AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krzysztofa Jurska, 2017-06-22
Ełk

Historia, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

POSIADANE KWALIFIKACJE:

- studia wyższe magisterskie
- studia podyplomowe kwalifikacyjne

OKRES TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

ROZPOCZĘCIE STAŻU: 01.09.2010 r.

ZAKOŃCZENIE STAŻU: 31.05.2013 r.

OPIEKUN STAŻU:
DYREKTOR SZKOŁY:


CEL GŁÓWNY: UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo –wychowawczej.
2. Aktywny udział w życiu szkoły.
3. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli i dyrektora szkoły. Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenia).Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

PLANY DZIAŁANIAI. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – ORGANIZACYJNA

UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.1 pkt.1)

L.p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma / metoda
Realizacji
Dowody realizacji dokumentacja
Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

• Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczyciela.
• Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
• Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów. • Zakres wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
• Znajomość aktów prawnych.VIII.2010 r.W ciągu stażu
2. Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Szkoły

• Skierowanie do dyrektora szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
• Stworzenie planu rozwoju zawodowego i przekazanie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. • Wniosek o rozpoczęcie stażu o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
VIII.2010 r.

IX.2010 r.
Po zakończeniu stażu
3. Wstępna ocena własnych umiejętności. • Autorefleksja.
• Dokonanie bilansu własnej wiedzy i umiejętności.
• Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego, zdobytych kwalifikacji i motywacji zawodowych.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej pracy. • Arkusz samooceny.
• Opracowanie zestawu potrzeb kształcenia.
• Spis priorytetów.IX.2010 r.
4.


Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Rozmowa, ustalenie zasad współpracy (określenie zakresu obowiązków nauczyciela kontraktowego, określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu, określenie zasad komunikowania się i współpracy).
• Zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy. • Harmonogram spotkań oraz uczestnictwa w zajęciach opiekuna stażu.
• Pisemne przejrzyste zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu.IX.2010 r.5. Wnikliwe poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. • Analiza dokumentacji: statutu, planu rozwoju szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, prawa oświatowego. • Potwierdzenia.
IX-X 2010 r.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.
• Zaświadczenia, sprawozdania, rejestry, scenariusze lekcji, konspekty, notatki, arkusz samooceny nauczyciela, itp.

Na bieżąco

7. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. • Udział w posiedzeniach RP.
• Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
• Podejmowanie współpracy z rodzicami, nauczycielami, dyrektorem.
• Konsultacje z uczniami. • Zaświadczenia, wpisy w dzienniku.
• Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady.
• Protokolarz Rady Pedagogicznej.


Na bieżąco
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.
• Autorefleksja, autoanaliza.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego. • Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.
• Własne obserwacje i informacje zebrane w czasie odbywania stażu.

VI.2013 r.
9.
Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.
• Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju. • Prawidłowo sformułowane i udokumentowane sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu

II. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO - DYDAKTYCZNA

UCZESTNICZENIE JAKO OBSERWATOR W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ OPIEKUNA STAŻU LUB INNYCH NAUCZYCIELI

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.1 pkt.1)

L.p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma / metoda
Realizacji
Dowody realizacji dokumentacja
Termin realizacji
1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Obserwacja zajęć hospitowanych.
• Omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym.
• Udział w lekcjach otwartych. • Konspekty z obserwowanych zajęć.
• Notatki i wnioski z obserwowanych zajęć.
W ciągu stażu
2.
Organizacja i metodyka zajęć z uczniami.
• Poszukiwanie metod pracy, które ułatwią uczniom osiąganie celów dydaktycznych zawartych w postawie programowej.
• Opracowanie narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjności prowadzonych zajęć. • Notatki.
• Scenariusze lekcji.


W ciągu stażu

PROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI, W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU LUB
DYREKTORA SZKOŁY

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.1 pkt.1)

L.p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma / metoda
Realizacji
Dowody realizacji dokumentacja
Termin realizacji
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły.
• Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych.
• Ocena i analiza mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć z opiekunem stażu.
• Propozycja wniosków na przyszłość. • Scenariusze zajęć edukacyjnych z naniesionymi uwagami osób hospitujących.
• Samoocena stopnia realizacji zajęć.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej pracy. Według wcześniej ustalonych terminów
W czasie trwania stażu
2. Doskonalenie działalności wychowawczej nauczyciela. • Przygotowywanie planu godzin wychowawczych uwzględniającego potrzeby dziecka związane z jego rozwojem emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym, ale także problemy wynikające ze specyfiki środowiska.
• Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
• Udział w pracach zespołu wychowawczego.
• Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
• Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
• Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych.
• Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
• Aktywna praca nad samokształceniem.
• Prawidłowa organizacja imprez i wycieczek klasowych.
• Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości
i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych. • Spis literatury
metodyczno-pedagogicznej
• Plan pracy wychowawczej realizowany w ramach godzin wychowawczych.
• Listy obecności.
• Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców.
• Wpisy w dzienniku zajęć lekcyjnych.
• Dokumentacja wycieczek, wpisy w Kronice Klasowej.
• Ankiety.W ciągu stażu
3.
Przygotowanie się do zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację programu nauczania.

• Opracowanie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem ,,OK”.
• Korzystanie z poradników metodycznych.
• Spotkania z doradcami metodycznymi.
• Realizacja ścieżek edukacyjnych. • Scenariusze zajęć.
• Wykaz poradników metodycznych.
• Zaświadczenia ze spotkań z doradcami metodycznymi.

W ciągu stażu
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne. • Hospitacja według wcześniej opracowanego harmonogramu. • Potwierdzenia. Cały okres stażu
5. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. • Udział uczniów w konkursach historycznych i polonistycznych.
• Współorganizacja konkursów przedmiotowych i międzyszkolnych.
• Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych (szkolnych i kuratoryjnych). • Przykładowe sprawozdanie z przebiegu konkursu.
• Potwierdzenie dyrektora.
• Wpis do kroniki szkolnej, zdjęcia.

W ciągu stażu
6. Różnicowanie materiału nauczania. • Przygotowanie zadań o obniżonym poziomie wymagań podstawowych dla uczniów słabszych, zaś o podwyższonym stopniu trudności dla uczniów zdolniejszych.
• Zachęcenie słabszych uczniów do pracy poprzez dodatkowe zadania i ćwiczenia.
• Umożliwienie uczniom poszerzenia swoich zainteresowań poprzez prace i zadania. • Przykłady prac, ćwiczeń i zadań o obniżonym bądź podwyższonym stopniu trudności.W ciągu stażu

III. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – OSOBISTA


UCZESTNICZENIE W WEWNĄTRZSZKOLNCH I POZASZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.1 pkt.2)

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.1 pkt.3)

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki raz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2 pkt. 4)

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich i w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust. 2 pkt. 5)

L.p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma / metoda
Realizacja
Dowody realizacji dokumentacja
Termin realizacji
1. Ocena własnej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do specyfiki środowiska szkolnego.
• Autorefleksja i analiza możliwości rozwoju.
• Sformułowanie potrzeb i
możliwości w zakresie wiedzy i umiejętności.
• Projektowanie doskonalenia zawodowego. • Projekt doskonalenia zawodowego.
• Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
IX.2010 r.
Na bieżąco
2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
• Udział w Radach Pedagogicznych.
• Współpraca ze szkolnym liderem WDN. • Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów.
• Potwierdzenie udziału w RP , a także pozaszkolnych konferencjach dla nauczycieli.
• Harmonogram szkoleń ustalony przez Radę Pedagogiczną.


W ciągu stażu
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej. • Praca w zespole przedmiotowym.
• Udział w kursach, szkoleniach i zajęciach organizowanych przez WODN.
• Udział w kursach internetowych organizowanych przez CEO, SUS.
• Udział w projektach edukacyjnych.
• Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami. • Zaświadczenia.
• Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
• Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego.W ciągu stażu
4.

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
• Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny psychologii i pedagogiki.
• Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
• Poznawanie i wykorzystywanie nowych metod pracy z grupą.
• Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, szczególnie w Internecie (przeglądanie stron WWW).
• Gromadzenie materiałów przedmiotowych i metodycznych.
• Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy dydaktycznej.
• Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
• Stosowanie w pracy aktywnych metod nauczania.
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (kółek przedmiotowych).
• Udział w warsztatach wykładach, konferencjach organizowanych przez doradcę metodycznego.
• Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa szkolne.
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
• Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich,
- współpracy z sądem i kuratorem
do spraw nieletnich,
- organizowania pomocy
psychologicznej dla
uczniów z trudnościami w
nauce i rodzin patologicznych. • Spis literatury metodyczno – pedagogicznej.
• Rejestr pozycji bibliograficznych, stron WWW dot. nauczanych przedmiotów.
• Rejestr posiadanych materiałów przedmiotowo - metodycznych.
• Wypisy
z obowiązujących aktów prawnych, potwierdzenia spotkań.W ciągu stażuW ciągu stażu

5. Współpraca z biblioteką szkolną.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
• Propozycja zakupu książek, czasopism. • Zbiór wydawnictw związanych z realizowanym przedmiotem nauczania.
• Zeszyt lektur ucznia.

W ciągu stażu
6. Wykonywanie dodatkowych prac w szkole • Wykonywanie gazetek dydaktycznych w klasach. • Poświadczenie dyrektora. W ciągu stażu
7. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej. • Przygotowanie materiałów na zajęcia dydaktyczne: karty pracy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne itp.
• Napisanie sprawozdania z przebiegu realizacji planu rozwoju, z przebiegu konkursów.
• Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.
• Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video. • Przykładowe materiały.
• Sprawozdanie z realizacji stażu.
• Testy, sprawdziany, prace klasowe pisane na komputerze.
• Pomoce do lekcji.
W ciągu stażu
8.
Wymiana doświadczeń.
• Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami, uczniami.
• Udział w interaktywnych grupach dyskusyjnych • Notatki.
• Adresy stron WWW grup dyskusyjnych.
• Udział w zebraniach zespołu przedmiotowego.


W ciągu stażu
9. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów, ich problemów. Doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów. • Przeprowadzanie rozmów z nauczycielami.
• Udział w wycieczkach, imprezach szkolnych.
• Uczestniczenie w imprezach środowiskowych, szkolnych.
• Studiowanie literatury.
• Badanie przyczyn niepowodzeń dydaktycznych, rozwijania zachowań społecznych.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych. • Efektywna współpraca z uczniami i rodzicami.
• Opis rozwiązywanych problemów.
W ciągu stażu
10. Obserwowanie i analizowanie możliwości i zachowań uczniów. • Gromadzenie informacji.
• Rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami.
• Spotkania z przedstawicielami PPP, policjantem, ciekawymi ludźmi. • Wdrażanie wniosków do pracy.
W ciągu stażu
11. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju. • Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.
• Zajęcia wyrównawcze, indywidualne, dyżury nauczyciela po lekcji.
• Rozmowy z uczniami, wsparcie duchowe dla uczniów.
• Przygotowanie uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
• Opracowanie planu pracy szkolnego koła historycznego.
• Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych, i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
• Realizacja programu profilaktycznego szkoły.
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów
z trudnościami w nauce i o obniżonym poziomie intelektualnym do PPP . • Prowadzenie dokumentacji.
• Notatki.
• Dziennik zajęć pozalekcyjnych
• Plan pracy koła historycznego.
• Plany dydaktyczne i Program profilaktyczny.
• Dyplomy, wyróżnienia, nagrody.
• Dokumentacja do PPP, programy pracy z uczniem
o obniżonym poziomie intelektualnym.


W ciągu stażuWedług
potrzeb
12. Kształtowanie, promowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. • Prowadzenie kółek historycznych, sprawowanie opieki nad ich działalnością.
• Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie. • Prowadzenie dokumentacji.
W ciągu stażu
13. Udział w pracach zespołu nadzorującego dokument:
wewnątrzszkolne zasady oceniania. • Gromadzenie opinii nauczycieli, uczniów, rodziców w celu dokonania ewentualnej modyfikacji WZO.
• Zapoznanie uczniów z ocenianiem przedmiotowym.
• Zawarcie z uczniami kontraktu odnośnie oceniania i pracy na lekcji historii i języka polskiego. • Sporządzanie wraz z pozostałymi członkami zespołu, projektów zapisów.
• Kontrakt z uczniami.
• Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i język polski.W ciągu stażu
14.Udział w przedsięwzięciach określonych w kalendarium działalności szkoły.


• Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie zabaw i imprez szkolnych.
• Organizowanie lub współorganizowanie apeli i imprez szkolnych.
• Współudział w akcjach organizowanych na terenie szkoły.
• Przygotowywanie uroczystości szkolnych związanych z uczczeniem Świąt Narodowych . • Potwierdzenie dyrektora.
• Scenariusze dotyczące uroczystości szkolnych.
• Zdjęcia.
W ciągu stażu
15. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora. • Praca w komisji egzaminacyjnej i konkursowej. • Protokoły, sprawozdania.
Cały staż
16. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie dokumentacji.
• Przekazywanie dyrektorowi informacji o realizacji zadań oraz o efektach rozwoju zawodowego. • Scenariusze lekcji.
• Arkusze hospitacji lekcji.
• Ksero zaświadczeń z kursów, szkoleń.
W ciągu stażu

IV. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO (OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA)

ZADANIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.1 pkt.2)

L.p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma / metoda
Realizacja
Dowody realizacji dokumentacja
Termin realizacji
1.
Wybór programu nauczania i podręcznika dla danego przedmiotu. • Analiza podstawy programowej i programów nauczania oraz podręczników w oparciu o ich merytoryczne wartości.
• Wybór optymalnego programu nauczania oraz podręcznika. • Podstawy programowe i programy nauczania.
• Wykaz podręczników i książek nauczyciela.
IX.2010 r.
2.
Opracowanie rocznego planu własnej pracy dydaktycznej.
• Opracowanie rozkładów materiału z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych i ,,OK”.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z historii.
• Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania z historii, języka polskiego i PSO.
• Zaangażowanie uczniów w osiąganie określonych wymagań nauczania
• Opracowanie celów w języku ucznia (,,OK.”).
• Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów dydaktycznych nauczanych przedmiotów. • Rozkłady materiału nauczania.
• Przedmiotowy System Oceniania z Historii i Języka Polskiego (kryteria ocen).
• Plany dydaktyczne nauczanych przedmiotów, uwzględniające osiąganie celów podstawy programowej.
• Przejrzyste kryteria na poszczególne oceny.
• Znajomość przez uczniów wymagań z nauczanego przedmiotu.


IX.2010 r.
3.
Organizacja warsztatu pracy nauczyciela. • Wyposażenie sali przedmiotowej w różnorodne pomoce dydaktyczne.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy.
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, itp.
• Opieka nad pracownią historyczną, gromadzenie pomocy naukowych, plansz, tekstów. • Rejestr środków dydaktycznych: ucznia, nauczyciela, szkoły.
W ciągu stażu
4. Opracowane zestawu narzędzi do diagnozy osiągnięć edukacyjnych. • Opracowanie testów oraz sprawdzianów.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania. • Zestaw opracowanych testów i sprawdzianów.
• Analiza i wnioski.
W ciągu stażu
5. Zapoznanie uczniów z patronem szkoły. Rozwijanie uczuć patriotycznych. • Gromadzenie materiałów historycznych związanych z patronem szkoły: ksero, zdjęć, dokumentów, mapek, książek. • Zdjęcia, ksero, dokumentów.
W ciągu stażu
6. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. • Zapewnienie uczniom opieki na lekcjach, podczas wycieczek i imprez szkolnych i klasowych .
• Dbałość o bezpieczeństwo uczniów.
• Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
• Kształtowanie właściwych postaw moralnych i patriotycznych.
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. • Potwierdzenie dyrektora.
• Przykładowy scenariusz kształcący postawy moralne i patriotyczne.

W ciągu stażu
7. Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym oraz Rzecznikiem Praw Ucznia. • Rozmowy, konsultacje, spostrzeżenia (pozytywne i negatywne) dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej w danej klasie.
• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
• Opinie o uczniach. • Potwierdzenie wychowawców i pedagoga szkolnego.
• Notatki, wywiady.


W ciągu stażu
8. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. • Wnioski do dalszej pracy w celu uzyskania kolejnego stopnia rozwoju zawodowego.
• Przeprowadzenie analizy własnej pracy nauczycielskiej.
• Opis przyszłych planów zawodowych (określenie dalszej drogi rozwoju). • Forma opisowa dalszego rozwoju zawodowego.


VI.2013 r.................... ....................

/data i podpis nauczyciela/ /data i podpis dyrektora placówki/
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.