AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Martyna Antoniewicz, 2017-08-25
Śrem

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

- n +

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich
w Śremie
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

mgr Martyna Antoniewicz
nauczyciel języka angielskiego


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Opiekun stażu mgr Hanna Worsztynowicz

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Celem mojego rozwoju zawodowego w okresie stażu jest:

- doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej,
- aktywny udział w życiu szkoły,
- uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.


Plan rozwoju zawodowego sporządzony został w oparciu o następujące akty prawne :

• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
• Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393).


Zadania jakie w czasie trwania stażu nauczyciel kontraktowy
ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego powinien zrealizować:
Powinności nauczyciela kontraktowego w okresie stażu Wymagania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
A. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
B. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,
C. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której odbywa staż. A. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
B. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
C. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
D. umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
E. umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Zapoznanie się z publikacjami na w/w temat w Internecie.
IX 2014r.
przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.
Współpraca
z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (ustalenie harmonogramu)
IX-X 2014r.
Umowa-kontrakt
harmonogram współpracy

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (dwa razy na semestr).

Omówienie obserwowanych zajęć.

wg harmonogramu spotkań
wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (dwa razy na semestr)
Omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, analiza)
wg harmonogramu spotkań
scenariusze zajęć
wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
5.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)

Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego

Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych

cały okres stażu


zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
potwierdzenie udziału
w spotkaniach6.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej

Stosowanie aktywnych metod nauczania,

Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania uczniów

Konstruowanie planów wynikowych i innych dokumentów nauczania

Współorganizacja imprez tematycznych oraz uroczystości szkolnych

Tworzenie gazetek tematycznych, angażowanie uczniów
w ich konstruowanie.

systematycznie w okresie całego stażuwg harmonogramu imprez
zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
zestaw przykładowych metod wykorzystywanych w czasie zajęć
testy, sprawdziany


7.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Systematycznie w okresie całego stażu
Internetowy dziennik lekcyjny, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen.

8.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

V 2017r.

VI 2017r.
treść sprawozdania

wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznawanie środowiska uczniowskiego. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów, rozmowy z uczniami.

Poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów

Obserwacja i analiza możliwości uczniów, organizacja pomocy dla uczniów słabszych.

Przygotowanie uczniów zdolnych do konkursów.

Rozmowa z wychowawcami klas, nauczycielami, konsultacje z pedagogiem szkolnym

Motywacja uczniów do samodzielnej nauki języka z wykorzystaniem dostępnych form i źródeł.
cały okres stażu
bieżąca dokumentacja, notatki2.
Praca na rzecz środowiska lokalnego.
Udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole
Współpraca z wychowawcami innych klas, pedagogiem szkolnym

Uczestniczenie w imprezach lokalnych i środowiskowych.

cały okres stażu (według potrzeb)

Notatki
Adnotacje w dzienniku elektronicznym


3.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów.

Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce

Zaplanowanie działań dydaktycznych, opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy

Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce, współpraca z pedagogiem szkolnym.

cały okres stażu
(według potrzeb)
scenariusze zajęć
notatki własne


4.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów.
Współorganizowanie wycieczek, zabaw dyskotek, imprez szkolnych
Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
Opieka nad Sztandarem Szkoły
cały okres stażu

Sprawozdania
adnotacje w dzienniku elektronicznym lub pozalekcyjnym
notatki, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera

Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej np. www.gwo.pl)

Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, sprawdzianów) .

Opracowanie dokumentacji szkolnej (np. sprawozdania, plany wynikowe itp.)

Przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów

Opracowanie i przeprowadzanie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej

cały okres stażu
testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera

wykazy stron www
Przykładowe dyplomy

Zapisy w dzienniku

2.Publikacje w Internecie.

Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
IX.2014
V. 2017
strona internetowa3.

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu
Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.ang.pl i innych

cały okres stażuwykaz stron


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

cały okres stażu
Notatki, zaświadczenia

2.
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Współpraca ze szkołą:
- analiza programu wychowawczego szkoły,
- realizacja zadań ujętych w dokumentach,

Współpraca z uczniem:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy
i obserwacja uczniów,
- pomoc w rozwiazywaniu problemów wychowawczych lub dydaktycznych,
-objecie szczególną opieką uczniów słabych,
-opieka nad uczniami uzdolnionymi- motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach


Współpraca z rodzicami:
- kontakty podczas wywiadówek, spotkań indywidualnych,
- informowanie o postępach uczniów w nauce.

Praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczych


cały okres stażu

Zapisy w dzienniku internetowym,
Notatki.Adnotacje w dzienniku internetowym.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego.

Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły wraz z WSO
• programu wychowawczego szkoły
cały okres stażu


znajomość przepisów

dokumentacja szkolna

2.
Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.

Praca w komisjach powoływanych w szkole.
Pomoc w organizacji imprez szkolnych.

cały okres stażu
listy obecności
potwierdzenia
sprawozdania

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.