AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Kraszkiewicz, 2018-02-26
dębica

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - nauczyciel wspomagający

- n +

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji Termin
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy • Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły

• Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury, korzystanie z Internetu i wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami

• Analiza przepisów prawa oświatowego

• Przygotowanie pomocy dydaktycznych

• Bieżąca analiza własnej pracy (ewaluacja, wdrożenie zmian )


Okres stażu


Okres stażuOkres stażu

Okres stażu

Okres stażu
2. Sprawowanie opieki nad Szkolnym Klubem Wolontariatu • Zorganizowanie pomocy dla uczniów słabszych

• Udział w akcji „Pola Nadziei”

• Pomoc przy organizacji „ Dnia Integracji”

• Pomoc przy organizacji „ Dnia Otwartego”

• Organizacja „ Dnia na Tak ”

• Działania wynikające z bieżących potrzeb

• Aktualizacja gablotki „ Wolontariat ”

Okres stażu


3. Sprawowanie funkcji przewodniczącego zespołu ds. integracji • Koordynowanie pracy zespołu i prowadzenie spotkań

• Organizacja imprez i wydarzeń na rzecz uczniów niepełnosprawnych

• Tworzenie planu i koordynowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych busem szkolnym

• Organizowanie szkoleń dla zespołu ds. integracji oraz całej Rady Pedagogicznej ( min. we współpracy z Centrum Usług Dydaktycznych)
Okres stażu

4. Współpraca z rodzicami • Pełnienie funkcji wychowawcy społecznego

• Działania na rzecz całej klasy


• Ujednolicenie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego

• Współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów

• Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców

• Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka
w szkole

• Poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły

• Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami
a środowiskiem szkolnym

Okres stażu

5. Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych • Opracowanie programów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współpracy ze wszystkimi specjalistami i nauczycielami pracującymi z dzieckiem

• Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – praca w zespole

WrzesieńWrzesień / Luty§ 8 ust. 2pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do realizacji
Sposoby i formy realizacji Termin
1. Opracowywanie dokumentacji, materiałów, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera • Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze
( testy, karty pracy, pomoce dydaktyczne )

• Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń i informatorów na potrzeby uczniów i rodziców

• Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej

• Dokumentowanie przebiegu stażu

• Opracowywanie dokumentacji ( plany, sprawozdania, zestawienia, programy pracy )Okres stażu

2. Wykorzystanie programów multimedialnych i Internetu w pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Zajęcia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem urządzeń
i programów multimedialnych Okres stażu
3. Wykorzystanie Internetu do pracy własnej • Monitorowanie aktualizacji przepisów, gromadzenie materiałów szkoleniowych i pomocniczych w zakresie:
-awansu zawodowego,
-pedagogiki specjalnej,
-rewalidacji,
-aktualnych przepisów oświatowych.

• Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy

• Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy

• Publikowanie materiałów

• Komunikowanie się za pomocą Internetu ( z innymi nauczycielami, specjalistami, rodzicami itp.)

• Kursy internetowe dla nauczycieli

• Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania do realizacji
Sposoby i formy realizacji Termin
1. Praca w zespole ds. integracji • Wspólne ustalenie planu pracy w bieżącym semestrze

• Zebrania w trakcie roku szkolnego dotyczące pracy
z uczniem niepełnosprawnym, bieżących spraw, wymiany doświadczeń, ewaluacji podjętych działań

Wrzesień/ Styczeń

Okres stażu
2. Dzielenie się wiedzą • Opracowanie i udostępnianie nauczycielom materiałów do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas różnych form doskonalenia zawodowegoOkres stażu
3. Prezentowanie warsztatu pracy • Prowadzenie lekcji koleżeńskich Okres stażu
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów i specjalistami • Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć ( imprezy, wycieczki )

• Wspólne ustalanie strategii oddziaływań edukacyjnych
i wychowawczych

• Współpraca z pedagogiem, logopedą, terapeutą
i rehabilitantem

• Współpraca z nauczycielami szkoły podstawowej

Okres stażu
5. Pełnienie funkcji opiekuna stażu • Pomoc w opracowaniu i napisaniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z przebiegu stażu

• Pomoc w bieżącej pracy pedagogicznej

• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty

• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę i wspólne omawianie ich

Wrzesień / Czerwiec
Okres stażu
6. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje • Opublikowanie na stronach internetowych materiałów dotyczących awansu zawodowego i pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Okres stażu


§ 8 ust. 2pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do realizacji Sposoby i formy realizacji Termin
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych • Opracowany program i realizowany podczas zajęć specjalistycznych
Okres stażu
2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć
z uczniami ze spektrum autyzmu
i
z Zespołem Aspergera
• Realizacja programów zajęć z uczniami ze spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera Okres stażu
3. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego usprawniania technik szkolnych
• Realizacja programu na zajęciach dodatkowych Okres stażu
4. Opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego do pracy z uczniem z Zespołem Downa
• Realizacja programu podczas nauczania indywidualnego Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania do realizacji Sposoby i formy realizacji Termin
1. Współorganizowanie imprez i wydarzeń integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną • Współorganizowanie:
 Dnia Integracji
 Spotkań z Mikołajem
 Dnia Dziecka
Grudzień

Czerwiec
2. Organizacja szkolnych konkursów • Organizacja konkursu „ Test wiedzy o niepełnosprawności ” dla uczniów wszystkich klas gimnazjum

• Organizacja konkursu „ Dzień na Tak ”
Listopad


Marzec
3. Współorganizowanie wycieczek
i uroczystości szkolnych • Współorganizowanie wycieczek oraz uroczystości (wigilia, Mikołajki, ogniska ) klasowych i szkolnych

• Współorganizowanie wycieczek dla uczniów niepełnosprawnych


Okres stażu
4. Promocja szkoły • Współorganizowanie Dnia Otwartego Marzec
5. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji • Ukończenie studiów podyplomowych – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2015
§ 8ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania do realizacji Sposoby i formy realizacji Termin
1. Aktywna współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej • Prowadzenie terapii u dziecka autystycznego

• Wymiana doświadczeń z innymi terapeutami

Okres stażu
2. Współpraca ze stowarzyszeniami
i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych ( „ Ukryty dar ”, „ Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej,”, szkoły integracyjne, szkoły specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej ) • Wymiana doświadczeń z innymi specjalistami

• Udział w :
 Kursy, szkolenia
 Wspólne uroczystości
 Dni otwarte

Okres stażu
3. Prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariatu • Udział w ogólnopolskiej akcji „ Pola nadziei ” – współpraca ze Stowarzyszeniem Dębickie Hospicjum Domowe
im. Jana Pawła II w Dębicy

• Organizacja akcji charytatywnych


Okres stażu
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębicy • Współpraca dotycząca wymiany informacji i doświadczeń
w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• Korzystanie z pomocy specjalistów

Okres stażu
5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Miejskiego Gimnazjum nr 3 „ Pokolenie przyszłości ” • Pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby uczniów niepełnosprawnych
Okres stażu
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym • Wyjścia do bibliotek, galerii, kina, na uroczystości
i wydarzenia w MORS i DK „ Śnieżka ”
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do realizacji Sposoby i formy realizacji Termin
1. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się
w szkole problemów edukacyjnych
i wychowawczych • Analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów

• Wywiad środowiskowy

• Ustalenie metod pracy i form pomocy

• Współpraca z rodzicami , nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniem

• Analiza efektów podjętych działańOkres stażuPodpis dyrektora Podpis nauczyciela
………………………………… ……………………………………..


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.