AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Danuta Turkiewicz, 2017-11-17
Rudnica

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +


PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Danuta Turkiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maj 2017
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany
CELE ODBYWANIA STAŻU:

• Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach doskonalenia nauczycieli
• Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy.
• Uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie jakości pracy szkoły.
• Doskonalenie kompetencji zawodowych.
• Wzbogacenie wiedzy na temat oceniania zewnętrznego i wewnętrznego.
Zadania do realizacji w okresie stażu

Opracowane według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marzec 2013r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

1. Czynności organizacyjne.
2. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt. 1).
3. Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt. 2).
4. Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust. 2 pkt. 3).
5. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich(§ 8 ust. 2 pkt 4a).
6. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej(§ 8 ust.2 pkt 4 lit. b)

7. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c).
8. Wykorzystanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e).
9. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej( § 8 ust.2 pkt. 4 lit.f)

10. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5).

Czynności organizacyjne:


ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);po zmianach
Ustawa z dnia 10.01.2014r. Dz.U.2014 poz.191
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 01.03.2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz.U.2013 nr 0 poz.393
„Głos Nauczycielski”;
Broszury „Awans zawodowy nauczyciela”;
Strony internetowe związane
z awansem zawodowym;
Złożenie wniosku o rozpoczęcie Stażu.

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Śledzenie zmian w prawie oświatowym. Wyznaczenie
kierunku rozwoju
zawodowego
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na
nauczyciela
dyplomowanego Sierpień 2014r.


Sierpień/
wrzesień 2014r.

01 wrzesień 2014r.
Wrzesień 2014r.

Na bieżąco
Autorefleksja
Wniosek
o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Systematyczne
gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych
w planie rozwoju zadań Dokumenty zaświadczające realizacje zadań wynikających
z planu rozwoju zawodowego Przez cały okres stażu Zgromadzona dokumentacja
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju - dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy;
Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego; Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Czerwiec 2017 Sprawozdanie
z realizacji planu
zawodowego
Ocena dorobku
zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO§ 8 ust.2 pkt. 1Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań*Udział w pracach Rad Pedagogicznych
i radach szkoleniowych.
*Uczestnictwo w zespołach nadzorujących przygotowanie próbnych pisemnych egzaminów maturalnych i zawodowych
oraz w zespołach nadzorujących pisemne matury , pisemne i praktyczne egzaminy zawodowe w macierzystej szkole oraz
w wyznaczonych placówkach.
*Dostosowanie programu nauczania dla zawodu krawiec ,technik technologii odzieży, technik przemysłu mody (kwalifikacje: A.12Wykonywanie usług krawieckich i A.48Projektowanie wyrobów odzieżowych)w ramach nowej podstawy programowej
*Opracowanie P SO do przedmiotu: konstrukcja i modelowanie odzieży ,kreowanie odzieży oraz zajęcia praktyczne.
* Opracowanie planu wynikowego dla przedmiotów :konstrukcja i modelowanie odzieży ,kreowanie odzieży oraz zajęcia praktyczne.
Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń


Podniesienie jakości pracy szkoły
Podniesienie jakości nauczania


Przez cały okres stażuWrzesień 2014

Poświadczenie Dyrektora
Szkoły

Publikacja i udostępnienie wymagań egzaminacyjnych w bibliotece szkolnej

Doskonalenie kompetencji zawodowych i własnego warsztatu pracy

*Udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu nauczycieli – rady szkoleniowe, zespół samokształceniowy przedmiotów zawodowych .
*Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( kursy doskonalące, konferencje, granty,
warsztaty, szkolenia) .
*Powiększanie zaplecza
samodzielnie przygotowanych
trwałych środków dydaktycznych.
*Gromadzenie książek, czasopism
o tematyce krawieckiej; Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń
Wzbogacenie warsztatu pracy

Podniesienie jakości nauczania
Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych W trakcie całego stażu Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia

Zbiór pomocy dydaktycznych,
Arkusze zadań,
testy
Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Przedmiotów Zawodowych i Zajęć praktycznych * Udział w pracach zespołu;
* Opracowanie planu pracy zespołu * Organizowanie spotkań;
* współpraca z nauczycielami przedmiotów zawodowych i uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania,
* monitorowanie korelowania treści nauczania przedmiotów zawodowych,
* Organizacja egzaminów próbnych w celu jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego.
* Organizacja egzaminów zewnętrznych dla kwalifikacji A.12
* Sporządzanie sprawozdań z działalności Zespołu Przedmiotów Zawodowych.
* Współorganizowanie Konkursów krawieckich, fryzjerskich na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym i międzywojewódzkim;
* Przygotowanie uczniów do olimpiady
o tematyce krawieckiej;
* Zamieszczanie informacji w gablotach szkolnych i dzienniku elektronicznym. Podniesienie jakości pracy szkoły;

Wzrost liczby uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe; W trakcie stażu Plan pracy zespołu
Protokolarz spotkań zespołu
Raport z prac zespołu
Zdjęcia
Innowacja edukacyjna
*Przewodniczenie Zespolu ds. Innowacji
*Pomysłodawstwo i współuczestniczenie
w przygotowaniu programu konkursu ”Kreowanie ubiorów i stylizacja fryzur”.
*Nawiązanie współpracy z przedszkolem .
*Realizowanie zadań w ramach zaplanowanego programu.
*Opracowanie sprawozdania z planu pracy zespołu.
Podniesienie jakości pracy szkoły
Podniesienie jakości pracy ucznia;
Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych;
Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych ucznia;
Integracja młodzieży z dziećmi oraz kształtowanie postaw komunikowania się z młodszym pokoleniem;
Promocja szkoły i promowanie zawodu;


W trakcie stażu

Program i regulamin konkursu

Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną *Uczestniczenie w szkoleniach, kursach doskonalących umiejętności posługiwania się programami komputerowymi i wykorzystywaniem informacji;

* Udział w szkoleniu z zakresu obsługi dziennika elektronicznego LIBRUS. Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w praktyce W trakcie stażu Zaświadczenia


Wykorzystywanie
zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej *Prowadzanie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programu komputerowego OPTITEX, do konstruowania i modelowania form odzieży oraz projektowania odzieży.
*Wykorzystywanie programów multimedialnych i tablicy interaktywnej .
*Wdrażanie i zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów technologii komputerowej podczas przygotowywania materiałów dydaktycznych;
*Założenie skrzynki e-mailowej, konta na fejsbuku do kontaktu z uczniami, kursantami i nauczycielami w celu uruchomienia konsultacji Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych przez uczniów
Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego

Lepsza i szybsza komunikacja
Na bieżąco w trakcie stażu
Dokumentacja szkolna
Prace uczniów

Zdjęcia

Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych *Opracowanie dokumentacji szkolnej-programów, zestawień, sprawozdań, dostosowań dla uczniów itp.
*Opracowanie testów sprawdzających poziom wiadomości i umiejętności.
*Opracowywanie zagadnień egzaminacyjnych.
*Omawianie lekcji z wykorzystaniem opracowanej i przygotowanej przeze mnie prezentacji Power Point.
Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
Wzbogacenie własnego warsztatu pracy Na bieżąco w trakcie stażu Dokumentacja szkolna
Materiały dydaktyczne
Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej *Korzystanie z edukacyjnych portali internetowych oraz z publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki i pedagogiki
(www.men.gov.pl,www.profesor.pl,www.oke.pl i inne)
*Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez internet. Pozyskiwanie nowych wiadomości przydatnych
w pracy
Znajomość przepisów i aktów prawa oświatowego Na bieżąco w trakcie stażu Przykłady opracowanych materiałów


§ 8 ust.2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Opublikowanie w Internecie
zatwierdzonego planu rozwoju
zawodowego oraz materiałów
dydaktycznych *Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły
*Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych Wykorzystanie internetu w praktyce


W trakcie stażu Strona internetowa szkoły


Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami *Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego-Przewodnicząca zespołu samokształceniowego przedmiotów zawodowych.
*Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.
*Przygotowanie i przeprowadzenie otwartych zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy;
* Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli;
* Przekazywanie wybranych materiałów
i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom
Podniesienie jakości nauczania
Wymiana doświadczeń
Przez cały okres stażu Protokolarz zespołu samokształceniowego

Lista udostępnionych materiałów

Scenariusze lekcjiObserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych

Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniem
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności Przez cały okres stażu Notatki własne
Współpraca z nauczycielami
przedmiotów zawodowych
uczących w innych placówkach

*Organizacja wspólnych spotkań (konkursy szkolne,olimpiady) Wymiana doświadczeń
Integracja młodzieży
Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego Przez cały okres stażu Zdjęcia


§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. a opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.ZADANIA


FORMY REALIZACJI EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

Kółko krawieckie

*Opracowanie programu zajęć .
*Pozalekcyjna realizacja zajęć
w pracowniach technologicznych dla miłośników krawiectwa. *Podniesienie jakości pracy ucznia.
*Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych ucznia.
*Rozwijanie zainteresowań i pasji wśród uczniów
*Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.
* Uatrakcyjnienie pracy z uczniem zdolnym; W trakcie stażu Program zajęć

Zapisy w dzienniku
pozalekcyjnym

Zdjęcia zaprojektowanych, uszytych i strojów

Młodzieżowe
Miniprzetsiębiorstwo
*Tworzenie i prowadzenie wirtualnego Młodzieżowego Miniprzetsiębiorstwa,w tym
min.:
Opracowanie programu zajęć
Organizacja wspólnych spotkań
Przydział obowiązków
Realizacja poszczególnych zadań
*Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych ucznia.
*Rozwijanie zainteresowań i pasji wśród uczniów
*Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.

W okresie stażuOpracowany program

Dokumentacja


§ 8 ust.2 pkt 4 lit. b
wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.


ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Wykonywanie zadań przewodniczącego i egzaminatora etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie *Pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego oraz egzaminatora powołanego przez OKE w Poznaniu;
*Udział w pracach komisji egzaminacyjnej
w zawodzie krawiec i technik technologii odzieży;
*Przygotowywanie zadań egzaminacyjnych zleconych przez OKE;
*Przygotowywanie sal egzaminacyjnych
wg wykazu OKE; Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce – lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych ;
Uszyte gotowe modele wyrobów odzieżowych i węzły technologiczne.
Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie ze specyfikacją OKE i usprawnienie przebiegu egzaminu; W trakcie stażu po powołaniu przez OKEUmowy z OKEPoświadczenie Dyrektora


§ 8 ust 2 pkt. 4 lit. c poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Realizacja programów unijnych na terenie szkoły

*Opracowanie programu zajęć w projekcie : „Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości – innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Odzieżowych”.
*Opracowanie programu zajęć w projekcie „Usses magister est Optimus” co z łac. znaczy „Praktyka najlepszym nauczycielem”
*Opracowanie programu zajęć w projekcie „Zawodowcy w Gorzowie”
*Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
w ramach w/w projektów min.
tworzenie kolekcji odzieżowych
z zastosowaniem programu komputerowego OPTITEX). Poszerzenie własnej wiedzy i rozwijanie kunsztu zawodowego oraz dzielenie się zdobytymi nowoczesnymi umiejętnościami
z młodzieżą;


Okres od 1.03. 2011 do 28.06.2012

Okres stażu
Program zajęć,
materiały dydaktyczne
zdjęciaKolekcje odzieżowe
Kwalifikacyjne kursy
zawodowe dla dorosłych *Opracowanie programu zajęć do kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie krawiec i technik technologii odzieży – kwalifikacja A.12. ,A.48,
*Opracowanie programu zajęć do kwalifikacyjnego kursu zawodowego
w zawodzie technik przemysłu mody –kwalifikacja A.71,A.74
* Prowadzenie zajęć dydaktycznych
w zawodzie krawiec-ZSZ i technik technologii odzieży ( Wykonywanie wyrobów odzieżowych,Techniki konfekcjonowania odzieży , konstrukcja
i modelowanie Zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze kwalifikacji A.12, i A.48
A.71 Okres stażu Dokumentacja szkolna,
Program zajęć,
Materiały dydaktyczneOrganizacja konkursów szkolnych

*Przygotowanie i przeprowadzenie I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady „Wiedzy i Umiejętności z zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży” –Politechnika Łódzka.
*Przygotowanie uczniów do konkursu międzynarodowego ”Mistrz krawiectwa” –Kraków.
*Przygotowanie uczniów do konkursu ogólnopolskiego ” Pętelka” –Poznań.
*Przygotowanie uczniów do konkursu ”Igłą malowane” -Zespół Szkół Odzieżowych.
*Organizowanie wyjazdów związanych z konkursami i olimpiadą.
*Konkurs Międzynarodowy w San Remo
-II miejsce.
Aktywizacja młodzieży do doskonalenia zawodowego.
Motywowanie do pokonywania trudności i osiągania wyznaczonych celów;
Pozytywne wzmocnienie uczniów;
Uświadamianie uczniom znaczenia zawodu krawiec na lokalnym i europejskim rynku pracy;
Zachęcanie do ambitnego podnoszenia własnych kwalifikacji ułatwiającego start w dorosłe życie;
Integracja młodzieży z różnych kultur oraz kształcenie metod komunikacyjnych; W każdym roku szkolnym w trakcie stażu Protokoły

Zdjęcia z konkursów
i olimpiad
Aktywny udział w promocji szkoły
* Udział w Targach Edukacyjnych w Gorzowie Wlkp., na terenie powiatu i gminy;
*Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły;
*Organizowanie kiermaszy zawodowych dla uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli;
*Organizowanie pokazów mody na terenie szkoły ,miasta Gorzów Wlkp. oraz pozamiejscowych(np. Witnica. Kostrzyn). Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku;
Wzrost chętnych uczniów na kierunek odzieżowy;
Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przez uczniów; W trakcie stażu Dokumentacja
SzkolnaZdjęcia
Praca z uczniem mającym trudności w nauce oraz absolwentami przystępującymi do powtórnego egzaminu
zawodowego *Prowadzenie konsultacji, zajęć wyrównawczych i powtórkowych dla słabych uczniów oraz dla absolwentów.
*Nastawienie na indywidualne podejście do potrzeb psychofizycznych ucznia.
*Rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy.
*Kształtowanie osobowości i pobudzanie do wiary w siebie oraz motywowanie do pokonywania trudności; Poprawa wyników w nauce;

Zdany egzamin zawodowy przez absolwenta, kursanta;

Uzupełnienie wiedzy
i umiejętności;
Na bieżąca w trakcie stażu Dokumentacja
szkolna§ 8 ust.2 pkt. 4 lit.e wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Opieka nad praktykantem
-współpraca z WOM
*Dzielenie się wiedzą ,umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym.
* Prowadzenie otwartych zajęć dla praktykanta.
* Organizowanie spotkań konsultacyjnych.
*Zaznajamianie z podstawowymi zadaniami w specyficznym środowisku szkoły.
*Uczestnictwo praktykanta w lekcjach
z konstrukcji i modelowania odzieży oraz analizowanie ich przebiegu.
*Wprowadzanie w dokumentowanie pracy nauczyciela zawodu. Poszerzenie zadań szkoły
Uatrakcyjnienie dla uczniów zajęć lekcyjnych
Przygotowanie praktykanta do wykonywania zawodu
nauczyciela
Zdobycie nowego doświadczenia
Pozyskanie nowych pomocy dydaktycznych
Okres stażu
Potwierdzenie odbycia praktyki pedagogicznej
Usługi krawieckie
*Wykonywanie wszechstronnych usług krawieckich dla szkół, przedszkoli ,władz miejskich, domu opieki społecznej filharmonii , teatru, zespołów tanecznych
i innych instytucji oraz dla indywidualnych klientów.*Poszerzenie zadań szkoły;
*Poszerzenie umiejętności zawodowych przez uczniów;
* Pogłębienie wiedzy na temat ekonomii i przedsiębiorczości;

Cały czas
Poświadczenie
dyrektora


§ 8 ust.2 pkt. 4 lit.f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.


ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

Nagrody

Nagroda Prezydenta, Kuratora, Dyrektora Mobilizacja do jeszcze lepszej pracy Cały okres stażu Poświadczenie Dyrektora§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Poszerzenie wiedzy w zakresie
Umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży

*Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
*Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki Rozwiązywanie problemów młodzieży Cały okres stażu Zaświadczenia ze szkoleń

Obserwacja i analiza trudności
edukacyjnych i wychowawczych występujących w kontaktach z uczniami

*Obserwacja i analiza możliwości ucznia
i jego problemów;

*Indywidualne rozmowy z uczniem w celu zdiagnozowania problemu;

*Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych;
Rozwiązanie problemu;
Okres stażu (zgodnie z
rzeczywistą sytuacją i
potrzebami)
Opis przypadków
Wnioski i analiza podjętych działań


Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły
i własnymi


..................................................
Opracowała Danuta TurkiewiczZatwierdzam do realizacji:


Gorzów Wlkp. ,...................

data ................... .


podpis i pieczęć dyrektora szkołyZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.