AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Grabowska, 2018-06-26
Sandomierz

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Beata Grabowska
Nauczyciel chemii
w Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: do 31.05.2018 r.Wykształcenie i kwalifikacje:
1. Studia magisterskie na kierunku Chemia – UMCS Lublin
2. Kwalifikacyjne studia pedagogiczne – WSHP Sandomierz
3. Studia Podyplomowe na kierunku Fizyka z Elementami Informatyki – AGH Kraków
4. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego – 17.07.2014r.Tarnobrzeg 10.09.2015


I. CEL NADRZĘDNY

Podniesienie poziomu jakości pracy.

II. CEL PODRZĘDNY

Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego


I. Działania, jakich powinien podjąć się nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu

§ 8 ust. 1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie
warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania
technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. ZADANIE FORMY
REALIZACJI TERMIN
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)
Wrzesień 2015
2. Analiza dokumentacji szkoły
Analiza dokumentów:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy
• Program Profilaktyki
• Regulaminy wewnętrzne szkoły
Wrzesień – październik 2015
3.

Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji

• Opracowywanie różnorodnych sprawdzianów, materiałów dydaktycznych, testów, kart pracy, ankiet, prezentacji multimedialnych.
• Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia dokumentacji szkolnej.
• Korzystanie z komputera i jego oprogramowania do sporządzania pism, referatów, artykułów, dyplomów, zaproszeń itp.
• Korzystanie z Internetu (strony edukacyjne)
w poszukiwaniu wiadomości z chemii (np. przykładowe testy, scenariusze lekcji, konkursy itp.)
• Opublikowanie planu rozwoju w Internecie
• Wykorzystanie programów multimedialnych na lekcjach
• Prowadzenie zajęć z zastosowaniem programów i prezentacji
multimedialnych, opracowywanie własnych prezentacji multimedialnych oraz pomoc uczniom w ich sporządzeniu.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 1 pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;

1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
udostępnianie pomocy dydaktycznych, scenariuszy imprez i uroczystości klasowych i szkolnych, ankiet, itp.

Cały okres stażu

2.
Aktywna współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

• Udostępnianie własnych scenariuszy
• Udostępnianie pomocy naukowych Cały okres stażu

3.

Budowanie własnego warsztatu pracy

• Udoskonalenie i wystrój pracowni chemicznej
• Wzbogacanie sali w pomoce wykonane przez uczniów, dbanie o gazetki, dekoracje

• Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi(podręczniki, pomoce naukowe)

Cały okres stażu.
4.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

• Opracowanie scenariuszy zajęć z chemii i przeprowadzenie zajęć otwartych.
Cały okres stażu.
5. Przygotowywanie uroczystości, apeli, imprez szkolnych
• Opracowanie scenariuszy apeli i uroczystości szkolnych
• Przygotowywanie uczniów do udziału w apelach i uroczystościach
Według przydziału obowiązków na cały okres stażu
6. Aktywny udział w pracach:
• Zespołu Przedmiotowego
• Zespołu do Spraw Ewaluacji
• Zespołu do Spraw Promocji Szkoły
• Dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami zespołu
• Opracowanie ankiet do ewaluacji
• Przeprowadzenie ankiet
• Opracowanie wyników ankiet Cały okres stażu
7.
Organizowanie szkolnych konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych

• Opracowanie regulaminów i przeprowadzenie konkursów
- „ Bilansowanie równań reakcji chemicznych”
- „Co z tą siarką”
- „Szczypta soli”
• Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych z chemii oraz Przedmiotowego Konkursu z Chemii organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

• Co roku,
kwiecień-czerwiec• Co roku,
wrzesień-październik

8. Organizowanie pokazów doświadczeń chemicznych

• Zorganizowanie oraz przeprowadzenie zajęć interdyscyplinarnych dla uczniów klas VI w ramach Promocji Szkoły.
• Zorganizowanie, przygotowanie uczniów i przeprowadzenie pokazów chemicznych w ramach Dnia Otwartego Szkoły
• Zorganizowanie zajęć interdyscyplinarnych w ramach projektu międzynarodowego Erasmus +
• Co roku, październik- listopad
• Co roku – marzec

• Styczeń 2016
9. Organizacja wyjazdów i wycieczek przedmiotowych
• Zorganizowanie wyjazdu na uczelnię UMCS w celu obserwacji pokazów chemicznych.
• Zorganizowanie wycieczki do Oczyszczalni Ścieków
• Co roku

• Co roku
10. Stałe monitorowanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

• Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
• Stała współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
• Współpraca z rodzicami
• Współpraca z wychowawcami z Bursy Szkolnej Cały okres stażu
11. Rozwijanie zdolności, zainteresowań uczniów oraz rozwijanie u uczniów empatii i chęci pomocy osobom potrzebującym

• Prowadzenie zajęć Koła chemicznego
• Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża
Cały okres stażu§ 8 ust. 1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności
służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu, jakości pracy szkoły,
samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
• Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
• Aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych Cały okres stażu
2. Rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego,
organizacji placówek oświatowych i reformy oświaty z wykorzystaniem Internetu jako źródła wiedzy
• Studiowanie fachowej literatury
• Zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami MEN i MENiS (www.menis.gov.pl)
• Korzystanie ze stron internetowych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (www.ko.rzeszow.pl) ,OKE (www.oke.krakow.pl) i innych portali edukacyjnych
Cały okres stażu
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Miejską Komendą Policji oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnobrzegu
• Wdrażanie zaleceń poradni i policji w program nauczania chemii
• Wdrażanie zaleceń Sanepidu podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi. Cały okres stażu
4. Pomoc w prowadzeniu akcji charytatywnych Samorządu Uczniowskiego
• Uwrażliwienie uczniów gimnazjum na potrzeby innych ludzi
• Udział w dorocznej akcji „Serce nie tylko z piernika” i innych organizowanych na bieżąco akcjach
Cały okres stażu
II. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)
Wrzesień 2015
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu.

• Wykonywanie zadań zawartych w planie pracy i tych, które naniesie bieżące życie szkoły.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. • Cały okres stażu

• Maj 2018r
3. Uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły.
Analiza dokumentów:
• Statut Szkoły,
• WSO,
• Programu Wychowawczego
Udział w pracach zespołu wychowawczego oraz zespołów przedmiotowych. Cały okres stażu
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach, warsztatach, szkoleniowych radach pedagogicznych)

Cały okres stażu
5.
Uwzględnianie w pracy dydaktycznej i wychowawczej
potrzeb rozwojowych ucznia.
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, gminnych i wojewódzkich.
Cały okres stażu
6.
Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie
wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych konkursów chemicznych.
• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów.
• Wyciągnięcie wniosków do współzawodnictwa Okres Stażu
7. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego
Opracowanie wniosków i zaleceń do pracy z kolejnymi rocznikami
Co roku we wrześniu.
8. Włączenie rodziców w życie szkoły.

Udział rodziców w zebraniach. -pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych.
Na bieżąco
9. Doskonalenie miejsca pracy. • Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
• Doskonalenie warsztatu pracy.
• Dbałość o wygląd pracowni chemicznej Cały okres stażu
10 Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych.
Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości klasowych, apeli, konkursów, wycieczek szkolnych.
Przez cały okres stażu, według potrzeb§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Opracowanie i publikacja swojego Planu Rozwoju Zawodowego.
• Publikacja w Internecie. Październik 2015
2. Zastosowanie multimediów w nauczaniu chemii

• Korzystanie z filmów, prezentacji i encyklopedii multimedialnej, multimedialnego układu okresowego oaz multibooka na lekcjach chemii.
• Wykorzystanie poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych w procesie nauczania
• Cały okres stażu
3.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
Wyszukiwanie stron internetowych o tematyce chemicznej, które można wykorzystać na zajęciach lekcyjnych. Cały okres stażu
4.
Posługiwanie się technologią komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej.
Przygotowanie rozkładów materiału, sprawdzianów, testów itp. z wykorzystaniem komputera Cały okres stażu


§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Przygotowanie lekcji otwartych i zaproszenie zainteresowanych nauczycieli
Cały okres stażu
2. Poszerzenie współpracy z nauczycielami w ramach zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. • Współtworzenie planu pracy zespołu.
• Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu.
• Stosowanie na lekcjach chemii metod aktywizujących Cały okres stażu
3.
Opracowanie i publikacja referatów
Publikacja referatów na stronach internetowych. Cały okres stażu
§ 8 ust.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.
Opracowanie i wdrożenie programu Szkolnego Koła Chemicznego.
• Opracowanie celów i materiałów nauczania.
• Przygotowanie tematyki zajęć pozalekcyjnych.
• Wdrożenie programu W trakcie stażu
2.
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego szkoły dla klasy II „b” pt. „Nie biorę – jestem cool”
• Opracowanie celów i materiałów nauczania.
• Umieszczenie programu w zestawie szkolnych programów nauczania.
• Wdrożenie programu W trakcie stażu
§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1 Promowanie szkoły Promowanie szkoły poprzez aktywny udział w Dniach Otwartych szkoły, różnego typu akcjach, uroczystościach i imprezach na terenie miasta. Przez cały okres stażu
2. Włączenie się w uroczystości, wycieczki, imprezy i konkursy organizowane przez innych nauczycieli
• Wycieczki klasowe, obozy sportowe itp.
• Współorganizowanie apeli i akademii
• Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez innych nauczycieli. Przez cały okres stażu
3. Przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji dla rodziców klasy III b na temat przyczyn
i zapobiegania agresji słownej w cyberprzestrzeni. Wygłoszenie referatu na spotkaniu wywiadówkowym II semestr 2017 r
4. Poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii. • Zapoznanie z literaturą (lektura czasopism i książek).
• Wdrażanie nowości w nauczanym przedmiocie Cały okres stażu
5. Uczestniczenie w realizacji zadań edukacyjnych lub wychowawczych, które naniesie bieżące życie szkoły Udział w zadaniach bieżących zlecanych przez dyrektora szkoły Cały okres stażu
§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z instytucjami samorządowymi, lokalnymi służbami Współudział w organizowaniu spotkań i uroczystości z przedstawicielami władz. Cały okres stażu
2. Nawiązanie współpracy z Oczyszczalnią Ścieków i Stacją
Uzdatniania Wody celem zapoznania uczniów z wykorzystaniem chemii do celów analitycznych. • Zorganizowanie wycieczki
• Zapoznanie uczniów z procesem oczyszczania ścieków i uzdatniania wody pitnej W trakcie stażu
3. Kontynuowanie współpracy z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej oraz zwolnienia uczniów zajęć szkolnych. • Zaproszenie pielęgniarki na godzinę do dyspozycji wychowawcy
• Konsultacje Cały okres stażu
4. Kontynuowanie współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Tarnobrzegu • Konsultacje
• Kontrole Cały okres stażu
5. Uczestniczenie i organizowanie akcji ogólnospołecznych • Światowy Dzień Walki z Głodem
• Czerwonokrzyska Gwiazdka W trakcie stażu
6. Kontynuowanie współpracy z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tarnobrzegu Konsultacje Cały okres stażu
7. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań. • Współpraca z samorządem szkolnym
• Współpraca z wychowawcami z Bursy szkolnej W trakcie stażu
8. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym Pomoc w przeprowadzeniu uroczystości środowiskowych W trakcie stażu
§ 8 ust.2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1. Praca z młodzieżą na zajęciach dodatkowych oraz aktywny udział w różnego typu akcjach charytatywnych. • Praca z młodzieżą na zajęciach pozalekcyjnych przygotowując ich do egzaminów i różnych konkursów.
• Prowadzenie różnorodnych zajęć, rozwijających zainteresowania uczniów chemią
• Przeprowadzenie różnorodnych akcji charytatywne W trakcie stażu


§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. • Analiza dokumentów wychowanków
• Przeprowadzenie ankiety
• Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniem. Cały okres stażu
2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z uczniem trudnym. • Wywiad środowiskowy
• Skierowanie do Pedagoga i Psychologa
• Skierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• Rozmowy z uczniem i rodzicami W trakcie stażu
3. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego. Studium przypadku Okres stażu
Opracowała:

Beata Grabowska
nauczyciel chemii w Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu

wg wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.) na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.