AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Radłowska, 2018-06-22
Białystok

Historia, Plany rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wprowadzenie

Jestem nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie z siedmioletnim stażem pracy pedagogicznej. W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam:
 studia wyższe z historii (Uniwersytet w Białymstoku),
 studia wyższe z socjologii (Uniwersytet w Białymstoku),
 studia podyplomowe z wychowania do życia w rodzinie (Uniwersytet w Białymstoku),
 przygotowanie pedagogiczne (Uniwersytet w Białymstoku)

Odbywanie stażu zostało poprzedzone przeprowadzoną przeze mnie analizą odpowiednich dokumentów prawnych:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 2004r.) zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580 z 2007r.).

Na ich podstawie oraz po zapoznaniu się z różnymi publikacjami, interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu, przygotowałam i złożyłam w dniu 1 września 2010 r. wniosek o rozpoczęcie stażu. Dyrektor szkoły pozytywnie rozpatrzył mój wniosek o odbycie stażu od 01.09.2010 r. do 31.05.2013 r. na stopień nauczyciela mianowanego, trwającego 2 lata i 9 miesięcy.
W miesiącu wrześniu przygotowałam plan rozwoju zawodowego:
 przeprowadzając analizę własnych umiejętności, kompetencji oraz swoich mocnych i słabych stron,
 wyznaczając kierunki dalszego rozwoju.

W trakcie trwania stażu systematycznie realizowałam poszczególne wymagania stawiane przed nauczycielem kontraktowym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, które zawarłam w swoim Planie Rozwoju Zawodowego. Zostały one podporządkowane zadaniom szkoły oraz interesom ucznia. Dbałam także o podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i umiejętności w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Zaplanowane przeze mnie działania przyczyniły się do podniesienia moich kompetencji jako nauczyciela.
Na podstawie autodiagnozy stwierdziłam, iż jestem nauczycielem rzetelnie realizującym zadania związane z powierzonym mi stanowiskiem, chętnie uczestniczę w doskonaleniu zawodowym, stale doskonalę i wzbogacam swój warsztat pracy. Efektem tych przemyśleń było sformułowanie planu rozwoju, uwzględniającego zarówno działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela, jak i zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w planie rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje oraz predyspozycje, podjęłam starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego. Szczególnej analizie poddałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. W oparciu o rozporządzenie dokonałam samooceny i przystąpiłam do opracowania planu rozwoju zawodowego, który miałam zrealizować w ciągu 2 lat i 9 miesięcy.
Przed rozpoczęciem stażu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu panią ………………………. Zawarłyśmy kontrakt określający jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady naszej współpracy. W trakcie odbywania stażu punkty kontraktu zostały zrealizowane.
Na początku stażu dokładnie przeanalizowałam dokumentację związaną z funkcjonowaniem szkoły:
 Statut Szkoły,
 Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 Program Profilaktyczny,
 Program Wychowawczy,
 Koncepcję Pracy Szkoły

W oparciu o wymienione akty, na początku każdego roku szkolnego, określałam zadania do realizacji oraz tworzyłam dokumenty niezbędne do dalszej pracy:
 rozkłady materiału nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w oparciu o program nauczania i podstawę programową gimnazjum,
 plan pracy wychowawczej klasy w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny,

Dokonywałam również analizy informacji zawartych w opiniach lub orzeczeniach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i dostosowywałam wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.
Realizując założone w planie rozwoju cele prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Opracowywałam scenariusze, konsultowałam oraz omawiałam je z hospitującymi. Po przeprowadzeniu lekcji zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii osób obserwujących zajęcia oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektu itp. Uwagi osób obserwujących zajęcia okazały się dla mnie bardzo pochlebne oraz niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty.

Lekcje prowadzone w obecności opiekuna stażu:
 Religia starożytnego Egiptu (klasa I)
 „Czarna i biała legenda” ostatniego króla Rzeczypospolitej (klasa II)
 Kultura starożytnego Rzymu (klasa I)
 Epoka żelaza, pary i węgla – rewolucja przemysłowa i jej skutki (klasa III)
 Rzeczpospolita monarchią elekcyjną (klasa II)
 Mahomet i powstanie cywilizacji Islamu (klasa I)

Lekcje prowadzone w obecności dyrekcji:
 O kulturze wolnego czasu: Internet, prasa młodzieżowa, TV, reklama (klasa I)
 Sprawa kozacka w XVII wieku – problem wewnętrzny i międzynarodowy (klasa II).
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była również obserwacja lekcji prowadzonych przez mojego opiekuna. Uczestniczyłam w zajęciach, w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na: wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami, zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.

Lekcje prowadzone przez opiekuna stażu - ……………………………..:
 Gospodarka i społeczeństwo w średniowiecznej Europie (klasa I)
 Podatki i budżet państwa (WOS, klasa II)
 Ziemie polskie po upadku powstania listopadowego (klasa III)
 Kultura i sztuka grecka (klasa I)
 Wzrost zagrożenia zewnętrznego państwa polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego (klasa I)
 Wojny Rzeczypospolitej z Turcją (klasa II)

Aby przyczynić się do zwiększenia efektywności nauczania, nieustannie doskonaliłam swój warsztat pracy. Konstruowałam własne narzędzia do pomiaru dydaktycznego, tj. testy, sprawdziany, karty pracy, ćwiczenia, jak też współtworzyłam szkolne narzędzia diagnostyczne tj. Sprawdzian po szkole podstawowej w klasach pierwszych” (wrzesień 2010r.).
Konsekwentnie i stale starałam się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania te zmierzały do nabycia umiejętności, dzięki którym będę mogła efektywniej pracować na rzecz uczniów i szkoły. Aby poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, a także wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów systematycznie uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia:
 Szkolenie na temat zmian w prawie oświatowym obowiązujących od 1.09.2010r. przeprowadziła pani ……………………..z Europejskiego Centrum Doskonalenia Kadr.
 Szkolenie „Przedmiotowe systemy oceniania, formułowanie wymagań edukacyjnych w kontekście oceniania osiągnięć ucznia” prowadził pan …………………….. – październik 2010.
 Szkolenie „Planowanie procesu kształcenia z uwzględnieniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” zorganizowane przez ODN w Łomży w wymiarze 8 godzin – 3 listopada 2010,
 Szkolenie „Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych w szkole” przeprowadzone przez panie: ……………….. i ……………………. –listopad 2010 pomogło w uzyskaniu wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na podniesienie jakości pracy szkoły.
 Warsztaty „Venimus, vidimus, Deus Vicit – Śladami Jana III Sobieskiego pod Wiedeń” – zorganizowane przez wydawnictwo PWN – 24 marca 2011,
 Warsztaty „Gdzie oni są? Kierunki emigracji Polaków na przykładzie mojej gminy” - zorganizowane przez wydawnictwo PWN – 24 marca 2011,
 „Organizacja i sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych regulacji prawnych.” Szkolenie prowadziła pani konsultant z CEN z Białegostoku – marzec 2011.
 Szkolenie na temat „Podstawy prowadzenia działań profilaktycznych - najważniejsze obszary i strategie”- kwiecień 2011.
 Szkolenie na temat „Psychospołeczny aspekt uzależnień”- kwiecień 2011
 Szkolenie na temat „Zadania i praca zespołów pomocy pedagogiczno -psychologicznej” - wrzesień 2011.
 Szkolenie Efektywna współpraca z rodzicami – 8 listopada 2011.
 Szkolenie „Nowy egzamin gimnazjalny z Operonem – program przygotowań do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie i historii dla ucznia i nauczyciela” – prowadzący …………………. – 20 listopada 2011,
 Szkolenie „Warsztat pracy z rodziną” prowadzone przez panią ………………………… – Brzezińską z Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji „INTEGRA” w wymiarze 8 godzin – 11 lutego 2012. Szkolenie te wskazało mi różne formy współpracy z rodzicami z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do każdego człowieka i jego problemów rodzinnych.
 Szkolenie „Rola ewaluacji wewnętrznej w pracy szkoły. Jak wykorzystać Edukacyjną Wartość Dodaną w ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły?” prowadzone przez panią ………………………. – luty 2012.
 Konferencja metodyczna „Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela historii. Wspierająca funkcja oceny szkolnej” – …………………. – 27 marca 2012.
 Sytuacje trudne, kryzysowe, stres i wypalenie zawodowe (9.05.2012).
 Warsztaty „Wychowanie i profilaktyka społeczna w szkole” w ramach projektu „Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca” w wymiarze 40 godzin. Warsztaty organizowane przez Centrum Szkoleniowe Klanza w dniach 12-13 maja oraz 19-20 maja 2012,
 Szkolenie „Ocenianie Kształtujące” – prowadzące przez panią ………………………. – 19 października 2012,
 Szkolenie „Ocenianie kształtujące – szkolenie informacyjne” wymiarze 6 godzin, organizowane przez CEO - 15 listopada 2012,
 Konferencja „Co wiedzieć i jak nauczać o Unii Europejskiej” zorganizowana w ramach projektu Świadomy Europejczyk „Conscious EU Citizen – 9 listopada 2012,
 Szkolenie „Dopalacze – zjawisko, zagrożenia” – prowadzący …………………. – 5 grudnia 2012,
 Szkolenie „Nowe media Nowej Ery”- szkolenie organizowane przez Wydawnictwo Nowa Era – 6 grudnia 2012,
 Szkolenie „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi”, prowadzący pani …………………. – 22 lutego 2013,
 Szkolenie „Procedury egzaminu gimnazjalnego” – 21 marca 2013,
 Szkolenie „Jak motywować ucznia do pracy”, prowadzący pani ………………… – 5 kwietnia 2013,
 Szkolenie „Ocenianie kształtujące” - część druga, prowadzący pani ………………… – 8 maja 2013,
 „Budowanie otwartego środowiska szkolnego, czyli samorząd uczniowski w społeczności lokalnej”, szkolenie organizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu „Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce” w wymiarze 27 godzin – 17 – 19 maja 2013.
 e-konferencja „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Oczekiwania, kontrowersje, możliwości”, WSIP maj 2013.

Uczestnictwo w wymienionych formach doskonalenia pozwoliło mi, jako nauczycielowi, poczuć się pewniej, rozwinąć swoje umiejętności dydaktyczne i pedagogiczne. Potwierdziło skuteczność stosowanych przeze mnie metod nauczania oraz wskazało wiele innych atrakcyjnych sposobów realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, które wykorzystałam podczas prowadzonych zajęć oraz w innych działaniach ogólnoszkolnych. Wybierając formę i temat warsztatów, w których brałam udział, kierowałam się bieżącymi potrzebami wynikającymi z codziennej pracy z uczniami na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.
W ramach poszerzania wiedzy i umiejętności brałam czynny udział w spotkaniach Zespołu Samokształceniowego nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Na spotkaniach:
 Współpracowałam z członkami zespołu w uzgadnianiu sposobów realizacji podstawy programowej, programów nauczania, a także decyzji w sprawie wyboru programu nauczania i podręcznika
 Brałam udział w opracowywaniu przedmiotowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania
 Pracowałam przy sprawdzaniu i analizie testów diagnostycznych z historii w klasach pierwszych (wrzesień 2010)
 Uczestniczyłam w przygotowywaniu i przeprowadzaniu szkolnego etapu konkursu przedmiotowego z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
 Uczestniczyłam w przygotowywaniu i przeprowadzaniu szkolnych konkursów wiedzy o królach polskich: „Polska Piastów”, „Polska Jagiellonów”, „Królowie elekcyjni”
 Przygotowałam na spotkanie zespołu prezentację multimedialną: „Wyszukiwanie ciekawych informacji na stronach internetowych. Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela” – maj 2011,
 Uczestniczyłam w szkoleniu członków zespołu na temat: „Jak wykorzystać tablicę multimedialną na lekcji?” przeprowadzonym przez panią …………………. – październik 2011,
 Przedstawiłam na spotkaniu krótki referat dotyczący nowości wydawniczych i najbardziej interesujących artykułów metodycznych – marzec 2012..
Na spotkaniach Zespołu Samokształceniowego wraz z innymi nauczycielami przedmiotów humanistycznych dokonywałam analizy wyników egzaminów gimnazjalnych z części historia i wiedza o społeczeństwie. Następnie pracowałam nad wprowadzaniem do nauczania wniosków z tychże analiz.
Samodzielnie rozwijałam swoje umiejętności zawodowe poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystałam również z publikacji i portali internetowych dla nauczycieli historii
Przez cały okres stażu studiowałam:
a.) Literaturę i czasopisma pedagogiczne:
 Barbara Stryczniewicz, Spotkania w klasie szkolnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001
 Ewa Kosińska, Wychowawca w szkole, Kraków: „Rubikon”, 1999
 Ewa Kosińska, Rodzice a szkoła, Kraków: „Rubikon”, 1999
 Hans Peter Nolting, Jak zachować porządek w klasie, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 „Sygnał. Magazyn wychowawcy”
b.) Literaturę i czasopisma historyczne:
 „Mówią wieki”
 „Kwartalnik Historyczny”
 „Przegląd Historyczno-Oświatowy”
 „Przegląd Historyczny”
 „Biuletyn IPN”
c.) Strony internetowe:
 www.men.gov.pl,
 www.literka.pl
 www.45minut.pl
 www.oke.lomza.pl,
 www.kuratorium.bialystok.pl,
 www.modm.bialystok.pl,

Lektura powyższej literatury pedagogicznej bardzo wzbogaciła mój warsztat pracy z uczniem, zaś zamieszczone w wymienionych czasopismach historycznych rozmowy z badaczami, świadkami wydarzeń, artykuły, archiwalia (dokumenty i zdjęcia), wspomnienia były niejednokrotnie wykorzystywane przeze mnie przy przygotowywaniu lekcji z historii oraz koła historycznego.
Jako nauczyciel historii czułam się zobowiązana do dbałości o wyposażenie pracowni historycznej. W tym celu wraz z uczniami przygotowywałam pomoce naukowe. Wzbogacając własny warsztat pracy wykonywałam wiele materiałów dydaktycznych i pomocy, które wykorzystałam na lekcjach historii, między innymi: prezentacje multimedialne, plansze, gry historyczne. Zgromadziłam biblioteczkę tematyczną obejmującą różnego rodzaju podręczniki do historii, materiały dydaktyczne, z których wielokrotnie korzystałam podczas zajęć.
Systematycznie uzupełniałam dokumentację szkolną: dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, karty monitorowania podstawy programowej i współpracy z rodzicami oraz arkusze ocen uczniów.
Jako nauczyciel historii starałam się zapoznać z potrzebami, zainteresowaniami, problemami uczniów poprzez ich obserwację w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych. Zdobyte informacje wykorzystywałam do wprowadzenia korekt w programach nauczania w kolejnym roku szkolnym oraz modyfikowania metod pracy na lekcji. Uczniom słabszym starałam się pomóc poprzez wyjaśnianie przyczyn ich niepowodzeń oraz udzielanie wszelkiej pomocy, zaś uczniów zdolnych motywowałam do rozwiązywania zadań dodatkowych i udziału w konkursach.

§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Obejmując w roku szkolnym 2011/2012 wychowawstwo w klasie Ib, starałam się przede wszystkim poznać dokładnie swoich wychowanków, ich potrzeby, zainteresowania, środowisko rodzinne i panujące w nim zwyczaje. Mając tę wiedzę, mogłam stworzyć plany pracy wychowawczej, które uwzględniały zarówno potrzeby rozwojowe uczniów, jak i współczesne problemy cywilizacyjne i społeczne. Jako wychowawca przeprowadziłam szereg lekcji, na których zostały omówione zagadnienia poruszające najważniejsze problemy dzisiejszej cywilizacji tj. zanieczyszczenie środowiska, środki uzależniające, zdrowe odżywianie, stres czy wpływ telewizji i Internetu na rozwój dziecka. Aby móc rzetelnie przygotować się do tych zajęć, analizowałam literaturę poświęconą współczesnym problemom, zagrożeniom, materiały dostępne w bibliotece szkolnej, publikacje internetowe.

Mając na uwadze zaspokajanie potrzeb uczniów zdolnych, słabszych, dyslektycznych, w trakcie odbywania stażu prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabych, jak też zajęcia dla uczniów zdolnych, których celem było rozwijanie zainteresowań oraz przygotowanie do startu w licznych konkursach humanistycznych. Uczniowie uczęszczający na zajęcia mieli możliwość: rozwijania i doskonalenia umiejętności myślenia historycznego, doskonalenia własnych umiejętność, pogłębienia posiadanej wiedzy, rozwijania umiejętności organizowania pracy własnej, redagowania tekstów (prac) historycznych. Na zajęciach panowała dobra atmosfera, swoboda w samodzielnych, twórczych poszukiwaniach. Za sukces prowadzonych zajęć można uznać liczny udział uczniów w konkursach historycznych. Uczniowie pod moim kierunkiem brali udział w następujących konkursach:
 Przedmiotowy Konkurs z historii (w 2012 roku moja uczennica została finalistką na szczeblu wojewódzkim)
 Przedmiotowy Konkurs z wiedzy o społeczeństwie
 Szkolny konkurs wiedzy o królach z dynastii Piastów, Jagiellonów i królach elekcyjnych
 Szkolny konkurs wiedzy o Konstytucji 3 maja
 Konkurs Lekcja o Funduszach Europejskich zorganizowany w 2012 roku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 Wojewódzki Konkurs Wielcy Polacy województwa podlaskiego
 Konkurs Zabytki Podlasia w miniaturze
 Konkurs Mistrz – uczeń. Wychowanie w II RP
 Wojewódzki konkurs historyczno – literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu i Smoleńsku”
 Konkurs „Śladami powstańców styczniowych 1863-1864. Białystok – powiat białostocki”

Na zajęciach pozalekcyjnych przygotowywałam też uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Zajęcia te prowadzone były zarówno dla uczniów słabych jak i zdolnych, a ich głównym celem było powtórzenie najważniejszych zagadnień z historii i wiedzy o społeczeństwie przerabianych w gimnazjum.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat byłam opiekunem 8 grup uczniowskich realizujących szkolne projekty edukacyjne. Powstały projekty o zróżnicowanej tematyce:
 „Szlakiem kultury żydowskiej po Białymstoku”- album i prezentacja multimedialna
 „Okiem reportera, czyli ciekawe miejsca w mojej okolicy” – film i prezentacja multimedialna
 Gry historyczne: „Gra o tron”, „II wojna światowa” i „Egipski wyścig”

Uczniowie uczestnicząc w procesie tworzenia prac projektowych mieli możliwość wykorzystania i połączenia swojej wiedzy z umiejętnościami artystycznymi, technicznymi czy estetycznych. Ponadto wyrabiali w sobie potrzebę systematyczności, terminowości oraz współpracy w grupie.

Uwzględniając zainteresowania i potrzeby uczniów zorganizowałam:
 spotkanie dla dziewczyn „Między nami kobietkami” prowadzone przez panią ………………….
 Spotkanie uczniów klas III z panem ………………………………. – uczestnikiem misji pokojowej ONZ i Unii Europejskiej w Kosowie

Wspólnie z moimi wychowankami brałam aktywny udział w uroczystościach szkolnych. Uczniowie pod moim kierunkiem włączyli się w przygotowanie imprez szkolnych z okazji świąt państwowych i okolicznościowych.
 Apel z okazji 92 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – listopad 2010,
 Konkurs „Mam talent” z okazji Pierwszego Dnia Wiosny – marzec 2011,
 Apel z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – listopad 2011,
 „Turniej klasowy” z okazji Pierwszego Dnia Wiosny – marzec 2012.
 Uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – maj 2012,
 Dzień Samorządności Uczniowskiej – październik 2012,
 Apel z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – listopad 2012,
 Apel „Katyń – ocalić od zapomnienia” – kwiecień 2013,
 Uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – maj 2013,

Przygotowanie tych uroczystości stało się ważnym czynnikiem integrującym zespoły klasowe. Uczniowie nabyli umiejętność poprawnej recytacji, publicznego zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców oraz odpowiedniego zachowania się w sytuacjach oficjalnych.
Ważnym sukcesem w mojej pracy zawodowej stał się fakt, iż w lutym 2012 roku uczniowie obdarzyli mnie zaufaniem i okazali swoją sympatię, wybierając mnie na współopiekuna Samorządu Uczniowskiego. Obejmując te funkcję podjęliśmy z uczniami szereg działań:
 Współpracując ze szkolnym wolontariatem zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na chore dzieci z naszej szkoły. W ramach tej akcji Samorząd Uczniowski sprzedawał serduszka walentynkowe oraz zorganizował kiermasz ciast i dyskotekę,
 Przeprowadziliśmy „Turniej klasowy”, a nagrodą było darmowe wyjście na kręgle,
 Wprowadziliśmy „Szczęśliwy numerek”,
 Organizowaliśmy dyskoteki szkolne
 Tworzyliśmy gazetkę ścienną,
 Zorganizowaliśmy wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, wybory poprzedzone zostały debatą i kampanią wyborczą
 Zorganizowaliśmy Dzień Samorządności Uczniowskiej
 Przygotowaliśmy happening z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju było pełnienie roli organizatora wycieczek lub opiekuna młodzieży. Organizowałam wycieczki, które miały na celu poszerzenie wiedzy historycznej uczniów oraz integrację zespołu klasowego:
 Wyjście do Muzeum Wojska i Archiwum Państwowego w Białymstoku
 Wycieczkę do Pałacu Sobieskiego w Wilanowie i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 Kulig klasowy w Supraślu
 wycieczkę do Skansenu w Jurowcach
 wyjście do Opery i Filharmonii Podlaskiej na musical „Korczak”
 wyjście do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl „Teksas Jim”
 wyjścia klasowe do kina na filmy: „1920.Bitwa Warszawska”, „Igrzyska śmierci”, „Skyfall”,
 spacer z przewodnikiem po Białymstoku

Uwzględniając sportowe zainteresowania młodzieży, organizowałam wyjścia na kręgle i boisko Orlik. Wszystkie zorganizowane wycieczki umocniły integrację klasy, a także wpłynęły na poprawę relacji między wychowankami. Były formą wzajemnego budowania zaufania i przebywania ze sobą w przyjaznej atmosferze. Ponadto pozwoliły mi jako wychowawcy lepiej poznać swoich uczniów, ich poglądy i problemy.
Inicjowałam również organizowanie różnych imprez klasowych, które miały pomóc w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego: andrzejki, wigilia, mikołajki i walentynki. Starałam się koordynować te działania, a ich szczegółową organizację pozostawiałam wychowankom, aby uczyć ich odpowiednich postaw prospołecznych oraz umiejętności działania i komunikacji w grupie.

Jako wychowawca klasy utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów. Organizowałam i prowadziłam zebrania oraz wywiadówki, uczestniczyłam w konsultacjach dla rodziców uczniów w czasie dni otwartych szkoły. Łączyłam swoją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie staraliśmy się rozwiązywać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego. W ramach zebrań klasowych przeprowadziłam prelekcje:
 „Czas wolny – wpływ środków masowego przekazu” – prezentacja na podstawie ankiet opracowanych przez pedagoga i psychologa szkolnego,
 „Nowe zagrożenia młodzieży” – prezentacja przygotowana przez pedagoga szkolnego
Rodzice docenili atrakcyjność przekazu informacji na temat sposobów spędzania czasu wolnego przez ich dzieci i uświadomili sobie zagrożenia czyhające na młodego człowieka we współczesnym świecie.
W wytworzeniu dobrych relacji pomogło stworzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, w ramach których można było porozmawiać na temat dziecka, jego wyników w nauce czy zaistniałych problemów zarówno w szkole jak i poza nią. W trudnych przypadkach korzystałam z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego.
Aby zwiększyć zainteresowanie lekcjami historii i godzin wychowawczych podjąłem współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę:
 pedagogiem i psychologiem szkolnym
 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 Muzeum Historycznym i Muzeum Wojska w Białymstoku
 Archiwum Państwowym

§ 7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Stosowałam ją zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę. Systematycznie wykorzystywałam technologię komputerową w pracy dydaktycznej. Przy użyciu edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego tworzyłam:
 konspekty i scenariusze zajęć
 karty pracy
 sprawdziany, testy, kartkówki
 materiały konkursowe
 dokumenty szkolne (sprawozdania, podania, wnioski)
 scenariusze akademii szkolnych
 dokumentacje i sprawozdania z udziału w różnych imprezach, wyjściach i wycieczkach klasowych
Korzystałam z Internetu w celu:
 przygotowania się do zajęć dydaktycznych
 zebrania informacji o konkursach
 opracowania scenariuszy uroczystości szkolnych
 wysłania zgłoszeń do udziału w kursach kwalifikacyjnych, warsztatach szkoleniowych
i innych formach doskonalenia zawodowego
 przesyłania materiałów, publikacji, opracowań itp. drogą mailową
 zebrania informacji o formach doskonalenia zawodowego
 zapoznania się z treścią informacji dostępnych na stronach Kuratorium, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej czy Ministerstwa Edukacji Narodowej

Korzystam z portali internetowych: www.literka.pl, www.edukacja.edux.pl, www.profesor.pl, www.wsip.net.pl, www.publikacje.edu.pl, www.ceo.org.pl, www.modm.bialystok, które zamieszczają na swoich stronach publikacje z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, a także stron www.menis.gov.pl, www.kuratorium.bialystok.pl, dzięki którym mogłam w najszybszy sposób zdobyć niezbędne informacje dotyczące awansu zawodowego oraz zapoznać się ze zmianami w oświacie (w szczególności Reformą Programową www.reformaprogramowa.men.gov.pl).
Chcąc sprostać potrzebom edukacyjnym młodzieży i wzbogacić swą wiedzę z tego zakresu, ukończyłam szkolenie „Jak wykorzystać tablicę multimedialną na lekcji?” przeprowadzonym przez panią…………………………... Dzięki temu zdobyłam praktyczne wskazówki i umiejętności, które pozwalają mi z powodzeniem wykorzystywać tablicę interaktywną na lekcjach historii

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W celu poszerzenia wiedzy pedagogicznej i psychologicznej korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz Internetu. Zapoznałam się z informacjami na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich, metod pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Niezwykle cenna była dla mnie współpraca z innymi, doświadczonymi wychowawcami, psychologiem i pedagogiem szkolnym. Służyli mi radą i przykładem w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

W celu doskonalenia swojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, w lutym 2012 roku wzięłam udział w szkoleniu „Warsztat pracy z rodziną”. Na warsztatach tych dowiedziałam się jak skuteczniej przekonywać uczniów i ich rodziny do zmiany swego zachowania. Nauczyłam się jak wykorzystać znajomość historii rodziny do rozwiązywania jej aktualnych problemów oraz rozpoznawania przyczyny problemów dzieci. Również w 2012 roku uczestniczyłam w 40 – godzinnych warsztatach „Wychowanie i profilaktyka społeczna w szkole” w ramach projektu „Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca”. Na zajęciach analizowaliśmy różna zachowania uczniów i ćwiczyliśmy sposoby radzenia sobie z nimi. Bardzo cenne było też dla mnie szkolenie prowadzone przez panią ……………….. „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi”, które odbyło się w lutym 2013 roku.
W czasie dni otwartych brałam udział w prelekcjach organizowanych dla rodziców i nauczycieli:
 „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży” poprowadzoną przez panią ……………………………. – maj 2012,
 „Alkoholizm – zagrożeniem współczesnej rodziny” - grudzień 2012,
 „Dopalacze – zjawisko, zagrożenia” – prelekcja prowadzona przez pana …………………………….. – grudzień 2012

Dzięki nim mogłam efektywniej rozmawiać z rodzicami na temat zachowań ryzykownych moich wychowanków i wspólnie podejmować działania w celu ich zapobiegania. Co w dużej mierze wpłynęło to na ukształtowanie dobrych relacji z rodzicami i poprawę bezpieczeństwa w szkole.

W pracy z uczniami starałam się objąć opieką uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy, zaś uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych dostosowywałam wymagania, które były zgodne z zaleceniami PPP. Starałam się dopasować kryteria wymagań w taki sposób, aby zapewnić realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, z uwzględnieniem możliwości i potencjału ucznia. Uzupełniałam Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia, dobierałam formy pomocy na zajęciach historii i wiedzy o społeczeństwie.
Pełniąc rolę wychowawcy realizowałam zadania zgodne ze szkolnym programem wychowawczym: starałam się przeciwdziałać konfliktom w klasie, zaznajamiałam a następnie przypominałam o prawach i obowiązkach ucznia, starałam się działać na rzecz podnoszenia kultury osobistej, przeciwdziałania nałogom i uzależnieniom. Prowadziłam również indywidualne rozmowy z samymi uczniami w celu diagnozowania ich sytuacji materialnej, rodzinnej oraz problemów emocjonalnych.
Pełniąc rolę wychowawcy klasy, starałam się na bieżąco prowadzić ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. W zależności od sytuacji spotykałam się z nimi na zebraniach klasowych lub indywidualnych konsultacjach. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze. Angażowałam rodziców w pracę na rzecz klasy i szkoły. Kilkakrotnie rodzice piekli ciasta z okazji klasowych czy szkolnych uroczystości.

Wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i pedagogiki potwierdzałam codzienną pracą z uczniami na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. W celu lepszej integracji klasy i ukazania uczniom istoty wzajemnego wspierania, uzupełniania się i pomocy wykorzystywałam na swoich zajęciach metody aktywizujące m.in.: metodę dramy, metodę trójkąta, debatę, drzewo decyzyjne, burzę mózgów, metaplan, mapy mentalne.


§ 7 ust.2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Doskonaląc umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przystąpiłam do ponownej lektury dokumentów szkolnych, tj. Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego. W codziennej pracy zawodowej na bieżąco kierowałam się zasadami nakreślonymi w tych dokumentach.

Dokonałam także analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Zapoznałam się z:
 Kartę Nauczyciela,
 Rozporządzeniem MEN z dnia 1grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego to rozporządzenie,
 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) oraz z dnia 17 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 228, poz.1491)

Brałam udział w Radach Pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych dotyczących ewaluacji kształcenia oraz analizy wyników próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych. Pracowałam również w komisjach powoływanych w szkole:
 w komisji szkolnych etapów Konkursów Przedmiotowych z historii i z wiedzy o społeczeństwie
 w komisji próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych
Tworzyłam plany wychowawcze, plany wynikowe, rozkłady materiałów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Organizując i uczestnicząc w wyjściach grupowych przypominałam uczniom regulamin wycieczek.


Podsumowanie

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane, co wykazałam w swoim Sprawozdaniu z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Spełniłam obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, spoczywające na nauczycielu kontraktowym, ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego,
W czasie odbywanego stażu zapoznałam się z zadaniami szkoły, brałam udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz szkoleniach WDN-u. Podejmowałam również szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze statutu naszej placówki. Uwzględniam w swojej pracy indywidualne możliwości rozwojowe uczniów
i dostosowuję metody nauczania do ich możliwości.
Nawiązałam współpracę z niektórymi instytucjami wspomagającymi szkołę. Integrowałam zespół klasowy poprzez szereg działań w szkole. Wykorzystywałam na bieżąco w swojej pracy komputer i Internet, m.in. przygotowując się do zajęć, konstruując karty pracy i układając sprawdziany. Przygotowywałam również prezentacje multimedialne z historii.
Wykorzystywałam opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych w konstruowaniu indywidualnych programów nauczania. Rozwiązywałam problemy dydaktyczno – wychowawcze, współpracowałam z pedagogiem szkolnym i rodzicami uczniów.
Dokładnie poznałam prawo oświatowe: wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne. Nauczyłam się konstruować plan i sprawozdanie, związane z awansem zawodowym nauczycieli.
Zawód nauczyciela należy do profesji twórczych, dlatego też zamierzam dalej dbać o doskonalenie swoich umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia, systematycznie dokształcać się oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.