AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Witczak, 2017-06-13
Koźmin Wlkp

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


mgr Magdalena Witczak
nauczyciel kontraktowy
w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

Staż pracy: 3 lata
Nauczane przedmioty: matematyka i informatyka
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014
Czas trwania: 2 lata 9 miesięcy
Cel stażu:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
• poszerzanie zakresu wiedzy
• doskonalenie własnych umiejętności
• doskonalenie warsztatu i metod pracy(§ 7, ust. 2, pkt. 1).
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia),
Udział w kursie "Jak zostać nauczycielem mianowanym?" IX/X 2014 Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego,

Zaświadczenie
2. Współpraca z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu, przygotowanie planu rozwoju zawodowego, ustalenie terminów spotkań z opiekunem IX 2014 Notatki, plan rozwoju zawodowego
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki Planowane ukończenie III 2015 Zaświadczenie

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu zawodowym
Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły
Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych dotyczących nauczania matematyki i informatyki Cały okres stażu Zaświadczenia/ potwierdzenia
5. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plansze, prezentacje multimedialne
Opracowywanie prac klasowych sprawdzianów, testów Cały okres stażu Materiały, pomoce dydaktyczne, plansze, prezentacje multimedialne.
6. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
Projektowanie i realizacja zajęć otwartych Cały okres stażu
Arkusze obserwacji, scenariusze
7. Udział w szkoleniu na egzaminatora Sprawdzianu Szóstoklasisty
Wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas szkolenia podczas sprawdzania egzaminów w codziennej pracy dydaktycznej X/XI 2015 Zaświadczenie
8. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp. Cały okres stażu Zebrane materiały
§ 7, ust.2, pkt.2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Praca na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły na Parcelkach Organizowanie i udział w akcjach charytaty-wnych organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach Cały okres stażu wg harmonogramu akcji Potwierdzenia, zdjęcia
2. Przygotowanie uroczystości szkolnych Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji aka¬demii szkolnych i różnorodnych imprez okolicznościowych według harmonogramu uroczystości szkolnych.
Przygotowywanie i wyświetlanie prezentacji w trakcie uroczystości
Pomoc przy obsłudze technicznej podczas uroczystości Cały okres stażu wg harmonogramu pracy szkoły Scenariusze, zdjęcia
3. Praca z uczniem zdolnym Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
Organizacja szkolnych konkursów matematycznych Cały okres stażu Sprawozdania, zdjęcia
4. Praca z uczniem o niskich możliwościach edukacyjnych Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną Cały okres stażu Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych Organizacja zajęć dla uczniów podczas ferii zimowych w szkole
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych i wyjść pozaszkolnych Ferie zimowe

Wg harmonogramu wycieczek i wyjść pozaszkolnych Zdjęcia, scenariusze zajęć
6. Realizacja bieżących zadań ogólnoszkolnych Cały okres stażu Potwierdzenia

§ 7, ust.2, pkt.3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach Wykorzystanie programów multimedialnych podczas lekcji matematyki i informatyki
Wykorzystanie tablicy multimedialnej, projektora w trakcie lekcji
Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera (np. prezentacji multimedialnych) Cały okres stażu Konspekty z przeprowadzonych lekcji, prezentacje multimedialne
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej przy prowadzeniu dziennika elektronicznego Systematyczne uzupełnianie dziennika elektronicznego
Współorganizacja szkoleń dla nauczycieli na temat prowadzenia dziennika elektronicznego
Pomoc wychowawcom w założeniu dziennika elektronicznego oddziału
Pomoc nauczycielom w prowadzeniu dziennika elektronicznego Cały okres stażu Dziennik elektroniczny
3. Publikowanie własnych prac Publikacja scenariuszy lekcji, testów w Internecie. Cały okres stażu Adres stron www.
4. Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem technik komputerowych Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera
Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
Drukowanie świadectw z użyciem odpowiedniego oprogramowania Cały okres stażu Wykonane dokumenty i prace

§ 7, ust.2, pkt.4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia.
Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin Cały okres stażu Zaświadczenia
2. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce (drzwi otwarte, zebrania.)
Wspólne rozmowy z nauczycielami diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Cały okres stażu Zapiski w dziennikach, notatki ze spotkań
3. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
Zapoznanie z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Opracowanie planu pracy podczas zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć dydaktyczno wyrównawczych Cały okres stażu Opracowane plany

§ 7, ust.2, pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Analiza Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty,
Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego Cały okres stażu Notatki, kserokopie dokumentów
2. Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły
Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
Analiza wewnątrzszkolnych dokumentów Cały okres stażu Notatki
3. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in
przedmiotowy zespół matematyczno – przyrodniczy
komisje egzaminacyjne powoływane w szkole
komisje konkursowe Cały okres stażu Potwierdzenia

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.