AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edyta Łucek, 2018-06-01
Czemeirniki

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Imię i nazwisko: Edyta Łucek
Nazwa szkoły: Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki Czemiernikach
21-306 Czemierniki
ul. Kocka 45

Stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Klasyfikacje: Studia Wyższe
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych
Dyplom licencjata na kierunku pedagogika, specjalizacja: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej.
Dyplom magistra na kierunku pedagogika, specjalizacja: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka.
Wykształcenia: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Opiekun stażu: Anna Różyk
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2018 r.

A. Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

B. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
a. przepisy związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół.
b. sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
c. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć, rozmów i obserwacji diagnostycznej w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego
a) Wewnątrzszkolnych.
b) Pozaszkolnych.
c) samokształcenia.
8. Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z ich rodzicami.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
(§ 6 ust. 2 pkt 1)
1. Zapoznanie się z przepisami i procederami związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego:
 Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli;
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późn. zm.
Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późn. Zm.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
 Rozmowa na temat procedur związanych z awansem zawodowym.
 Określenie form współpracy.
 Opracowanie kontraktu i planu współpracy;
 Konsultacje, analiza, ewaluacja.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Zredagowanie
i złożenie planu do zatwierdzenia.
4. Zapoznanie z zasadami dotyczącymi funkcjonowania szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej:
 Uchwała Rady Ministrów dotycząca zasad organizowania i funkcjonowania szkół;
 Statut Szkoły;
 Plan pracy szkoły;
 Program wychowawczy;
 Program profilaktyczny;
 Regulamin Rady Pedagogicznej;
 Regulamin Rady rodziców;
 Wewnątrzszkolny System Oceniania i klasyfikowania.
5. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
 Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dokumentacja czynności wobec ucznia wymagającego opieki, itp.
 Planowanie indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego;
 Dokumentowanie obserwacji dotyczących rozwoju dzieci;
 Zapoznanie ze sposobem dokumentowania pracy i posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 Udział w Radach Pedagogicznych.
6. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystki.
 Udział w szkoleniu z zakresu BHP.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć.
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie do Dyrektorowi szkoły
 Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania klasyfikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
 Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
10. Opracowanie dokumentacji nauczyciela wspomagającego.
 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
 Opracowanie konspektów.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
(§ 6 ust. 2 pkt 2)
Zadania:
1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
 Obserwacja zajęć.
 Omówienie obserwowanych zajęć z prowadzącym.
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dzieckiem w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omówienie.
 Konstruowanie scenariuszy prowadzonych zajęć.
 Prowadzenie zajęć.
 Omówienie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu.
 Ocena i analiza słabych i mocnych stron prowadzenia zajęć.
3. Uczestniczenie w pracach szkolnych związanych z realizacją jego zadań.
 Wycieczki
 Projekty edukacyjne
 Akcje
 Wyjścia
4. Współorganizowanie imprez szkolnych i uroczystości okolicznościowe.
 Imprezy szkolne
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
 Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.
6. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, udział w szkoleniowych Radach pedagogicznych.
 Studiowanie publikacji pedagogicznych.
7. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.
 Tworzenie i opracowywanie dokumentacji, wykorzystując nowoczesne programy komputerowe:
- plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, sprawozdania. – konstruowanie tekstów, kart pracy dla dziecka.
 Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji.
8. Wymiana doświadczeń
 Publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§ 6 ust. 2 pkt 3)
Zadanie:
1. Zapoznanie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku dzieci.
Poznanie form współpracy z rodzicami poprzez:
 Rozmowę ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami, wychowawcami klas,
 opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 orzeczenia;
2. Zapoznanie się z potrzebami i możliwościami dziecka w prowadzonej grupie.
 Przeprowadzanie obserwacji dziecka podczas zajęć.
 Dokumentowanie obserwacji w zeszycie.
3. Rozwijanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ucznia.
 Śledzenie literatury fachowej;
 Udział w warsztatach oraz szkoleniach dotyczących różnego rodzaju niepełnosprawności (m.in. autyzmu);
4. Utrzymywanie kontaktów z rodzicami ucznia.
 Uczestnictwo w zebraniach z rodzicami
 Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami
 Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka.
 Spotkania z rodzicami na uroczystościach
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt 4)
Działania i zadania nauczyciela:
1. Dokonanie obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
 Obserwacja zajęć lekcyjnych
 Analizowanie pracy prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela pod kątem metod, toku lekcji.
2. Przeprowadzanie zajęć lekcyjnych w obecności opiekuna stażu i Dyrektora szkoły.
 Sporządzenie scenariuszy zajęć lekcyjnych.
 Dokonanie ewaluacji zajęcia.
3. Ewaluacja własnych umiejętności. Dokonanie analizy mocnych oraz słabych stron własnej pracy.
 Dokonanie autorefleksje, uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
 Samoocena.
 Analiza własnych notatek.
Podstawy prawne :
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393)

…………………………………….
(podpis stażysty)

…………………………………….
(podpis opiekuna stażu)

Czemierniki, dn…………………………..
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.