AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Litwinowicz, 2018-07-03
Korzeńsko

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego nauczyciela stażysty

- n +

CEL STAŻU
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
5. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu celem doskonalenia swojej pracy i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Zwiększenie zakresu umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem różnorodnych form oraz metod pracy.
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
8. Uczestniczenie w formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.
9. Poznanie słuchaczy ich problemów oraz rozwijanie umiejętność współpracy z młodzieżą.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U.z 2013r.poz.393)


PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli §6 ust.1 pkt. 1 a,b,c) i ( §6 ust.2 pkt.1)
L.p. Zadania Formy realizacji Spodziewane efekty Terminy Dowody realizacji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego :
- Karta Nauczyciela
- najnowsze rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli Postępowanie zgodne z aktualnie
obowiązującymi
przepisami prawa w trakcie realizacji awansu
zawodowego. 09.2017 r. Znajomość przepisów prawnych. Krótkie notatki z ich analizy. Zatwierdzenie opracowanego planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa oraz zawarcie kontraktu z opiekunem, ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć. Podpisanie kontraktu. 09.2017 r. Omówienie zasad
współpracy z opiekunem stażu
3. Zapoznanie się
z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.

Zapoznanie się z dokumentami, regulaminami, instrukcjami i instytucjami:
-Statut WSCKZiU w Rawiczu
- Statut Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych w Rawiczu
- Statut Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu
- Koncepcja Rozwoju i Funkcjonowania WSCKZiU w Rawiczu
- Procedura postępowania w sytuacjach zaistnienia wypadku ucznia/słuchacza w WSCKZiU w Rawiczu
- Procedura przeprowadzania obserwacji zajęć w WSCKZiU w Rawiczu
- Procedura postępowania w przypadku dokonania kradzieży na terenie WSCKZiU w Rawiczu
- Zarządzenie nr 16/2013 Dyrektora WSCKZiU w Rawiczu w sprawie rozliczenia podróży służbowych na obszarze kraju
Regulaminy:
- Organizacyjny WSCKZiU w Rawiczu
- Internatu WSCKZiU w Rawiczu
- Praktycznej Nauki Zawodu WSCKZiU w Rawiczu
- Wycieczek szkolnych i innych imprez krajoznawczo – turystycznych WSCKZiU w Rawiczu
- Pracy WSCKZiU w Rawiczu
- Rekrutacji WSCKZiU w Rawiczu
- Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w WSCKZiU w Rawiczu
- Samorządu Słuchaczy w WSCKZiU w Rawiczu
- Dofinansowania doskonalenia zawodowego w WSCKZiU w Rawiczu
Instrukcjami:
- Kancelaryjna WSCKZiU w Rawiczu
- Postępowania na wypadek powstania pożaru
- Powstawania w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Poznanie specyfiki pracy szkoły oraz zastosowanie zdobytej
wiedzy w codziennej
pracy własnej. 09. 2017 r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu Notatki własne z analizy dokumentacji.
4. Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania
organów WSCKZiU
w Rawiczu. Udział w Radach Pedagogicznych.

Poznanie podstawy prawnej działania Rady Pedagogicznej.
Aktywny udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Analiza regulaminu funkcjonowania Rady Pedagogicznej
w WSCKZiU w Rawiczu.
Cały okres stażu. Lista obecności.

Notatki własne z analizy dokumentacji.
5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się
z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć, arkusze ocen). Dobrze prowadzona dokumentacja. Wrzesień 2017 r. oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, a także z zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki. Analiza obowiązujących aktów. Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy własnej.

Zachowanie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki w WSCKZiU Cały okres stażu. Notatki własne z analizy dokumentacji.
7. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Prawidłowo opracowany plan. Wrzesień 2017 r. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Prawidłowo przygotowane sprawozdanie oraz dokumentacja z przebiegu awansu zawodowego. Czerwiec 2018r. Sprawozdanie z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (§6 ust.2 pkt.2) i (§6 ust.1 pkt.4)

L.p. Zadania Formy realizacji Spodziewane efekty Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie rozkładów materiałów, kryteriów oceniania, karty realizacji podstawy programowej
i wdrożenie do realizacji.


Opracowanie programów, planów i regulaminów szkoleń kursów doskonalących z tematyki kosmetologii. Zapoznanie się
z podstawą programową oraz analiza programów nauczania.

Opracowanie rozkładów materiału do zajęć na kierunku Technik masażysta do poszczególnych przedmiotów.

Przygotowanie kryteriów oceniania do poszczególnych przedmiotów.

Przygotowanie kart realizacji podstawy programowej do poszczególnych przedmiotów.

Przygotowanie nowej oferty kursów doskonalących wraz z obowiązującą dokumentacją. Prawidłowo opracowane rozkłady, kryteria oceniania i karty realizacji podstawy programowej.Prawidłowo opracowane programów, planów i regulaminów szkoleń kursów doskonalących. Wrzesień Opracowane rozkłady, kryteria oceniania i karty realizacji podstawy programowej.

Opracowane programy, plany
i regulaminy szkoleń kursów doskonalących.
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. Analiza programów nauczania oraz podstawy programowej.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb Technika Usług Kosmetycznych

Udział w radach pedagogicznych, w pracach zespołu metodycznego.
Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych.

Korzystanie z literatury .

Korzystanie z Internetu. Wzbogacenie warsztatu pracy.

Poszerzenie wiedzy z zakresu konstruowania prawidłowych scenariuszy zajęć.

Umiejętność właściwego wykorzystania form, metod i środków pracy pedagogicznej. Cały okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenie przez opiekuna stażu.
Notatki własne.
3. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu lub dyrektora w wymiarze co najmniej
1 zajęcia w miesiącu oraz omówienia ich z osobą,
w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć
z właściwym wykorzystaniem odpowiednich form
i metod nauczania.
Analiza uwag nauczyciela obserwującego zajęcia
i wyciągnięcie z nich wniosków. Cały okres stażu Scenariusze zajęć, potwierdzenie przez opiekuna stażu.
4. Obserwacje zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Omówienie obserwowanych zajęć z nauczycielem prowadzącym obserwowane zajęcia. Wzbogacenie wiedzy
w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych. Cały okres stażu Notatki własne.
5. Udział w formach doskonalenia zawodowego.
Udział w kursach, warsztatach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach.

Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce kosmetycznej. Poszerzenie wiedzy
i wzbogacenie warsztatu pracy. Cały okres stażu Zaświadczenia,
certyfikaty.

Notatki własne.
6. Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz multimedialnej techniki pracy.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie planu rozwoju

Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera

Przygotowanie dokumentacji stażu oraz komunikowanie się z opiekunem, innymi nauczycielami oraz słuchaczami za pomocą internetu.
Podawanie informacji na stronę internetowa szkoły z realizowanych działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
Łatwiejsze i sprawniejsze opracowanie planów pracy i scenariuszy zajęć.
Łatwy i szybki dostęp do wiedzy.
Doskonalszy przekaz Cały okres stażu Scenariusze zajęć.
Wykaz przeczytanych publikacji zamieszczonych na stronach Internetu
7. Samodzielne studiowanie literatury i prasy w zakresie metod nauczania oraz w celu poszukiwania nowych rozwiązań
w pracy. Studiowanie czasopism z dziedziny kosmetologii oraz książek
o tematyce pedagogicznej. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności
z zakresu efektywnego nauczania
i zastosowania prawidłowych metod edukacyjnych . Cały okres stażu Bibliografia oraz źródła.
8. Wspomaganie słuchaczy mających trudności
w nauce. Praca ze słuchaczami wymagającymi pomocy. Zwiększenie zakresu wiadomości i umiejętności słuchaczy. Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu.
9. Przygotowanie programów kursów
i warsztatów szkoleniowych. Przeprowadzenie kursów dla zainteresowanych osób.

Udostępnienie materiałów szkoleniowych uczestnikom kursu.

Nawiązanie współpracy ze specjalistą od spraw kursów. Wzbogacenie warsztatu pracy.

Pozyskiwanie środków
finansowych dla szkoły. Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu.
10. Nawiązanie współpracy i realizacja zajęć dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy. Przeprowadzenie warsztatów dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy nt ” Kreowanie wizerunku” Przedstawienie tajników możliwości kreowania własnego wizerunku. Marzec 2018 Potwierdzenie opiekuna stażu.
Notatka ,zdjęcia.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli §6 ust.2 pkt 3).
L.p Zadania Formy realizacji Spodziewane efekty Terminy Dowody realizacji
1. Nawiązanie współpracy z nauczycielami. Rozmowy z nauczycielami.
Rozwiązywanie bieżących problemów słuchaczy. Cały okres stażu. Stosowne wpisy w dzienniku.
2. Poznanie i udzielania wsparcia w środowisku słuchaczy.
Obserwacja słuchaczy.
Diagnoza potrzeb słuchaczy oraz udzielenie odpowiedniego wsparcia. Dobra współpraca ze słuchaczami z kierunków Technik Usług Kosmetycznych. Cały okres stażu. Wpisy w dzienniku oraz własne notatki
3. Propagowanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowej postawy wobec siebie i innych ludzi oraz etyki zawodowej wśród słuchaczy. Organizowanie spotkań integracyjnych oraz wyjazdów na warsztaty.

Zorganizowanie wyjazdu na Targi Kosmetyczne. Słuchacze chętnie biorą udział w warsztatach i targach . Cały okres stażu. Dokumentacja fotograficzna z wycieczek.
Notatki własne.
4. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych słuchaczy przez udział w akcjach na rzecz lokalnego środowiska. Organizowanie akcji na rzecz lokalnego środowiska.
Włączanie do działań słuchaczy WSCKZiU w Rawiczu do aktywnego udziału.
Słuchacze wykorzystują zdobytą wiedzę
i umiejętności zawodowe.
Słuchacze aktywnie uczestniczą w proponowanych akcjach
i rozwijają umiejętności komunikacji interpersonalnej. Cały okres stażu Dokumentacja fotograficzna z wycieczek.
Notatki własne.
5. Mobilizowanie i angażowanie słuchaczy do aktywnego udziału w konkursach przedmiotowych
i innych. Udział w konkursach o tematyce kosmetycznej.

Udział w konkursie fotograficznym pn ”W centrum fotografii- nasze zawody w obiektywie/zatrzymane w kadrze” Kreowanie wizerunku szkoły oraz rozwijanie aktywnych postaw słuchaczy. Październik 2017

Cały okres stażu. Dokumentacja fotograficzna.
Notatki własne.
Scenariusze konkursów.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli ( §6 ust.1 pkt.2,pkt.3) i ( §6 ust.2 pkt.4).
L.p Zadania Formy realizacji Spodziewane efekty Terminy Dowody realizacji
1. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Obserwacje . Prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem. Cały okres stażu zgodnie z harmonogramem. Scenariusze zajęć i potwierdzenia opiekuna stażu.
Podpisany harmonogram zajęć.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, innego nauczyciela. Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji), omówienie i zapisanie jej wyników. Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć. Cały okres stażu zgodnie z harmonogramem. Arkusze obserwacji lekcji.
Podpisany harmonogram zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariusza zajęć konsultacja, analiza. Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć. Według ustalonych terminów. Arkusze obserwacji lekcji, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
4. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły Opracowanie scenariusza zajęć konsultacja, analiza. Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć. Zgodnie z harmonogramem hospitacji. Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia dyrektora szkoły.
5. Prowadzanie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach Zespołu Metodycznego Przedmiotów Zawodowych. Przygotowanie zajęć nt „Jak skutecznie kierować klasą –motywowanie uczniów do nauki” Nauczyciele poznają metody i formy skutecznego kierowania zespołem klasowym. Październik Scenariusz zajęć ,
prezentacja multimedialna
6. Analiza i samoocena pracy podczas realizacji stażu. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych. Doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Cały okres stażu. Wprowadzenie udoskonaleń
w prowadzeniu zajęć.
7. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Kontynuacja ścieżki awansu zawodowego. Czerwiec 2018r. Teczka stażysty.
Sprawozdanie z okresu stażu.

Nauczyciel stażysta:
Opiekun stażu:
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.