AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Renata Śliwa, 2018-06-01
Nowy Tomyśl

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Renaty Śliwa
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.
placówka: Zespół Szkół nr 2 w Zbąszyniu
data zatwierdzenia planu rozwoju do realizacji:
Cele:
- uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
- przygotowanie uczniów do funkcjonowania we współczesnym świecie,
- podniesienie jakości pracy szkoły i jej promocja.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły –
§ 8 ust. 2 pkt. 1


ZADANIA
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji.


FORMY REALIZACJI
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
- Studiowanie literatury fachowej, czasopism i stron internetowych.
- Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu, także w celu udostępniania jej uczniom.
- Wymiana doświadczeń z koleżankami/kolegami.
-Wykorzystanie w pracy z wychowankami nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu form doskonalenia zawodowego.SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

- Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.Wykaz.


Praca w zespole przedmiotów ekonomicznych.


**Rozwijanie umiejętności ekonomicznych uczniów celem podniesienia jakości pracy szkoły.
-Doskonalenie bazy dydaktycznej, opracowanie bazy materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych testów, sprawdzianów.
- Prowadzenie konsultacji dla uczniów mających trudności z nauką przedmiotów ekonomicznych.
- Prowadzenie zajęć z przedmiotów ekonomicznych oraz konsultacji dla uczniów zdolnych i przygotowywanie ich do udziału w konkursach ekonomicznych (napisanie programu zajęć).
- Opracowywanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów ekonomicznych.
- Dziennik zajęć dodatkowych.
- Notatki własne.
- Konspekty lekcji.
- Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów.


***Analiza własnych działań edukacyjnych i wychowawczych.
- Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych (testy, ankiety).
- Przeprowadzenie diagnoz badających poziom przyrostu wiedzy uczniów, analizy wyników egzaminów zawodowych i próbnych egzaminów zawodowych, sformułowanie wniosków do dalszej pracy.
- Raporty, sprawozdania.

***Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym doskonaleniu.
- Analiza dokumentów wewnątrzszkolnych.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
- Konstruowanie PSO i wymagań edukacyjnych.
- Potwierdzenia dyrektora.
- Scenariusze zajęć.
- Dokumenty szkolne.
- Notatki własne.


****Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, działaniach promujących szkołę. Praca w zespołach powołanych do tego celu:
-zespole przedmiotów ekonomicznych,
-zespole ds. ewaluacji,
-zespole ds. promocji szkoły, udział w akcjach i zadaniach promujących szkołę.
Opracowanie dokumentów szkolnych.
Opracowanie i realizacja scenariuszy imprez i uroczystości. - Opracowane dokumenty szkolne.


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej –
§ 8 ust. 2 pkt. 2


Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy, wymiany informacji.
-Wyszukiwanie informacji potrzebnych w Internecie.
-Korzystanie z Internetu do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
-Opracowywanie materiałów informacyjnych dla uczniów i rodziców.
-Komunikowanie się ww. drogą e-mailową, telefonicznie, FB, Messenger.
-Korzystanie z dysku w chmurze.
-Wykorzystywanie znajomości zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w rozmowach z uczniami i nauczycielami.
-Dokumentacja nauczyciela.

****Wykorzystanie techniki komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej.

-Przygotowanie materiałów do zajęć za pomocą programów komputerowych.
-Prowadzenie zajęć z młodzieżą z użyciem komputera.
-Wykorzystywanie słowników, podręczników podczas zajęć dydaktycznych i dodatkowych.
-Wykorzystanie komputera do opracowania kryteriów oceniania, planów dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych w pracy nauczyciela.
-Opracowywanie okolicznościowych dyplomów-wykorzystanie programów komputerowych do tworzenia grafiki.
-Opracowywanie komputerowe gazetki klasowej.
-Samodzielne doskonalenie wiedzy i umiejętności pracy z komputerem.

-Dokumentacja nauczyciela.
-Scenariusze zajęć.
-Obserwacje zajęć.


****Współpraca w prowadzeniu strony internetowej szkoły, promocja szkoły.
Opracowanie komputerowe materiałów promujących szkołę.
-Nagrywanie kamerą, fotografowanie podczas najważniejszych wydarzeń klasowych i szkolnych oraz obróbka komputerowa.
-Przygotowanie materiałów publikowanej w prasie lokalnej.
-Dokumentacja nauczyciela

****-Dokumentacja nauczyciela
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania ze stażu, itp.
-Strona internetowa.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć –
§ 8 ust. 2 pkt. 3

****Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów i wychowawcami.
- Praca w zespole przedmiotów ekonomicznych.
- Dzielenie się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami z innymi nauczycielami przedmiotów ekonomicznych, wymiana poglądów, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów.
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów.
-Udostępnianie materiałów własnych.
-Konsultacje i pomoc indywidualna dla zainteresowanych nauczycieli i wychowawców.
- Organizowanie konkursów i uroczystości szkolnych.
- Sprawozdania z działalności zespołu ekonomicznego, przeprowadzonych konkursów.


Współpraca z nauczycielami przedmiotów zawodowych uczących w innych placówkach. Organizacja wspólnych spotkań nauczycieli, uczniów.
-Wymiana doświadczeń.
-Integracja młodzieży.
-Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w innych szkołach testów i zadań na próbne egzaminy zawodowe- Kwalifikacja A.35., A.36.
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań –
§ 8 ust. 2 pkt. 4

a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Opracowanie i wdrożenie własnego planu/programu zajęć dodatkowych z przedmiotów ekonomicznych, zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego.

- Rozpoznanie potrzeb uczniów.
- Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- technik ekonomista-A.35., A.36.
-Własny program kółka ekonomicznego, przedmiotowy.


b)Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych –także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Wykonywanie funkcji przewodniczącego szkolnej komisji egzaminacyjnej na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w części praktycznej.

-Udział w pracach komisji egzaminacyjnej.
-Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce- lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów.


c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Rozwijanie zainteresowań uczniów. - Prowadzenie projektu edukacyjnego.

Organizowanie i współorganizowanie wycieczek edukacyjno-wychowawczych. - Organizowanie wycieczek, wyjazdów na wykłady, do firm, sądu, kina, wystawy, itp.

Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów i rozwijanie ich zainteresowań. -Organizacja Dnia Ekonomicznego.


e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową, instytucjami i firmami działającym w środowisku lokalnym. -Uczestnictwo uczniów w wykładach organizowanych przez uczelnię.
-Wykłady prowadzone przez przedstawicieli : Starostwa, Urzędu Pracy, ZUS, banków.


Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów. Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
-Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z biblioteką. - Spotkania z bibliotekarką.
- Udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez bibliotekę.f) Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Uzyskanie innych osiągnięć zawodowych.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony –
§ 8 ust. 2 pkt.5

Poszerzanie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia, kształtowanie umiejętności pracy z uczniem mającym problemy w nauce i radzenia sobie z uczniem trudnym.
- Udział w warsztatach, szkoleniach związanych z tym tematem.

Monitorowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej. - Analiza zapisów w dzienniku.
- Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne szukanie rozwiązań; Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych; Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.

Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.
- Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów, indywidualne spotkania z rodzicami i uczniem, stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania.


Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.
- Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków uczniów z problemami wychowawczymi lub edukacyjnymi.
- Propozycja rozwiązaniem problemu.
- Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
- Wdrożenie i opis uzyskanych efektów.

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.