AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Gomółka, 2018-01-05
Siemień

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Awans Plan rozwoju

- n +


PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Katarzyna Gomółka
Nauczyciel kontraktowy
PODSTAWOWE INFORMACJE:
Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Katarzyna Gomółka
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2017r
Przewidywana data zakończenia stażu: maj 2020r
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Posiadane kwalifikacje:
- studia podyplomowe – Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży
- studia magisterskie – Pedagogika szkolna i opiekuńcza
- studia licencjackie- Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika i reedukacja
- studium zawodowe – Technik fizjoterapii.
Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
- podejmowanie działa mających na celu podniesienie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy , doboru metod i środków, ewaluacji własnych działań, w tym także wykorzystanie środków technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
- pogłębianie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących systemu oświaty
- pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, doboru metod i środków pracy, uwzględniania potrzeb rozwojowych uczniów z uwzględnieniem problematyki środowiska lokalnego i problemów społecznych
- pogłębianie wiedzy dotyczącej przepisów oświaty, także wiedzy dotyczącej ścieżki awansu.
SZCZEGÓŁOWY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
§ 7ust.2pkt 1
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli (rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli).
Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wrzesień 2017

Okres stażu
Maj 2020
Maj 2020 - wniosek o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie
semestralne
Wniosek o podjęcie postępowania
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy , obowiązków opiekuna i stażysty, wzajemnej obserwacji zajęć. Wrzesień 2017 Kontrakt
3. Poznanie zasad, funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza dokumentacji placówki, statutu, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, statutu szkoły,organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wrzesień 2017 Notatki własne
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów.

Badanie kompetencji uczniów.
Opracowanie i realizacja indywidualnych programów pracy z uczniem.
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem.
Opracowanie scenariuszy zajęć, karty pracy ucznia, pomocy dydaktycznych, gazetki, prezentacji multimedialnych, itp.
Dbanie o doposażenie pracowni i jej wystrój.
Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych,
Udostępnianie własnych scenariuszy lekcji dla nauczycieli i specjalistów na spotkaniach Zespołu Nauczycieli Kształcenia Specjalnego i pozostawienie ich w bibliotece szkolnej
Prowadzenie lekcji otwartych.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej- dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
Praca w Zespole Nauczycieli Kształcenia Specjalnego (organizacja spotkań integracyjnych, spotkań ze specjalistami itp.
Udział w organizowaniu uroczystości szkolnych Okres stażu Zaświadczenia,dyplomy o ukończonych formach doskonalenia, notatki własne, scenariusze, zdjęcia.
5. Rozbudowa własnego warsztatu pracy . Tworzenie nowych pomocy przydatnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym w celu podniesienia poziomu pracy.
Okres stażu Wpisy w dzienniku
6. Właściwa organizacja pracy. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecnosci opiekuna stażu.
Udział w wycieczkach szkolnych.
Wprowadzenie różnorodnych metod pracy, aktywizacji i motywowania uczniów. Okres stażu Plany pracy,
dzienniki zajęć,
notatki własne, scenariusze zajęć
§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
L.p Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Poznanie środowiska uczniów . Zapoznanie się z dokumentacją uczniów zgromadzoną w szkole.
Obserwacja własna uczniów, rozmowy z uczniami wychowawcami, rodzicami, wnioski z Rad Pedagogicznych.

Konsultacje z innymi nauczycielami.
Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym.
Zapoznanie z sytuacją rodzinną uczniów.
Przeciwdziałanie konfliktom.
Poznanie zainteresowań uczniów ich mocnych i słabych stron. Okres stażu Notatki własne
2. Współpraca z rodzicami. Spotkania z rodzicami w miarę potrzeb
Nawiązanie pozytywnych relacji. Okres stażu Notatki własne
Wpisy w dzienniku
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanymi planami pracy.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym.
Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością .
Opieka nad uczniami w trakcie wycieczek szkolnych.
Włączanie się w realizację konkursów, akcji charytatywnych na terenie szkoły. Okres stażu Plany pracy
Wpisy w dzienniku
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Nawiązanie współpracy ze Świetlicą Terapeutyczną.

Włączenie się do organizacji imprez, akcji lokalnych na terenie gminy. Okres stażu Notatki własne
5. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów. Tworzenie planów pracy zgodnie z IPET-ami
Dobieranie metod , środków pracy dostosowanych do potrzeb uczniów.
Prowadzenie zajęć zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.
Wrzesień 2017
Wrzesień 2018
Wrzesień 2019
Okres stażu
§7ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej.
1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji. Pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, wychowania, oraz nowości związanych z pracą zawodową i awansem.
Poznawanie oferty szkoleń ,warsztatów, konferencji.
Udział w e-szkoleniach.
Poszukiwanie inspiracji do zajęć.
Bieżąca analiza aktów prawa oświatowego.
Korzystanie ze strony MEN, ORE.
Wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu. Okres stażu
Wg potrzeb Notatki własne
2. Wykorzystanie komputera w pracy. Wykonanie pomocy dydaktycznych i wychowawczych.
Tworzenie planów pracy i konspektów zajęć.
Tworzenie planu rozwoju, sprawozdania ze stażu, kompletowanie dokumentacji, tworzenie prezentacji.
Wykorzystanie komputera podczas pracy z uczniami.
Wykorzystanie komputera do tworzenia dyplomów, podziękowań.
Wykorzystanie aparatu cyfrowego do zajęć z uczniami, a także do gromadzenia dokumentacji związanej z przebiegiem stażu.
Zamieszczanie artykułów na stronie internetowej szkoły , publikacje w internecie planu rozwoju oraz wybranych planów pracy.
Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktów z innymi nauczycielami, rodzicami. Okres stażu
Wg potrzeb Notatki
Plany pracy Konspekty Plan rozwoju Sprawozdanie ze stażu
Wpisy w dzienniku
§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .
L.p Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Rozwijanie i aktualizowanie wiedzy i kompetencji pedagogicznych i psychologicznych. Udział w kursach, szkoleniach.
Zaznajomienie się z fachową literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii.
Wymiana spostrzeżeń z opiekunem, innymi nauczycielami, psychologiem-pedagogiem szkolnym.
Zastosowanie wiedzy w codziennej pracy z uczniem.
Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów a głównie z zaleceniami pracy i uwzględnianie ich podczas zajęć.
Okres stażu
wg potrzeb Bibliografia
Notatki własne
Zaświadczenia
2. 2. Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych. Obserwacja uczniów podczas zajęć.
Rozmowy i konsultacje z nauczycielami, opiekunem stażu , psychologiem, pedagogiem.
Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych. Okres stażu
Wg potrzeb Notatki własne
Konspekty zajęć
Wpisy w dzienniku§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.
L.p Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
-Karta Nauczyciela
- Ustawa- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
z dn.14.12.2016 r
- Ustawa prawo oświatowe
z dn. 14.12.2016 r
- Inne akty prawa oświatowego, szczególnie regulujące pracę z dziećmi i młodzieżą w tym z dziećmi niepełnosprawnymi.
Aktualizacja wiedzy poprzez śledzenie publikacji w Internecie.
Analiza dokumentów prawa szkolnego.
Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
Współpraca z Radą Rodziców.
Współpraca z psychologiem- pedagogiem szkolnym.
Praca w Zespole Nauczycieli Kształcenia Specjalnego.
Praca w zespołach i komisjach powoływanych w szkole.
Okres stażu
Wg planu pracy Notatki własne
Dokumenty placówki
Opracowała: Katarzyna Gomółka

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.