AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Jaskółowska, 2017-06-13
Ostróda

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego - Joanna Jaskółowska

- n +

PROJEKT PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO


mgr Joanny Jaskółowskiej

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w Liceum Ogólnokształcącym Nr I
im. Jana Bażyńskiego
w OstródzieUBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. § 7 ust. 1 pkt 1
Zadania Formy terminy Dowody realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela) IX 2014 a) wniosek o rozpoczęcie stażu
b) plan rozwoju zawodowego
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu, ustalenie pisemne warunków współpracy, napisanie harmonogramu lekcji doradczych IX 2014 Pisemne przejrzyste zasady współpracy n-la z opiekunem stażu
3.
Poznanie zasad funkcjonowania i zadań Szkoły Analiza dokumentacji:
- statutu szkoły
- planu wychowawczego szkoły
- regulaminów
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- przedmiotowych zasad oceniania
- kalendarza imprez szkolnych
- procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, itp.
- omówienie w/w dokumentów z opiekunem stażu IX-X 2014 Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły a) Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej
b) Współpraca z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami
c) Współpraca z rodzicami

d) Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – rady szkoleniowe
e) Współpraca z samorządem szkolnym
f) Aktywna działalność w zespole przedmiotowym Cały okres stażu Lista obecnościNotatki z zebrań i rozmów z rodzicami
ZaświadczeniaProtokoły i sprawozdania ze spotkań zespołu
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentacji Przez cały okres stażu Zebrane dokumenty
6 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Własne wnioski V 2017 Sporządzenie sprawozdania2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - § 7 ust. 1 pkt 2

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Hospitowanie zajęć wg
wcześniej opracowanego harmonogramu
Omówienie wyników hospitacji Okres stażu Wnioski z hospitowanych zajęć, scenariusze zajęć hospitowanych

2 Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu i dyrektora. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Okres stażu Scenariusze zajęć własnych
3 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w doskonaleniu zawodowym Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
organizowanych przez kuratoria, ośr. doskonalenia nauczycieli oraz wydawnictwa szkolne, a także w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli Okres stażu Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy
4 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej Prowadzenie regularnych notatek z przeczytanych pozycji Na bieżąco Notatki

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż - 7 ust. 1 pkt 3

1 Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
w zakresie funkcjonowania szkoły Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych
1. Ustawa o systemie oświaty 1999r.
2. Karta Nauczyciela
3. Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
5. Ustawa o pomocy społecznej
6. Ustawa o postępowaniu w
sprawach nieletnich XI. 2014 Notatki
2 Zapoznanie się z Prawami Ucznia Przeanalizowanie Praw Ucznia - stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno - wychowawczej XI. 2014 Notatki


4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; § 7 ust. 2 pkt 1
1 Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu a) Opracowanie planów wynikowych z matematyki
b) udoskonalenie przedmiotowych zasad oceniania, planów pracy dydaktycznej z matematyki zgodnie z nową podstawą programową
c) Opracowanie planu pracy chóru szkolnego
d) Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych
e) Aktywny udział w spotkaniach zespołu matematycznego
f) Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
g) Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
h) Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennika, dzienników pozalekcyjnych.
i) Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
j) Badanie umiejętności matematycznych uczniów – uczestnictwo w programie „Lepsza szkoła” wdrożonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
k) Udział w kursach i szkoleniach (działania wspierające uczniów).
l) Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
m) Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma). Według harmono-gramu

Cały okres stażu


Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu


Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu Plany wynikowe

PZO, Rozkłady materiałuPlan pracy chóru szkolnego

Pomoce dydaktyczne, spis pomocy.


Sprawozdanie z pracy zespołu

Lista obecności
Dokumentacja szkolna

Notatki własne

Wyniki, analizy testów diagnostycznych


Zaświadczenia

Notatki własne


Notatki własne
2 Uzyskanie lepszych efektów w szkolnej pracy dydaktycznej poprzez nowe formy działań z uczniami oraz rozwój własnych pomysłów dotyczących pracy własnej w szkole
a) prowadzenie konsultacji maturalnych dla klas trzecich
b) Prowadzenie chóru szkolnego

c) stosowanie aktywnych metod na lekcjach Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Scenariusze zajęć
3 Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły a) opracowanie scenariuszy i przygotowanie lub współorganizacja wybranych uroczystości i imprez szkolnych takich jak dzień nauczyciela, dzień nauki, dzień otwarty, wigilia szkolna, pożegnanie klas trzecich itp.
f) Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych
g) Koordynowanie przebiegu zewnętrznych konkursów matematycznych b) Dokumentowanie dorobku kulturalnego szkoły, szczególnie pracy chóru szkolnego.
c) Udział chóru szkolnego w różnych imprezach i wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych (apele, wymiana, pożegnanie klas trzecich, itp.)
d) Prowadzenie forum chóru szkolnego na portalu społecznościowym.
e) Przygotowanie i koordynowanie kampanii reklamowej chóru szkolnego
Według harmono-gramu szkoły


Wg harmo- nogramu
Wg harmo-nogramu Wg harmo-nogramu szkoły
Wg harmo-nogramu

Cały okres stażu
IX 2014/15/16
Scenariusze imprez, sprawozdania
Protokoły komisji egzaminacyjnych
Protokoły z przebiegu konkursów
Strona internetowa chóru szkolnego
Profil chóru szkolnego na portalu społecznościowym
Plakaty


4 Poszerzenie zakresu działań dydaktycznych i wychowawczych
a) uzupełnianie biblioteczki własnej o materiały dodatkowe pochodzące
z różnych źródeł (testy, ćwiczenia, środki dydaktyczne, gry itp.)
b) Tworzenie szkolnej biblioteki nut.
c) Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów.
d) Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne, testy, modele brył).
e) Współorganizacja konkursów i turniejów matematycznych
f) Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora Międzynarodowej Olipiady Lingwistyki Matematycznej. Cały okres stażu


Cały staż
Cały okres stażu
Cały okres stażu


Cały okres stażu
opisspis nut
prace klasowe

pomoce dydaktyczne, spis pomocy

Informacja o konkursie, plakat

Protokoły z przeprowadzonych konkursów

5 Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach.
Ewaluacja metod pracy. a) Opracowanie szczegółowych konspektów.
b) Konsultacja z opiekunem stażu.
c) Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
d) Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji.
e) Praca w zespole przedmiotowym

f) Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
g) Współpraca z zespołem ewaluacyjnym
h) Udział w diagnozach zewnętrznych Lepsza szkoła
i) Ewaluacja metod pracy na zajęciach lekcyjnych poprzez opracowanie i przeprowadzenie ankiet dla uczniów. Cały okres stażu
Cały staż
Wg harmo-nogramu


Wg harmo-nogramu
Koniec roku szk.
Cały staż
Cały okres stażu
Cały okres stażu Konspekty i scenariusze lekcji

Notatki
Scenariusz lekcji, karta hospitacji
Karta hospitacji

Sprawozdanie ze spotkań zespołu
Karty monitorowania


Wyniki diagnozy

Ankiety, opracowanie wyników ankiet

5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. - § 7 ust.2 pkt 2
1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Realizowanie zadań wychowawczych.
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. a) Zbieranie informacji na temat uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami klas oraz z rodzicami.
b) Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce, organizacja pomocy koleżeńskiej
c) Regularne diagnozowanie wyników i nabytych umiejętności uczniów.
d) Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie do konkursów matematycznych i wokalnych
e) obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych pod kątem środowiska w jakim przebywają i zachowania w grupie
f) indywidualne rozmowy z uczniami uzdolnionymi matematycznie oraz słabszymi w celu motywowania ich do dalszej pracy
g) rozmowy z wychowawcami uczniów i pedagogiem szkolnym dotyczące uczniów mających trudności w nauce matematyki oraz uczniów sprawiających problemy wychowawcze
h) Poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków poprzez spotkania z rodzicami
i) Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu


Cały okres stażu


Cały okres stażuCały okres stażu

Okres stażu Dokumentacja w dzienniku klasowym,

Adnotacje w dzienniku


Adnotacje w dzienniku


Adnotacje w dziennikuAdnotacje w dziennikuZaświadczenie od pedagoga szkoły, adnotacje w dziennikuAdnotacje w dzienniku


Adnotacja w dzienniku

2.
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
Wpajanie szacunku dla tradycji; kultywowanie tradycji narodowych, rodzinnych. a) Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
b) Udział chóru szkolnego w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
c) Organizacja koncertów i warsztatów muzycznych we współpracy z Centrum Kultury w Ostródzie.
f) Udział w akcji „Narodowe Czytanie”
Notatki własne, zaświadczenia

Podziękowanie

Zaświadczenia


Zaświadczenie
4. Poznanie współczesnych przejawów życia muzycznego i kulturalnego. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego. a) Czynne uczestnictwo w akademiach szkolnych
b) Współorganizacja i organizacja wycieczek
c) Nawiązanie współpracy z Akademickim Chórem Uniwersytetu Gdańskiego Cały okres stażu
Cały okres stażu
Pierwszy rok stażu

Sprawozdania z akademii

Sprawozdanie z wycieczek.

Sprawozdanie z realizacji planu współpracy i osiągniętych efektów.

6. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. 1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

a) Korzystanie z komputerowych i multimedialnych programów edukacyjnych na zajęciach .
b) Elektroniczny kontakt z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami .
c) Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych
d) Korzystanie z prasy pedagogicznej tradycyjnej oraz internetowej.
d) Sporządzanie testów, prac klasowych, sprawdzianów i rysunków na komputerze
e) Udział w kursach poszerzających wiedzę o technikach komputerowych przydatnych w szkole
f) Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
X 2014 Opis i wnioski


jw.

wykaz

opis

wykaz i wnioski
kopie dokumentów
zaświadczenie o odbyciu kursu


Strona www.

7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. § 7 ust.2 pkt 4
1 Rozpoznawanie ukrytych problemów w postępach uczniów, wynikających z uwarunkowań, rodzinnych, wychowawczych i koleżeńskich oraz aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych.
a) Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.
b) Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
c) Organizowanie pomocy koleżeńskiej słabszym uczniom
I rok stażu

Cały okres stażu
j.w.
Opis i analiza przypadku.

j.w.

Adnotacja w dzienniku


8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7, ust.2, pkt 5)
1 Zapoznanie się z dokumentacją szkolną w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej a) Udzielanie rodzicom pomocy w nawiązaniu kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
cały okres stażu
formularze do PPP informacje o uczniu,wniosek o wydanie zaświadczenia/ opinii, Informacja nauczyciela dla poradni o uczniu z trudnosciami

2 Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. a) Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
b) Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych
c) Udział w zebraniach rady pedagogicznej. Cały okres stażu

j.w.

j.w. potwierdzenia

3. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności. a) Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
b) Analiza przepisów prawa oświatowego Cały okres stażu

j.w. Własne notatki


Własne notatki

Zatwierdzam do realizacji


Miejscowość i data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.