AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Ławrynowicz-Kaczmarek, 2017-10-19
Gorzów Wlkp

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

Nauczyciel: mgr Anna Ławrynowicz-Kaczmarek
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzież z Autyzmem w Gorzowie Wlkp.
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)
Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Podniesienie jakości pracy placówki.
4. Kształtowanie wizerunku Ośrodka w środowisku lokalnym.
5. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


PODSTAWA PRAWNA
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.
 Karta Nauczyciela art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
POWINNOŚCI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE ODBYWANIA STAŻU WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
§ 8.1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
• podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
• pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust.2 pkt.1)


Lp
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
Karta Nauczyciela
Ustawa o systemie oświaty

• Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych MEN, CDiDN,
i portali edukacyjnych.


• Regularna lektura publikacji MEN oraz śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.

• Dyskusje na temat awansu z Dyrektorem, nauczycielami.

VIII/IX 2014r.VIII/IX 2014r.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu

Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego, wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji.

• Praca nad uzyskaniem celu, jakim jest awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.

• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Cały okres stażu

Cały okres stażu


VI 2017r.
Dokumentacja
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły


3.
Aktywne uczestniczenie w pracach Ośrodka w celu podniesienia jakości pracy placówki.

• Współpraca z Dyrektorem, nauczycielami oraz rodzicami podopiecznych.

• Udział w Zespole ds. ewaluacji wewnętrznej.
• Udział w Radach Pedagogicznych.


• Aktywne działanie w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanka:

-uczestnictwo w zebraniach klinicznych;

-współpraca z zespołem do spraw wychowania;

-współpraca z psychologiem i pracownikami Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

W trakcie trwania stażu

W trakcie trwania stażu


W trakcie trwania stażu

W trakcie trwania stażu
W trakcie trwania stażu

W trakcie trwania stażu


Notatki, wpisy w dzienniku

Ankiety
Potwierdzenie dyrektoraListy obecności

Notatki, wpisy w dzienniku


Według potrzeb4.
Doskonalenie kompetencji zawodowych

• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnym do potrzeb nauczyciela i Ośrodka.

• Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

• Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie metody M. Montessori, metod pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.W trakcie trwania stażu

W trakcie trwania stażu

W trakcie trwania stażu
Zaświadczenia


Potwierdzenie Dyrektora

Zaświadczenia

5.

Podnoszenie jakości nauczania poprzez samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności, doskonalenie warsztatu pracy

• Studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce zawodowej.

• Śledzenie literatury poświęconej problematyce autyzmu.

• Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i miejskiej.

• Systematyczne przeglądanie stron internetowych.

W trakcie trwania stażu

W trakcie trwania stażu

W trakcie trwania stażu
W trakcie trwania stażu
Wykaz literatury i czasopism

Wykaz literaturyAdresy stron internetowych

6.
Współpraca z rodzinami w celu rozpoznania sytuacji rodzinnej, poprawy ich funkcjonowania
• Rozmowy indywidualne z rodzicami wychowanków, przeprowadzenie wywiadu z rodzicami nowoprzyjętego dziecka.

• Udział w zebraniach z rodzicami.

W trakcie trwania stażu


W trakcie trwania stażu
Wpisy w dzienniku7.
Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych, gromadzenie pomocy do zajęć.
W trakcie trwania stażu
Gromadzenie materiałów
8.
Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej innowacyjnych metod, form w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością-autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
• Wykorzystywanie na zajęciach edukacyjnych elementów Metody Dobrego Startu.

Cały okres stażuScenariusze zajęćWykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2)


Lp
ZADANIE
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1.

Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy


• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu w celu zdobywania informacji i materiałów do pracy.

• Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji i przygotowywaniu pomocy do zajęć.

• Wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych na zajęciach kształcenia zintegrowanego doskonalących naukę pisania, czytania, działań matematycznych.

• Obsługa poczty elektronicznej – przesyłanie informacji i materiałów osobom zainteresowanym.

• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
W trakcie trwania stażu

W trakcie trwania stażu


W trakcie trwania stażu


W trakcie trwania stażu

W trakcie trwania stażu

Spis programów oraz stron internetowych2.
Publikacja własnych materiałów na stronach internetowych

• Przygotowanie i opublikowanie w Internecie własnych prac – plan rozwoju zawodowego


W trakcie trwania stażu

Publikacje
Strona www

3.
Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym

• Opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela.

• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego oraz korzystanie ze stron MEN.W trakcie trwania stażu

Teczka
„awans zawodowy”Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć
(§.8 ust.2 pkt.3)

Lp ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Współpraca z nauczycielami

• Wspólne działanie podejmowane w zespołach zadaniowych mające na celu realizację zadań związanych z aktualnymi potrzebami Ośrodka.
• Udział i wspólne działanie podejmowane w zespołach ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W trakcie trwania stażu
W trakcie trwania stażu

Dokumentacja Ośrodka

2.


3. Prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych• Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Konsultacja z nauczycielami, wnioski do dalszej pracy.

W trakcie trwania stażu

Scenariusze zajęćPedagogizacja rodziców
• Przekazywanie wiedzy z dziedziny wychowania, edukacji na indywidualnych spotkaniach.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.


W trakcie trwania stażu


Dokumentacja podjętych działań

3.
Publikacja własnych prac

• Pisanie artykułów do Biuletynu.
• Przygotowanie materiałów na stronę internetową.
W trakcie trwania stażu
Artykuły
Zdjęcia

4.
Pełnienie roli opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego

• Prowadzenie i hospitacja zajęć.

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem kontraktowym.

Rok szkolny 2014/2015
2015/2016


Potwierdzenie Dyrektora


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w
sprawach nieletnich (§.8ust.2pkt.4a)

Lp ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Opracowanie Programu Profilaktyki
• Opracowanie Programu Profilaktyki.
• Realizacja treści zawartych w programie profilaktycznym na zajęciach edukacyjnych.


Rok szkolny 2014/2015

Program Profilaktyki

2.
Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

• Opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.


Rok szkolny 2014/2015
2015/2016
2016/2017


Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne

3.
Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów zajęć metodą M. Montessori dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

• Opracowanie indywidualnych programów.
• Prowadzenie zajęć z dziećmi z autyzmem w oparciu o przygotowane programy.
• Ewaluacja.
Na początku IX
2014

W trakcie trwania stażu


Programy
Dziennik Zajęć
Sprawozdania

4.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć grupowych prowadzonych w oparciu o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne• Opracowanie programu zawierającego miesięczne scenariusze zajęć.
• Prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym z autyzmem w oparciu o scenariusze zawarte w Programie.
• Ewaluacja.


W trakcie trwania stażu


Programy
Dziennik Zajęć
Sprawozdania

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§.8ust.2pkt.4c)

Lp ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Promowanie Ośrodka w środowisku

• Udział w organizacji „Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu”, „ Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, „ Tygodnia Autyzmu”.
• Udział w organizacji Koncertów Charytatywnych.
• Uczestniczenie w targach organizacji pożytku publicznego.
W trakcie trwania stażu


Dokumentacja szkolna
Zdjęcia

2.
Organizowanie uroczystości okolicznościowych, imprez integracyjnych dla podopiecznych• Uczestniczenie w imprezach, przygotowanie uroczystości-„Mikołajki”
• Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z życia Ośrodka-przygotowywanie gablot.
W trakcie trwania stażu


Zdjęcia
Scenariusz imprez
Gabloty

3.
Przygotowywanie wychowanków do udziału
w życiu kulturalnym, korzystania z dóbr kultury, rozwijanie zainteresowań uczniów.
Przystosowanie do współżycia w społeczeństwie
• Organizacja wyjazdów do kina, teatru, na wystawy.
• Współorganizowanie wycieczek po najbliższej okolicy: wyjście do parku, sklepu, na pocztę.W trakcie trwania stażu


Karty wycieczek
Wpisy w dzienniku
zdjęcia


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.(§.8ust.2 pkt.4e)

Lp ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Współpraca z instytucjami samorządowymi


• Nawiązanie współpracy z Opieką Społeczną.
Cały okres stażu
(w razie potrzeb)
Zapis w Dzienniku

2.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną. Uczestniczenie w pracach zespołu diagnostycznego w Punkcie Diagnostyczno- Konsultacyjnym, który diagnozuje dzieci pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu.
• Poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń o pracy
z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
• Pisanie opinii o uczniach.
• Konsultacje.
• Realizacja zaleconych ćwiczeń.

Cały okres stażu
Rok szkolny 2013/14

Dokumentacja Punktu Diagnostycznego

3.

Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi (Biblioteką, MCK, MOS w Gorzowie Wlkp.)• Udział w imprezach środowiskowych, udział w konkursach artystycznych zajęciach prowadzonych na terenie Biblioteki, MCK.
• Udział w cyklicznych warsztatach plastycznych na terenie Miejskiego Ośrodka Sztuki.

Cały okres stażu
Karty wycieczek
Zdjęcia

4.
Współpraca z organami tworzącymi Olimpiady Specjalne• Udział w sekcji sportowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem- „Kangurki”
• Współorganizowanie imprez sportowych m.in.:
-„Treningu aktywności motorycznej”,
-„Biegów przełajowych

Cały okres stażu
Karty wycieczek
Scenariusze imprez sportowych

5.
Współpraca z Organem prowadzącym-Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wlkp.

• Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem.
• Realizowanie treści zawartych w dokumentacji Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem.
Cały okres stażu
Dokumentacja Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły (internatu, zakładu).
(§.8ust.2 pkt.5)

Lp ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami ze sprzężoną niepełnosprawnością


• Opracowanie analizy dwóch przypadków:
-dokonanie diagnozy (zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia),
-identyfikacja problemu,
-ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny,
-określenie znaczenia problemu,
-propozycje rozwiązania,
-wdrażania oddziaływań.


W trakcie trwania stażuOpis i analiza przypadku
Zatwierdzam do realizacji:
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.