AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Matuszak, 2018-07-20
Pakość

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego


ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Elżbieta Matuszak
nauczyciel matematyki i fizykiData rozpoczęcia stażu – 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2020 r.
WSTĘP

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.03.2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanegoCele szczegółowe:
• podniesienie jakości pracy szkoły
• podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych
• własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• wspieranie rozwoju szkołyZadania do
realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody
realizacji
§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku
z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją


1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2006. 97. 674) z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami.

2. Śledzenie aktów prawnych
wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
IX 2017r.


Cały okres stażu. Znajomość procedury awansu zawodowego.
2. Bieżąca analiza
zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły. 1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, planów, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp. Cały okres stażu. Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.
3. Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej
w celu podnoszenia jakości pracy szkoły 1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.


2. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.

Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela.

Cały okres stażu.


Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.4. Praca w komisjach egzaminacyjnych 1. Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu po szkole podstawowej.
Cały okres stażu.


Potwierdzenie dyrektora.

5.Współpraca
z Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych. 1. Organizacja uroczystości szkolnych we współpracy z Samorządem Uczniowskim. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
6. Organizacja wycieczek. 1. Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia poznanej wiedzy oraz staranne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych OKE.

2. Wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z pięknem natury oraz w celu integrowania grupy.
Cały okres stażu. Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
7. Praca z uczniem zdolnym. 1. Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów.
2. Udział w konkursach międzyszkolnych. Cały okres stażu. Opis działania, dyplomy.
8. Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole 1. Konsultacje z matematyki przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla klas trzecich w celu podnoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego.

2. Społeczne zajęcia pozalekcyjne mające na celu zwiększenie efektów nauczania i podnoszenie wyników z matematyki poprzez kółko matematyczne i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. 2017/2018


Od września 2017r. do czerwca 2020r
(w miarę potrzeb) Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Dokumentacja w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
1. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
2. Przygotowywanie i analiza diagnoz oraz egzaminów próbnych z matematyki dla uczniów klas VII sp oraz klas II gimnazjum.
3. Opracowywanie analiz i konstruowanie w razie potrzeby planów naprawczych po egzaminie gimnazjalnym z matematyki w kl. III.

4. Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego

5. Aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z usprawnieniem pracy szkoły – dokumentacja Zespołu Matematyków oraz Zespołu Ewaluacyjnego.

X 2017 r.


Cały okres stażu.
Wydruki.


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych
i narzędzi badawczych. 1. Korzystanie z prezentacji multimedialnych.

2. Przygotowanie sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. mające na celu wzbogacenie zajęć lekcyjnych z matematyki. Cały okres stażu. Wydruki.
3. Śledzenie aktualności na portalach internetowych. 1. Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych. Cały okres stażu. Wydruki.
4. Wykorzystanie
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2. Wykorzystanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji matematyki (wzbogacenie, uatrakcyjnienie lekcji).
3. Wykorzystanie własnego komputera do przygotowania i drukowania materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, dokumentów związanych z pracą itp. (ułatwienie uczniom pracy na lekcji).
4. Opracowanie wyników sprawdzianów z wykorzystaniem technologii komputerowej .
5. Korzystanie z e- dziennika. Cały okres stażu.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. 1. Przeprowadzenie zajęć otwartych z matematyki wykorzystując urządzenia multimedialne i ewaluację w formie ankiety:
-lekcje pokazowe dla zainteresowanych nauczycieli (szczególnie nauczyciela stażysty).
2. Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji, recenzje – informacje zwrotne.
2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu Matematyków oraz Zespołu Ewaluacyjnego 1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi matematykę oraz przedmiotów przyrodniczych.

2. Udział w pracach Zespołu Matematyków podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych, gimnazjalnych i na zakończenie szkoły podstawowej oraz pisania planów naprawczych.

3. Opracowanie wraz z nauczycielami matematyki wspólnych zasad i warunków oceniania z matematyki dla szkoły podstawowej.

4. Opracowanie wraz z innymi nauczycielami pytań kluczowych, ankiet ewaluacyjnych, ich analizy oraz przedstawienia raportu podczas przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole Cały okres stażu. Notatki.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Współpraca
z rodzicami uczniów. 1. Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne, stały kontakt mailowy, telefoniczny sms – owy, angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej udział w imprezach klasowych i szkolnych.
2. Wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy
z pedagogiem szkolnym. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku lekcyjnym, lista obecności.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów ich problemów i współpraca z tym środowiskiem

1. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
2. Rozmowy indywidualne z młodzieżą.
3. Aktywna współpraca rodziców, wychowawcy i pedagoga szkolnego. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku,


potwierdzenie pedagoga.
3. Dostosowanie programu pracy
z uczniem
z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. 1. Opracowanie IPETu dla ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.
2. Opracowanie dostosowania programu pracy z uczniem dyslektycznym, mającym trudności w uczeniu się.
2017/2018 r.
(w razie potrzeby) IPET,
Program.
Dokumentacja wychowawcy.
§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Organizowanie konkursów na forum Szkoły

1. Prowadzenie kółka matematycznego w celu:
a) doskonalenia umiejętności zdobytych na lekcjach
b) poszerzania umiejętności matematycznych
c) przygotowywania do egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu po szkole podstawowej;
2. Organizowanie konkursów:
a) Kuratoryjnych przedmiotowych,
b) Gigant Sudoku;
c) Najlepszy Matematyk


Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia udziału.
2.Podejmowanie działań związanych z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
1. Organizowanie zajęć dodatkowych.
2. Organizowanie spotkań z pedagogiem.
3. Tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych. Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
3. Organizowanie pokazów 1. Organizowanie pokazów o tematyce matematycznej i przyrodniczej podczas Festiwalu Nauki Cały okres stażu.
Tematy przygotowanych pokazów, zdjęcia.
4. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury 1. Wyjazdy do kina ;
2. Opieka nad uczniami oraz przygotowanie uczniów do projektu (czytelniczego, projektu gimnazjalnego oraz np. Archipelag Skarbów. Cały okres stażu.
IX-XII 2017
(według potrzeb)1 Potwierdzenie Dyrektora.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami

1.Współpraca policją 1. Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji na tematy związane m. in. z bezpieczeństwem w Internecie Cały okres stażu. Dokumentacja własna.
2. Współpraca z wydawnictwami Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa WSiP oraz Nowa Era, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

1.Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod, wyciągnięcie wniosków.

Przypadek 1
„Uczeń „uzdolniony””

Przypadek 2
„Uczeń z trudnościami w nauce” Cały okres stażu. Opisy przypadków.


Elżbieta Matuszak

Zatwierdzam do realizacji.


………………………………….. ........................................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.