AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Emilia Lewkowicz, 2017-09-28
Białystok

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGOImię i nazwisko: mgr Emilia Izabela Lewkowicz
Nazwa szkoły:
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2013
Planowany termin zakończenia stażu: maj 2016
Opiekun stażu:Cel główny podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe podejmowanego stażu:
• Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły.
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym


§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.


1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
• udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
• współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.

3. Wdrażanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, współpraca z pedagogiem szkolnym.

4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, zawodów, imprez i wyjść poza szkolnych.

5. Organizacja i współorganizacja akademii i uroczystości szkolnych.

6. Kontakty z rodzicami i opiekunami uczniów.
§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne
• kursy instruktorskie

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, zgłębianie nowości dotyczących wychowania fizycznego poprzez studiowanie literatury fachowej.

3. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych i wykorzystanie jej w pracy z uczniami.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy

Budowanie bazy materiałów dydaktycznych: testów sprawnościowych, tabeli wyników, czasopism itp.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.


1. Analiza i aktualizacja dokumentacji dotyczącej procedur awansu zawodowego nauczycieli:
• Rozporządzenie MEN z 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Poznanie ustaw:
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty i rozporządzeń do nich.

3. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Opracowanie planów pracy dla poszczególnych klas w oparciu o nową podstawę programowa dla wychowania fizycznego
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy sprawnościowe, tabele wyników.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

3. Publikowanie własnych prac.
• Publikacja scenariuszy lekcji na stronie internetowej
• (WWW.wychowanie fizyczne.pl)

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
• dzienniki lekcyjne i dzienniki pozalekcyjne.§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, uzdolnieniami, oraz problemami uczniów.
2. Współpraca z pedagogiem, wychowawcami klas, oraz innymi nauczycielami.
3. Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi szkole: opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
4. Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami i ich rodzicami na rozmowach indywidualnych. oraz zebraniach klasowych.
5. Uwzględnienie w pracy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb
6. Realizacja programu profilaktycznego dotyczącego przemocy, uzależnień, stresu, komunikacji w grupie, bezpieczeństwa i higieny§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, publikacje.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia testów o kulturze fizycznej, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4. Tworzenie prezentacji multimedialnych.§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych:
• Uczestniczenie w konferencjach i warsztatach w celu poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.

2. Systematyczna współpraca z rodzicami:
• Regularne spotkania z rodzicami,
• Kontakty telefoniczne w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych

3. Realizacja zadań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i profilaktyki poprzez:
• Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia m.in. przez turystykę pieszą (np. Rajd Pietrasze)
• Przygotowaniu uczniów do zawodów sportowych.
• Współorganizowanie i udział w przygotowaniu „ Dnia Sportu” w szkole.
• Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce sportowej.
• Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach i zawodach sportowych. (np. Sprawni jak żołnierze

4. Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań sportowych u uczniów poprzez udział w konkursach i zawodach

5. Przeciwdziałanie agresji i przemocy poprzez gry i zabawy z mocowaniem i dźwiganiem.§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


1. Analiza i aktualizowanie przepisów prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły.

2. Analiza i aktualizowanie podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących postępowania z sprawach nieletnich i współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.