AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Justyna Krzemieniec, 2017-11-17
Sławno

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

Nauczyciel kontraktowy
mgr Justyna Krzemieniec


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2015 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.
Nauczany przedmiot: logopedia
Opiekun stażu: mgr Beata Wiórko
Szkoła: Zespół Szkół w Postominie
Dyrektor: mgr Danuta Strzelczyk

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.:

1. §7 ust.1 pkt. 1: Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym;
Termin realizacji: Zgodnie z harmonio-gramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Sposób dokumentowania: Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

2. Realizacja zadań logopedy ujętych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: Dziennik zajęć logopedycznych

3. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sławnie;
Termin realizacji: Według potrzeb
Sposób dokumentowania: notatki

4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym;
Termin realizacji: Według potrzeb
Sposób dokumentowania:

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania:
- zaświadczenia,
- potwierdzenia,
- notatki,
- wykazy itd

6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego:
- autorefleksja,
- analiza planu rozwoju zawodowego,
Termin realizacji: Do 30.06.2018 r.


2. §7 ust.1 pkt. 2: Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu – uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych;
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

2. Uczestniczenie w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego:
- kursy, szkolenia,
- warsztaty szkoleniowe,
- konferencje metodyczne,
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: zaświadczenia, potwierdzenia, notatki,


3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
- obserwacja,
- udział w zajęciach i ich omówienie,
- konsultacje,
- ewaluacja;
Termin realizacji: Według harmonogramu
Sposób dokumentowania: potwierdzenia, notatki,

4. Czytanie literatury logopedycznej;
Termin realizacji: Cały okres stażu

5. Czytanie literatury pedagogicznej;
Termin realizacji: Cały okres stażu

6. Śledzenie stron internetowych;
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: wykaz stron www.

7. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych,
- testów, czasopism, literatury,
- gier i zabaw logopedycznych itp.
Termin realizacji: Cały okres stażu

3. §7 ust. 1 pkt. 3: Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami,
- Ustawa Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty,
Termin realizacji: Cały okres stażu

2. Analiza przepisów wewnątrzszkolnych:
- Statut szkoły,
- regulaminy,
Termin realizacji: Cały okres stażu

4. & 7 ust. 2 pkt. 1: Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego,
- gromadzenie materiałów dotyczących wymagań egzaminacyjnych oraz publikacji związanych z awansem zawodowym;
Termin realizacji: IX 2015 r.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- omówienie zasad współpracy,
- zawarcie kontraktu,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
Termin realizacji: IX 2015 r., wg harmonogramu

3. Planowanie pracy logopedycznej:
- opracowanie planu pracy logopedy szkolnego uwzględniający zadania szkoły oraz potrzeby dzieci,
Termin realizacji: Cały okres stażu

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy logopedycznej,
- opracowanie diagnoz logopedycznych dla wszystkich dzieci objętych terapią,
- prowadzenie dokumentacji, zakładanie kart badania mowy, kart wywiadu z rodzicem, prowadzenie ewidencji dzieci z wadą wymowy w poszczególnych klasach, prowadzenie dziennika zajęć logopedycznych.
- zajęcia instruktażowe dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną,
- doposażenie gabinetu logopedycznego własnymi pomocami,
Termin realizacji: Cały okres stażu, wg potrzeb
Sposób dokumentowania: dokumentacja zajęć, dziennik zajęć logopedycznych, notatki, scenariusze zajęć, karty wywiadu,

5. Tworzenie własnej biblioteczki przedmiotowo-metodycznej i logopedycznej.
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: wykaz tytułów

6. Analiza własnej pracy:
- autorefleksja,
- określenie mocnych i słabych stron własnej pracy,
- podsumowanie pracy.
Termin realizacji: V 2018 r.
Sposób dokumentowania: samoocena, wnioski i refleksje dotyczące własnej pracy,

7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: V 2018 r.
Sposób dokumentowania: sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

5. §7 ust. 2 pkt. 2: Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska uczniów; diagnozowanie ich potrzeb i oczekiwań rodziców:
- zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole (opinie i orzeczenia PPP),
- obserwacje, rozmowy z wychowawcami, rodzicami,
- współpraca z psychologiem i pedagogiem,
- rozmowy indywidualne z uczniami,
Termin realizacji: Na bieżąco
Sposób dokumentowania: notatki, karty wywiadu,

2. Pedagogizacja rodziców:
- przeprowadzenie spotkań indywidualnych z rodzicami o charakterze instruktażowym,
- przygotowanie gazetek ściennych o tematyce logopedycznej,
Termin realizacji: X 2015r, 2016r, 2017 r
Sposób dokumentowania: ewidencja rozmów z rodzicami, gazetki ścienne,

3. Włączanie rodziców do aktywnej pracy z dzieckiem:
- zachęcanie rodziców do aktywnej pracy z dzieckiem w domu celem utrwalenia zdobytych umiejętności zarówno na zajęciach logopedycznych jak i matematycznych.
Termin realizacji: Na bieżąco
Sposób dokumentowania: notatki

6. & 7 ust. 2 pkt. 3: Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:
- tworzenie programów, prezentacji, pokazów multimedialnych;
- opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych;
Termin realizacji: Cały okres stażu:

2. Wykorzystanie komputera do pracy terapeutycznej:
- wdrożenie oprogramowania logopedycznego i programów logopedycznych do korekcji wad wymowy;
Termin realizacji: Cały okres stażu

3. Wykorzystanie Internetu, jako źródła informacji:
- wykorzystanie w pracy z uczniami materiałów z Internetu, programów logopedycznych i edukacyjnych dla dzieci;
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: scenariusze zajęć

4. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego;
Termin realizacji: X 2017 r.
Sposób dokumentowania: strona www

7. §7 ust. 2 pkt. 4: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w pracy nauczyciela.

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i logopedii:
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, pedagogicznej, publicznej, studiowanie fachowej literatury;
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: notatki

2. Poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń:
- aktywna praca nad samokształceniem,
- udział w warsztatach, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego – wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu.
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: zaświadczenia

3. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktycznej i terapeutyczno-wychowawczej:
- planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę metodyczna i pedagogiczną;
Termin realizacji: Na bieżąco
Sposób dokumentowania: scenariusze zajęć

4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów:
- diagnozowanie problemów będących przyczyną wad wymowy,
- znajomość aktualnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem charakterystyki okresu rozwojowego,
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: notatki, scenariusze, plany terapii,

8. & 7 ust. 2 pkt. 4: Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poznawanie przepisów dotyczących prawa oświatowego:
- aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa;

2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
- Statut szkoły,
- plany,
- regulaminy.

Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: notatki, wykaz dokumentów
Opracowała
mgr Justyna Krzemieniec
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.