AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dariusz Misiak, 2018-07-03
Brzeziny

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Dariusz Misiak
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Brzezinach
Dyrektor: mgr Maria Więcław
Czas trwania stażu: 01.09.2015r. - 31.05.2018r.

Główne cele awansu zawodowego:
• doskonalenie swoich metod i warsztatu pracy,
• podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych,
• podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły,
• kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
• dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami,
• zdobycie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.


§ 8 ust. 2, pkt 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.”
Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI


1.

Wstępna analiza własnych umiejętności


• autorefleksja, samoocena
• analiza dotychczasowego dorobku zawodowego


VIII, IX 2015
• osiągnięcia zawodowe
• ukończone szkoły, kursy, szkolenia, warsztaty
2. Analiza zadań i potrzeb szkoły. • analiza dokumentacji szkolnej tj. Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Oceniania, Program Profilaktyczny IX 2015
• uwzględnienie potrzeb szkoły w planie rozwoju
3. Poznanie procedur awansu zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego - rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
• śledzenie zmian dotyczących edukacji
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego VIII, IX 2015

okres stażu • wniosek o rozpoczęcie stażu
• plan rozwoju zawodowego złożony do Dyrektora szkoły
• zgromadzone dokumenty
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
4. Uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań. • współpraca z nauczycielami,
• uczestnictwo w RP,
• udział w pracach zespołu przedmiotowego,
• wymiana doświadczeń i pomysłów w trakcie zebrań zespołu przedmiotowego
• wykonywanie zadań zaplanowanych przez zespół
• wdrażanie wewnątrzszkolnego oceniania i wychowania,
• współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
• współpraca z rodzicami cały okres stażu • dokumentacja szkolna
• dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej,
• uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach,
• konsultacje z innymi nauczycielami,
• stała analiza nowości wydawniczych i prawa oświatowego poprzez zasoby biblioteczne i internetowe cały okres stażu • spis literatury
• dokumentacja szkolna
• zdjęcia: gazetek, pomocy dydaktycznych
• rozkład materiału
6. Obserwacja i analizowanie rozwoju uczniów • przeprowadzanie testów sprawności fizycznej
• przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych
• przygotowywanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych zawodów
• organizacja międzyszkolnego Dnia Sportu cały okres stażu • wyniki pomiarów
• klasyfikacje turniejów
• sprawozdania z zawodów
7. Informowanie
o wydarzeniach sportowych szkoły • aktualizowanie tabeli rekordów szkoły
• zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących sportu w szkole oraz zawodów międzyszkolnych okres stażu • klasyfikacje zawodów, zdjęcia, sprawozdania
8. Przygotowanie sprawo¬zdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. • opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. V – VI 2018 • sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt.2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą. • Korzystanie z Internetu w celu uzyskania informacji związanych z awansem zawodowym oraz uzyskania wiadomości na temat zawodów i imprez sportowych
• opracowywanie planów dydaktycznych, konspektów lekcji, klasówek, planu rozwoju zawodowego, sprawozdań
• prowadzenie zajęć z użyciem narzędzi multimedialnych
• korzystanie z portali internetowych innych nauczycieli w celu doskonalenia warsztatu pracy

cały okres stażu • rozkład materiału
• konspekty z lekcji
• przykładowe: kartkówki, sprawdziany i raporty
• plan rozwoju i sprawozdanie
• zdjęcia
2.
Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej. • przekazanie uczniom adresów ciekawych stron internetowych z materiałami interaktywnymi do nauczania techniki, plastyki, zajęć komputerowych, oraz materiałami dotyczącymi zdrowego stylu życia
• zachęcanie uczniów do wykorzystania informacji znajdujących się
w Internecie w celu wykonania prezentacji multimedialnych
cały okres stażu • zdjęcia i notatka z lekcji,
• strona internetowa
3. Wykorzystywanie Internetu • wzbogacanie swoimi propozycjami szkolnej strony internetowej
• promocja szkoły w Internecie
• korzystanie ze stron MEN, OKE, Kuratorium Oświaty w Poznaniu itp.


cały okres stażu • adresy stron

§ 8 ust.2 pkt. 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświa¬d¬cze¬niem z innymi nauczycielami. • konsultacje z innymi nauczycielami
• otwarte zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców
• opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
• aktywna współpraca z zespołem nauczycieli wychowawców cały okres stażu –
według potrzeb • dokumentacja szkolna, notatki
• scenariusze i notatki z zajęć
• lista adresów internetowych
• zdjęcia z lekcji
2. Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym. • dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi nauczycielami
• prowadzenie zajęć otwartych z wychowania fizycznego dla innych nauczycieli np: stażystów i kontraktowychcały okres stażu – według potrzeb • scenariusz zajęć i notatki
• dokumentacja szkolna3.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów np: muzyka, plastyka, język polski • współpraca przy organizacji różnych imprez szkolnych
• wymiana doświadczeń dotycząca projektów szkolnych
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ubiegającymi się o wyższy stopień awansu zawodowego
• prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej
cały okres stażu –
według potrzeb • konspekty, potwierdzenia, zajęcia
• zorganizowane uroczystości i imprezy szkolne
4.


Promocja sportu i zdrowia w życiu codziennym uczniów • organizacja konkursu na najlepszego sportowca szkoły
• prezentacja wyników sportowych uczniów szkoły
• motywowanie uczniów do stosowania różnych form aktywności
• organizacja wyjazdów dla uczniów cały okres stażu • gazetki szkolne, zdjęcia


• karty wyjazdu, zdjęcia§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Podejmowanie działań zmierzających do realizacji zaplanowanych celów • rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów, dostosowywanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów


cały okres stażu • dzienniki zajęć pozalekcyjnych
2. Opracowanie i wdrożenie programu Gimnastyki Korekcyjnej. • opracowanie i wdrożenie programu gimnastyki korekcyjnej
cały okres stażu
• program Gimnastyki Korekcyjnej
3. Praca z uczniem uzdolnionym, opracowanie programu sportowych zajęć • przygotowanie programu sportowych zajęć pozalekcyjnych cały okres stażu • program, dzienniki
4. Praca z uczniem o obniżonej sprawności fizycznej • dostosowanie norm i ćwiczeń do możliwości ucznia cały okres stażu • karta postępów ucznia
• Przedmiotowy System Oceniania

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce • opieka nad uczniami przejawiającymi trudności w nauce, oraz uzdolnionym poprzez dodatkowe zajęcia z wychowana fizycznego
• przygotowanie uczniów do zawodów sportowych cały okres stażu • program zajęć
2. Opieka nad Samorządem Uczniowskim • organizacja dyskotek szkolnych
• udział w różnych akcjach
• organizacja konkursów szkolnych
• przygotowanie akademii i szkolnych uroczystości
cały okres stażu • zdjęcia
• notatki w dziennikach
• gazetki szkolne
• Plan pracy Samorządu Uczniowskiego


3.
Aktywne i bezpieczne spędzanie wolego czasu przez uczniów
• prowadzenie zajęć z gier zespołowych na zajęciach pozalekcyjnych
• organizacja wycieczek, rajdów dla uczniów
cały okres stażu
• zapisy w dziennikach
• zdjęcia
4. Organizowanie wycieczek • zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, wyjść tematycznych
• wyjazdy na zawody sportowe oraz mecze cały okres stażu – według potrzeb • zdjęcia
• dokumentacja szkolna
5. Współpraca z innymi nauczycielami wychowania fizycznego • ustalanie harmonogramu zawodów sportowych
• wymiana doświadczeń


okres stażu • notatki ze spotkań
• harmonogram zawodów


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

„Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi Klub innymi podmiotami.”
Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.
Współpraca
z pielęgniarką szkolną

• wspólne działania prozdrowotne cały okres stażu – według potrzeb • notatki ze spotkań
2.
Działalność w OSP • organizacja imprez takich jak festyny, zawody strażackie
• przygotowanie do zawodów pożarniczo – gaśniczych
• spotkania integracyjne, ogniska, bale cały okres stażu • sprawozdania
• notatki ze spotkań
• zdjęcia
3. Współpraca z nauczycielami instytucjami w realizacji różnych przedsięwzięć w sprawach uczniów • udział w spotkaniach cały okres stażu – według potrzeb
• notatki ze spotkań
4. Praca na rzecz prezentacji szkoły
• włączanie się w działalność charytatywną szkoły cały okres stażu – według potrzeb • dokumentacja szkolna
• zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f

„Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.”


Lp.

ZADANIA DO WYKONANIA


FORMY REALIZACJI
HARMONOGRAM REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Sukcesy uczniów • udział w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy i inne instytucje cały okres stażu • puchary, dyplomy, zdjęcia
§ 8 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”
Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów natury dydaktyczno -wychowawczej. • rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów: rozmowy, wywiady, obserwacja
• przygotowanie planu pomocy uczniom, zorganizowanie grup wsparcia pomocy w formie: konsultacji, pomocy koleżeńskiej
• współpraca z wychowawcami, innymi nauczycielami, rodzicami cały okres stażu –
według potrzeb • opis i analiza przypadków
• potwierdzenia / notatki ze spotkańZastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.
PODPIS DYREKTORA SZKOŁY PODPIS NAUCZYCIELA
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.