AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Twardowska, 2017-11-03
Łącko

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do rozwoju planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +ANEKS NR 1 DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZATWIERDZONEGO DNIA 10.09.2013R.

Aneks został napisany z powodu korzystania przez nauczyciela z urlopów związanych z rodzicielstwem.Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Twardowska
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2013r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016r.
Data przerwania stażu: 04 stycznia 2016r. Do 03. lipca 2016r.
Kontynuacja stażu od dnia: 04 lipca 2016r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 29.listopada 2016r.( § 8 UST. 2 PKT 1 )
UZYSKANIA POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Lp.

Zadania do ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonaniaDowody realizacji
1.
2.
3.

4.5.6


7.8.


Poznanie procedury awansu zawodowego.Aktywne uczestnictwo
w pracach związanych
z usprawnianiem pracy szkoły.

Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości szkoły.Współpraca z rodzicami.Podejmowanie dodatkowych zadań.


Promocja szkoły
w środowisku.

Sprawowanie funkcji wychowawcy klasy IV
i V.

Praca w zadaniowych komisjach szkoły.
I. Przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.
Karta Nauczyciela,

II. Analiza dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły.

III. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania
z jego realizacji.I. Udział w opracowywaniu oraz zmianach w dokumentach
szkolnych.

II. Pomoc Dyrektorowi w sporządzaniu SIO.


III. Aktywny udział w zabraniach Rady Pedagogicznej:
sporządzanie protokołów.

IV. Aktywny udział w posiedzeniach szkolnego zespołu
w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej.


I. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego
wynikający z potrzeb własnych i szkoły
.

II. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

III. Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie
literatury fachowej.


I. Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły.I. Prowadzenie gazetki ściennej o tematyce sportowej
promującej zdrowy styl życia.

II. Prowadzenie całorocznego plebiscytu na „Sportowca Roku”
a także analizowanie rozwoju psychomotorycznego uczniów,
ich umiejętności i osiągnięć.


I. Przygotowywanie i udział uczniów jako reprezentacji naszej szkoły i imprezach i zawodach sportowych na szczeblu:
gminnym,
powiatowym

II. Przygotowanie notatek do prasy lokalnej o sukcesach
sportowych szkoły,organizowanych akcjach w szkole.
I. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
wychowawczych i dydaktycznych ucznia.


I. Praca w szkolnej komisji inwentaryzacyjnej.

II. Pełnienie funkcji członka Zespołu Nadzorującego
sprawdzian w kl. VI.

III. Praca w komisji do analizy sprawdzianu po klasie VI.

VI. Praca w komisjach konkursowych szkolnych
i pozaszkolnych.

sierpień, wrzesień 2013r.wrzesień 2013


wrzesień 2013
grudzień 2016zgodnie
z potrzebami

okres stażu

zgodnie z ustaloną kolejnością

okres stażu


2013/2014 2014/2015 2015/2016

okres stażu

okres stażuokres stażuokres stażu


2013/2014
2013/2014 2014/2015okres stażu

okres stażuwrzesień 2013

kwiecień 2014


grudzień 2013

październik 2013

Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Wniosek o kontynuację stażu i ponowne naliczenie nowego terminu jego zakończenia.

Właściwe stosowanie przepisów prawa
w codziennej pracy.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


Zeszyt spotkań zespołu.


Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia.


Protokoły zebrań.

Wykaz literatury.Harmonogram i tematyka spotkań
z rodzicami. Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

Gazetki informacyjne w gablocie.


Protokół plebiscytu..
Tabele, wyniki.
Artykuły w prasie.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.Protokół inwentaryzacyjny.

Dokumentacja sprawdzianu.


Analiza sprawdzianu.

Protokoły konkursów.
( § 8 UST. 2 PKT 2)
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
Lp
Zadania ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonania


Dowody realizacji
1.

2.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.Wykorzystanie Internetu.
I. Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii
komputerowej i informacyjnej w tworzeniu aneksu nr 1 planu
rozwoju zawodowego.

II. Opracowywanie przy pomocy techniki komputerowej
różnorodnych dokumentów, które następnie
wykorzystywałam w swojej pracy.


III. Przygotowanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów,
ogłoszeń, tabeli i wyników osiągnięć sportowych uczniów,
zaproszeń i podziękowań.

IV. Przygotowanie w technice Power Point prezentacji
multimedialnych i wykorzystywanie tych środków
dydaktycznych na spotkaniach z rodzicami i w pracy
z uczniem.

V. Wpisywanie świadectw szkolnych przy pomocy
komputerowego programu do drukowania świadectw.

VI. Przygotowywanie dekoracji na uroczystości szkolne oraz
różnych materiałów w celu urządzania klasopracowni
i zagospodarowania gablot przy sali gimnastycznej.

VII. Opracowywanie testów do szkolnego egzaminu na kartę
rowerową.
I. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy i informacji.

II. Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących życia szkoły na stronie www szkoły.

III. Publikacje własnych materiałów dydaktycznych
w Internecie.

IV. Wykorzystanie poczty elektronicznej do komunikowania się
z innymi nauczycielami i podmiotami w sprawach
związanych z moja pracą zawodową w szkole.
kwiecień 2017okres stażu
według potrzebpaździernik 2014
czerwiec 2014


okres stażmaj 2014
maj 2015
maj 2017
według potrzeb

okres stażu


okres stażu


według potrzeb
Aneks nr 1 planu rozwoju zawodowego.Wydruki, wymagania edukacyjne, scenariusze uroczystości, konspekty, referaty, testy, sprawozdania, ankiety konspekty, tabele wynikowe, itp.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Ksero dyplomów, zaproszeń.


Prezentacje multimedialna.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


Zdjęcia z uroczystości.Testy egzaminacyjne.

Materiały z Internetu.

Strona www. spkicznia.lacko.pl.


Materiały w Internecie.


Otrzymane e-mail z wynikami.

( § 8 UST. 2 PKT 3)
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
LUB INNYCH ZAJĘĆ”
Lp.
Zadania ogólne do realizacji
Formy realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
1.

2.
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem.Prowadzenie zajęć otwartych dla n-li.
I. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleniowych zebrań Rady Pedagogicznej:
Niebieskie Karty w oświecie”.

II. Współpraca z innymi nauczycielami i dzielenie się
materiałami dydaktycznymi.

III. Pedagogizacja rodziców na temat:
,,Nowa formuła sprawdzianu kl. VI od roku 2015”

IV. Publikacje własnych materiałów na stronach portali edukacyjnych.


I. Prowadzenie lekcji koleżeńskich dla nauczyciela kontraktowego i obserwacja lekcji prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych.


II. Sprawowanie opieki nad nauczycielem praktykantem.
według potrzeb szkoły


okres stażu


styczeń 2015


okres stażugrudzień 2013
maj 2014
kwiecień 2015


październik 2013


Przygotowane materiały.
Protokoły Rady Pedagogicznej.

Scenariusz spotkania z Rodzicami.


Publikacja w internecie.Harmonogram lekcji obserwowanych.
Notatki własne z rozmów poobserwacyjnych.


Notatki z rozmów, wymiana poglądów.
( § 8 UST. 2 PKT 4) A

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH
Lp.

Zadania ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonania


Dowody realizacji
1.


Opracowanie
i wdrożenie własnego programu.
I. Opracowanie i wdrożenie programu koła sportowego dla uczniów klas IV- VI
2013/2014


Program koła sportowego.
( § 8 UST. 2 PKT 4 )C

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCHZadania ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonania

Dowody realizacji
1.2.

3.

4.

5.

Organizacja wycieczek
i uroczystości szkolnych.


Organizacja szkolnych konkursów i turniejów sportowych.Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mającym trudności
w nauce.

Rozbudzenie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole.I. Organizacja jednodniowych wycieczek szkolnych:
Czorsztyn – Niedzica,
Piesza wycieczka na Cebulówkę,
Piesza wycieczka szlakiem Celestyńskim,
Nowy Sącz w ramach Bonu kultury,
Zlot Turystyczno-Krajoznawczy ,, Młodzież
z Chrystusem w III Tysiącleciu”

II. Współorganizacja i organizacja uroczystości szkolnych oraz
opracowanie układów tanecznych.

III. Przeprowadzenie akcji ekologicznej ,,Sprzątanie Świata”.
I. Organizacja szkolnego Dnia Sportu, podczas którego wdrożono projekt ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”.

II. Organizacja szkolnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły.

III. Przeprowadzenie na terenie szkoły konkursu ,,Odblaskowa Szkoła”:
ogólnoszkolny konkurs plastyczny
na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
ogólnoszkolny konkurs wiedzy o
bezpieczeństwie ruchu drogowego

IV. Przygotowanie uczniów i zorganizowanie kursu na kartę
rowerową dla uczniów kl. IV i V.I. Współpraca z rodzicami i nauczycielami w ramach
organizacji pomocy psychologiczno– pedagogicznej.I. Organizacja nowoczesnych form spędzania czasu wolnego:
lodowisko,
basen.

II. Prowadzenie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych koła
sportowego.
I. Opracowanie planu działań koordynatora do spraw
bezpieczeństwa i zwalczania pożarów oraz przeprowadzenie
próbnych alarmów ewakuacyjnych.

III. Opracowanie procedur reagowania na zjawisko
cyberprzemocy.

IV. Opracowanie procedur interwencyjnych w przypadku
krzywdzenia dziecka.

V. Wykonanie gazetki ściennej w szkolnej gablocie na temat
bezpieczeństwa.

VI. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa
Informacji.
czerwiec 2014
październik 2014
październik 2015

okres stażu
czerwiec 2015

okres stażu
czerwiec 2014


ferie 2015


wrzesień-listopad
2013


maj 2014
maj 2015okres stażu
październik 2014
maj 2015


okres stażu

wrzesień 2013
wrzesień 2014


listopad 2013


luty 2014


okres stażu

okres stażuKarty wycieczek.
Zapisy w dziennikach lekcyjnych.


Zdjęcia uroczystości szkolnych.
Scenariusz układu tanecznego.
.
Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Opracowany projekt.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Protokół turnieju.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Protokół konkursu.
Dokumentacja, zdjęcia.

Dokumentacja kursu.
Wpisy w dziennikach.
IPETY, dokumentacja szkolna.Karty wycieczek.Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Wpisy w dziennikach.
Plan pracy koordynatora.


Procedury reagowania na zjawisko cyberprzemocy.

Procedury interwencyjne w przypadku krzywdzenia dziecka.

Gazetka w gablocie szkolnej.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

( § 8 UST. 2 PKT 4) E
WYKONANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH
WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

Lp.

Zadania ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonania


Dowody realizacji
1.2.


3.4.
5.

6.Współpraca ze Służbą Zdrowia.


Współpraca z Policją.


Współpraca ze Strażą Pożarną.


Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Starym Sączu.

Współpraca
z Towarzystwem Miłośników Ziemi Łąckiej.


Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
I. Zaproszenie pielęgniarki na spotkanie z młodzieżą
i przeprowadzenie pogadanek dotyczących:
uzależnień i ich konsekwencji (dla klas IV -VI),
przestrzegania higieny osobistej (dla klas IV - VI),
pokaz i objaśnienie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

II. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat odżywiania – zapobieganie chorobom cywilizacyjnym anoreksji i bulimii.


I. Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat:
postępowania w sprawach nieletnich i wynikających
z nich konsekwencji prawnych
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły
bezpieczeństwo w sieci.

II. Zaproszenie Policji do komisji egzaminacyjnej na kartę
rowerową.


I. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami straży
pożarnej na tematy:
profilaktyka wszelkiego rodzaju zagrożeń, z jaką stykają strażacy się w swojej misji niesienia pomocy,
pokaz sprzętu bojowego.
I. Przygotowanie dokumentacji badań uczniów mających trudności w nauce.I. Umożliwienie dzieciom wyjazdu na wycieczki.

II. Zorganizowanie spotkania z twórczynią ludową
(p. M. Janiczak).


I. Pozyskanie środków finansowych na organizację Szkolnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły.

okres stażu


okres stażu
okres stażu

czerwiec 2014według potrzeb
okres stażu
według potrzeb


okres stażu

maj 2014ferie 2015

Zapisy w dziennikach lekcyjnych.


Scenariusz lekcji.
Zapisy w dziennikach.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, pisma skierowane do Policji, zapisy tematów lekcyjnych.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.Pisma skierowane do Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej.
Zapisy w dziennikach.Pisma skierowane do KRPA.


( § 8 UST. 2 PKT 5)
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

Lp.

Zadania ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonania


Dowody realizacji
1.
Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
I. Obserwowanie i analiza dwóch przypadków oraz zdiagnozowanie pojawiających się problemów.
okres stażu
Opracowany opis i analiza.
Potwierdzenia Dyrektora Szkoły.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.