AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Frąckiewicz, 2018-05-22
Łódź

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju na dyplomowanego - świetlica

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Magdalena Frąckiewicz
Wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Łodzi
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015
Data zakończenia stażu: 31 maja 2018
Posiadane kwalifikacje:
• Ukończone studia magisterskie - Wychowanie fizyczne i zdrowotne na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
• Ukończone studia podyplomowe – Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego - Centrum Rozwoju
i Edukacji w Łodzi.
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dokumentowanie
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
na nauczyciela dyplomowanego.
1.Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności

2.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony z 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie Karty Nauczyciela z dnia 1.03.2004 roku
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.03.2013 roku
• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych
Sierpień 2015r.

Wrzesień 2015r.

Autorefleksja

Notatki własne.


2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji
zadań szkoły.
1.Analiza dokumentacji regulującej pracę szkoły:
• Statut Szkoły,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania,
• Program Wychowawczy Szkoły,
• Program Profilaktyczny Szkoły.
wrzesień 2015r.
okres stażu
Integracja planu rozwoju zawodowego z dokumentacją szkoły.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. 1.Założenie teczki: awans zawodowy.

2.Gromadzenie dokumentów:
• Świadectw,
• Zaświadczeń,
• Notatek,
• Sprawozdań. Wrzesień 2015

Cały okres stażu
Teczka: awans zawodowy.

Notatki, świadectwa, zaświadczenia, sprawozdania.
4. Ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań.
1.Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
czerwiec 2018
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.

5. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
1.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Autorefleksja, autoanaliza. czerwiec 2018


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Autorefleksja.

6. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
1.Przygotowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. czerwiec 2018
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dokumentowanie
1. Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. 1. Przygotowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. wrzesień 2015 Wniosek o rozpoczęcie stażu
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz podnoszenie kompetencji zawodowych – podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego wzbogacających wiedzę i umiejętności wychowawcze oraz doskonalące kompetencje dydaktyczne. 1. Samodzielne studiowanie literatury
pedagogicznej oraz czasopism metodycznych.

2.Powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych.

3. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki.

4. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach rady pedagogicznej.

5. Aktywny udział w kursach, szkoleniach warsztatach, konferencjach metodycznych.
6. Aktywny udział w pracach Zespołu Wychowawczego .
okres stażu

zgodnie z planem pracy szkoły.

według harmonogramu proponowanego przez ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz oficyny wydawnicze

według harmonogramów
prac zespołów
Bibliografia


Zbiór pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć.
Teczki tematyczne.Zaświadczenia.


Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego.


Protokoły z posiedzeń zespołów.
Plany pracy.


3. Praca nad integracją zespołu świetlicowego.
Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich i postaw społecznych. 1. Prowadzenie różnorodnych zajęć mających na celu integrację grupy i wzajemne poznanie się.

2. Tworzenie wspólnie z dziećmi kontraktu świetlicowego.

3. Pogadanki na temat zasad zachowywania się w świetlicy szkolnej.

Wrzesień – październik każdego roku


Wrzesień każdego roku


Okres stażu Scenariusze zajęć.


Notatki własne
4. Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.
1. Przygotowanie i udział uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

2. Organizacja konkursów świetlicowych:
• Plastyczne,
• Sportowe,
• Muzyczne .

3. Organizacja imprez tematycznych
w świetlicy szkolnej:
• Dzień Pluszowego Misia,
• Tradycje bożonarodzeniowe,
• Andrzejki,
• Bal karnawałowy,
• Walentynki,
• Świetlicowy pokaz mody.

4. Uzupełnianie i wzbogacanie pomieszczenia świetlicy szkolnej.
w zależności od terminów konkursów / okres stażu

wg harmonogramu planu pracy świetlicy/ okres stażuokres stażu
okres stażu Podziękowania,
dyplomy, wykaz sukcesów uczniów.
Scenariusze, dyplomy, zdjęcia.Scenariusze, zdjęcia, prace dzieci.Pomoce dydaktyczne, elementy dekoracyjne.
5. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas oraz z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.

1. Nawiązanie ścisłej i stałej współpracy
z wychowawcami dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną.

2. Nawiązanie prawidłowych relacji z rodzicami służących wspomaganiu w wychowaniu i rozwiązywaniu problemów uczniów oraz dogłębnym poznaniu uczniów i ich potrzeb.
okres stażuokres stażu; według potrzeb;

Adnotacje w dzienniku.
Notatki własne.
6. Integracja ze społecznością szkolną oraz lokalną.
1. Organizacja imprez, akcji, uroczystości i apeli (klasowych, szkolnych).
okres stażu Scenariusze, sprawozdania;
7. Udział w pracach zespołu zadaniowego.
1. Współtworzenie planów pracy.

2. Czynny udział w pracach zespołu zadaniowego.

3. Opracowywanie analiz i wniosków.

4.Wymiana doświadczeń pedagogicznych

Plan Pracy Świetlicy Szkolnej, Plan Wychowawczy szkoły.

Potwierdzenie przewodniczącej zespołu.
Sprawozdania, protokoły, notatki 09. 2015,2016,2017

Okres stażu
Okres stażu
8. Ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań.
1.Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

czerwiec 2018
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.

9. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
1.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Autorefleksja, autoanaliza. czerwiec 2018


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.§ 8 ust 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dokumentowanie

1.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.
1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalących z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.W trakcie trwania stażu.

Zaświadczenia.

2. Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych –korzystanie
ze znajomości
obsługi programów:
Microsoft Word,
Microsoft Excel,
Microsoft
PowerPoint.
1. Korzystanie z programów komputerowych
podczas pracy:
• tworzenie dokumentacji szkolnej
• przygotowania pomocy dydaktycznych, dyplomów, zaproszeń, etc,
• redagowanie tekstów.

2.Wyszukiwanie różnych informacji niezbędnych w pracy nauczyciela.

3. Wymiana informacji z innymi nauczycielami oraz wydawnictwami oświatowymi za pomocą poczty elektronicznej.

4. Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, Internetu.

5. Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
okres stażuokres stażu

okres stażu


okres stażu

Dokumentacja własna, przykłady, dyplomów, zaproszeń.


Notatki własne, scenariusze zajęć.
3. Komputerowe opracowywanie materiałów wynikających ze statusu nauczyciela. 1. Tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji.
2. Opracowywanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego.
okres stażu Ankiety, protokoły, plany wynikowe, plany pracy rocznej, sprawozdania.
4. Wykorzystanie programów komputerowych oraz zasobów Internetu do tworzenia prac plastycznych oraz prezentacji multimedialnych. 1. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów.

2. Wykorzystywanie prezentacji multimedialnych podczas zajęć świetlicowych oraz apeli i uroczystości na terenie szkoły. Okres stażu Materiały dydaktyczne, prezentacje multimedialne.§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dokumentowanie
1. Praca w Zespole Wychowawczym i zespole nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej . 1. Czynny udział w spotkaniach zespołów, przygotowanie materiałów, opracowanie analiz, wniosków, dokumentacji, sprawozdań.

2. Tworzenie oraz współudział w tworzeniu planów pracy zespołów.

okres stażuokres stażu Sprawozdania, analizy wyników.


Plany pracy zespołów.

2. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. 1. Udostępnienie innym nauczycielom przygotowanych przez siebie materiałów, scenariuszy zajęć oraz wymiana doświadczeń.

2. Prowadzenie zajęć sportowych w ramach programu ,, Mały mistrz’’ – dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

3. Organizacja i przeprowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli świetlicy oraz zainteresowanych nauczycieli innych przedmiotów.

4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

• pomoc w prowadzeniu dokumentacji, przygotowywaniu zajęć,
• dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami,
• prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego.
okres stażu
okres stażu

okres stażu

okres stażu
Scenariusze zajęć.Scenariusze zajęć, testy sprawności fizycznej, gry i zabawy ruchowe.Scenariusze zajęć.

potwierdzenie dyrektora szkoły

scenariusze zajęć
3. Publikacje w na stronie internetowej szkoły. 1. Opracowanie artykułów związanych z działalnością świetlicy szkolnej.
okres stażu
Artykuły , notatki z uroczystości , zdjęcia.
4. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie. 1.Opublikowanie zatwierdzonego przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego w Internecie.
październik 2015

5. Współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie, pedagogiem szkolnym. 1. Wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych.

2.Omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych .
na bieżąco


na bieżąco Notatki własne.
6. Współpraca z nauczycielami przygotowującymi uroczystości szkolne. 1. Pomoc w doborze okolicznościowego repertuaru.

2. Udostępnienie własnych scenariuszy.

3. Aktywna pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

4. Udział Świetlicowego Koła Teatralnego w uroczystościach szkolnych.
okres stażu
okres stażu


okres stażu Scenariusze, notatki, potwierdzenia nauczycieli.


Scenariusze przedstawień .
7. Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez świetlicowych.

1. Samodzielne prowadzenie zaplanowanych zajęć.

2. Organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych.
Cały okres stażu Scenariusze zajęć, scenariusze imprez oraz regulaminy konkursów, prace uczniów, zdjęcia, notatki własne – sprawozdania.
8. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach zajęć otwartych. 1. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy

2. Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem.
Okres stażu Notatki własne.
§ 8 ust 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dokumentowanie
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć ,,Filozofowanie na trudne pytanie’’. 1. Opracowanie i realizacja programu zajęć przeznaczonych dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej mające na celu:
• Nawiązywanie lepszych kontaktów z rówieśnikami,
• Uczenie pozytywnego patrzenia na siebie i swoje otoczenie,
• Poznanie wartości, którymi warto kierować się w życiu.

2. Przedłożenie programu do akceptacji dyrektora szkoły.

3. Realizowanie zaplanowanych działań.

4.Ewaluacja – mocne i słabe strony programu.
Luty 2016


Marzec 2016

Kwiecień 2016 – okres stażu

Czerwiec 2017 Program, scenariusze zajęć sprawozdania.Scenariusze, notatki.


Ewaluacja.
2. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć ,,W świecie uczuć’’. 1. Opracowanie i realizacja programu zajęć przeznaczonych dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej mające na celu:
• Poznanie uczuć jakie towarzyszą nam w codziennym życiu,
• Wyrażanie uczuć w sposób konstruktywny,
• Budowanie poczucia własnej wartości,
• Radzenie sobie w sytuacjach stresowych bez użycia agresji ,
• Nauka radzenia sobie z trudnościami poprzez różne formy twórczości oraz aktywność fizyczną.

2. Przedłożenie programu do akceptacji dyrektora szkoły.

3. Realizowanie zaplanowanych działań.

4. Ewaluacja – mocne i słabe strony programu.
wrzesień 2016Wrzesień 2016

Październik 2016 – okres stażu

Czerwiec 2017 Program, scenariusze zajęć
Sprawozdania.
Scenariusze, notatki.


Ewaluacja.

§ 8 ust 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dokumentowanie
1. Organizowanie lub współorganizowanie imprez, konkursów oraz uroczystości świetlicowych, szkolnych i środowiskowych. 1. Przygotowywanie, organizowanie i współorganizowanie imprez według kalendarza imprez świetlicowych i szkolnych .

2.Przygotowywanie do udziału w konkursach chętnych uczniów.

3. Współorganizowanie imprez środowiskowych, mających na celu integrację środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym.
okres stażuwedług harmonogramu konkursów


okres stażu – według planu pracy szkoły Dyplomy, scenariusze, sprawozdania.

2. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. 1. Opracowanie scenariuszy zajęć z rodzicami i przeprowadzanie ich, mające na celu zacieśnianie więzi emocjonalnych z własnymi dziećmi i poznanie nowych form spędzania czasu wolnego.
okres stażu

Scenariusze zajęć.

Sprawozdania.
3. Podnoszenie jakości pracy świetlicy szkolnej. 1. Wdrażanie nowych pomysłów w pracy opiekuńczo- wychowawczej, zdobytych poprzez uczestnictwo w zawodowym doskonaleniu oraz drogą samokształcenia.

2. Rozmowy z uczniami na temat zainteresowań i tworzenie zajęć świetlicowych zgodnych z ich oczekiwaniami i potrzebami. okres stażu
wrzesień 2015
wrzesień 2016
wrzesień 2017 Notatki własne. Zaświadczenia.Plan pracy świetlicy.
Scenariusze zajęć.
Ankieta dla uczniów na temat spędzania czasu w świetlicy szkolnej.
4. Udział w realizacji programu profilaktyki prozdrowotnej.
1. Omawianie i promowanie podczas zajęć celów i zadań programów profilaktyki.
okres stażu
Wpisy w dzienniku.
Notatki własne.
5. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. 1. Rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami uczniów, z wychowawcami klas współpraca z pedagogiem szkolnym.

2.Indywidualne podejście do każdego ucznia; wykorzystanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej różnych metod psychologiczno – pedagogicznych dostosowanych do różnych charakterów uczniów.
okres stażu Notatki ze spotkań.
6. Praca z uczniem mającym trudności w nauce. 1. Pomoc w odrabianiu prac domowych – zachęcanie do samodzielnego odrabiania pracy domowej podczas pobytu na świetlicy szkolnej.

2. Pomoc w przyswojeniu wiedzy u uczniom mającym trudności w nauce.
Na bieżąco
Okres stażu Notatki .
7. Promowanie wytworów prac uczniów . 1. Prezentacja prac uczniowskich na forum szkoły. okres stażu Zdjęcia, prace uczniów.


&8 ust.2 pkt 4 lit.d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

Lp Zadania Formy realizacji Terminy Dokumentowanie
1. Nauka języka obcego. Kurs języka obcego. W okresie całego stażu Zaświadczenie.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dokumentowanie
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym. 1. Analiza przepisów pomocy społecznej.

2. Rozmowy na temat radzenia sobie z problemami występującymi wśród uczniów. okres stażu
Potwierdzenie pedagoga szkolnego.
2. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą. 1. Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą miejską, Strażą pożarną – przeprowadzenie spotkań związanych z bezpieczeństwem oraz w kontaktach z osobami obcymi.
okres stażu

okres stażu


Poświadczenie dyrektora szkoły.
Zapis w dzienniku.

3. Współpraca ze Służbą Zdrowia.
1. Organizowanie pogadanek z pielęgniarką, lekarzem. okres stażu Zapis w dzienniku.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
1. Udział w warsztatach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. okres stażu Zaświadczenia.
5. Współpraca z Rzymskokatolicką Parafią św. Andrzeja Boboli w Nowosolnej.
1. Zapraszanie księdza na uroczystości szkolne (np. Jasełka, Dzień Papieski itp.). Okres stażu Potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dokumentowanie
1. Opis i analiza dwóch przypadków:
• uczeń sprawiający problemy dydaktyczne;
• uczeń sprawiający problemy wychowawcze. 1. Zebranie informacji o uczniach.
2. Identyfikacja problemu.
3. Opisanie historii zjawiska.
4. Propozycje rozwiązania problemu;
5. Uzyskane rezultaty.
6. Refleksje i wnioski. okres stażu
Notatki.
Opis i analiza przypadku.
Wnioski.

2. Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania oraz zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej ucznia. 1. Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

2.Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki.

3.Stały kontakt z wychowawcami klas dzieci uczęszczających na świetlicę.

4. Natychmiastowe informowanie o problemie wychowawcę i pedagoga i podejmowanie właściwych działań.

5.Ustalanie i zastosowanie środków zaradczych.

6. Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.

7. Rozmowy z rodzicami na temat problemów wychowawczych dzieci.


okres stażu Zaświadczenia.
Notatki.
Wpisy w dzienniku.Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej, w tym m. in. przydziału czynności realizującemu.


Zatwierdzono do realizacji: opracowała:
…………………………………………………. mgr Magdalena Frąckiewicz


Łódź, dnia 01.09.2015r.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.