AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Rafał Prokopiuk, 2018-07-03
Bielsk Podlaski

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(zgodnie z § 7 Rozporządzenia MEN
z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Rafał Prokopiuk
NAZWA SZKOŁY – Szkoła Podstawowa z Dodatkowym Nauczaniem Języka Białoruskiego w Orli
STANOWISKO PRACY – nauczyciel języka angielskiego
POSIADANE KWALIFIKACJE – studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku język angielski, studia wyższe magisterskie na kierunku filologia rosyjska, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe - Autyzm
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Halina Sokołowska
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09.2015r. - 31.05.2018r
DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE – opiekun Samorządu Uczniowskiego (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), koordynator Wolontariatu (2016/2017), protokolant (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)

W związku z zakończeniem stażu na nauczyciela mianowanego składam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego opracowałem w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz 393), a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałem się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na uczniów.
W okresie stażu starałem się zrealizować wszystkie cele założone w planie rozwoju zawodowego.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłem na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7. 2. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
We wrześniu 2015r. nawiązałem współpracę z opiekunem stażu panią mgr Haliną Sokołowską, kiedy uzgodniliśmy zasady współpracy, a także harmonogram spotkań. Poznałem procedury awansu zawodowego, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Przeczytałem także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i na podstawie tych dokumentów sporządziłem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Na początku stażu zapoznałem się ze statutem szkoły i regulaminami wewnętrznymi. Dokładnie przeanalizowałem program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, podstawy programowe i inne potrzebne dokumenty.
Kilkukrotnie w trakcie stażu obserwowałem lekcje prowadzone przez mojego opiekuna, zwracając szczególną uwagę na rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych (lekcje języka angielskiego - w oddziale przedszkolnym, klasie VI oraz III gimnazjum, lekcje wychowawcze oraz okolicznościowe). Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela.
Prowadziłem także lekcje w obecności opiekuna stażu. Każdorazowo poprzedzałem je przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów oraz przebiegiem zajęć (lekcje w oddziale przedszkolnym, klasach II, III, IV sp., III gimnazjum oraz zajęcia kółka wyrównawczego).
Każde przeprowadzone przeze mnie zajęcia zostały omówione w celu uświadomienia ich słabych i mocnych stron. Wnioski uwzględniałem przy planowaniu dalszej pracy.
Dodatkowo obserwowałem zajęcia prowadzone przez wychowawców w oddziale przedszkolnym, III sp. oraz zajęcia koła regionalnego. Przeprowadziłem także zajęcia w obecności psychologa i pedagoga (klasa VI), wychowawczyń oddziałów przedszkolnych oraz wychowawcy klasy III sp.
W grudniu 2017 r. przeprowadziłem lekcję otwartą dotyczącą świąt Bożego Narodzenia w oddziale przedszkolnym, w której uczestniczyli wychowawcy grup oddziału przedszkolnego oraz pani dyrektor.
Współpraca z panią Haliną Sokołowską zaowocowała poznaniem różnorodnych metod prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.
W maju 2018 r. uczestniczyłem pokazowej lekcji otwartej z użyciem tablicy multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim w ramach programu "Aktywna Tablica".
W czasie trwania stażu uczestniczyłem w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak: szkoleniowe Rady Pedagogiczne, warsztaty, konferencje, kursy, szkolenia oraz webinaria, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji i korygowania dotychczasowych działań.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
- „Bezpieczeństwo i higiena pracy”,
- „Emisja głosu” - przeprowadzone przez pana Sylwestra Pilipczuka,
- Multimedialne szkolenie dotyczące komunikacji międzyludzkiej,
-„Jak uczyć wychowanków respektowania norm społecznych” - prowadzone przez ODN w Łomży,
- „Procedura zakładania niebieskiej karty” - prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim,
- "Krajowe Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - Geoportal" - prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim.
Uczestniczyłem w wielu zewnątrzszkolnych formach doskonalenia z zakresu:
- Technologii informacyjno-komunikacyjna (TIK) w edukacji,
- Edukacji prawnej,
- Awansu zawodowego,
- Dydaktyki, metodyki i edukacji językowej
- Wychowania, profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-Rozwoju osobistego i zawodowego.
Szkolenia dotyczące awansu zawodowego pomogły mi w napisaniu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego. Będą to:
- "Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela kontraktowego",
- "Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela i spełnienie wymagań przed komisją kwalifikacyjną".
Tematyka szkoleń z zakresu nauczania języka obcego jest niezwykle ważna, gdyż daje szansę podniesienia kompetencji i uaktualnienia wiedzy z tego zakresu. Ponadto, szkolenia te stanowią olbrzymie źródło inspiracji i gotowych pomysłów na ciekawe lekcje językowe. W zakresie dydaktyki i metodyki były to szkolenia w CEN w Białymstoku:
- "Kształtowanie kompetencji porozumiewania się w języku obcym, a interaktywne formy pracy na lekcji języka obcego",
- "Kilka technik nauczania przydatnych w pracy nauczyciela języka obcego w nowej rzeczywistości szkolnej",
- "Jak słuchać by lepiej mówić w języku obcym",
- Konferencja: "Wdrażanie podstawy programowej w szkole" - MODM,
oraz webinaria i szkolenia, w tym online wydawnictw Macmillan, Pearson Oxford (tematyka dotycząca m. in. nowej podstawy programowej oraz egzaminu ośmioklasisty)
Oprócz udziału w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, poszerzałem swoją wiedzę poprzez korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Są to m. in.: www.profesor.pl, www.literka.pl, www.eduseek.pl, www.eduforum.pl, www.pearson.pl. Dzięki takiej formie samokształcenia również zapoznałem się z ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami, które później wykorzystywałem w swej pracy. Przeglądanie tych portali uaktualniało również moją wiedzę na temat najważniejszych zagadnień z dziedziny metodyki i psychologii uczenia.
Kolejną formą samokształcenia jest czytanie fachowej literatury i czasopism. Moimi ulubionymi autorami z zakresu metodyki i psychologii uczenia języka angielskiego jest Natalia Jaroszewska oraz Mariola Bogucka.
W ramach samodzielnego pogłębiania wiedzy udało mi się także przygotować i przeprowadzić szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Jak rozmawiać z rodzicami o niepowodzeniach uczniów?”. Myślę, że szkolenie przygotowane przeze mnie przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły.
W związku z tym, że jestem nauczycielem języka angielskiego kładę duży nacisk na bogactwo środków dydaktycznych i dokładam wszelkich starań, aby były one obecne na moich lekcjach. Uważam, iż dobrze dobrane środki dydaktyczne doskonale potrafią podnieść atrakcyjność i efektywność zajęć. W czasie trwania stażu gromadziłem różne plakaty, karty pracy, gry językowe. Stworzyłem w sali biblioteczkę lektur z języka angielskiego oraz kącik gazet angielskich. Oprócz tego w pracowni stworzyłem wystawę portretów pisarzy angielskich oraz najważniejszych utworów angielskich dla najmłodszych i starszych. Oprócz tego w sali znajdują się tablice-gazetki, na których są wieszane prezentacje na każde święta, ważne wydarzenia i imprezy kultury anglosaskiej. Na jednej z nich są prezentowane prace uczniów. Podobną tablicę z prezentacjami z okazji świąt i wydarzeń w języku angielskim dla najmłodszych i ich rodziców umieściłem w oddziale przedszkolnym.
Warsztat pracy to również sprawdzone metody i formy pracy na lekcji, w związku z tym, dążyłem do poszukiwania metod, które z mojego punktu widzenia, były interesujące i mogły przyczynić się do większej efektywności prowadzonych zajęć.
Wykorzystywałem bazę multimedialną związaną z nauczaniem języka angielskiego (filmy do nauki, strony, programy edukacyjne, pokazy multimedialne). Włączałem do zajęć materiały multimedialne z baz edukacyjnych takich jak: https://www.elflearning.jp, http://www.kidstv123.com/, https://supersimpleonline.com/, http://www.gogolovesenglish.com. Dodatkowo, tworzyłem wystawy okolicznościowe prezentowane na stojakach przy sali języka angielskiego, dotyczące świąt i wydarzeń związanych z kulturą anglosaską, np: Poppy Day (Dzień Pamięci), Christmas Cards (Kartki świąteczne), Valentine's Day Rhymes (Wiersze z okazji Walentynek). Dla przybliżenia kultury angielskiej zorganizowałem z okazji Dnia św. Patryka prezentację o Irlandii z irlandzkimi tańcami i piosenkami. Zainicjowałem, z pomocą nauczyciela muzyki, koncert - przegląd kolęd angielskich. Dla propagowania czytelnictwa w języku angielskim, zorganizowałem wraz z biblioteką szkolną konkurs czytania w języku angielskiego. Z uczniami klas 1-3 i oddziału przedszkolnego występowaliśmy z piosenkami w języku angielskim na imprezach klasowych, takich jak Boże Narodzenie, Dzień Matki i Dzień Rodzica.
Specjalnie dla dzieci z oddziału przedszkolnego opracowałem materiały edukacyjne na podstawie multimedialnej strony edukacyjnej https://supersimpleonline.com/. Na podstawie tych materiałów stworzyłem pomoce dla rodziców do nauki języka angielskiego w domu.
Przez cały okres stażu systematycznie uzupełniałem dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Inne dokumenty jak: rozkłady materiału, dostosowania, analizy egzaminów próbnych były tworzone zgodnie z wymogami. Przez cały okres stażu pisałem protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Prowadziłem także dokumentację Samorządu Uczniowskiego oraz Wolontariatu (plan pracy, protokoły, kroniki), jak też sporządzałem sprawozdania z ich działalności.

§ 7. 2. 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W ciągu stażu starałem się poznać środowisko lokalne uczniów. Obserwowałem uczniów na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. Miałem także okazję poznać bliżej problemy i potrzeby uczniów, ich zainteresowania, specyfikę klas.
W poznaniu środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas oraz innymi nauczycielami.
Nawiązałem aktywną współpracę z psychologiem, pedagogiem szkolnym, oligofrenopedagogiem i logopedą. Konsultowałem się z psychologiem i pedagogiem szkolnym przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych, emocjonalnych oraz trudności związanych z nauką. Starałem się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego i nauczyciel języka angielskiego klas w szkole, starałem się poprzez różne formy zajęć budować poczucie integracji całej szkolnej społeczności. Kierowałem takimi akcjami, opartymi na programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły jak "Góra grosza", czy też akcje Wolontariatu (akcja "Pola Nadziei"). Brałem też udział każdego roku wraz z panią Haliną Sokołowską w przygotowaniu do prezentacji i międzyszkolnego turnieju "Dzień Europejski".
W czasie trwania stażu zapoznawałem się i analizowałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne moich uczniów starałem się dostosować do nich ofertę edukacyjną. W czasie trwania stażu prowadziłem zajęcia rozwijające zainteresowania oraz koło wyrównawcze (realizowane najpierw w ramach art.42, ust.2, pkt 2 Karty Nauczyciela, następnie dodatkowo). Prowadzone przeze mnie zajęcia wyrównawcze dedykowane były uczniom z trudnościami w nauce języka angielskiego. Zawsze dobierałem metody i formy pracy odpowiednie do możliwości ucznia, tak aby jego deficyty stawały się coraz mniejsze.
Na kole języka angielskiego rozwijającego zainteresowania w klasach IV-VI, uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności z języka angielskiego oraz przygotowania się do konkursów.
W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów przygotowywałem ich do następujących konkursów:
- Międzyszkolny konkurs recytatorski w języku angielskim,
- Konkurs czytelniczy w języku angielskim,
- Konkurs języka angielskiego organizowany przez Kuratorium w Białymstoku.
Celem organizacji konkursów w szkole jest zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.
We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury uczniowie z Koła wolontariatu na specjalnym stoisku podczas Pikniku Rodziny (2017 r.) malowali dzieciom twarze.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym objęła również parafię katolicką i prawosławną podczas akcji "Pola Nadziei", podczas której we współpracy z duchownymi przeprowadzone zostały kwesty.
Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną zaowocowała wieczorkiem poetyckim z panem Andrzejem Salnikowem, oraz spotkaniem z kapitanem statku ze Sitsbergenu - Krzysztofem Różańskim. W ramach współpracy z GBP powstało Biblioteczne Koło Naukowe, w ramach którego powstawały regionalne projekty (np. prezentacja dotycząca historycznych miejsc w Orli, tablice informacyjne).

§ 7. 2. 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Internet i komputer to niezastąpione narzędzia w pracy, w związku z tym korzystałem z nich przez cały okres stażu. Uzyskiwałem wiedzę na temat awansu zawodowego przeglądając strony internetowe związane z moja profesją, m.in.: www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl i inne.
Za pomocą internetu szukałem odpowiednich wzorów wniosków, które składały się na dokumentację formalną. W celu aktualizacji wiedzy, czytałem artykuły publikowane na różnego rodzaju portalach internetowych.
Korzystałem także z internetowych sesji metodycznych i filmów szkoleniowych, prowadzonych przez doświadczonych ekspertów. Jest to dobra forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałem technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne.
Jako nauczyciel języka angielskiego bardzo często korzystam z udostępnionych przez wydawnictwo oprogramowań, które są zintegrowane z materiałem z podręcznika. To z kolei sprzyja przyswajaniu wiedzy.
Dzięki rządowemu programowi "Aktywna tablica" sala języka angielskiego została zaopatrzona w tablicę multimedialną. Staram się ją wykorzystywać na każdej lekcji, stosując na zajęciach prezentacje, programy edukacyjne, filmy edukacyjne, piosenki zawierające materiał leksykalno-gramatyczny, gry i zabawy interaktywne.
Zgodnie z wytycznymi programu (uczestnictwo w co najmniej 3 szkoleniach dotyczących TIK - technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji), brałem udział w szkoleniach i warsztatach w CEN w Białymstoku:
- "Tablica interaktywna - przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć",
- "Model BYOD i grywalizacja czyli wykorzystanie aplikacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych na lekcjach",
- "Wykorzystanie platformy e-learningowej do wspomagania edukacji stacjonarnej",
- "Platforma elearningowa 4System",
- "Aktywna Tablica - wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji",
- konferencja - „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”.
W ramach programu uczestniczyłem w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli, kiedy mogłem brać udział w pokazowych zajęciach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i TIK w innych szkołach (Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku Podlaskim - maj 2018 r.). Starałem się także poznać zasoby Podlaskiej Platformy Edukacyjnej (platforma elearningowa, wymiana zasobów edukacyjnych), na której znajduje się też dziennik elektroniczny. W przyszłości chciałbym wprowadzić innowacyjne działania na zajęciach języka angielskiego, dzięki czemu wzrosłaby atrakcyjność zajęć oraz motywacja do nauki języka.

§ 7. 2. 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki doskonaliłem poprzez udział w kursach, warsztatach i konferencjach, organizowanych przez CEN w Białymstoku, takich jak:
- "Diagnoza zaburzeń zachowania i emocji",
- "Zdrowie i bezpieczeństwo ucznia a obowiązki nauczycieli",
- "Jak prowadzić rozmowy z rodzicami o trudnościach szkolnych ich dzieci",
- "Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów ze spe od 1 września 2017r." - szkolenie online na portalu epedagogika.pl,
- "Zaburzenia mowy - dziecko z afazją w szkole/placówce" - konferencja w CEN w Białymstoku.
W tym zakresie istotnym była także wiedza zdobyta na studiach podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki oraz autyzmu.
Wiedzę swą wzbogacałem również przez lekturę pozycji książkowych oraz odpowiednio dobranych czasopism oraz publikacje dostępne w Internecie. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałem od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, pedagoga szkolnego i psychologa.
W trakcie odbywania stażu starałem się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny pełniąc funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz koordynatora Wolontariatu. Prowadząc, tę organizację, uczyłem uczniów samorządności, podejmowania decyzji, odpowiedzialności i wywiązywania się z powierzonych im zadań. Nasza działalność obejmowała m. in.: opracowanie planu pracy - planowanie wraz z uczniami, jakie przedsięwzięcia można wspólnie realizować i jakie imprezy szkolne zorganizować dla uczniów naszej szkoły. Analizowaliśmy pomysły, biorąc pod uwagę sugestie uczniów innych klas. Dzięki różnym kiermaszom, kwestom i zbiórkom zbierane środki mogą być przeznaczone np. na cele charytatywne (np. na wsparcie jednego z uczniów po spaleniu się jego domu rodzinnego). Ważną częścią SU jest też działalność porządkowa.
Działalność SU skupia się w dużej mierze na realizacji kalendarza imprez i wydarzeń szkoły. Są to m. in.: Dzień Edukacji Narodowej, andrzejki, mikołajki, halloween, bal karnawałowy, zabawa choinkowa, poczta walentynkowa, Dzień Kobiet i dyskoteki.
Każde z wymienionych działań wymagało wiele zaangażowania, pracy i wysiłku ze strony opiekunów, jak i SU. Podczas planowania przydzielam każdemu uczniowi zakres obowiązków lub konkretne zadanie do wykonania. Każde przedsięwzięcie było omawiane na zebraniu, a także opisane w protokole Samorządu oraz na stronie szkoły. Zawsze starałem się udzielać uczniom pozytywnej informacji zwrotnej, doceniając ich wysiłek i zaangażowanie.
Przy Samorządzie Uczniowskim zorganizowałem Koło Wolontariatu w zeszłym roku. Stworzony został plan pracy, gazetka wolontariatu, wystawa jako część akcji promocyjnej. Uczniowie uczestniczyli w zbiórkach na rzecz dzieci na oddziale onkologicznym w Białymstoku. W r. szk. 2017/2018 pomogłem przeprowadzić akcję "Pola Nadziei", w ramach której zostały przeprowadzone prelekcje na temat wolontariatu. W ramach akcji przy wejściu do szkoły zostały zasadzone żonkile.
Myślę, że opieka nad Samorządem Uczniowskim uczy mnie bycia dobrym wychowawcą, zaś wśród uczniów kształtuje właściwe postawy wobec środowiska drugiego człowieka.

§ 7. 2. 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
W okresie stażu zapoznałem się i aktualizowałem znajomość obowiązującego prawa poprzez lekturę zgromadzonych aktów prawnych związanych z reformą oświaty, funkcjonowaniem szkoły oraz awansem zawodowym:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 16 lipca 2009r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
- Kodeks Pracy.
W poznaniu i usystematyzowaniu wiedzy pomogły mi szkolenia z zakresu edukacji prawnej dotyczące prawa oświatowego, organizowane przez CEN w Białymstoku:
- "Przepisy dotyczące systemu oświaty jako powinność w ramach awansu zawodowego dla nauczyciela",
- "Kompetencje rady pedagogicznej, czyli jak nie zginąć w stale zmieniającym się prawie oświatowym" - kurs doskonalący,
- "Podstawy prawne organizacji loterii oraz zbiórek pieniężnych w szkole/placówce oświatowej",
- "Ochrona danych osobowych w szkole".
Na bieżąco aktualizowałem swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświaty, w tym awansem nauczycieli. Często odwiedzałem stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) oraz Podlaskiego Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.bialystok.pl).
Analiza dokumentów pozwoliła mi poznać zasady uzyskiwania stopnia awansu zawodowego. Poszerzyłem swoją wiedzę na temat praw i obowiązków nauczyciela oraz ucznia. Poznałem zasady postępowania w udzielaniu i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a także udzielania pomocy społecznej.
W celu wzorowego pełnienia obowiązków nauczyciela szczegółowo zapoznałem się z z dokumentami regulującymi pracę szkoły:
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły,
- Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
- Regulamin dyskotek, oraz inne.
Wszelkie działania, jakie podejmowałem oparte były na przestrzeganiu wymienionych regulaminów i przepisów. Aktywnie uczestniczyłem w pracach zespołu nad modyfikacją i wdrożeniem Statutu Szkoły. Brałem udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: klasyfikacyjnych, podsumowujących i szkoleniowych. Pełniąc funkcję protokolanta stosowałem się do Regulaminu Rady Pedagogicznej. W okresie gdy byłem opiekunem Samorządu Uczniowskiego stosowałem się do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, a podczas organizowanych imprez - do odnośnych zapisów dotyczących bezpieczeństwa i zachowania uczniów zawartych w Statucie Szkoły. Podczas organizacji dyskotek szkolnych stosowałem się do zapisu w Regulaminie dyskotek. Znajomość Regulaminu dyżurów pozwoliło mi pełnić je rzetelnie i odpowiedzialnie. Uczestnicząc w wyjazdach i wycieczkach przestrzegałem odnośnych zapisów zawartych w Statucie Szkoły. Również w sytuacjach trudnych kierowałem się odnośnymi zapisami Statutu dotyczącymi bezpieczeństwa i wypadków (spożycie alkoholu w trakcie dyskoteki, napad ataku agresji jednego z uczniów).
Mając na uwadze, że prowadzenie dokumentacji szkolnej jest niezwykle ważnym aspektem pracy nauczyciela - uzupełniałem ją skrupulatnie i systematycznie. Modyfikowałem i tworzyłem rozkłady materiału i zasady oceniania z języka angielskiego (również dla uczniów z dostosowaniem wymagań, stosując się do zaleceń PPP), dostosowania wymagań dla uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły Samorządu Uczniowskiego, sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu. Wszystkie te dokumenty powstawały w oparciu o obowiązujące przepisy.
Znajomość przepisów została także wykorzystana przeze mnie podczas ewaluacji zewnętrznej w marcu 2017 r. odnośnie działania Samorządu Uczniowskiego, gdy byłem jego opiekunem.

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Podejmowałem szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która w znaczący sposób ułatwia mi pracę i poszerza możliwości działania. 
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2015/2016. Jednak za swój największy sukces uważam wzbudzenie motywacji wśród uczniów do nauki języka angielskiego oraz do posługiwania się nim.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.