AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Tomczyk, 2018-04-17
Pabianice

Język angielski, Program nauczania

Program wlasny zajęć rozwijających z języka angielskiego z elementami doradztwa zawodowego oraz wykorzystaniem technologii informacyjnych dla klas VII

- n +

PROGRAM WŁASNY
ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Z ELEMENTAMI DORADZTWA ZAWODOWEGO
ORAZ WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
DLA KLAS VII


Autor: mgr Marta Tomczyk
Szkoła: …..
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: II etap edukacyjny: VII klasa szkoły podstawowej
Typ kursu: pozalekcyjne zajęcia rozwijające
Ilość godzin tygodniowo: 1


Spis treści strona
I Wstęp ……………………………………………………………………………………………………………. 3
II Koncepcja ………………………………………………………..................................................................... 5
III Warunki realizacji programu autorskiego ……………………………………………………………………. 6
IV Treści nauczania …………………………………………………………..................................................... 8
V Cele ogólne ……………………………………………………………………………………………………. 9
VI Cele szczegółowe …………………………………………………………………………………………….. 10
VII Cele wychowania …………………………………………………………………………………………….. 13
VII Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych …………………………………………………. 14
VIII Tematyka zajęć ……………………………………………………………………………………………… 14
IX Przykładowy scenariusz zajęć ………………………………………………………………………………… 15
X Metody pracy ………………………………………………………………………………………………….. 17
XI Formy pracy …………………………………………………………………………………………………... 18
XII Pomoce dydaktyczne ………………………………………………………………………………………… 19
XIII Ewaluacja programu ………………………………………………………………………………………… 19
XIV Bibliografia ………………………………………………….……………………………………………… 20

I. WSTĘP

„Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym nowożytnym – zarówno w mowie, jak i w piśmie – stanowi nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych wyodrębnionych w podstawie programowej. Tak zarysowany cel sprawia, że język obcy nowożytny powinien być przede wszystkim traktowany jako narzędzie umożliwiające uczniowi osiągnięcie różnych, właściwych dla danej sytuacji i motywacji, celów komunikacyjnych. (…)
W kształceniu językowym na II etapie edukacyjnym niezbędne jest:
5) tworzenie i wykorzystywanie takich zadań językowych, które będą stanowiły ilustrację przydatności języka obcego nowożytnego do realizacji własnych celów komunikacyjnych, oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez uczniów własnych zainteresowań oraz pasji. Wszystkie te działania powinny docelowo służyć rozwijaniu u uczniów świadomości znaczenia języków obcych nowożytnych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym w pracy, również w odniesieniu do ścieżki własnej kariery zawodowej”

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Zgodnie z powyższymi stwierdzeniami, jednym z zadań szkoły jest zapewnienie uczniom takich zajęć dodatkowych z języka obcego nowożytnego, które umożliwiałyby uczniom komunikowanie się w tym języku, z jednoczesnym rozwijaniem swoich pasji, zainteresowań tak, aby uczeń w pełni świadomie podjął decyzję o wyborze kolejnej szkoły – szkoły ponadpodstawowej.
Pomysł stworzenia zajęć rozwijających z języka angielskiego z wykorzystaniem elementów doradztwa zawodowego oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych jest w szkole innowacyjnym działaniem mającym na celu spełnienie tych wszystkich wymagań, a także oczekiwań ze strony uczniów i rodziców. Wiąże się ściśle z:
- rozwijaniem kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
- rozwijaniem umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
- ukazywaniem wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
- rozbudzaniem ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
- wyposażeniem uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
- wspieraniem ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
II. KONCEPCJA

Program został napisany w oparciu o podstawę programową (Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej) oraz program nauczania języka angielskiego dla klas VII szkoły podstawowej (Program nauczania języka angielskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej Melanie Ellis, Anna Rak, Oxford University Press, 2017).

Głównym założeniem programu jest rozwijanie i usprawnianie u uczniów przejawiających zdolności językowe wszystkich sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się w języku angielskim, a także rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych programów, stron i aplikacji rozwijających umiejętności językowe. Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań uczniów, preorientacja zawodowa, a także nauka samodzielnej pracy, systematyczności, odpowiedzialności oraz kreatywnej pracy zespołowej i budowania przyjaznej atmosfery w grupie.III. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU AUTORSKIEGO

Warunki podmiotowe

Nauczyciel
Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające z języka angielskiego posiada kwalifikacje wymagane do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. W codziennej praktyce szkolnej bardzo często wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne zarówno w trakcie zajęć języka angielskiego jak i godzin wychowawczych. W miarę potrzeb poszerza swoje kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych programów i aplikacji wspomagających naukę i nauczanie języka angielskiego. Ukończone kursy, warsztaty lub szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, m.in:
….
W ramach doradztwa zawodowego, nauczyciel uwzględnia elementy preorientacji zawodowej w programie wychowawczych swojej klasy, przeprowadza z uczniami rozmowy indywidualne na temat ich zainteresowań i wyboru przyszłego zawodu.

Uczniowie
Uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające z języka angielskiego to uczniowie, którzy otrzymali najwyższe wyniki z diagnozy umiejętności z języka angielskiego, przeprowadzanej na koniec klasy szóstej. W trakcie lekcji języka angielskiego są aktywni i chętni do poszerzania swojej wiedzy. Znają i używają kilku stron lub programów do nauki języka angielskiego zaprezentowanych im w trakcie lekcji języka angielskiego, np. Instaling, Quizlet, QR code, Quivervision, Plickers. W ramach lekcji języka angielskiego nagrywali krótkie filmiki z użyciem różnorodnych programów.

Warunki szkolne

Wyposażenie pracowni
Pracownia, w której odbywają się zajęcia wyposażona jest w odpowiednie nagłośnienie, tablicę interaktywną, a także laptop z połączeniem internetowym. Uczniowie będą mogli korzystać w czasie określonych przez nauczyciela zajęć z własnych telefonów komórkowych (indywidualnie lub w parach) lub jeśli zajdzie taka potrzeba i możliwość, z pracowni komputerowej w szkole.

Warunki pozaszkolne

Współpraca z rodzicami
Partycypacja rodziców w realizacji programu przybiera różne formy, w zależności od zaangażowania rodziców w proces kształcenia ich dzieci. Formy współpracy oczekiwane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia:
- wyrażenie zgody na udział dziecka w zajęciach rozwijających z języka angielskiego;
- monitorowanie osiągnięć edukacyjnych dziecka oraz wpływu zajęć rozwijających na osiągnięcia lekcyjne;
- zachęcanie dziecka do korzystania w domu z platform, aplikacji i programów rozwijających umiejętności językowe u dziecka;
- rozmowa z dzieckiem na temat wykonywanego przez siebie zawodu, przedstawienie wad i zalet danej profesji (wywiad z rodzicem - na prośbę nauczyciela).

Współpraca z przedstawicielami różnych zawodów
Nauczyciel przewiduje współpracę z przedstawicielami rożnych zawodów, w tym także rodziców oraz przeprowadzanie przez uczniów wywiadów w języku angielskim z tymi osobami. Wywiady te mogą mieć formę rozmowy w trackie zajęć rozwijających lub formę rozmowy online (przy wykorzystaniu platform umożliwiających komunikację).


IV. TREŚCI NAUCZANIA

Treści zawarte w programie są zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej (Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej), jednak skupiają się przede wszystkim na treściach w zakresie tematów: człowiek, edukacja, praca, życie prywatne, nauka i technika oraz życie społeczne.
Ujęte w programie treści pozwalają na przeprowadzenie około 35 jednostek lekcyjnych trwających 45 minut. Istnieje możliwość kompilacji poszczególnych zagadnień bądź rozciągnięcia ich na więcej jednostek, np. poprzez urozmaicenie zajęć filmem tematycznym, przedstawianie efektów pracy własnej uczniów, itp.

W czasie realizacji treści nauczyciel i uczniowie będą korzystali z różnorodnych stron internetowych, programów i aplikacji wspomagających naukę języka angielskiego, a także z materiałów dydaktycznych z wybranych pozycji książkowych opracowanych z myślą o klasach VII nowej podstawy programowej, oraz samodzielnie opracowanych materiałów.

Program ten powinien nie tylko wzbogacić ofertę programową szkoły, lecz również skutecznie promować poszerzanie wiedzy z języka angielskiego wśród uczniów, zachęcać ich do podjęcia świadomego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej, a także usprawniać ich kompetencje w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.


V. CELE OGÓLNE:
1. Zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
2. Stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka.
3. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim zarówno ustnie jak i pisemnie.
4. Wykorzystywanie dostępnych źródeł informacji w nauce języka.
5. Promowanie wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w nauce języka.
6. Zachęcanie do podejmowania świadomego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej.
7. Rozwijanie umiejętności kreatywnego współdziałania w grupie
8. Stworzenie warunków do większej samodzielności w wykonywaniu obowiązków i odpowiedzialności.

VI. CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne:
- reaguje na polecenia,
- określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi,
- określa intencje nadawcy / autora wypowiedzi,
-określa kontekst wypowiedzi,
- znajduje w wypowiedzi określone informacje,
- rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne:
- określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu,
- określa intencje nadawcy autora tekstu,
- określa kontekst wypowiedzi,
- znajduje w tekście określone informacje,
- rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu,
- układa informacje w określonym porządku,
- rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
- opisuje ludzi, zjawiska
- opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości,
- przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość,
- opisuje upodobania,
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób,
- wyraża uczucia i emocje
- stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnej do sytuacji.

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne:
- opisuje ludzi, zjawiska
- opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości,
- przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość,
- opisuje upodobania,
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób,
- wyraża uczucia i emocje,
- stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnej do sytuacji.


Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:
- przedstawia siebie i inne osoby,
- nawiązuje kontakty towarzyskie, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu
- uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia,
- wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami,
- wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób,
- prosi o radę i udziela rady
- pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia,
- wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby,
- wyraża uczucia i emocje,
- stosuje zwroty i formy grzecznościowe

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach:
- przedstawia siebie i inne osoby,
- nawiązuje kontakty towarzyskie, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu
- uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia,
- wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami,
- wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób,
- prosi o radę i udziela rady
- pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia,
- wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby,
- wyraża uczucia i emocje,
- stosuje zwroty i formy grzecznościowe

Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
- przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych
- przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim lub polskim

Uczeń:
- dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem,
- współdziała w grupie,
- korzysta ze źródeł informacji w języku angielskim również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- stosuje strategie komunikacyjne,
- posiada świadomość językową.

VII. CELE WYCHOWANIA:
- wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny,
- przygotowanie do życia w grupie i społeczeństwie,
- kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej

VIII. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH:

W trakcie zajęć rozwijających uczniowie będą korzystali z:
- programów typu chmury wyrazowe, np. Worditout, Tagxedo, Tagul, Wordle,
- stron do tworzenia własnych gier językowych, a także korzystania z gier stworzonych przez innych użytkowników, np. Learningapps, Quizlet, Quizziz, Plickers, Kahoot,
- generatora gry Dobble i/lub plakatów Keep Calm,
- programów do tworzenia map mentalnych, np. spiderscribe.net,
- programów, stron i aplikacji urozmaicających przebieg lekcji: QR Code, Jigsaw Planet
- filmów dostępnych na kanale youtube,
- słowników internetowych, np. Diki.

IX. TEMATYKA ZAJĘĆ.
Tematy zajęć podzielone są na następujące bloki tematyczne:
- Ja, moje pasje, zainteresowania i ambicje (wrzesień)
- Różne zawody na świecie i umiejętności potrzebne do ich wykonywania (październik - listopad)
- Zawody naszych najbliższych (grudzień)
- Zawody, które znikają (styczeń - luty)
- Zawody (w) przyszłości (marzec - kwiecień)
- Praca projektowa na temat wybranego zawodu (maj- czerwiec)

X. PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

TEMAT: Nazwy zawodów – czym zajmuje się … ?

CEL GŁÓWNY:
- uczeń potrafi komunikować się w języku obcym, odnosząc się do wybranego zakresu słownictwa – nazw zawodów

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- zna i powtarza słownictwo poznane wcześniej związane z zawodami
- umie czytać ze zrozumieniem krótki tekst
- potrafi odpowiedzieć na kilka pytań szczegółowych na temat podanego tematu
- rozumie proste zwroty dnia codziennego i umie zastosować je wobec nauczyciela i innych uczniów
- potrafi współpracować w grupie
- umie nazywać czynności wykonywane przez różne grupy zawodowe
- rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje
- potrafi stworzyć własną „chmurę wyrazową”
- umie sklasyfikować nazwy zawodów w języku angielskim na dwie grupy: prace fizyczne i prace umysłowe

METODY:
- aktywizujące
- komunikacyjna

FORMY PRACY:
- praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach

POMOCE DYDAKTYCZNE:
Tablica interaktywna, rzutnik, programy Word It Out, platform LearningApps.org, karta pracy z tekstem

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Czynności organizacyjne:
I. Powitanie.
II. Objaśnienie, o czym będzie lekcja. Wspólne określenie jaki jest cel zajęć i jakie są kryteria sukcesu (tzw. nacobezu)
III.Sprawdzenie listy obecności.

2. Faza wstępna:
IV. Burza mózgów – uczniowie przy użyciu programu Word It Out tworzą własną chmurę wyrazową wpisując w nią wszystkie nazwy zawodów, które już znają, opracowując również kształt chmury, czcionkę, wielkość, kolor i orientację wpisywanych wyrazów.

3. Faza właściwa:
V. Słuchanie ze zrozumieniem
- Nauczyciel czyta krótkie opisy zawodów, niewymienionych wcześniej przez uczniów, a ci zagadują ich nazwy, przypominając sobie kolejne słówka. Uczeń, który odgadł zapisuje słówko na tablicy.

VI. Czytanie krótkiego tekstu ze zrozumieniem
- Uczniowie czytają po cichu usłyszany tekst, a następnie w parach wykonują trzy zadania polegające na wyszukaniu w przeczytanym tekście prostych informacji szczegółowych. Nauczyciel wyznacza czas i po jego upływie wybrani uczniowie czytają odpowiedzi;
- Uczniowie odpowiadają na kilka pytań nauczyciela dotyczących dialogu, np. Is this person happy with his / her job? What does he / she do every day?

VII. Rozpoznawanie nazw zawodów
- Uczniowie dobierają się w dwie grupy i tworzą opisy czterech zawodów,
- Następnie kolejne osoby z grupy odczytują je, przedstawiciele przeciwnej grupy odgadują jaki to zawód.
- Na tablicy interaktywnej uczniowie wykonują przygotowane przez nauczyciela zadanie – grę stworzoną na LearningApps.org, polegającą na podzieleniu wyświetlających się słówek na dwie kategorie (zawody fizyczne i umysłowe)

4. Faza końcowa:

VIII. Podsumowanie
- Uczniowie patrzą na stworzoną chmurę wyrazową, starając się zmodyfikować ją poprzez dopisanie poznanych w czasie lekcji kolejnych wyrazów
- Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na zapisany na początku lekcji cel oraz kryteria sukcesu, prosząc uczniów o dokonanie samooceny na temat poziomu osiągnięcia sukcesu w czasie tych zajęć;
- Nauczyciel dziękuje za lekcję, zachęcając uczniów do tworzenia w wolnym czasie chmur wyrazowych i żegna się z uczniami.XI. METODY PRACY:
- metoda komunikatywna
Metoda ta wykorzystuje sytuacje zaistniałe na zajęciach do komunikowania się w języku angielskim. Celowość i autentyczność jest jej najważniejszą wartością. Jedną z najważniejszych zasad nauczania w tym podejściu jest pobudzenie aktywności ucznia, który powinien być zachęcany do odkrywania znaczeń i reguł oraz samodzielnego i twórczego posługiwania się językiem. Zmienia się także rola nauczyciela, który dotąd miał za zadanie przekazywać uczniom wiedzę. W nowej roli nauczyciel powinien wspomagać proces uczenia się i towarzyszyć uczniom w odkrywaniu języka. Obok nauczania frontalnego wprowadzono pracę w parach oraz pracę w grupach, a także różne formy pracy indywidualnej. Podejście komunikacyjne akcentuje wartość materiałów autentycznych w nauczaniu języka, dzięki którym możliwa jest prezentacja słownictwa oraz struktur językowych w typowych dla ich użycia kontekstach.

- metoda audiolingwalna
Stymuluje rozwój mowy i poprawnej wymowy w języku obcym. Jest bardzo efektywnym sposobem ćwiczenia struktur gramatycznych, wyrażeń i fraz typowych dla danego języka.

- metoda zadaniowa (task-based teaching)
W podejściu zadaniowym w nauce języka chodzi o podejmowanie działań polegających na wykonywaniu zadań. Osoba ucząca się jest postrzegana jako „aktywna jednostka społeczna mająca do wykonania pewne zadania (nie tylko językowe) uwarunkowane kontekstem środowiskowym i sytuacyjnym” (Janowska, 2011: 79). Do działań językowych zaliczyć można działania receptywne (rozumienie tekstów), działania produktywne (tworzenie tekstów), działania interakcyjne (wymiana informacji) oraz działania mediacyjne (przetwarzanie istniejących tekstów). Poszerza to spektrum czterech tradycyjnych sprawności językowych, stanowiących podstawę w podejściu komunikacyjnym: słuchania, czytania, mówienia i pisania. W podejściu zadaniowym ważną rolę odgrywają kompetencje ogólne, takie jak znajomość i umiejętność wykorzystania strategii pomocnych w wykonywaniu określonego zadania, oraz uwarunkowania osobowościowe, takie jak poczucie własnej wartości czy pozytywny obraz siebie.

- metody aktywizujące
Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań. Angażują się emocjonalnie; są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno- motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywne, uczymy dzieci właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji.

XII. FORMY PRACY:
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach
- praca całą grupą
XIII. POMOCE DYDAKTYCZNE:
- tablica interaktywna
- komputer
- materiały uzyskane z Internetu, m.in. kanał youtube
- słowniki
- programy, aplikacje i gry edukacyjne on-line
- tablica sucho ścieralna


XIV. EWALUACJA:
- obserwacja indywidualna i grupowa w trakcie zajęć
- analiza wpływu udziału uczniów w zajęciach na osiągnięcia edukacyjne w trakcie zwykłych lekcji języka angielskiego, ich pewność siebie oraz umiejętność ustnego i pisemnego komunikowania się w języku angielskim,
- analiza frekwencji uczniów na zajęcia rozwijające,
- ankieta ewaluacyjna dla ucznia po skończonym bloku tematycznym zajęć
- autorefleksja nauczyciela prowadzącego zajęciaXV. BIBLIOGRAFIA:
Bauer Joachim, Co z Tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców, Dobra Literatura, 2015.
Ellis Melanie, Rak Anna, Program nauczania języka angielskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, OUP, 2017.
Janicka Monika, Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych I etapu edukacyjnego, ORE, 2014.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna: Warszawa, 2005.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.