AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Martyna Księżopolska, 2018-06-04
Wiśniew

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Martyna Księżopolska Siedlce, dn. 10.09.2015
pedagog specjalny (wspierający)
Publicznego Gimnazjum nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w SiedlcachMiejsce realizacji stażu: Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach

Data rozpoczęcia stażu: 01 IX 2015 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2018 r.

Podstawa prawna opracowania planu:

Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 roku

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany.


1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
- Analiza aktów prawnych.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.
1.1 Tremin Realizacji: IX 2015
1.2 Sposób dokumentowania:
- zestawienie przestudiowanych dokumentów i literatury,
- poprawnie sformułowany wniosek, opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów.
2.1 Termin realizacji: Okres stażu.
2.2 Sposób dokumentowania:
- świadectwa, dyplomy, scenariusze, konspekty, plany, programy i inne dokumenty.

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Opracowanie zgromadzonej dokumentacji.
- Analiza osiągniętych wyników.
- Sformułowanie wniosków.
3.1 Termin realizacji: V 2018
3.2 Sposób dokumentowania:
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

§8 ust.2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Udział w wychowaniu młodzieży.
- Opracowanie planu pracy wychowawcy z uwzględnieniem problemów wychowawczych.
- Sprawowanie funkcji nauczyciela komunikacji alternatywnej.
- Ukierunkowanie i pomoc uczniom w przygotowaniu do projektów interdyscyplinarnych.
- Pedagogizacja rodziców poprzez organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami oraz przygotowywanie materiałów na te spotkania.
1.1 Termin realizacji: Okres stażu.
1.2 Sposób dokumentowania:
- sprawozdanie z realizacji programu i projektów.

2. Integrowanie zespołu klasowego.
- Organizowanie uroczystości klasowych i wycieczek.
- Opracowanie tematyki godzin wychowawczych integrujących zespół klasowy.
2.1 Termin realizacji: Okres stażu.
2.2 Sposób dokumentowania:
- scenariusze zajęć,
- dokumentacja Librus.

3. Doskonalenie warsztatu pracy.
- Opracowanie tablic i książek do komunikacji alternatywnej.
- Opracowanie scenariuszy do zajęć wychowawczych.
- Opracowanie i przygotowanie materiałów do gazetki integracyjnej.
- Stosowanie nowoczesnych metod pracy - programy komputerowe, tablice multimedialne, komunikacja AAC.
3.1 Termin realizacji: Okres stażu.
3.2 Sposób dokumentowania:
- scenariusze zajęć,
- dokumentacja fotograficzna.

4. Praca na rzecz Zespołu Wychowawczo - Integracyjnego.
- Pomoc w opracowywaniu planu Zespołu na kolejny rok szkolny.
- Aktywne i twórcze uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu.
- Przygotowywanie referatów i materiałów szkoleniowych.
- Realizowanie zadań wynikających z przydziału według planu pracy Zespołu.
- Przygotowywanie gazetki popularyzującej ideę integracji.
- Pomoc w organizacji corocznego Pikniku Integracyjnego i Dnia Autyzmu.
4.1 Termin realizacji: Okres stażu.
4.2 Sposób dokumentowania:
- dokumentacja fotograficzna,
- sprawozdanie z realizacji planu,
- referaty i materiały szkoleniowe.

5. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
- Doskonalenie zasad współpracy z rodzicami i nauczycielami uczącymi w klasie.
- Dostosowywanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE adekwatnie do ich potrzeb i możliwości.
- Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.
- Stosowanie technologii komputerowej w codziennej pracy.
5.1 Termin realizacji: Okres stażu.
5.2 Sposoby dokumentowania:
- protokoły z zebrań,
- dokumentacja Librus.

6. Kultywowanie tradycji narodowej, kraju, regionu, miasta i szkoły.
- Przygotowanie młodzieży do godnego reprezentowania szkoły na miejskich uroczystościach rocznicowych.
- Poszerzanie wiedzy na temat patrona szkoły i historii szkoły.
- Pomoc w prowadzeniu kroniki szkoły.
6.1 Termin realizacji: Okres stażu.
6.2 Sposoby dokumentowania:
- dokumentacja fotograficzna.

7. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
- Aktywny udział w formach doskonalenia i dokształcania zawodowego, warsztatach, szkoleniach i kursach.
7.1 Termin realizacji: Okres stażu.
7.2 Sposoby dokumentowania:
- zaświadczenia.

8. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy pedagoga specjalnego (wspierającego).
- Studiowanie literatury i czasopism metodycznych.
8.1 Termin realizacji: Okres stażu.
8.2 Sposoby dokumentowania:
- wykaz literatury.

§8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Promocja komunikacji alternatywnej AAC.
- Przygotowanie informacji o wspierających i alternatywnych metodach komunikacji na stronę internetową szkoły.
- Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły tytułów książek i filmów poruszających tematykę osób stosujących komunikację alternatywną.
1.1 Termin realizacji: Okres stażu.
1.2 Spsoby dokumentowania:
- wydruk ze strony internetowej.

2. Wykorzystanie technologii komputerowych w pracy pedagogicznej.
- Stosowanie programów komputerowych, tablic interaktywnych i Internetu na zajęciach lekcyjnych.
- Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych, tablic i książek do komunikacji alternatywnej.
- Przygotowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem projektora multimedialnego.
- Przygotowanie prezentacji multimedialnych na lekcje.
- Prowadzenie dziennika Librus.
2.1 Termin realizacji: Okres stażu.
2.2 Sposoby dokumentowania:
- scenariusze zajęć,
- przykładowe materiały.

3. Wykorzystanie edytora tekstu i innych programów komputerowych w pracy.
- Udział w prowadzeniu kroniki szkolnej.
- Przygotowanie materiałów dydaktycznych, dokumentów szkolnych, scenariuszy, kart pracy i sprawdzianów.
3.1 Termin realizacji: Okres stażu.
3.2 Sposoby dokumentowania:
- scenariusze, karty pracy.

§8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Udział w pracach Zespołu Wychowawczo - Integracyjnego.
- Aktywne i twórcze uczestniczenie w posiedzeniach.
- Prowadzenie warsztatów na temat metod komunikacji alternatywnej oraz pracy z dzieckiem autystycznym.
- Pomoc w organizacji corocznego Dnia Autyzmu i Pikniku Integracyjnego.
1.1 Termin realizacji: Okres stażu.
1.2 Spsoby dokumentowania:
- Protokoły zebrań, sprawozdania.

2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, nauczycielami wspierającymi,pedagogami szkolnymi, logopedą, rehabilitantem i rewalidatorem.
- Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć przy współudziale nauczycieli wspierających i nauczycieli przedmiotowych.
- Wymiana doświadczeń.
- Wykorzystywanie umiejętności nabytych podczas uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Udostępnianie własnego warsztatu pracy.
- Przedstawienie specyfiki pracy alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji praktykantom.
- Konsultacje ze specjalistami PG3.
- Spotkania zespołów klasowych.
2.1 Termin realizacji: Okres stażu, na bieżąco.
2.2 Sposoby dokumentowania:
- scenariusze zajęć,
- konspekty,
- tematy w dzienniku librus.

§8 ust.2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz terapeutycznego dla ucznia wymagającego alternatywnych form komunikacji.
- Analiza dokumentów ucznia (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o indywidualnym nauczaniu).
- Współpraca ze specjalistami pracującymi z uczniem w SP 6 – kontynuacja i wdrażanie nowych form skutecznej pomocy uczniowi.
1.1 Termin realizacji: Okres stażu.
1.2 Sposoby dokumentowania:
- przykładowe materiały,
- dokumentacja PPP,
- publikacja w postaci Programu komunikacji alternatywnej.

2. Opracowanie programu wspomagającego proces komunikacji i edukacji dla uczniów ze spektrum autyzmu.
- Analiza orzeczeń i opinii PPP.
- Współpraca z podmiotami niosącymi profesjonalną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
2.1 Termin realizacji: Okres stażu.
2.2 Sposoby dokumentowania:
- dokumentacja PPP,
- przykładowe materiały.


§8 ust.2 pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

1. Udział w projektach edukacyjnych.
- Praca w zespole przygotowującym Interdyscyplinarne Projekty Edukacyjne.
- Przygotowanie odpowiednich materiałów wykorzystywanych w czasie projektów.
- Udział w finale projektu.
1.1 Termin realizacji: Okres stażu.
1.2 Sposoby dokumentowania:
- strona WWW szkoły,
- sprawozdania.

2. Opracowanie i wdrożenie nowatorskich metod nauczania w oparciu o alternatywne metody komunikacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Opracowanie indywidualnej książki i pomocy do komunikacji alternatywnej.
- Wykorzystanie w pracy specjalistycznych programów komputerowych.
2.1 termin realizacji: Okres stażu.
2.2 Spsoby dokumentowania:
- dokumentacja przebiegu nauczanie,
- materiały dydaktyczne i szkoleniowe.

3. Szkolenie zespołów nauczycielskich w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
- Przygotowanie warsztatów dla Zespołu integracyjno – wychowawczego.
- Prowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej.
3.1 Termin realizacji: Okres stażu.
3.2 Spsoby dokumentowania:
- dokumentacja przebiegu nauczanie,
- materiały dydaktyczne i szkoleniowe.


§8 ust.2 pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Propagowanie w środowisku lokalnym idei integracji.
- Współpraca z podmiotami zajmującymi się edukacją i terapią osób niepełnosprawnych.
1.1 Termin realizacji: Okres stażu.
1.2 Sposób dokumentowania:
- zaświadczenia.

2. Współpraca z instytucjami samorządowymi i organizacjami.
- Współpraca z Bankiem Żywności.
- Opieka nad młodzieżą biorącą udział w akcji charytatywnej „Dziewczynka z zapałkami”.
- Współpraca z Caritas.
2.1 Termin realizacji: Okres stażu.
2.2 Sposób dokumentowania:
- zaświadczenia.

3. Podejmowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania uczniów objętych nadzorem kuratorskim - Współpraca z Sądem Rodzinnym, Pracownikami MOPR, pedagogami szkolnymi, Pracownikami PPP w Siedlcach.
3.1 Termin realizacji: Okres stażu.
3.2 Sposób dokumentowania:
- zaświadczenia.


§8 ust.2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego.
- Identyfikacja problemu edukacyjnego i wychowawczego, propozycje rozwiązań i efektywność oddziaływań.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.
- Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.
1.1 Termin realizacji: Okres stażu.
1.2 Spsoby dokumentowania:
- opis i analiza wykonanych zadań.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.