AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Filip, 2017-12-05
Dobre Miasto

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
na NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście
Nauczyciel historii i informatyki: MAŁGORZATA ANNA FILIP

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

Staż pracy w szkole: 9 lat /na dzień 01.09.2014r./

Stopień awansu zawodowego: NAUCZYCIEL MIANOWANY

Kwalifikacje: • Studia magisterskie – kierunek historia
• Studia podyplomowe – kierunek informatyka
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z PROJEKTEM PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:
• 01.09.2014r.
TERMIN ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:

Dyrektor szkoły: ANNA TARASZKIEWICZ

CELE:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
• Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
• Podniesienie efektywności działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
L.p. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW
1 Poznać procedurę awansu
zawodowego i przygotować plan rozwoju zawodowego Wstępna analiza własnych umiejętności: zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły; sierpień/wrzesień 2014 Sprawozdanie z dotychczasowych osiągnięć zawodowych

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
Wrzesień 2014 Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu Wrzesień 2014 Wniosek do dyrektora o rozpoczęcie stażu

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2014 Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły

Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym
Cały okres stażu Teczka Awans zawodowy
Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu
Wrzesień 2014
Okres stażu Wydruki z Internetu (MEN, ISAP)
Założenie teczki „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany” Wrzesień 2014 Teczka stażu zawodowego
2


3 Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji Cały okres stażu Teczka Awans zawodowy
Praca nad spełnianiem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
Cały okres stażu
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego Czerwiec 2017 Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
Opracować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju Czerwiec 2017 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

5 Działania promujące szkołę. Organizowanie różnorodnych imprez szkolnych /zgodnie z ustalonym harmonogramem/

Organizowanie imprez patriotycznych
(apel z okazji rocznic odzyskania niepodległości, uchwalenia konstytucji 3 Maja, Święto Żołnierzy Niezłomnych, Dzień Patrona) Cały okres stażu sprawozdania, informacja na stronie internetowej szkoły
Systematyczne zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły Cały okres stażu Strona internetowa szkoły
Współpraca zlokalnymi mediami
/ telewizja lokalna, firma „Tonetic”/ Cały okres stażu Relacjonowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły.
Współpraca z władzami lokalnymi miasta Cały okres stażu Notatki, zaproszenia


6 Udział w konkursach przedmiotowych Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych Potwierdzenia, sprawozdania, informacja na stronie internetowej szkoły
Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów historycznych
Cały okres stażu sprawozdania, informacja na stronie internetowej szkoły
Zorganizowanie oraz prowadzenie szkolnego kółka historycznego Rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie, udział w konkursach historycznych
7 Organizacja i udział w imprezach i uroczystościach szkolnych
Udział w organizacji imprez szkolnych (zgodnie z ustalonym harmonogramem), uczestnictwo w imprezach szkolnych Cały okres stażu sprawozdania, informacja na stronie internetowej szkoły
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW
1 Doskonalić własny warsztat pracy i metody pracy pedagogicznej Współtworzenie dokumentacji szkoły: statut, plan wychowawczy, program profilaktyki, WSO, regulaminy, kalendarz imprez, plany ewaluacji

Cały okres stażuNotatki własne, sprawozdania, zaświadczenia od dyrektora
Korekty i dostosowania w PZO Cały okres stażu,
wrzesień każdego roku PZOKonstruowanie planu pracy zespołu
przedmiotowego (szczególna integracja treści humanistycznych z języka polskiego i historii ze względu na zbieżność treści)
Cały okres stażu,
wrzesień każdego roku Plan pracy, sprawozdania
Prowadzenie zajęć wyrównawczych wynikających z siatki godzin
Cały okres stażu Plan pracy, wpisy do dziennika

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych pt. „Spójrz inaczej na agresję” - wynikających z siatki godzin /w ramach art. 42 KN/
Rok szkolny 2014/2015 Plan pracy, wpisy do dziennika
Uczestnictwo w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego –według potrzeb szkoły Cały okres stażu Zaświadczenia
2 Opracowywać narzędzia badawcze do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej Konstruowanie testów historycznych i informatycznych dla klas IV-VI
Cały okres stażu Druki testów
Konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy dydaktycznej i wychowawczej
Cały okres stażu Druki ankiet
3 Brać czynny udział w
przeprowadzaniu egzaminów
zewnętrznych organizowanych
przez OKE
Udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcjąwyznaczoną przez dyrektora szkoły Zgodnie z
przydziałem
czynności Zaświadczenie dyrektora
4 Pedagogizować rodziców podczas
konsultacji i zebrań (specyficzne
trudności w uczeniu się, trudności
wychowawcze, profilaktyka
uzależnień)
Pogadanka, prezentacja multimedialna,
zorganizowanie spotkania z psychologiem Zgodnie z
harmonogramem
zebrań z rodzicami Sprawozdanie ze spotkania z rodzicami
5 Działać w każdy inny sposób na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły

Diagnozy wstępne, badania wyników nauczania, diagnozy końcowe Zgodnie z
harmonogramem Zestawienie statystyczne, sprawozdania, opracowanie wniosków do dalszej pracy

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW

1 Wykorzystywać umiejętność
stosowania technologii
komputerowej i informatycznej w
pracy nauczyciela. Stosowanie technologii komputerowej w
opracowaniu dokumentacji szkolnej, np.
planów, sprawozdań, zestawień Cały okres stażu Przykładowe: plan, sprawozdania, zestawienia
Wykorzystanie komputera do opracowania
pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole
(testy, karty pracy, prezentacje multimedialne)
Cały okres stażu testy, karty pracy, prezentacje multimedialne
Wykorzystanie komputera do przygotowania
wystroju klasy, dekoracji na uroczystości szkolne, zaproszeń na uroczystości szkolne
Cały okres stażu
zdjęcia
Wykorzystanie programów edukacyjnych,
encyklopedii multimedialnych, prezentacji multimedialnych i Internetu na
lekcji


Cały okres stażu Zapisy w dzienniku
WYKORZYSTANIE INTERNETU W CELACH INFORMACYJNYCH poprzez systematyczne administrowanie szkolnej strony internetowej
Cały okres stażu Strona http://www.sp3.dobremiasto.org
Wykorzystanie komputera do dokumentowania
zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego (notatki, sprawozdania, archiwizowanie zdjęć)
Cały okres stażu Dokumentacja stażu
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW

1 Dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami szkoły
Obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, służenie radą
Według harmonogramu Scenariusze lekcji koleżeńskich, karty obserwacji lekcji
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych (w miarę możliwości prezentowanie warsztatu pracy)
3 lekcje w ciągu stażu Scenariusze lekcji
Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej
Cały okres stażu Księga protokołów
2 Aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu nauczycieli klas IV-VI Praca na rzecz zespołu nauczycieli klas IV-VI (plany, działania, sprawozdania) – wymiana doświadczeń z nauczycielami

Cały okres stażu Plany pracy zespołu, sprawozdania z pracy
3 Publikowanie w Internecie
swoich osiągnięć Publikowanie scenariuszy zajęć oraz
scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych
na stronach internetowych.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu Publikacje,
informacje na portalach edukacyjnych np. http://www.profesor.pl/,
http://www.eduseek.pl/
4 Prowadzenie posiedzenia rady pedagogicznej Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji na
forum Rady Pedagogicznej/zgodnie z tematem uzgodnionym wcześniej radą pedagogiczną/Dwa razy w ciągu stażu Protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznych, publikacje na portalach edukacyjnych
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW

1 Opracować i wdrożyć program kółka historycznego Opracowanie i wdrożenie programu kółka historycznego Cały okres stażu Program kółka z zatwierdzeniem dyrektora szkoły, dziennik kółka, sprawozdanie

Ewaluacja działań pracy kółka historycznego
Cały okres stażu wyniki ewaluacji
23 Pracować efektywnie z uczniem posiadającym zalecenia lub orzeczenia z PPPP Opracowanie (pod kierunkiem pedagoga) kart-zestawień zakresu dostosowań dla poszczególnych uczniów z trudnościami w uczeniu się Na początku każdego roku szkolnego Zestawienie proponowanych dostosowań (stanowiące załącznik do dziennika lekcyjnego)


Opracowanie programu pracy i wprowadzenie go w życie podczas zajęć wyrównawczych z uczniami mającymi trudności z przyswojeniem materiału

Na bieżąco Dziennik zajęć wyrównawczych (cele zajęć, sprawozdanie)
Przygotować scenariusz spotkań dla rodziców w ramach pedagogizacji
Spotkanie, prelekcja, prezentacja multimedialna na temat w zależności od potrzeby, np. „Niebezpieczeństwa w sieci” 2 razy w ciągu stażu Scenariusze spotkań, prezentacje multimedialne, sprawozdanie z spotkań rodziców


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW

1
2
3

Podejmować działania mające na celu promowanie szkoły w środowisku Angażowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych (wewnątrzszkolnych i zewnętrznych)
Cały okres stażu Dyplomy, podziękowania, zaświadczenie dyrektora szkoły
Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych
Cały okres stażu Potwierdzenia nauczycieli
Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole (występy odbywające się poza szkołą np. w świetlicy wiejskiej) Według harmonogramu imprez na dany rok szkolny przez cały okres stażu
Scenariusze, kronika szkolna, strona internetowa, dokumentacja fotograficzna

Organizować różne formy obcowania dzieci z przyrodą, historią i kulturą

Wycieczki, rajdy, wyjazdy do kina i muzeum
Cały okres stażu
Karty wycieczek
Organizować i brać udział w uroczystościach gminnych i wiejskich Opieka nad delegacją ze szkoły na różnego rodzaju uroczystościach Zgodnie z potrzebami szkoły i przydziałem czynności
Kronika szkolna, dokumentacja fotograficzna, strona internetowa

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW
1 Współpracować z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym Współpraca z policją (prelekcje, pogadanki)
Cały okres stażu Notatka w dzienniku lekcyjnym
Współpraca z pielęgniarką środowiskową (higiena pracy, ciała i jamy ustnej)
Cały okres stażu Zaświadczenie dyrektora
Współpraca z PPPP w Dobrym Mieście (opinie, pogadanki, szkolenia
Cały okres stażu Opis współpracy (notatka)
Współpraca z Gminną Biblioteką w Dobrym Mieście - filia w Orzechowie
Cały okres stażu Opis współpracy (notatka)
Współpraca z Samorządem Uczniowskim Szkoły Filialnej w Orzechowie (współorganizowanie akcji sprzątanie świata, uroczystości szkolne, inne przedsięwzięcia)
Cały okres stażu Opis współpracy (notatka)
Współpraca z Radą Rodziców (w razie potrzeb)

Cały okres stażu Opis współpracy (notatka)
2 Realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze nauczyciela-wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom Imprezy klasowe (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, mikołajki, andrzejki, wigilia klasowa)
Zdjęcia, karty wycieczek, informacja na stronie internetowej
Wycieczki (krajoznawcze, przedmiotowe, na imprezy kulturalne, lekcje muzealne i inne)
Cały okres stażu Zdjęcia, karty wycieczek, informacja na stronie internetowej
Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (kontakty z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, rodzicami, MOPS Dobre Miasto)
Cały okres stażu Zdjęcia, karty wycieczek, informacja na stronie internetowej
Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych - informacja zwrotna do uczących na temat zaobserwowanych podczas dyżurów problemów uczniów
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora/kierownika
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
L.p. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW

1 Rozpoznawać i rozwiązywać pojawiające się w szkole problemy edukacyjne i wychowawcze Współpraca z rodzicami i nauczycielami uczącymi (zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne)

Cały okres stażu, stosownie do potrzeb uczniów
Ankiety, dokumentacja szkolna, zapis wniosków
Pomoc koleżeńska

Wywiad środowiskowy

Analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów

Ustalenie metod pracy i form pomocy

Analiza efektów podjętych działańDobre Miasto, 01.09.2014r.
Małgorzata Filip
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.