zainteresowań ucznia.
- Wszechstronny rozwój ucznia.

• Dla szkoły:
- Wzbogacenie oferty wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
- Prowadzenie działalności profilaktycznej.
- Spełnienie oczekiwań ucznia i rodzica.
- Podnoszenie jakości pracy szkoły.

• Dla nauczyciela:
- Poszerzanie zakresu działalności opiekuńczej i wychowawczej nauczyciela.
- Wspomaganie aktywności uczniów.
- Satysfakcja z działalności na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

5. Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań

Na bieżąco analizowałam efekty prowadzonych przeze mnie działań zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych.
Przeprowadzałam ankiety wśród społeczności szkolnej na temat zagrożeń w środowisku szkolnym. Wyniki ankiet wykorzystywałam do tworzenia Programu Profilaktyczno – Wychowawczego.
Ponadto każdego roku wypełniam Arkusz Samooceny pracy nauczyciela. W arkuszu zamieszczone są m. in. następujące punkty, które opracowywałam:
- Zadania dodatkowe przydzielone na początku roku szkolnego, w trakcie jego trwania.
- Zadania podjęte z własnej inicjatywy.
- Doskonalenie i wzbogacenie warsztatu pracy.
- Przebieg pracy z dziećmi w minionym roku szkolnym:
a) zdolnymi
b) słabymi
c) zaniedbanymi wychowawczo
- Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
- Największy sukces, który został osiągnięty w pracy z dziećmi.
- Największe niepowodzenie.
- Czego nie udało się zrealizować.
- Współpracę z rodzicami, z zakładami, instytucjami.
- Udział w pracach zespołu samokształceniowego.
- Zadania, które zamierzam zmienić, usprawnić w swojej pracy:

Efekty:
• Dla ucznia:
- Dostosowanie procesu dydaktycznego do możliwości uczniów.
• Dla szkoły:
- Współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu nauczania w celu poprawy jakości pracy nauczyciela i szkoły.

• Dla nauczyciela:
- Badanie wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
- Podnoszenie efektywności własnych działań.

OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ,
o których mowa w
§ 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia

Realizując wymagania określone w § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia podjęłam następujące działania:

1. Organizacja warsztatu pracy przy pomocy technik komputerowych.
2. Wykorzystanie zasobów internetowych jako źródła wiadomości.
3. Uczestnictwo w programach opartych na technologii informacyjnej.
4. Wdrażanie uczniów do bezpiecznego i świadomego posługiwania się komputerem.

1. Organizacja warsztatu pracy przy pomocy technik komputerowych

Z komputera korzystałam codziennie przygotowując się do pracy. Od początku mojej pracy w szkole tworzę przy pomocy edytora tekstu.

Ponadto przy pomocy komputera wypełniam ankiety online:
- ,,Arkusz monitorowania organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej” Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- ,,Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży” Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- ,,Dowożenie uczniów do szkoły” Najwyższa Izba Kontroli.

Jestem administratorem e-dziennika Librus. Wraz z innymi nauczycielami tworzyliśmy bazę danych.

Przed rozpoczęciem stażu tworzyłam wraz z uczniami gazetkę szkolną ,,Kleks”. Obecnie tworzę wraz z nauczycielem informatyki stronę internetową szkoły: http://spprzodkowo.y0.pl/, dawniej http://zsprzodkowo.cba.pl/.

Podczas zajęć lekcyjnych korzystałam z tablicy interaktywnej oraz dostępu do Internetu. Tablica ułatwiała mi prowadzenie zajęć wychowawczych.

Poczta elektroniczna usprawniała współpracę z innymi nauczycielami.

Efekty:
• Dla uczniów:
- Zwiększenie aktywności uczniów w kontakcie z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi.
- Urozmaicenie godzin wychowawczych, spotkań z pedagogiem.

• Dla szkoły:
- Usprawnienie procesu edukacyjnego i przepływu informacji.
- Postrzeganie szkoły jako nowoczesnej placówki.
- Podnoszenie jakości pracy szkoły.

• Dla nauczyciela:
- Wzbogacenie warsztatu pracy.
- Rozwijanie zdolności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej.
- Zwiększenie efektywności mojej pracy.

2. Wykorzystanie zasobów internetowych jako źródła wiadomości

Internet jest nieocenionym źródłem informacji, również dla nauczyciela. Regularnie odwiedzałam strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Śledziłam wiadomości dotyczące prawa oświatowego, awansu zawodowego, reformy oświatowej.
Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to: https://www.ore.edu.pl/, http://www.profesor.pl/, https://www.szkolnictwo.pl/, http://www.matzoo.pl/ oraz wiele innych.


Efekty:
• Dla ucznia:
- Możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i osiągania sukcesów;
- Wzbogacenie zajęć o nowe środki dydaktyczne;

• Dla szkoły:
- Zdobywanie informacji niezbędnych do prawidłowej pracy placówki;
- Podnoszenie jakości pracy szkoły.

• Dla nauczyciela:
- Zapoznanie się z nowościami edukacyjnymi;
- Poszukiwanie inspiracji do pracy z dziećmi.
- Samokształcenie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

3. Uczestnictwo w programach opartych na technologii informacyjnej

Korzystam w swojej pracy z dziennika elektronicznego Librus. Oprócz tworzenia bazy danych, dodaję ogłoszenia dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
Na koniec roku szkolnego przy pomocy modułu e-Świadectwa drukuję świadectwa dla uczniów z OREW w Strzepczu i Szklanej.


Efekty:
• Dla uczniów:
- Szybka wymiana informacji na linii nauczyciel – rodzic – uczeń.

• Dla szkoły:
- Unowocześnienie pracy szkoły poprzez wykorzystanie dziennika elektronicznego.
- Większa częstotliwość kontaktów nauczyciela z rodzicami.

• Dla nauczyciela:
- Wzbogacenie współpracy z rodzicami o nowoczesne technologie.
- Bieżące monitorowanie wyników nauczania uczniów.

4. Wdrażanie uczniów do bezpiecznego i świadomego posługiwania się komputerem

Temat bezpiecznego korzystania z komputera oraz z Internetu wielokrotnie był omawiany podczas prowadzonych przeze mnie prowadzonych zajęć wychowawczych.
Najczęściej korzystałam na zajęciach ze strony https://www.youtube.com/, gdzie znajduje się bardzo dużo filmów profilaktycznych dla dzieci. Najczęściej oglądałam z uczniami bajkę ,,Owce w Sieci”. Później przeprowadzałam pogadankę dotyczącą właściwego korzystania z Internetu.
Zorganizowałam również pogadankę z Policjantami na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Policjanci przedstawili także konsekwencje, które mogą wyniknąć z niewłaściwego korzystania z Internetu.


Efekty:
• Dla ucznia:
- Zachęcanie uczniów do samokształcenia;
- Świadomość niebezpieczeństw wynikających z korzystania z niewłaściwych stron Internetowych;
- Wdrażanie uczniów do wykorzystania komputera jako narzędzia nauki, a nie tylko rozrywki;

• Dla szkoły:
- Dbałość o bezpieczeństwo uczniów również w świecie wirtualnym;
- Wzrost kompetencji uczniów poprzez samodzielną naukę;

• Dla nauczyciela:
- Doskonalenie umiejętności nauczyciela jako mentora, przewodnika;

OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ,
o których mowa w
§ 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia

W ramach realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia podjęłam następujące działania:

1. Opieka nad studentami
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
3. Opracowywanie i udostępnianie własnych materiałów

1. Opieka nad studentami

Podczas mojego stażu na nauczyciela dyplomowanego pełniłam funkcję szkolnego opiekuna praktyki studentki matematyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Ponadto zorganizowałam wraz z studentami kierunku Wiedza o Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego warsztaty teatralne dla dzieci. Studenci obecnie pracują w zawodzie filmowca, do tej pory utrzymujemy ze sobą kontakt.


Efekty:
• Dla ucznia:
- Możliwość kontaktu z innym podejściem do nauczania i wychowania.
- Podniesienie efektywności i skuteczności prowadzonych zajęć poprzez prowadzenie lekcji otwartych i wymianę doświadczeń z młodszym pokoleniem.

• Dla szkoły:
- Współpraca z uczelnią wyższą w realizacji praktyk studenckich.
- Przyjęcie osób pretendujących na stanowisko nauczyciela.


• Dla nauczyciela:
- Analiza mocnych i słabych stron mojej działalności.
- Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
- Poznanie nowych ludzi.
- Zdobywanie nowych doświadczeń w celu podniesienia jakości mojej pracy.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Organizowałam spotkania Zespołu Wychowawczego w razie problemów wychowawczych pisaliśmy do sądu o wgląd w sytuację rodzinną dziecka oraz pisaliśmy opinie na potrzeby sądu.

Efekty:

• Dla ucznia:
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
- Wszechstronny rozwój ucznia poprzez zintegrowane działania grona pedagogiczne.

• Dla szkoły:
- Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez współpracę kadry pedagogicznej szkoły.

• Dla nauczyciela:
- Wymiana informacji z nauczycielami różnej specjalności.
- Doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracowania w grupie.
- Satysfakcja z podejmowanych działań.
- Podnoszenie jakości pracy nauczyciela.


3. Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania własnych materiałów

Poniższy opis i analizę zamieściłam na stronie internetowej: http://www.profesor.pl/.
Współpracowałam z administratorem strony Internetowej naszej szkoły.


Efekty:
• Dla ucznia:
- Możliwość zaprezentowania swoich sukcesów na stronie szkoły.
- Współpraca i przepływ informacji na linii szkoła – rodzice – uczniowie.

• Dla szkoły:
- Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
- Postrzeganie szkoły jako nowoczesnej placówki.
- Podnoszenie jakości pracy szkoły.

• Dla nauczyciela:
- Możliwość zaprezentowania własnego dorobku zawodowego.
- Pomoc innym nauczycielom w realizacji awansu zawodowego.

OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ,
o których mowa w
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia

1. Plan pracy pedagoga szkolnego
2. Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy
3. Plan Zespołu Wychowawczego

1. Plan pracy pedagoga szkolnego

Efekty:
• Dla ucznia:
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
- Wszechstronny rozwój ucznia poprzez zintegrowane działania grona pedagogicznego oraz innych instytucji pozaszkolnych.
- Pomoc materialna.

• Dla szkoły:
- Poszerzenie oferty szkoły.
- Podniesienie jakości pracy szkoły.

• Dla nauczyciela:
- Rozwijanie własnego warsztatu pracy.
- Zdobywanie nowych doświadczeń w celu podniesienia jakości mojej pracy.

1. Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy

Wraz z innymi nauczycielami tworzymy wspólnie Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy.

Efekty:
• Dla ucznia:
- Wszechstronny rozwój ucznia poprzez zintegrowane działania grona pedagogicznego oraz innych instytucji;
- Promowanie zdrowego stylu życia;
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych uczniów;

• Dla szkoły:
- Uczniowie znają zasady właściwego zachowania się, dzięki temu stwarzają mniej problemów wychowawczych;
- Podnoszenie jakości pracy szkoły;

• Dla nauczyciela:
- Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela;
- Zdobywanie nowych doświadczeń w celu podniesienia jakości pracy nauczyciela;

2. Plan Zespołu Wychowawczego

Efekty:
• Dla ucznia:
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
- Wszechstronny rozwój ucznia poprzez zintegrowane działania grona pedagogicznego oraz innych instytucji pozaszkolnych.
- Promocja zdrowego stylu życia.

• Dla szkoły:
- Poprawa zachowania wśród uczniów.
- Uczniowie promują zdrowy styl życia.
- Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez współpracę z instytucjami.

• Dla nauczyciela:
- Podnoszenie jakości pracy nauczyciela.
- Satysfakcja z podejmowanych działań.
- Wymiana informacji z innymi nauczycielami i instytucja

OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ,
o których mowa w
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia

W ramach realizacji wymagań określonych § 8 ust. 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia podjęłam następujące działania:

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów
2. Udział uczniów w projektach edukacyjnych, akcjach charytatywnych i profilaktycznych
3. Udział w ogólnopolskim programie ,,Czas na zdrowie”

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów

Podczas stażu zwracałam uwagę na rozwój kulturalny i intelektualny uczniów. Organizowałam wraz innymi nauczycielami wyjazdy o charakterze edukacyjnym m. in.:
- wyjazd do Warszawy;
- wyjazd do Londynu;
- wyjazd do Krakowa;
- wyjazd do Biskupina;
- wyjazd do Łeby;
- wyjazd do Garczyna;
- zwiedzanie Gdańska i Sopotu;
- Centrum Hewelianum w Gdańsku, Experymentu w Gdyni;
- wyjazdy do Kartuz oraz Złotą Górę;
- wyjazdy do kina i teatru;

Samodzielnie zorganizowałam wyjazdy w ramach projektu ,,Poczuj miętę do przyrody”. Uczniowie uczestniczyli w tworzeniu ogrodu kaszubskiego przy Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w Kartuzach a także wyjazd do Złotej Góry.
Dzięki naszym wyjazdom uczniowie poznali wiele interesujących i pięknych miejsc, poszerzyli swoje wiadomości przyrodnicze, historyczne a także podszkolili język angielski.


Efekty:
• Dla ucznia:
- Wszechstronny rozwój uczniów.
- Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku.
- Nauka języka angielskiego.
- Integracja dzieci.
- Kształtowanie prawidłowych postaw w czasie trwania wycieczek.

• Dla szkoły:
- Wzbogacenie oferty edukacyjnej i opiekuńczej szkoły.
- Pozytywne postrzeganie szkoły przez rodziców.
- Propagowanie turystyki w środowisku lokalnym.
- Podnoszenie jakości pracy szkoły.

• Dla nauczyciela:
- Rozwijanie umiejętności organizacyjnych.
- Możliwość obserwowania zachowań uczniów poza szkołą.
- Zaciśnianie więzi z uczniami.
- Satysfakcja z dobrze zorganizowanej wycieczki.

2. Udział uczniów w projektach edukacyjnych, akcjach charytatywnych i profilaktycznych

Podczas odbywania stażu motywowałam uczniów do brania udziału w projektach edukacyjnych oraz akcjach charytatywnych.
Przed rozpoczęciem stażu prowadziłam zajęcia w ramach projektów:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Przodkowo”. Program trwał od października 2011 roku do czerwca 2012 roku. W naszej szkole odbywały się następujące zajęcia:
• zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
• zajęć dla dzieci z trudnościami w matematyce
• zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.
W ramach projektu odbywały się różnego rodzaju wycieczki m. in. do Ogrodu Botanicznego w Gołubiu. W ramach projektu prowadziłam zajęcia rozwijające zajęcia matematyczno-przyrodnicze.

- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe”. Program miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum w Przodkowie, którzy podczas edukacji napotykają na różnego rodzaju bariery. Udział w dodatkowych zajęciach matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych, j. angielskiego pomogły uczniom rozwijać kompetencje kluczowe. Prowadzone były również zajęcia sportowe. Ponadto uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagogów szkolnych. Zajęcia prowadziłam wśród uczniów klasy III gimnazjum. Podczas zajęć skupiłam się głównie na karierze zawodowej uczniów.

- „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” odbywały się w latach 2010 – 2012. Samorząd Gminy Przodkowo pozyskał środki, aby wszyscy uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej w Przodkowie nauczyli się pływać. Zajęcia prowadzili instruktorzy w pływalni ,,Nëczk” w Kartuzach. Opiekowałam się uczniami podczas nauki pływania.

- Projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską", pod hasłem: „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”. Zajęcia dotyczyły tematyki morskiej i żeglarstwa. Program zajęć nawiązywał do tradycji edukacji morskiej w naszym regionie. Uczniowie brali także udział w praktycznych zajęciach z żeglarstwa. Opiekowałam się uczniami podczas nauki pływania.

- koordynator Projektu ,,Skrzydła wiedzy”.

- Zgłoszenie uczniów do projektu ,,Poczuj Miętę do Przyrody” (zajęcia odbywają się od maja do listopada 2018 r.).

- Zgłoszenie uczniów do wzięcia udziału w warsztatach w firmie ELWOZ;

Każdego roku organizuję akcję pomocy dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących - ,,I Ty możesz zostać św. Mikołajem!” . Akcja polega na zebraniu drobnych upominków, następnie 06 grudnia upominki zostają rozdane uczniom.

W grudniu każdego roku biorę udział w Biesiadzie Mikołajkowej w Kłosowie. W biesiadzie biorą udział uczniowie niepełnosprawni.

Uczestniczę także w zbiórce plastikowych nakrętek. Nakrętki przekazujemy na rzecz chorej Julii. Choruje na bardzo rzadką chorobę: mukopolisacharydozę typu III, jest to schorzenie genetyczne polegające się na spichrzaniu się w organizmie glikozaminoglikanów. Choroba uszkadza narządy wewnętrzne, oraz stopniowo uszkadza mózg.

Każdego roku również uczestniczymy w Światowym Dniu Bez Papierosa. Wraz z uczniami malujemy plakaty o tematyce prozdrowotnej, następnie plakaty wieszamy na terenie naszej szkoły. Przygotowujemy również tablicę ogłoszeń, gdzie zamieszamy tematykę o zdrowym stylu życia. Przygotowaliśmy także przestawienie profilaktyczne dotyczące w/w tematyki.Efekty:
• Dla ucznia:
- Wszechstronny rozwój uczniów.
- Integracja dzieci.
- Kształtowanie prawidłowych postaw.
- Uwrażliwienie ucznia na potrzeby drugiego człowieka.

• Dla szkoły:
- Wzbogacenie oferty edukacyjnej i opiekuńczej szkoły.
- Pozytywne postrzeganie szkoły przez rodziców.
- Podnoszenie jakości pracy szkoły.

• Dla nauczyciela:
- Rozwijanie umiejętności organizacyjnych.
- Zaciśnianie więzi z uczniami.
- Satysfakcja ze współpracy z uczniami.

3. Udział w ogólnopolskim programie ,,Czas na zdrowie”

Zajęłam się także zaproszeniem gości na festyn. Przygotowałam również zaproszenia dla gości. Zaproszono m. in.
- ………
- ………
- ……….
- ………..
- …….
Zaprosiłam także panią dietetyk, która podczas festynu robiła analizę składu masy ciała człowieka.
Podczas festynu zajęłam się obsługą zaproszonych gości.


Efekty:
• Dla ucznia:
- Rozwijanie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej.
- Zaangażowanie uczniów w działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
- Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu.
- Wszechstronny rozwój ucznia.

• Dla szkoły:
- Współpraca wszystkich pracowników szkoły przy realizacji programu.
- Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
- Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez udział w ogólnopolskich programach.

• Dla nauczyciela:
- Rozwijanie umiejętności organizacyjnych.
- Możliwość pracy na rzecz społeczności lokalnej.
- Satysfakcja z dobrze wykonanego zadania.


OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ,
o których mowa w
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e rozporządzenia

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kartuzach

• Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żukowie

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie

• Sąd Rejonowy w Kartuzach

• Współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi

• Poradniami Specjalistycznymi

• Posterunek Policji w Przodkowie

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

• Pielęgniarka szkolna

• Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Przodkowie

• Asystenci rodzin

• Referat Oświaty w Urzędzie Gminy w Przodkowie

• Psycholog i pedagog szkolny

• Współpraca z Samorządem Uczniowskim

• Współpraca z firmą przewozową

• Ochotnicza Straż Pożarna w Przodkowie

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach

• Teatr Kurtyna z Krakowa

• Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Przodkowie

• Współpraca z rodzicami

• Wychowawcy klas

• Współpraca z CNJA Edukacja Kraków

• Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

• Stowarzyszenie Ochrony Sów

• Współpraca z nauczycielami z innych szkół

• Dyrekcja Szkoły

• OREW Strzepcz, Szklana

• Przedszkole Samorządowe w Przodkowie

• Wójt Gminy Przodkowo, Pan Andrzej Wyrzykowski

• Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Efekty:
• Dla ucznia:
- Dostosowanie procesu dydaktycznego do możliwości uczniów.
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz trudnej sytuacji życiowej.
- Rozwijanie zainteresowań.
- Pomoc materialna.
- Uczeń jest asertywny, wie jak powiedzieć ,,nie”.
- Uczeń promuje zdrowy styl życia.

• Dla szkoły:
- Współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu nauczania w celu poprawy jakości pracy nauczyciela i szkoły.

• Dla nauczyciela:
- Badanie wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
- Podnoszenie efektywności własnych działań.

OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ,
o których mowa w
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. f rozporządzenia

Najważniejsze osiągnięcia poprzedzające okres stażu:
• III miejsce w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych, Wilanowo 2009 r.;
• II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych, Łomża 08.10.2010 r.;
• II miejsce w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych, Wilanowo 2010 r.;
• I miejsce w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych, Wilanowo 2011 r.;
• I miejsce w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych, Wilanowo 2011 r.;
• III miejsce w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych, Wilanowo 2012 r.;

Najważniejsze osiągnięcia w trakcie odbywania stażu:
• I miejsce Oskara Frankowskiego w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Przodkowie 2018 r.;

• Moim własnym sukcesem w bieżącym roku szkolnym jest zatwierdzenie wniosku do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w roku 2018. Złożony wniosek uzyskał łącznie 87 punktów na 100 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 27432 Euro.

W październiku 2015 r. oraz 2016 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymałam nagrodę Dyrektora Szkoły.


Efekty:
• Dla uczniów:
- Rozwijanie zainteresowań uczniów.
- Odkrywanie talentów.
- Motywowanie uczniów do reprezentowania szkoły na zewnątrz.

• Dla szkoły:
- Promocja szkoły w środowisku lokalnym i zewnętrznym.
- Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez odnoszenie sukcesów w różnego rodzaju konkursach.

• Dla nauczyciela:
- Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów i rodziców.
- Satysfakcja z osiągnięć.
- Podnoszenie samooceny nauczyciela.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ,
o których mowa w
§ 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia


Przedstawię dwa przypadki:

1. Opis i analizę przypadku dydaktycznego
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

2. Opis i analizę przypadku wychowawczego
Uczeń z ADHD
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.