AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Andrzej Jedynak, 2018-07-03
Kielce

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowneg

- n +


§ 8 ust. 2 pkt 1
uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
ZADANIA FORMY REALIZACJI UZYSKANE EFEKTY TERMIN
1. Analiza dokumentacji  analiza Karty Nauczyciela z dn. 26.01.1986 r
 analiza rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)
 analiza Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z póź. zmianami
 analiza rozporządzenia MEN 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz udział w szkoleniowych RP pozwoli rzetelnie przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela dyplomowanego, a także przyniesie korzyść uczniom m.in. wpłynie na rzetelne ocenianie i klasyfikowanie. Cały okres stażu, zwłaszcza IX-X 2015

2. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej  aktywny udział w pracach RP
 udział w szkoleniowych RP Wg harmonogramu
3. Udział w pracach komisji powołanych w szkole  Komisja opracowująca Warsztatowy System Oceniania
 Komisja „spisu z natury”
4. Wdrażanie i doskonalenie WSO i doskonalenie PSO w zakresie nauczanych przedmiotów  zapoznanie się z nowelizacją WSO
 wdrożenie w życie WSO
 zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi
 ciągła ewaluacja PSO Dzięki znajomości WSO oraz ewaluacji PSO mogłam sprawiedliwie ocenić każdego ucznia. Wdrożenie spójnych zasad oceniania przyniosło wyraźne korzyści - przyczyniło się do poprawy poziomu nauczania oraz wytworzenia wśród uczniów poczucia sprawiedliwości. IX 2015
IX 2016
IX 2017
5. Współpraca z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym  pełnienie funkcji Kierownika Warsztatów Szkolnych (bieżąca współpraca z Dyrekcją, wychowawcami klas i opiekunami praktyk szkolnych)
 współpraca z administratorami i przewodniczącymi zespołów nadzorujących rekrutację do ZSZ
 współpraca z pedagogiem szkolnym Ścisła współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym pozwoli szybko zaobserwować ewentualne przejawy agresji wśród uczniów, czy konflikty w zespole klasowym albo środowisku szkolnym. Natomiast przy pomocy pedagoga szkolnego dużo łatwiej będzie zrozumieć zaistniałe sytuacje. Cały okres stażu
6. Udział w zespołach nadzorujących  nadzorowanie egzaminów zawodowych
 pełnienie funkcji asystenta technicznego na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie organizowane przez OKE w Łodzi
Pozwoli mi to na ugruntowanie przepisów prawa oświatowego od strony praktycznej.
Wg potrzeb
7. Udział w doskonaleniu zawodowym zewnętrznym i wewnętrznym podnoszącym kwalifikacje i umiejętności zawodowe  udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych
 studiowanie fachowej literatury technicznej
 bieżące śledzenie stron internetowych m.in.:
- http://kuratorium.kielce.pl/
- http://www.men.gov.pl/
- http://www.kielce.uw.gov.pl/
- http://www.komisja.pl/
- http://www.sejmik.kielce.pl/
- http://www.wom.kielce.pl/
- www.koweziu.edu.pl/
- https://www.cke.edu.pl/
 tworzenie warsztatu pracy (gromadzenie materiałów i prezentacji multimedialnych, książek i czasopism o tematyce samochodowej oraz elementów i układów elektrycznych i elektronicznych niezbędnych do realizacji ćwiczeń praktycznych ) Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych pozwoli na wydajniejszą pracę dydaktyczną na lekcjach teoretycznych jak i praktycznej nauki zawodu. Nowa wiedza niejednokrotnie ułatwi rozwiązywanie codziennych problemów szkolnych. Ponadto niewątpliwie nastąpi poprawa efektywności kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych. Nastąpi wzrost zainteresowania nauką dzięki atrakcyjnej formie materiałów edukacyjnych oraz zwiększy się aktywność edukacyjna. Wzrośnie poziom pozytywnego nastawienia do samokształcenia oraz wykorzystywania w tym celu nowoczesnych metod uczenia się z wykorzystaniem TK. W trakcie trwania stażu
8. Promocja szkoły  wyjazdy do szkół gimnazjalnych
 współutworzenie filmu na promocję
 prezentowanie warsztatów i zapoznanie potencjalnej młodzieży z bazą praktycznej nauki zawodu
 budowanie przyjaznego nastawienia wśród rodziców i uczniów Wysoki poziom usług jest warunkiem pozytywnego wizerunku szkoły. Należy więc opanować umiejętność promowania placówki, czyli tworzenia odpowiedniego jej wizerunku w środowisku, w którym znajdują się osoby (rodzice, uczniowie) zainteresowane szkołą. Tworzenie wizerunku szkoły nie może być przypadkowe. Dlatego lepiej jest podjąć świadome planowe działania kreujące pozytywny wizerunek placówki. Promocja szkoły jest zadaniem trudnym, ale jak każde skuteczne działanie musi być: planowa, mieć jasno określony cel i zdefiniowanego odbiorcę. Należy uświadamiać uczniom ich rolę w promowaniu szkoły w środowisku oraz ukształtować w nich więzi emocjonalne ze szkołą i wzbudzić poczucie dumy i chęci dalszej pracy na rzecz swojej placówki. Cały okres stażu
9. Diagnoza własnych umiejętności  analiza, autorefleksja Analiza pozwoli mi na „chłodną” ocenę własnej pracy, wdrożenie pozytywnych zmian, rozwój własnych ambicji, celów i zamierzeń. IX 2015
§ 8 ust. 2 pkt 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY TERMIN
1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej  przygotowanie pomiarów dydaktycznych
 opracowanie wyników analiz pomiarów dydaktycznych, testów i prezentacji multimedialnych
 przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych (planów pracy, PSO itd.) Atrakcyjność tych środków dydaktycznych w znaczący sposób wpłynie na poziom zainteresowania uczniów opracowywaną tematyką oraz trwałość ich wiedzy. Dzięki stosowaniu technologii informatycznej zgromadzę ciekawe rozwiązania, które będą sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi uczniów i opanowaniu przez nich wiadomości i umiejętności. (m.in. odpowiednie czytanie schematów nowoczesnych rozwiązań w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych czy prezentacja filmów związanych z innowacyjnymi metodami diagnozowania, lokalizacją oraz naprawą uszkodzeń w instalacji pojazdów samochodowych). Programy komputerowe znacznie ułatwią mi pracę z młodzieżą.


Cały okres stażu
2. Stosowanie Internetu w pracy pedagogicznej  przekazywanie opisu zawodu i nowinek z zakresu działu elektromechaniki i elektroniki pojazdów samochodowych do szkolnej strony internetowej
 pozyskiwanie filmów do prowadzenia zajęć, zajęć dodatkowych i bhp w czasie wykonywania pracy
 publikacja Planu Rozwoju Zawodowego na jednej ze stron internetowych Cały okres stażu
3. Stosowanie programów komputerowych w pracy dydaktyczno –opiekuńczo -wychowawczej  opracowywanie prezentacji przy pomocy programu PowerPoint i Movie Maker oraz wykorzystywanie ich w trakcie realizowanych zadań dydaktycznych i wychowawczych
 korzystanie z programów Picasa3 i Microsoft Office Picture Manager w czasie przygotowywania zdjęć szkolnych do wywieszenia w gablotach szkolnych
 przy pomocy programu Word opracowywanie materiałów przeznaczonych do referowania,
publikacji, przygotowania dyplomów, regulaminu warsztatów szkolnych, kryteriów oceniania, harmonogramu przejść na zajęciach praktycznych oraz dokumentowanie awansu zawodowego. Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY TERMIN
1. Dzielenie się wiedzą, prowadzenie otwartych zajęć i publikacja własnych prac
 prowadzenie otwartych zajęć zwłaszcza dla nauczycieli z „młodszym” stażem lub nauczycieli pragnących pogłębić swoją wiedzę z pracowni elektromechaniki i elektroniki pojazdów samochodowych
 ukazanie nowych form zajęć poprzez wprowadzenie na lekcję krótkich filmików, scenek z zakresu obsługi klienta itd.
 opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli ZSZ nr 3 i innych podmiotów – wg. potrzeb
 współpraca z powstającym CKP
 współpraca z Zakładami Pracy
 dzielenie się wiedzą zdobytą na
szkoleniach, kursach i warsztatach z
nauczycielami przedmiotów
zawodowych i praktycznej nauki zaw.
 na posiedzeniu komisji przedmiotów zawodowych przedstawienie referatu na temat: „Jak zmotywować i zainteresować ucznia do pracy na warsztatach szkolnych, który nie przejawia zainteresowania wybranym zawodem”
 Publikacja PRZ na stronie internetowej Nauczyciel pracujący w pojedynkę rzadko może odnieść sukces wychowawczy czy dydaktyczny. Dlatego tak ważna jest współpraca z innymi nauczycielami. Wymiana doświadczeń i przepływ informacji skutecznie poszerzą warsztat pracy z dziećmi, wzbogacą metody i formy pracy z nimi, a współpraca z innymi podmiotami pozytywnie wpłynie na wizerunek szkoły. Wg potrzeb
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym  konsultacje w sprawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 konsultacje w sprawie pomocy uczniom z rodzin ubogich
 konsultacje w sprawach problemów wychowawczych Współpraca z pedagogiem zaprocentuje na rzecz uczniów. Wszystkie poczynania ukierunkowywałem na współpracę z nimi i rodzicami w celu wyszukiwania najlepszych rozwiązań dla ich problemów, a młodszym nauczycielom uświadomiło jak ważne są te działania. Wg potrzeb
3. Współpraca z wychowawcami i rodzicami  rozmowy z wychowawcami i/lub rodzicami w sprawie uczniów zdolnych, chętnych do pracy i przejawiających zdolności manualne do pracy w zawodzie (z doświadczenia - umiejętność kierowania przyszłością dziecka)
 rozmowy z wychowawcami i/lub rodzicami w sprawie uczniów słabych, lub niezdyscyplinowanych (z doświadczenia – proponowanie zajęć dodatkowych lub ukierunkowanie dziecka na „inne tory”) Częste spotkania z rodzicami mają poważny wpływ na poprawę nieodpowiednich zachowań uczniów oraz wyników osiąganych w nauce. Na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY TERMIN REALIZACJI
1.Opracowanie programu nauczania dla uczniów szkoły, dostosowany do ich potrzeb i możliwości  opracowanie programu działań na warsztatach szkolnych dla wszystkich uczniów
 opracowanie programu nauczania dla uczniów z ograniczeniami i odbywających praktyki w ramach nauczania indywidualnego Dzięki wdrożeniu tych programów uczniowie pogłębią swoją wiedzę i umiejętności dzięki czemu wyrównują szanse edukacyjne i korzystnie wpływają na rozwój osobowościowy wychowanków. Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018
2.Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego  w zależności od przydziału klas Uczniowie lepiej rozumieją funkcjonowanie w placówce oświatowej i mają możliwość zdobycia wiedzy kształtującej ich osobowość w dorosłym życiu j.w

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY TERMIN
1. Edukacja prozdrowotna i regionalna.  przygotowanie wycieczek tematycznych, (m.in. do Fabryki FIAT AUTO POLAND w Tychach)
 propagowanie zdrowego stylu życia, wpajanie dbania o własne bezpieczeństwo
 dążenie do rozwoju dziedzictwa kulturowego, poznanie sylwetki patrona szkoły pt. „Śladami Staszica” Szkoła to nie tylko proces nauczania. Szkoła ma za zadanie wpływać na proces wychowania jak również opiekować się dziećmi, stworzyć im warunki do wszechstronnego rozwoju, dlatego ścisła współpraca z rodzicami jest niezwykle istotna. Przyniesie wychowankom korzyści w postaci wsparcia w domu, a zajęcia dodatkowe umożliwiają zagospodarowanie czasu wolnego.
Udział w wycieczkach uczy i wychowuje. Dzięki zgłębieniu tajników historii młodzież uczy się postępowania w różnych stresujących sytuacjach co mam nadzieję zaowocuje w dorosłym życiu. Cały okres stażu
2. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków  diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów poprzez rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami i w razie konieczności organizowanie pomocy
3. Współpraca z rodzicami uczniów.

 rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy
wychowawcze dzieci w szkole i poza
nią, osiągnięcia edukacyjne i
predyspozycje zawodowe
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY TERMIN REALIZACJI
1. Współpraca z Zakładami Pracy i Serwisami Samochodowymi  Organizowanie zajęć praktycznej nauki zawodu poza zakładami pracy
 Monitorowanie szkoleń poza Warsztatami Współpraca z zakładami i serwisami pozwoli młodzieży czuć się pewnie poza murami szkoły, a praktyki w tych miejscach udoskonalą ich warsztat pracy i przygotują do dorosłego życia. Cały okres stażu
2.Współpraca z rodzicami  informowanie rodziców o postępach młodzieży (w czasie dni otwartych, rozmów telefonicznych i indywidualnych spotkań)
 podejmowanie wspólnych decyzji odnośnie kar i nagród w klasie
 wspólne podejmowanie decyzji odnośnie wycieczek i wyjść klasowych (zwłaszcza płatnych) Współpracując z rodzicami, spotykając się z nimi i rozmawiając mam możliwość lepiej poznać swoich wychowanków, zrozumieć powody ich postępowania w różnych sytuacjach. Stały kontakt z nimi zaowocuje wsparciem z ich strony. Chętnie włączają się w życie klasy, dzwonią w różnych ważnych i mniej istotnych sprawach oraz wspierają mnie w różnych przedsięwzięciach. Cały okres stażu
2.Współpraca z pielęgniarką szkolną  rozmowy z pielęgniarką odnośnie grup dyspanseryjnych i możliwości udziału w zajęciach na pracowniach Poznanie wychowanków wpłynie na odpowiedni dobór ćwiczeń na lekcjach, a także dostarczy mi informacji czy uczeń może uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach. IX – 2015
IX – 2016
IX – 2017
(w innych miesiącach według potrzeb)
3.Współpraca z biblioteką szkolną  korzystanie z księgozbiorów na użytek własny oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej
 konsultacje w sprawie organizowania lekcji bibliotecznych oraz konkursów organizowanych przez wydawnictwa Poprzez współpracę z biblioteką wzbogacę warsztat pracy, a lekcje będą ciekawsze. Nowa literatura staje się bodźcem do odkrywania coraz to nowszych możliwości u uczniów. Cały okres stażu wg potrzeb

4.Współpraca z pedagogiem szkolnym  konsultacje w sprawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 konsultacje w sprawie pomocy uczniom z rodzin ubogich
 konsultacje w sprawach problemów wychowawczych Współpraca z pedagogiem zaprocentuje na rzecz uczniów. Wszystkie poczynania ukierunkowane będą na współpracę z nimi i rodzicami w celu wyszukiwania najlepszych rozwiązań dla ich problemów. (np. skierowanie uczniów do Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, czy PPP Cały okres stażu wg potrzeb

5.Współpraca z kuratorami sądowymi  rozmowy w sprawie uczniów i ich rodzin mających problemy lub konflikty z prawem Współpraca z kuratorami pozwoli pomóc dzieciom z kłopotami. Cały okres stażu wg potrzeb

6. Współpraca w opracowywaniu projektu  projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Działania w ramach projektu rozszerzą horyzonty, podnoszą umiejętności zdobywane w trakcie standardowego kształcenia zawodowego w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jak również nauczą samodyscypliny poprzez organizację zajęć poza godzinami pracy szkoły. W momencie ruszenia projektu- przez cały okres trwania.


§ 8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY TERMIN REALIZACJI
1.Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych  opis i analiza odrzucenia i nieakceptowania przez zespół klasowy (uczeń Dominik B.)
 opis i analiza niechęci do udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu (uczeń Mateusz B.) Pomoc uczniom i ich rodzinom Wg potrzeby

Zatwierdzam: Opracował:

............................................ .............................................

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.