AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Dejnarowicz, 2017-06-13
Bielice

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Joanna Dejnarowicz
Wykształcenie: mgr chemii
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007 r.
Nazwa placówki, w której odbywa się staż: Gimnazjum im. M. Kopernika w Jabłonowie Pomorskim
Zajmowane stanowisko: nauczyciel chemii
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowanyTERMINARZ

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.20011 r.
Długość stażu:
2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Termin złożenia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego:
31.06.2014 r.
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego w okresie stażu:
21 dni od przedstawienia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:
3 lata od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu

opracowała: Joanna Dejnarowicz


I. Informacje ogólne o nauczycielu i stażu.
1. Ukończone studia magisterskie: kierunek chemia UMK Toruń (2003r.)
2. Ukończone czterosemestralne Studium Pedagogiczne UMK Toruń (2003 r.)
3. Ukończone 3 semestralne studia podyplomowe trzy semestralne studia podyplomowe na wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjno – komunikacyjnej (2008 r.)
4. 8-letni staż pracy


II. Organizacja działań rozwoju zawodowego

Przedstawione poniżej zadania są zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi umożliwiającymi mi uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego (podstawa prawna: Rozp. MEN z dnia 1.XII. 2004r.,
Dz. U. Nr 260 poz. 2593)

PROCEDURA WSTĘPNA
Zadania
1 Poznanie procedury awansu zawodowego

Formy realizacji- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Termin - VIII/IX 2011 rok

Dowody realizacji, uwagi- poprawnie sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego

2 Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- analiza dokumentacji szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminu szkolnego systemu oceniania i promowania, … .

cały okres stażu
plan rozwoju, dokumentacja szkolna,

3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu - Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy cały okres stażu
gromadzone dokumenty (zaświadczenia, dyplomy itp.)

REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW ROZPORZĄDZENIA DOTYCZACYCH AWANSU ZAWODOWEGO

§8ust.2pkt1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających
z nich zadań

Formy realizacji - - współpraca z innymi nauczycielami, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (na Radach Pedagogicznych)

Termin - na bieżąco

Dowody realizacji -wpis do książki protokołów Rady Pedagogicznej, plan spotkań z rodzicami, kserokopie dziennika lekcyjnego, notatki własne

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu

Formy realizacji -- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, zajęcia warsztatowe)
Termin - cały okres stażu
Dowody realizacji - zaświadczenia, certyfikaty

3. Organizowanie imprez szkolnych

Formy realizacji -- współudział w organizowaniu apeli np.: z okazji Dnia Niepodległości, odchodów Dnia Ziemi, otrzęsin klas pierwszych
Termin - cały okres staży
Dowody realizacji -potwierdzenie dyrektora szkoły, sprawozdania

4. Wzbogacenie warsztatu pracy

Formy realizacji -- samodzielne wykonanie różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów ( np. plansze, foliogramy).
Termin -cały okres stażu
Dowody realizacji - przykładowe materiały

5. Wdrażanie i analiza stosowania PSO z chemii

Formy realizacji - aktualizacja przedmiotowego
Termin - cały okres stażu
Dowody realizacji - przedmiotowy system oceniania

6.Przygotowanie materiałów do pomiaru dydaktycznego
Formy realizacji - opracowanie testów i sprawdzianów
Termin - cały okres stażu
Dowody realizacji - potwierdzenie udziału uczniów w konkursach, plan pracy koła, adnotacja prowadzonych zajęć w dzienniku

7.Przygotowanie uczniów do konkursów

Formy realizacji -- prowadzenie dodatkowych zajęć z chemii (koło przedmiotowe), opracowanie materiałów
Termin - cały okres stażu
Dowody realizacji -potwierdzenie udziału uczniów w konkursach, plan pracy koła, adnotacja prowadzonych zajęć w dzienniku.
8. Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych
Formy realizacji - opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych, monitorowanie pracy uczniów nad projektem (konsultacje)
Termin - rok szkolny 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
Dowody realizacji - plan projektu, rezultaty pracy projektowej, sprawozdanie

9. Prowadzenie zajęć metodą projektu w ramach udziału szkoły w projekcie „ Rozwój przez kompetencje”

Formy realizacji - systematyczne prowadzenie zajęć
metodą projektu,
Termin - rok szkolny 2011/2012
Dowody realizacji - ewidencja zajęć i efektów na stronie www projektu, potwierdzenie dyrektora szkoły

10. Działania w kierunku doposażenia klasopracowni i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na lekcjach

Formy realizacji - sporządzanie listy potrzebnych odczynników, podstawowego sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz innych pomocy naukowych,
Sporządzanie raportów do sanepidu
Termin - cały okres stażu
Dowody realizacji - potwierdzenie dyrektora szkoły

11. Samodzielne studiowanie literatury metodyczne i pedagogicznej w celu uzupełnienia i odświeżenia swoich wiadomości

Formy realizacji - systematyczne studiowanie czasopism, literatury metodyczne i przedmiotowej
Termin -cały okres stażu
Dowody realizacji -bibliografia

§ 8 ust. 2, pkt2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie nauczania


Formy realizacji - prowadzenie lekcji i zajęć projektowych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, materiałów z zasobów internetu, animacji komputerowych, własnych prezentacji oraz dostępnych publikacji
Termin - okres stażu
Dowody realizacji - scenariusze lekcji, plan metodyczny zajęć, zdjęcia, wykonany projekt uczniów

2. Wykorzystanie programu komputerowego do wypisywania i drukowania świadectw

Formy realizacji - - wypisanie i wydruk świadectw uczniów
Termin - Czerwiec 2012, 2013, 2014
Dowody realizacji - potwierdzenie dyrektora szkoły

3.Wykorzystanie edytora tekstu Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel

Formy realizacji - opracowanie dokumentów, materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów, sprawozdań, scenariuszy itp.
Termin - okres stażu
Dowody realizacji - scenariusze zajęć, imprez szkolnych, kopie sprawdzianów i testów, itd.

4. Aktualizacja strony www nauczyciela

Formy realizacji - aktualizacja i wzbogacania zasobów własnej strony www
Termin -okres stażu
Dowody realizacji -potwierdzenie

5. Publikacja internetowa własnych materiałów

Formy realizacji -umieszczenie opracowanych materiałów w internecie np. scenariuszy
Termin - okres stażu
Dowody realizacji -zaświadczenia, wydruk ze strony www


§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Opracowanie programu i prowadzenie koła chemicznego

Formy realizacji -opracowanie programu i jego realizacja
Termin - okres stażu
Dowody realizacji -program koła zatwierdzony przez dyrektora


2.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych

Formy realizacji - - opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających kłopoty
z przyswojeniem materiału

Termin - okres stażu
Dowody realizacji -plan zajęć


3.Opracowywanie i wdrażanie programów cyklicznych imprez szkolnych ( np. związanych z Dniem Ziemi)

Formy realizacji - opracowanie programu cyklu imprez odbywających się co roku
Termin - luty 2012
Dowody realizacji -program , scenariusz imprezy zatwierdzony przez dyrektora

4. Udział w opracowywaniu programów dotyczących szkoły

Formy realizacji - spółopracowywanie np. programu Wychowawczego Szkoły, Statutu Szkoły, programu Profilaktycznego Szkoły
Termin - okres stażu
Dowody realizacji - potwierdzenie

§ 8.ust.2.pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.


1. Zdobycie uprawnień egzaminatora

Formy realizacji - – ukończenie szkolenia ( kursu
Termin - 2011/2012 lub 2012/2013
Dowody realizacji -zaświadczenie2. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE

Formy realizacji - udział w sprawdzaniu testów gimnazjalnych
- udział w sprawdzaniu testów gimnazjalnych
Termin - okres stażu
Dowody realizacji - Potwierdzenie dyrektora

§ 8.ust.2.pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Włączenie się w organizowanie akcji społecznych
Współpraca z fundacja misyjną Salvatti.

Formy realizacji - koordynowanie zbiórki np. znaczków, zużytych telefonów, wyrobu ozdób świątecznych przez uczniów
Termin - 2011/2012
Dowody realizacji - poświadczenia, zdjęcia


2.Pedagogizacja rodziców dotycząca problemów wychowawczych

Formy realizacji - - przeprowadzenie pogadanek i warsztatów na tematy wybrane przez rodziców w ankiecie dla rodzica
Termin - okres stażu
Dowody realizacji -potwierdzenie

3.Poszerzenie wiedzy uczniów o wybranych regionach kraju i integracja zespołu klasowego

Formy realizacji - - przeprowadzenie pogadanek i warsztatów na tematy wybrane przez rodziców w ankiecie dla rodzica
Termin - okres stażu
Dowody realizacji - potwierdzenie

4. Wzbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi, przyrodniczymi
Formy realizacji -organizacja wycieczek, imprez klasowych
Termin - okres stażu
Dowody realizacji -program i karta wycieczki, plan imprezy klasowej, zdjęcia, potwierdzenia

5.Kontynuowanie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli w celu prowadzenia zajęć z uczniem o SPE
Formy realizacji - - zorganizowanie udziału uczniów w warsztatach lub pokazach organizowanych przez wydział chemii UMK w Toruniu
Termin - okres stażu
Dowody realizacji - Sprawozdanie, prace uczniów, zdjęcia

6. Włączenie się w organizowanie akcji społecznych

Formy realizacji - pomoc przy organizacji akcji np.: „Wielka orkiestra świątecznej pomocy”, zbiórka makulatury, dożywianie zwierząt, itp
Termin -okres stażu
Dowody realizacji - potwierdzenia, zdjęcia

§ 8 ust 2 pkt5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza przypadku dydaktycznych lub wychowawczych


Formy realizacji - Zdiagnozowanie przypadku edukacyjnego lub wychowawczego, Ustalenie metod pracy
z młodzieżą i oddziaływań dydaktycznych lub wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

Termin - Okres stażu
Dowody realizacji -Opis i analiza przypadku

Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony do realizacji dnia .......................................Dyrektor szkoły .................Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.