AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Łokaj, 2018-05-30
Nowogard

Język angielski, Program nauczania

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH "WINNIE THE POOH"

- n +

Szkoła Podstawowa
w Wierzbięcinie

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASACH ZEROWYCH
„WINNIE THE POOH”


„There is something you must
Always remember.
You are braver than you believe.
Stronger than you seem.
& smarter than you think”.
A.A.Milne

Autor: mgr Monika Łokaj


Spis treści

I Wstęp ……………………………………………………..…..……………..3
II Opis programu ………………………………………………………….......4
III Cele programu .…………………………….………………………………6
IV Treści nauczania …………………………………………………………...7
V Procedury osiągania celów …………………………………………………9
1. Metody nauczania …………………………………………………..10
2. Techniki nauczania …………………………………………………12
3. Formy pracy …………………………………………………...........15
4. Materiały i środki dydaktyczne ………………………………….….16
VI Metody kontroli i oceny ……………………………………………..........16
VII Ewaluacja programu ………………………………………………….….17
VIII Bibliografia ………………………………………………………….…. 17
I. Wstęp
Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, które rozpoczynają naukę języka angielskiego. Małe dzieci przyswajają język obcy w sposób naturalny, uczą się go nieświadomie. Dlatego tak ważne jest np. wczesne przyzwyczajanie dzieci do brzmienia i melodii – słuchanie anglojęzycznych piosenek, oglądanie bajek w języku angielskim, czytanie książeczek.
Większość przedszkolaków uwielbia prace plastyczne. Można to wykorzystać do wprowadzania słówek lub całych konstrukcji gramatycznych, gdzie dzieci będą się dobrze bawiły i nawet nie zauważą, że się uczą.
Można stwierdzić, iż dzieci nie uczą się angielskiego – one się tym językiem bawią.
Przez kontakt z językiem dzieci poznają świat, a wraz z nim inne kultury. Uczą się dostrzegać inność, poznają ją i zaczynają traktować jako coś naturalnego. Ucząc je języków, stwarzamy szansę wychowania dziecka otwartego i tolerancyjnego wobec ludzi mówiących innymi językami i pochodzących z innych kręgów kulturowych.

II. Opis programu
Prezentowany program opiera się na przekonaniu, że wiek przedszkolny dzieci to najlepszy moment, żeby zacząć wprowadzać je w świat języka angielskiego, co skutkuje lepszym przygotowaniem do nauki tego języka w kolejnym etapie edukacyjnym w klasach I – III. Powoduje to łagodniejsze przejście od wychowania przedszkolnego do edukacji szkolnej, a jako późniejsi uczniowie łatwiej odnoszą sukcesy w nauce języka angielskiego.
Pragnienie, by uczniowie naszej szkoły osiągali jak najwyższe wyniki i znajdowali przyjemność i radość w doskonaleniu znajomości tego języka, spowodowało chęć opracowania i zrealizowania niniejszego programu.
Program autorski został opracowany w oparciu o nową podstawę programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Głównym celem zmian w zakresie wychowania przedszkolnego było wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.
Tematyka proponowana w programie jest ściśle związana z treściami realizowanymi w ramach przedszkolnego programu wychowania w polskich szkołach. Zagadnienia odpowiadają poziomowi rozwoju psychiki dzieci i są związane ze znaną dzieciom otaczającą je rzeczywistością oraz dotyczą ich życiowych doświadczeń.
W wyniku pojawienia się globalnej komunikacji językowej nastąpiło wzmożone zapotrzebowanie na sprawne posługiwanie się językami obcymi. Język angielski pełni obecnie rolę – lingua franca – narzędzia służącego do porozumiewania się na całym świecie.
Dyskusja nad nauczaniem małych dzieci języków obcych toczy się od dziesiątków lat. Zdaniem Komisji Europejskiej, nauczanie języków obcych i promowanie komunikacji międzykulturowej powinno rozpoczynać się jak najwcześniej. Najważniejszy wniosek głosi, że nauczanie języków to przede wszystkim rozwój dziecka. Kształcenie językowe to rozwój wielu umiejętności, które w późniejszym wieku pozwolą mu szybciej i sprawniej uczyć się kolejnych języków.
Małe dzieci odznaczają się spontanicznością i ciekawością, która przeradza się w motywację i zaangażowanie. Jest w nich potrzeba porozumiewania się z innymi i zazwyczaj brak lęku przed mówieniem. Mają łatwość artykulacyjną i uwielbiają naśladować. Są otwarte, ciekawe świata i chętne do nauki podczas zabawy. Chłoną wiedzę i łatwo nabywają przydatne umiejętności.
W wieku przedszkolnym najbardziej akceptowanym przez dzieci rodzajem aktywności jest zabawa. Angażuje ona bowiem całościowo, wyzwala pozytywne emocje i tym samym silną motywację do działania oraz sprzyja rozwojowi kreatywności. Poznane słowa i zwroty dzieci powtarzają później przy różnych okazjach, bawią się wyrażeniami z języka obcego, wykorzystują je podczas zajęć tematycznych czy wplatają je do swoich wypowiedzi w języku ojczystym. Dlatego też nauka języków obcych przybrała właśnie taką formę – gier i zabaw słowno – muzycznych i ruchowych.
Program ten uwzględnia konieczność dostosowania sposobu przekazywania wiedzy do naturalnej w tym wieku aktywności dziecka. Umożliwia uczenie się bezstresowo w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, wspomaga rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem (według podstawy programowej).


Warunki realizacji programu:
Program przeznaczony jest dla uczniów klasy zerowej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie.
Na realizację nauczania języka angielskiego przeznaczono 1 godzinę tygodniowo przez cały rok szkolny.
Zajęcia odbywać się będą w sali przedszkolnej – miejscu dobrze dzieciom znanym, posiadającej warunki do wielu zabaw ruchowych. Na wyposażeniu szkoły są również sala informatyczna i tablica interaktywna.


III. Cele programu
Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego dzieci w wieku pięciu i sześciu lat jest uwrażliwienie na język angielski oraz kształtowanie motywacji do nauki tego języka. Celem niniejszego programu jest także wzbogacenie oferty pracy szkoły, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego w szkole.
Uwzględniając aktualne i przyszłe potrzeby językowe i wychowawcze dziecka pięcioletniego i sześcioletniego program wyróżnia takie cele jak:
• budzenie zaciekawienia językiem angielskim poprzez osłuchanie dzieci z tym językiem,
• kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych (uczenie się struktur, konstrukcji zdaniowych),
• tworzenie sytuacji doskonalących pamięć (uczenie się słownictwa),
• pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych,
• motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu oraz bezpieczeństwa (pozytywne ocenianie, dostosowanie sposobu nauczania do potrzeb i możliwości dziecka),
• wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka,
• wdrażanie do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw,
• rozwijanie postawy akceptacji, tolerancji wobec innych kultur,
• rozwijanie sylwetki społecznej dziecka, uczucia przyjaźni i tolerancji w trakcie gier, zabaw i pracy w grupach.
By je osiągnąć, niezbędne jest stworzenie przyjaznej atmosfery, dającej dziecku poczucie pełnej akceptacji i satysfakcji z realizacji osiągalnych celów oraz radości z zabawy w języku obcym. Nauka języka angielskiego powinna stać się dla dziecka sympatyczną przygodą, dającą mu dużo przyjemności i zadowolenia, co umacnia wiarę we własne siły i możliwości.
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu koncentruje się na dwóch sprawnościach językowych: słuchaniu i mówieniu.
W zakresie umiejętności słuchania nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji. Dziecko winno rozumieć polecenia nauczyciela i właściwie na nie reagować, rozpoznawać piosenki, wierszyki i rymowanki oraz rozumieć ogólny sens opowiedzianych historyjek.
Rozwijanie sprawności mówienia polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków lub piosenek czy odgrywania prostych scenek komunikacyjnych oraz stopniowemu wyrabianiu poprawnej wymowy i intonacji w języku.


IV. Treści nauczania
Treści zawarte w niniejszym programie zgodne są z programem nauczania w klasie zerowej wychowania przedszkolnego oraz spójne z treściami realizowanymi w I etapie edukacyjnym w klasach I – III. Zakres treści dotyczy słownictwa z najbliższego otoczenia, tego, co dziecko już zna, co ułatwia proces przyswajania wiedzy oraz przyczynia się do ogólnego rozwoju dzieci.


Materiał leksykalny:
• kolory
• zwierzęta
• cyfry 1 -10
• rodzina
• zabawki
• części ciała
• umiejętności umysłowe i ruchowe
• stany emocjonalne i uczucia
• codzienne czynności
• święta (Christmas, Easter)

Struktury gramatyczne:
• rzeczownik, liczba mnoga rzeczownika
• zaimek osobowy
• liczebniki główne 1 -10
• przymiotniki (kolor, rozmiar)
• spójnik and
• przedimek określony/nieokreślony
• czasownik to be
• czasownik have got
• czasownik modalny can
• tryb rozkazujący – polecenia, zakazy
• czas teraźniejszy prosty – wyrażanie upodobań (I like, I don’t like)

Sytuacje i funkcje komunikacyjne:
• witanie się i żegnanie
• przedstawianie się
• podawanie wieku
• wyrażanie swoich upodobań
• wydawanie i wypełnianie krótkich poleceń
• liczenie i stosowanie liczb od 1 do 10
• podawanie nazw kolorów
• nazywanie zwierząt domowych
• prezentowanie członków rodziny
• nazywanie zabawek
• nazywanie części ciała
• wyrażanie umiejętności
• nazywanie świąt
• składanie życzeń świątecznych
• określanie przynależności

Załącznik nr 1 Tematyka zajęć z języka angielskiego dla kl. „0”


V. Procedury osiągania celów
Nauczanie języka obcego dzieci ma przynieść efekty w postaci uwrażliwienia ich na brzmienie obcej mowy i wyrabianie w nich przekonania, że nauka języka to przeżycie przyjemne.
Zajęcia muszą więc odpowiadać dziecięcym możliwościom, potrzebom i zainteresowaniom, a zastosowane metody, środki i techniki dydaktyczne muszą być zróżnicowane i przyjazne dzieciom, odpowiadające ich wiekowi. Pozwalają one maksymalnie aktywizować uczniów w procesie edukacji, bo tylko własna aktywność dziecka jest gwarantem skuteczności uczenia się.
Podstawową i kluczową w nauce i rozwoju formą działalności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa. Dziecko ma stałą potrzebę zabawy i aktywności fizycznej, oznacza to, że w nauce musi dominować zabawa językowa, ruch, gimnastyka. Aktywność językowa dziecka musi być wielostronna i współwystępować z takimi działaniami jak rysowanie, kolorowanie, wycinanie, zabawy ruchowe.
Podczas wczesnego nauczania języków obcych niezwykle ważne jest wspieranie gotowości do mówienia. Kluczowe jest konsekwentne używanie języka obcego przez nauczyciela, wspieranie spontanicznych wypowiedzi dzieci, prowokowanie interakcji, wykorzystywanie naturalnych zdolności aktorskich przedszkolaków oraz brak zahamowań w mówieniu. W czasie zajęć należy umiejętnie wykorzystywać ruch, gest, barwy i dźwięki, tak aby dzieci mogły aktywnie włączyć się w sytuacje komunikacyjne nawet bez znajomości słów.
Ponadto, ze względu na to, że dzieci przedszkolne mają kłopoty z koncentracją i szybko się nudzą potrzebują różnych form ekspresji – teatralnej, plastycznej i muzycznej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na respektowanie dwóch podstawowych praw przyznanych dzieciom w toku prac Rady Europy w kwestii nauki języka angielskiego: prawie do ciszy (dziecku należy dać czas na oswojenie się z nowym słownictwem i zjawiskami językowymi zanim będzie aktywne w mowie) oraz prawie do błędu (akceptacja niepełnych, a nawet błędnych wypowiedzi przy jednoczesnym dostosowaniu wielu poprawnych wzorców językowych).

1. Metody nauczania
We wczesnej edukacji jednym z kluczowych założeń jest dobór metod i środków nauczania, które pobudzą wszystkie zmysły dziecka wkraczającego w świat wiedzy. Podstawową formą aktywności dzieci na zajęciach będzie zabawa – najbardziej naturalny dla dzieci przedszkolnych sposób zdobywania wiedzy o świecie. W czasie zabawy dzieci opanowują język „bezwiednie”, co podsumować można stwierdzeniem „They think they are playing, while we know they are learning”.
W celu stworzenia nauki języka angielskiego bardziej zabawnej, aktywnej i twórczej wykorzystane będą następujące metody nauczania:
a) Metoda bezpośrednia
Metoda ta zaleca używanie języka obcego kosztem zredukowania lub nawet całkowitej eliminacji języka ojczystego. Dzieci nie tylko są „otoczone” językiem angielskim, ale mają okazję postrzegać i poznawać świat właśnie w tym języku. Osłuchanie językowe ma tutaj szczególne znaczenie.

b) Metoda Total Physical Response (TPR), która w warunkach przedszkolnych sprawdza się doskonale. Zgodnie z tą metodą dziecko stara się zrozumieć i wykonać instrukcję wydawaną przez nauczyciela. Stosując tę metodę nie wymaga się od dziecka, aby utrzymywało werbalny kontakt z nauczycielem, lecz wykonywało jego polecenia; zatem jest ona oparta przede wszystkim na słuchaniu: co z kolei wytwarza „gotowość” do mówienia. Jest to metoda „reagowania całym ciałem” – naturalny sposób komunikowania się dziecka z otaczającym światem. Metoda ta angażuje przedszkolaka nie tylko werbalnie lecz także – poznawczo, fizycznie i emocjonalnie. Oprócz spodziewanych efektów dydaktycznych metoda TPR przynosi wiele radości zarówno dzieciom, jak i nauczycielowi.

c) Metoda komunikacyjna
Metoda ta polega na umiejętności porozumiewania się, gdzie komunikacja jest ważniejsza niż poprawność wypowiedzi. Sytuacje komunikacyjne dostosowane są do zainteresowań i potrzeb dzieci oraz przystosowane do ich możliwości intelektualnych i emocjonalnych. Autentyczność i naturalność używanego języka to jej najważniejsze wartości.

d) Metoda audiolingwalna
W przeciwieństwie do metody komunikacyjnej metoda audiolingwalna główny nacisk kładzie na poprawne powtarzanie słów i fraz językowych za wzorem, chórem lub indywidualnie. Techniki używane w ramach tej metody powinny być urozmaicone i zaskakiwać dzieci (np. zmiana barwy, modulacji lub natężenia głosu).

e) Metoda audiowizualna
Metoda audiowizualna wykorzystuje dźwięk w połączeniu z ilustracją. Dzięki wykorzystaniu różnych bodźców jest bardziej atrakcyjna dla dzieci i większa jest ich motywacja. Łączenie obrazków i kart słownych może być przeprowadzana jako zadanie dla poszczególnych uczniów lub gra drużynowa.

2. Techniki nauczania
Praca z tak małymi dziećmi stwarza niezwykłe możliwości zainteresowania ich zajęciami i rozbudzenie w nich chęci nauki języka. Podczas nauki języka małych dzieci szczególnie istotne jest zaangażowanie wszystkich zmysłów dziecka, jego odczuć, respektowanie jego potrzeby ruchu i sprawdzenia swoich umiejętności jak i wykorzystanie naturalnych predyspozycji dzieci jak spontaniczność, emocjonalność oraz skupienie się na tym, co dzieje się tu i teraz.
Istnieje bardzo szeroki zakres technik i sposobów realizacji celów w nauczaniu grupy przedszkolnej. Zaproponowane techniki mogą ulegać nieograniczonym modyfikacjom.

a) Nauka poprzez zabawę – gry i zabawy językowe (games)
Gry i zabawy stanowią podstawową formę nauki. Dzieci przyswajają nową wiedzę poprzez zabawę, która jest dla nich najbardziej naturalnym rodzajem aktywności. Gry i zabawy stymulują i motywują dzieci, przywołują pozytywne skojarzenia i pomagają kreować atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Nauka poprzez zabawę wymaga zaangażowania ruchowego oraz udziału wielu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku.
• Bingo obrazkowe
• Domino obrazkowe
• Zabawa „Simon says”
• Bieg po obrazek
• Zabawa „Flies fly”
• Touch something
• Głuchy telefon
• Zabawy yes/no
• Zgadywanka What’s missing?
• Zapamiętywanie kolejności przedmiotów
• Zabawa „You are cats”
• Zgadnij o czym myślę
• Say: „Hello teddy”
• Kategorie
• Wyczarowywanie przedmiotów z woreczka/pudełka
• Zabawa w kółku z użyciem piłki
• Zabawa „Noughts and crosses”
• The odd one out (co nie pasuje?)
• Zabawa ciepło – zimno
• Zamiana miejscami
• Kalambury
• Gra w karty „Piotruś”
• Zabawa „In a shop”
• Łańcuszek pytań i odpowiedzi
• Twister
• Karteczki na plecach
• Zabawa „Go to …”
• Granica
• Zabawa „Stones”

b) Nauka poprzez piosenkę i rymowankę
Techniki te pomagają doskonalić pamięć mechaniczną i pozwalają na wprowadzenie słownictwa i struktur gramatycznych. Nauka piosenek czy rymowanek to najlepszy sposób zapamiętywania całych zwrotów, które później posłużą w procesie komunikacji oraz będą bazą do ćwiczeń dramowych. Towarzyszy im zazwyczaj ruch, który ułatwia zrozumienie i zapamiętanie. Przejście od śpiewania do mówienia jest procesem naturalnym.
• Zabawa „Music stop”

c) Nauka poprzez działanie
Każda z przedstawionych poniżej aktywności stwarza idealną sytuację do wprowadzenia i stosowania Social Language i Classroom Language. Pojawia się bowiem autentyczna potrzeba i uzasadnienie użycia języka.
Oprócz walorów dydaktycznych opisywana technika ma również aspekt wychowawczy. Wdraża zasady współdziałania, pomagania sobie wzajemnie, przez co pomaga w realizacji celów kształcenia ogólnego, jakim jest kształcenie poprawnych kontaktów z rówieśnikami.
• Zabawy plastyczne
Zajęcia plastyczne indywidualne lub grupowe zarówno wspomagają nauczanie języka angielskiego, rozwijają umiejętności społeczne dzieci, jak i kształtują ich wrażliwość estetyczną i umiejętności psychomotoryczne. Wycinanie, rysowanie, kolorowanie, wyklejanie, modelowanie pozwalają utrwalać poznane słowa i struktury językowe. Twórcze prace plastyczne stymulują dzieci do ich omawiania.
• Drama
Drama, czyli improwizacja to odgrywanie w różnych sytuacjach ról, scenek oraz przedstawień, angażujące ruch i gest. Korzyści dotyczą nie tylko sfery językowej, utrwalania nowego słownictwa i struktur językowych oraz kształtowania kompetencji komunikacyjnej, ale również sfery emocjonalnej i społecznej dziecka. W dramie wykorzystuje się spontaniczność dzieci, chęć do aktywnego działania, naturalną potrzebę zabawy, bycia w roli.
• Teksty narracyjne (storytelling)
Język opowiadanej bajki lub historyjki powinien być prosty, tzn. zawierać krótkie zdania. Ważne jest, by tekst miał powtarzające się elementy, które stwarzają możliwość aktywnego włączania się dzieci do narracji. Sprzyja to utrwalaniu struktur językowych i rozwojowi sprawności mówienia. Należy pamiętać, iż bajkowy świat jest dla dzieci bardziej atrakcyjny niż świat realny.
• Projekty językowe
Nadrzędnym celem projektów językowych jest utrwalanie i zastosowanie wcześniej poznanych słów i struktur. Gotowe prace mogą być wyeksponowane w sali przedszkolnej do wglądu rodziców lub innych nauczycieli.

3. Formy pracy
Stosowane będą różne formy aktywności ucznia:
- praca indywidualna np. rysowanie, kolorowanie, samodzielne wypełnianie zadań wyrabiające w dzieciach samodzielność i odpowiedzialność za wykonane zadania oraz kształtujące indywidualną aktywność dziecka i wyrabianie w nim wiary we własne możliwości,
- praca w parach otwartych lub zamkniętych, polegająca na odgrywaniu krótkich scenek i dialogów,
- praca w grupach (np. gry i zabawy, mini-scenki) ucząca dzieci funkcjonowania w grupie, przestrzegania zasad współpracy i rywalizacji,
- praca z całą grupą np. wypowiedzi chóralne lub indywidualne dzieci (gdzie kolejność wskazuje nauczyciel), odtwarzanie piosenek i wierszyków oraz gier i zabaw pozbawionych czynnika rywalizacji.
Różnorodność form pracy jest elementem, który w znacznym stopniu wpływa na atrakcyjność zajęć oraz atmosferę w grupie.

4. Materiały i środki dydaktyczne
Środki wykorzystywane w programie dostosowane będą do możliwości i umiejętności uczniów.
Niniejszy program realizowany będzie bez zastosowania podręcznika. Podczas zajęć wykorzystywane będą karty pracy, karty obrazkowe do prezentacji materiału (flashcards), odtwarzacz i płyty CD/DVD, nowoczesne technologie komunikacyjne, jak Internet czy tablica interaktywna, zarówno jak autentyczne przedmioty (zabawki), gry językowe oraz inne rekwizyty potrzebne do realizacji programu.
Na zajęciach wykorzystywana będzie również pacynka, pełniąca bardzo ważną rolę, mianowicie emocjonalny stosunek dziecka do przekazywanych treści, co ułatwia uczenie się i oswaja dzieci z mówieniem w języku obcym. Pacynka uczy się z dziećmi i je bawi, mówi tylko w języku angielskim.


VI. Metody kontroli i oceny
Aby dzieci chciały mówić w języku obcym potrzebują odpowiedniej motywacji. Chwalenie za osiągnięcia lub za podjęcie próby to bezpośrednia droga do sukcesu. Miłe sytuacje i poczucie satysfakcji pomogą rozbudzić chęć dziecka do dalszej nauki.
Bieżąca ocena polegać będzie na formach nagrody ustnej (Great! Good work!), stawianiu pieczątek – buźki lub słoneczka za wspaniałą pracę oraz przyznawanie nagród – naklejek za poprawnie wykonane zadania oraz włożony wysiłek.
Po każdym przedstawieniu dzieciom słownictwa z nowego działu rodzice otrzymają zakres słów wprowadzonych na zajęciach w celu możliwości przećwiczenia i utrwalenia z dzieckiem w domu.


VII. Ewaluacja programu
Sprawdzenie efektów nauczania dzieci w klasie zerowej odbywa się systematycznie tzn. na każdej lekcji, poprzez obserwację osiągnięć uczniów.
Zabawy, gry, wspólne śpiewanie i recytowanie wykażą aktywność językową dzieci. O skuteczności niniejszego programu będą świadczyć widoczne postępy uczniów, aktywne uczestnictwo, ale przede wszystkim zadowolenie i poczucie sukcesu dzieci.


VIII. Bibliografia
 Czasopismo dla Nauczycieli „Języki Obce w szkole”, CODN, Warszawa wrzesień/październik 2008
 Czasopismo dla Nauczycieli „Wychowanie w Przedszkolu”, lipiec/sierpień 2014
 Marta Kotarba Kańczugowska, „Wychowanie w Przedszkolu (Język w kontekście czyli przedszkolak uczy się języka obcego)”, październik 2014
 Anna Klim-Klimaszewska, „Pedagogika Przedszkolna”, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2012
 Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow,
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej”, Kraków 2014
 James Asher, „Learning Another Language Through Action”, Sky Oaks Publications 1988
 Komorowska H., “Metodyka nauczania języków obcych”, Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2005
 Bogdan Siemiaszko, Marek Kuczyński, „Angielski na dobry początek”, 2009Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.