AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Walkowiak, 2017-08-25
LESZNO

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Joanny Walkowiak

NAUCZYCIELA ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNO - TELEKOMUNIKACYJNYCH
W LESZNIE

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014

Data zakończenia stażu : 31 maja 2017


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Działania i zadania nauczyciela i formy ich realizacji:

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym :
- udział w wewnątrzszkolnym formach doskonalenia nauczycieli
- obserwowanie lekcji otwartych
- aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych
2. Udział w równych formach doskonalenia nauczycieli organizowanych poza szkołą :
- udział w seminariach , kursach, warsztatach , konferencjach, itp.
3. Samokształcenie w oparciu o : pozycje wydawnicze dotyczące pracy z uczniem z różnymi dysfunkcjami , materiały dostępne w internecie i prasie fachowej :
- czytanie literatury, artykułów
- przeglądanie stron internetowych
4.Współtworzenie dokumentów szkoły :
- uczestniczenie w spotkaniach , dyskusjach, pracach nad tworzeniem dokumentów szkoły
5. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych :
- zaangażowanie w pracę komisji podczas egzaminów maturalnych ustnych i pisemnych
6. Wzbogacenie warsztatu pracy :
- gromadzenie pomocy naukowych
- opracowanie materiałów pomocniczych do lekcji
7. Przygotowanie uczniów do egzaminów i konkursów międzyszkolnych i szkolnych :
- praca indywidualna z uczniami zdolnymi
8. Pomoc uczniom słabszym :
- praca indywidualna z uczniem mniej zdolnym
9. Pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych :
- aktywny udział w organizowanie życia kulturalnego szkoły
10. Podniesienie jakości pracy na zajęciach języka angielskiego :
- opracowanie, przeprowadzenie i analiza testów diagnostycznych z języka angielskiego w klasach pierwszych
- opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej pracy nauczyciela na lekcji


§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Działania i zadania nauczyciela i formy ich realizacji:

1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera oraz wdrażaniem technologii komputerowej i informacyjnej :
- udział w kursach, szkoleniach i warsztatach
2. Wykonywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem technologii komputerowej :
- opracowywanie krzyżówek, rebusów, dodatkowych ćwiczeń leksykalnych, testów, kartkówek
- korzystanie z materiałów dostępnych w internecie
3. Zapoznanie się z działaniem i wykorzystaniem w uczeniu tablicy interaktywnej :
- udział w kursie
4. Samokształcenie z wykorzystaniem internetu :
- przeglądanie stron internetowych -
5. Opracowanie dokumentacji szkolnej :
- sporządzanie dokumentacji szkolnej z zastosowaniem technologii komputerowej
- przesyłanie ważnej dokumentacji drogą mailową
6. Korzystanie ze środków audio - wizualnych :
- korzystanie na lekcjach z piosenek, audycji, filmików anglojęzycznych
7. Opracowanie projektów materiałów gratulacyjnych :
- opracowanie graficzne dyplomów, podziękowań, zaproszeń
8. Publikacje w internecie :
- zamieszczenie własnej publikacji w internecie
9. Lekcje w sali komputerowej :
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem internetu (praca ze stronami do nauki języka angielskiego, słownikami online, gry językowe online)
10. Pomoc uczniom w projektach z wykorzystaniem technik informacyjno - komputerowych ;
- praca nad projektem słownika online w ramach obrony praktyk uczennicy
- współpraca z uczniami nad projektem fiszek online ( flashcards online)


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Działania i zadania nauczyciela i formy ich realizacji:

1. Współpraca z zespołem przedmiotowym :
- czynny udział w spotkaniach i pracach zespołu
2. Zajęcia otwarte dla nauczycieli :
- prowadzenie zajęć dla nauczycieli językowców i stażysty:
- lekcja z próbną matura z języka angielskiego
- lekcja z grami słownymi
- lekcja słownikowa w sali komputerowej
3. Opracowanie i gromadzenie materiałów przydatnych do pracy nauczyciela i dzielenie się nimi w miarę potrzeb z innymi nauczycielami :
- tworzenie własnej teczki z materiałami do wykorzystania w pracy na lekcjach języka angielskiego i dzielenie się nimi z innymi
4. Opracowanie i przedstawienie na Radzie Pedagogicznej analizy wyników matur :
- przedstawienie sprawozdania z wyników matur oraz ich analiza
5. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli :
- przeprowadzenie szkolenia dla nauczycielki stażystki nie będącej egzaminatorem do egzaminów maturalnych , zwłaszcza egzaminów ustnych
6. Dzielenie się zdobytą na szkoleniach i kursach metodycznych wiedzą :
- przeprowadzenie pogadanek metodycznych dla nauczycieli językowców w ramach zespołu przedmiotowego
- udzielanie rad
7. Publikacje elektroniczne :
- zamieszczenie publikacji własnego autorstwa w internecie
§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Działania i zadania nauczyciela i formy ich realizacji:

1. Opracowanie tematyki godzin wychowawczych w oparciu o szkolny program wychowawczy oraz ich realizacja:
- realizacja zajęć według opracowania
2. Opracowanie programu zajęć dodatkowych z języka angielskiego :
- opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych
- przeprowadzenie zajęć
- opracowanie programu zajęć dodatkowych z języka angielskiego
3. Diagnozowanie potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną :
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i psychologiem szkolnym


§ 8 ust.2 pkt 4 b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (…)
Działania i zadania nauczyciela i formy ich realizacji:

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej :
- uczestniczenie w poprawie maturalnych prac pisemnych


§ 8 ust.2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Działania i zadania nauczyciela i formy ich realizacji:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu międzyszkolnego na terenie szkoły :
- powołanie zespołu nauczycieli koordynujących przebieg konkursu
-zorganizowanie nagród
-przeprowadzenie konkursu
-podsumowanie konkursu
2. Przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego szkolnych :
- przygotowanie uczniów, przeprowadzenie lub pomoc przy realizacji konkursu
3. Udział w Dniu Języków Obcych :
- koordynacja imprezy szkolnej we współpracy z zespołem przedmiotowym
4. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów :
- przygotowanie uczniów do matury rozszerzonej
- zajęcia z konwersacji
- opieka nad uczniem słabszym
5. Włączenie się w ogólnopolskie i lokalne akcje charytatywne z udziałem uczniów szkoły :
- nawiązanie współpracy z organizacjami charytatywnymi w Lesznie i zorganizowanie zbiórek pieniędzy / prezentów /krwi
- udział w akcji " Sprzątanie świata" , " Szlachetna Paczka" , " Góra grosza", zbiórka krwi

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Działania i zadania nauczyciela i formy ich realizacji:

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i pedagogiem szkolnym :
- zapoznanie się z orzeczeniami poradni
- kierowanie uczniów na konsultacje do pedagoga lub poradni ( dysfunkcje)
2. Udział w przeprowadzeniu akcji charytatywnych w szkole :
- pomoc w przeprowadzeniu akcji charytatywnych w szkole
3. Współpraca ze Szkołą Łączności w Poznaniu i firmami partnerskimi szkoły :
- wyjazdy do Poznania na zajęcia praktyczne w celu przygotowania uczniów do zdawania kwalifikacji zawodowych
- zorganizowanie wyjść do siedzib firm partnerskich celem zapoznania uczniów z lokalnymi pracodawcami
4. Współpraca z zakładem fotograficznym Foto Waza :
- projekt kalendarza szkolnego
- dokumentowanie uroczystości szkolnych
5. Organizacja lub udział w drzwiach otwartych szkoły oraz promocji szkoły :
- koordynacja całej organizacji drzwi otwartych 2015/2016
- udział w promocji szkoły w gimnazjach na terenie miasta

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Działania i zadania nauczyciela i formy ich realizacji:

1. Opis i analiza problemów wychowawczych oraz opis i analiza dwóch przypadków :
- opracowanie studium przypadku
2. Diagnozowanie potrzeby objęcia uczniów pomocą psychologiczno - pedagogiczną :
- kierowanie uczniów do poradni lub pedagoga celem zdiagnozowania problemów ucznia (wychowawcze, psychologiczne lub z dysfunkcje)
3. Obserwacja wpływu sytuacji rodzinnej na zachowanie i wyniki edukacyjne uczniów :
- współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym


Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji

Opracowała : mgr Joanna Walkowiak
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.