AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Jaskólska, 2018-06-22
Sosnowiec

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

projekt planu awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

- n +

Nauczyciel mianowany
mgr …

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONazwa placówki: …
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.


Zagadnienia organizacyjne

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Uwagi/Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
(Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 1 marca 2013 r., broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe).

Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.

Sierpień/wrzesień 2015 r.


9 września 2015 r.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu i podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz zatwierdzenie przez Dyrektora
Szkoły planu rozwoju zawodowego.

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie materiałów i dokumentów.

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

Na bieżąco cały okres stażu.


Czerwiec 2018r.
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

3.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego


Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Maj 2018 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją


Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Udział w pracach organów szkoły, zespołów zadaniowych
- Udział w pracach oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas posiedzeń:

 Rady Pedagogicznej,
 zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 zespołu przedmiotów humanistyczno – artystycznych,
 zespołu ds. nowelizacji statutu,
 zespołu wychowawczego,
 zespołu ds. dyżurów nauczycieli,
 zespołu ds. analizy sprawdzianu zewnętrznego,
 zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej,
 aktywny udział w sprawowaniu opieki nad Samorządem Uczniowskim
Na bieżąco podczas całego okresu stażu
- zapisy w protokołach, potwierdzenia przewodniczących zespołów

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły:
- aktywny udział w kursach, szkoleniach, warsztatach dla Rady Pedagogicznej,- udział w kursach, konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ośrodki szkolenia nauczycieli, wydawnictwa językowe i inne instytucje
- uczestnictwo w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
- studiowanie literatury fachowej
Cały okres stażu zgodnie z planem doskonalenia zawodowego
- zaświadczenia o udziale w różnych formach doskonalenia

3.
Rozwijanie zainteresowań
i motywowanie uczniów do rozwijania sprawności
i umiejętności językowych
- przygotowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych konkursach z języka angielskiego,
- organizowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów
z języka angielskiego dla uczniów klas I – III oraz IV-VI

Cały okres stażu zgodnie z harmonogramem konkursów szkolnych
- dyplomy, testy, sprawozdania, dokumentacja fotograficzna

4.
Promocja placówki w środowisku
- prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców,
- udział w różnorodnych akcjach o charakterze lokalnym,
- publikacje informacji o życiu szkoły na stronie internetowej miasta oraz w prasie,
- współpraca z lokalnymi gazetami

Rok szkolny 2015/2016

Cały okres stażu
- scenariusze zajęć
-artykuły w mediach, informacje ze stron internetowych§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności posługiwania się technologią komputerową
i informacyjną

- uczestniczenie w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej,

Cały okres stażu, wg potrzeb
- zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach

2.
Umiejętne posługiwanie się komputerem w pracy dydaktycznej i wychowawczej
- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowo – językowej z wykorzystaniem narzędzi TIK,

- przygotowywanie pomocy dydaktycznych z języka angielskiego do pracy z uczniami,

- wykorzystanie sprzętu, oprogramowania, Internetu,
encyklopedii i słowników do sporządzania niezbędnych
materiałów,
- współtworzenie szkolnej strony internetowej

- opracowanie prezentacji multimedialnych wykorzystywanych podczas lekcji

- dokumentowanie przebiegu stażu

Cały okres stażu
- scenariusze, dyplomy
- plany pracy
- testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
- potwierdzenia
- wydruki ze strony internetowej szkoły

-

3.
Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej - wykorzystanie Internetu do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami, rodzicami, uczniami,

- korzystanie z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych

- prowadzenie zajęć z użyciem komputera

- opracowanie informacji o szkole w języku angielskim i umieszczenie na stronie internetowej (oraz w folderze o szkole)

- opracowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej dotyczącej kultury krajów anglojęzycznych


Cały okres stażu
- informacje ze stron internetowych
- scenariusze zajęć

4.
Publikacje w Internecie
- umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej
Cały okres stażu
- wydruki ze stron internetowych

5.
Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu
- wykorzystywanie technologii komputerowej i zasobów Internetu w pracy uczniów podczas lekcji (nabywanie umiejętności korzystania ze słowników multimedialnych i internetowych podczas lekcji, nabywanie umiejętności korzystania z programów komputerowych do pracy własnej uczniów, nabywanie umiejętności korzystania z zasobów szkoły: komputer, projektor, tablica interaktywna itp.)

Cały okres stażu, wg potrzeb
- prace uczniów,
- notatki własne
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Praca w zespole przedmiotowym
- przedstawianie referatów, prezentacji
- analiza i rozwiązywanie bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych

cały okres stażu- opracowane materiały, notatki

2.

Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych
- udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych w czasopismach pedagogicznych, edukacyjnych portalach internetowychCały okres stażu
- zaświadczenia o publikacjach

3.
Prowadzenie zajęć w ramach lekcji koleżeńskich dla członków zespołu w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
-przygotowanie tematyki zajęć
- dobór ciekawych metod i form pracy z uczniami
- przeprowadzenie zajęć
- omówienie zajęć


cały okres stażu zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny

- scenariusze zajęć,
- potwierdzenia


4.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych

-przygotowanie tematyki zajęć
- dobór ciekawych metod i form pracy z uczniami
- przeprowadzenie zajęć
- omówienie zajęć

cały okres stażu zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny
- scenariusze zajęć,
- potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z języka angielskiego dla uczniów klasy III.
- studiowanie fachowej literatury
- opracowanie programu
- wdrożenie programu
- ewaluacja programu
Rok szkolny 2016/2017
- program,
- dokumentacja przebiegu zajęć,
- ewaluacja§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych

- prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci – Klubik małego czytelnika

Cały okres stażu

- zapisy w dokumentacji,
- plany pracy,
- przykładowe materiały dydaktyczne

2.
Współorganizowanie szkolnych uroczystości oraz innych imprez również o charakterze pozaszkolnym
- współpraca podczas przygotowań uroczystości i apeli,
- współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły
- organizacja międzyszkolnego konkursu plastycznego z języka angielskiego dla uczniów klas II-III
- organizacja międzyszkolnego dyktanda z języka angielskiego dla uczniów klas V-VI Cały okres stażu, zgodnie z planem pracy samorządu uczniowskiego oraz harmonogramem konkursów

- scenariusze imprez,
- fotografie,
- informacje ze stron internetowych
-prace konkursowe


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.


Nawiązanie współpracy z nauczycielami, szkolnym pedagogiem

- omawianie poszczególnych przypadków, ustalanie strategii działania

Cały okres stażu- dokumentacja przebiegu akcji
- fotografie
- informacje ze stron internetowych


2.


Stała współpraca ze strukturami i instytucjami wspomagającymi działania szkoły

- współpraca ze innymi szkołami w mieście
- współpraca z MOPS
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną


Cały okres stażu
- dokumentacja przebiegu współpracy
- protokoły konkursowe

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów dzieci

- udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
- samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki

Cały okres stażu- zaświadczenia o odbytych warsztatach, szkoleniach,
- wykaz literatury
2.
Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych

- rozpoznanie, opis i analiza przypadku edukacyjnego lub wychowawczego,
- znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go

okres stażu (zgodnie z
rzeczywistą sytuacją i
potrzebami)


- opis i analiza przypadków


Zatwierdzam do realizacji Opracowała:


......................................... .............................................
(data, podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)


… , 09 września 2015 r.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.