AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Janowicz, 2017-11-22
Stargard

Matematyka, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela kontraktowego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. nr, poz. 393))

CZĘŚĆ A
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Magdalena Janowicz
NAZWA I ADRES SZKOŁY: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie
NAUCZANY PRZEDMIOT: matematyka
POSIADANE KWALIFIKACJE:
studia licencjackie, kierunek matematyka, specjalności: matematyka finansowa, ubezpieczeniowa i informatyka;
studia magisterskie, kierunek matematyka, specjalność zastosowania matematyki;
kwalifikacje pedagogiczne.
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: mgr Anna Ramotowska
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013- 30.10.2017 r.
1.09.2013-31.08.2017 Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Stargardzie
1.09.2017-30.10.2017 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie
Powodem przedłużenia stażu jest zwolnienie lekarskie oraz urlop macierzyński.
( 7.05.2014-5.10.2015 r.)
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE POSIADANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE: Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku matematyka.
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU:
- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły,
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,
- Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 1.09.2013r. - 30.10.2017.


CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


WSTĘP
W czasie trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu starałam się sprostać założeniom planu rozwoju zawodowego, który miał stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, z uwzględnieniem zmiany placówki od września 2017 roku, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Był to dla mnie czas intensywnej pracy nad własnym warsztatem pracy. W tym czasie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno- wychowawcze , doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania Szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 7, ust. 2, pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH.

Pierwszym krokiem podjętym w celu właściwego przebiegu mojego stażu na nauczyciela mianowanego było przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Zapoznałam się z artykułami na ten temat dostępnymi w różnych źródłach, napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego.
W pierwszych dniach trwania stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, p. mgr .............. Omówiłyśmy zasady, według których będzie ona przebiegała, terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Każde zajęcia zostały omówione. Przez cały okres stażu gromadziłam dokumenty i zaświadczenia. Dokonywałam analizy oraz ewaluacji swoich działań- przeprowadzałam ankiety wśród uczniów, zarówno po przeprowadzonej lekcji matematyki, jak i zajęć pozalekcyjnych. Wyniki wykorzystałam do wprowadzenia zmian w swoich działaniach.

Przez cały okres stażu aktywnie współpracowałam z opiekunką stażu, obserwowałam prowadzone przez nią zajęcia. Współpraca polegała również na uczestniczeniu w kursach doskonalących poleconych przez panią Annę Ramotowską. Uczestnictwo w kursach poświadczają odpowiednie zaświadczenia.
Brałam udział w szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez PODN, ZCDN, Kuratorium oraz Urząd Miasta:
- „ Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich”
- „ Wspieranie pracy wychowanków klas – bezpieczna szkoła”
- „Niepowodzenia szkolne – diagnoza i planowanie programu oddziaływań, ewaluacja skuteczności podjętych działań”,
- „Jak reagować na bezczelność i cynizm ucznia w szkole?”
- Zagrożenia internetowe „Niebieski wieloryb", „Ognista wróżka”,
- Sieć współpracy – rozwijanie aktywności matematycznej ucznia,
- „Superwizja grupowa szkolnych programów wychowawczych i profilaktycznych”,
- „Uczenie dla głębokiego zrozumienia, czyli jak zmienić podejście uczniów do matematyki”,
- „Gamifikacja na lekcjach matematyki”,
- „ Nowa podstawa programowa 2017 – matematyka”,
- „Autoprezentacja, czyli jak się przygotować do egzaminu na nauczyciela mianowanego” ,
- „Ciekawe lekcje wychowawcze. Uczeń wśród innych ludzi”,
Poza szkoleniami stacjonarnymi, brałam udział w szkoleniach internetowych:
- „Połącz siły – sojusz na rzecz ucznia. Instytucje wspierające działania szkoły”,
- „Nie muszę, ale chcę! Techniki motywowania uczniów do nauki”.

Zdobytą wiedzą dzieliłam się z innymi nauczycielami. Udostępniałam swoje materiały innym matematykom i wykorzystałam je do pracy z młodzieżą. Przez cały okres stażu uzupełniałam swoje zaplecze dydaktyczne, tworząc m.in. gry matematyczne, np. Matmopoly, gry interaktywne na stronach Quizizz.com, Kahoot.com , stacje zadaniowe.

Jednym z podstawowych celów nowej placówki jest sukcesywne wprowadzanie Oceniania Kształtującego. Oby osiągnąć ten cel brałam udział w dwóch szkoleniach Rad Pedagogicznych na ten temat. Dzięki temu na zajęciach wprowadziłam niektóre elementy tego oceniania, między innymi: formułowanie NaCoBeZU , wykorzystywanie patyczków i metodników w pracy z uczniem.

§ 7, ust. 2, pkt 2

UMIĘJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

Dzięki obserwacji uczniów, nie tylko w sytuacjach szkolnych, ale i pozaszkolnych, aktywnie wspomagałam rodziców w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych swoich uczniów i wychowanków, np. poprzez kontakty z kuratorem, specjalistami z PPP.

Na bieżąco zapoznawałam się z dokumentacją dotyczącą pomocy psychologiczno- pedagogicznej swoich uczniów, zgodnie z którą planowałam formy pomocy, metody pracy i dostosowywałam materiał do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych prowadziłam zajęcia pozalekcyjne: zajęcia wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. W ramach współpracy z UM projektu „ Szkoła, Rodzina, Środowisko” prowadziłam Koło szachowe.

Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań wynikających z priorytetów szkoły, polegających na udziale w pracy zespołu ds. wdrażania pięcioletniego Planu Rozwoju Szkoły, zespołu diagnostycznego, zespołu ds. wewnętrznej ewaluacji szkoły.

Od tego roku szkolnego realizuję program profilaktyczny „Spójrz inaczej”. Na bieżąco włączam się we współpracę z samorządem szkolnym oraz jego opiekunami, w akcje charytatywne i informacyjno- naukowe. Razem z wychowawcami opiekowałam się uczniami podczas akcji „Sprzątanie Świata”.

W roku szkolnym 2017/2018 zostałam wychowawczynią klasy czwartej, z którą byłam już w teatrze na przedstawieniu „Skąd nasz ród”, zaplanowane mam również wyjścia na lekcje muzealne do Bastei, wycieczki integracyjne na lodowisko, do parku trampolin. Aby efektownie prowadzić lekcje wychowawcze wzięłam udział w szkoleniu „ Ciekawe lekcje wychowawcze”. Przez ten krótki czas jak jestem wychowawcą ( 2 miesiące ), staram się angażować i wspierać ich w działaniach, zachęcam do zdobywania wiedzy wykraczającej poza ramy nauki szkolnej.

Przez cały okres stażu przygotowywałam uczniów do konkursów przedmiotowych z matematyki, które również organizowałam na poziomie szkolnym.

W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowałam konkurs „ 7 wizyt w królestwie sprytu”, który polegał na rozwiązaniu łamigłówek matematycznych i dostarczeniu rozwiązań nauczycielowi matematyki. Zadania były raz w miesiącu umieszczane na stronie internetowej szkoły i w gablocie szkolnej.

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadziłam konkurs szkolny „ Jeden z dziesięciu” na poziomie klas pierwszych i drugich. Konkurs był wzorowany na konkursie telewizyjnym „Jeden z dziesięciu”. Miał na celu popularyzację przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz wyłonienie spośród uczniów osób szczególnie uzdolnionych.
Uczestniczyłam w organizacji corocznych obchodów „Międzynarodowego Dnia liczby π”. W ten dzień odwiedzali nas uczniowie szkół podstawowych, którzy w poszczególnych salach musieli sprostać określonym zadaniom, np. wyznaczyć wartość liczby pi, zbudować papierowy model piramidy Sierpińskiego, w programie Cabri stworzyć dywan i trójkąt Sierpińskiego. Dla uczniów naszej szkoły był zorganizowany konkurs „Wizualizacja liczby Pi, liczba Pi w kreatywnej odsłonie”. Konkurs polegał na przygotowaniu prac przedstawiających liczbę π w innej formie niż plakat. Dodatkowo przeprowadziłam lekcje dotyczące sposobów uczenia się i mnemotechnik. Kolejną coroczną akcją jest „Dzień tabliczki mnożenia”, w którym uczniowie uczą się między innymi japońskiego i hinduskiego sposobu mnożenia liczb. Na przerwach rozwiązują kilka przykładów z tabliczki mnożenia. Każdy, kto prawidłowo obliczy cały zestaw, zdobędzie certyfikat „Eksperta tabliczki mnożenia”.

§ 7, ust. 2, pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej
i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo-dydaktycznych.

Z pomocą komputera:
• Opracowuję testy i krótkie sprawdziany , ankiety, karty pracy;
• Przygotowuję pomoce dydaktyczne (domina, malowanki, sudoku, plansze do gier, zadania tekstowe, zadania z luką, stacje zadaniowe);
• Wyszukuję materiały do zajęć;
• Przesyłam prace i dokumenty drogą internetową;
• Przygotowuję prezentacje multimedialne na zajęcia;
• Przygotowuję elementy gazetki ściennej;
• Przygotowuję dyplomy dla uczniów nagrodzonych w konkursach;

W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli;
• Odwiedzałam strony: www.gwo.pl, www.oke.poznan.pl, www.oswiata.org.pl, www.profesor.pl, www.nowaera.pl, www.45minut.pl, www.mathedu.pl, www.matematykapisz.pl, www.operon.pl, www.educarium.pl itp.;
• Przygotowywałam bieżące informacje na stronę internetową szkoły;
• W roku 2017 wzięłam udział w szkoleniu na temat Gamifikacji na lekcjach matematyki, co pozwoliło mi tworzyć i korzystać z już dostępnych gier matematycznych na stronach internetowych takich jak: Quizizz.com , kahoot.com
• Opublikowałam na stronie internetowej plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.
W pracy z uczniami korzystam również z projektora oraz tablicy interaktywnej.

§ 7, ust. 2, pkt 4

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOEŁCZNEJ LUB POSTEPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCUELA ZADAŃ.

W mojej pracy zawodowej, realizując zadania wychowawcy klasy oraz nauczyciela ważna jest wiedza i zaangażowanie. Oprócz udziału w szkoleniach na bieżąco korzystam z portali internetowych poznając problematykę młodzieży, zarówno emocjonalną jak i społeczną, oraz sposoby ich rozwiązywania.

Szczególną uwagę poświęcam uczniom, którzy mają problemy w funkcjonowaniu społecznym , adaptacją w środowisku szkolnym, trudną sytuacja rodzinną, kłopotami w nauce. Zdarza się, że pomagam im także w obiektywnym spojrzeniu na sprawy osobiste. W rozwiązywaniu uczniowskich konfliktów często przybieram rolę mediatora. Zdarza się, że sytuacja ucznia wymaga nie tylko współpracy z rodzicem, pedagogiem szkolnym, ale także z instytucjami wspomagającymi szkołę, takimi jak: poradnia psychologiczno- pedagogiczna, diagnozująca ucznia i wspierająca rodziców ze względu na zaobserwowane problemy w sferze emocjonalnej i społecznej; komendą powiatową policji w sprawie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, będącymi ofiarami różnych zdarzeń oraz uczniów łamiących prawo; strażą miejską- uczniowie uczestniczyli w prelekcjach dotyczących cyberprzemocy, uzależnień, przepisów prawa oraz agresji i przemocy rówieśniczej; UM- kwestie dotyczące programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” oraz prowadzenie zajęć z programu „ Szkoła, rodzina, środowisko”; MOPS- współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawach związanych z trudnościami finansowymi wychowanków.


Na bieżąco współpracuję z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, angażując się w spotkania z nimi zawsze, gdy zaistnieje taka potrzeba.

§ 7, ust. 2, pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTEPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.

W trakcie stażu na bieżąco analizowałam akty prawa oświatowego- przeanalizowałam Ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela, Konwencję o Prawach Dziecka, Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Regularnie śledziłam rozporządzenia MEN, brałam udział w szkoleniu „Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki”. Wspierałam i pomagałam w modyfikacji dokumentów wewnątrzszkolnych oraz uczestniczyłam w zebraniach Rad Pedagogicznych zatwierdzających je. Przestrzegałam procedur postępowania zgodnych ze Statutem Szkoły. Brałam czynny udział w pracach grup:
Zespół do promocji szkoły,
Zespół diagnostyczny,
Zespół ds. wewnętrznej ewaluacji szkoły,
Zespół do wdrażania 5 letniego planu rozwoju szkoły
Komisji egzaminacyjnych.

Znajomość prawa pozwoliła mi w pełni realizować obowiązki nauczyciela i wychowawcy.

Wnioski

W ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Zawsze rzetelnie wypełniam swoje obowiązki i powierzone zadania.

Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania Szkoły.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.