AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Urmańska, 2017-06-13
Skórcz

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego : Agnieszka Urmańska
ul. Myśliwska 17 83-220 Skórcz
Nazwa placówki: Zespół Szkół Publicznych w Skórczu
Zajmowane stanowisko: nauczyciel historii

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Planowana data zakończenia: 31. 05. 2012


§ 7 ust. 2, pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


Podejmowane w tym zakresie działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. VIII-IX 2009 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, przedłożenie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem.
IX 2009
Harmonogram współpracy.
3. Obserwacja zajęć przeprowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
• Obserwacja lekcji (2 w semestrze).Cały okres stażu

Konspekty lekcji.4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Przedstawienie konspektu, przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
Cały okres stażu Konspekty lekcji.


5. Przeprowadzenie lekcji otwartych.
• Przedstawienie konspektu , przeprowadzenie lekcji.
Cały okres stażu Konspekty lekcji.


6. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

• Kursy tematyczne , kursy kwalifikacyjne, warsztaty, szkoleniowe Rady Pedagogiczne,
• Aktywny udział w pracy zespołu humanistycznego, analiza osiągnięć uczniów,
• koordynowanie regionalnej ścieżki edukacyjnej oraz dziedzictwo kulturowe w regionie.
• Umieszczenie w planie pracy i realizacja treści ścieżek międzyprzedmiotowych.
• Opracowywanie scenariuszy i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych.
• Przygotowywanie i organizowanie konkursów tematycznych i przedmiotowych
• Ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie wychowania do życia w rodzinie
W ciągu stażu Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia, zaświadczenia,
Scenariusze wyakorzystujące nowo nabyte wiedzę
i umiejętności,
dokumentacja projektów.
7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy. • Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• Udoskonalanie planów pracy
• Tworzenie dostosowanych do zespołu klasowego planów wychowawczych.
W ciągu stażu

Zbiór materiałów.8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. • Wpisy w dziennikach lekcyjnych, dziennikach zajęć pozalekcyjnych i arkuszach ocen. W ciągu stażu
Dzienniki lekcyjne, arkusze ocen.

§7, ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Poznanie środowiska uczniowskiego.
• Obserwacja, zapoznanie z opiniami uczniów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, współtworzenie i przeprowadzenie ankiet. Cały okres stażu Notatki.
2. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych uwzględnieniem potrzeb uczniów.
• Udział uczniów w lokalnych uroczystościach i konkursach.
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
• Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego
• Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
• Organizacja wycieczek szkolnych, biwaków
z udziałem uczniów i rodziców.
• Przygotowanie uczniów, w ramach koła historyczno – regionalnego, do konkursów pozwalających odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym oraz historycznym zamieszkiwa-nego środowiska.
Według harmonogramu Potwierdzenia udziału, scenariusze uroczystości, podziękowania, dyplomy, zapisy
w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Prezentacje multimedialne.
3. Uaktywnienie środowiska szkolnego
i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
i cywilizacyjnych. • Udział w warsztatach i szkoleniach poświęconych problemom współczesnego świata.
• Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, bibliotekarzem i innymi nauczycielami przedmiotów w ramach organizacji uroczystości i rozwiązywania problemów wychowawczych
• Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
• Rozmowy indywidualne z uczniami, projekcja filmów profilaktycznych.
• Udział w akcjach społecznych organizowanych przez szkołę.
• Współpraca z Komendą Hufca ZHP, prowadzenie 8 Drużyny Harcerskiej „Leśne Duchy”
W ciągu stażu Potwierdzenia udziału w szkoleniach, wpisy w dzienniku.
4. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
Współpraca ze strukturami samorządowymi. • Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
• Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.
• Realizacja Programu Profilaktycznego Szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi, członek komisji dokonującej ewaluacji programu.

W ciągu stażu Plany dydaktyczne i wychowawczy,
dyplomy, wyróżnienia, nagrody, zaświadczenia o współpracy.


§7, ust.2, pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:


1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej
i informacyjnej.
• Udział w kursach, szkoleniach.
• Korzystanie z informacji i wskazówek nauczycieli informatyki W ciągu stażu Zaświadczenia
o ukończeniu kursów, szkoleń.
2. Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce szkolnej. • Przygotowywanie nowych narzędzi przydatnych do pracy
w szkole.
• Opracowanie dokumentacji, scenariuszy, zajęć, sprawdzianów, testów, tworzenie prezentacji multimedialnych. W ciągu stażu Sprawdziany, testy, dokumentacja szkolna, zaproszenia, dyplomy,
• Wykorzystanie zasobów portali edukacyj-nych i zasobów biblioteki szkolnej do doskonalenia pracy własnej.
Zestawy informacji do powielenia.
• Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji .

• Współpraca z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej działającym na terenie szkoły

W ciągu stażu
W ciągu stażu Materiały pomocnicze, karty pracy, prezentacje multimedialne.
§ 7, ust.2, pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:


1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy pedagogicznej.
Według harmonogramu Potwierdzenia udziału.
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.


3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. • Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami. Cały okres stażu Potwierdzenia, dokumentacja podjętych działań.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
• Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Cały okres stażu Opis rozwiązywanych problemów.
• Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych. Według potrzeb Ankiety.
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów mających trudnościami w nauce i o obniżonym poziomie intelektualnym. tworzenie programów pracy z tymi uczniami

• Wprowadzenie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.

• Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej jako słuchowiska materiałów ”Słowa wolności”

• Organizowanie zajęć „żywej lekcji historii”

• Organizowanie dla chętnych uczniów wycieczek o tematyce historycznej

• Redagowanie gazetki historycznej
Cały okres stażu

Dokumentacja obejmująca wymagania edukacyjne i programy pracy z uczniem
o obniżonym poziomie intelektualnym.


§7, ust.2, pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Przeanalizowanie aktów prawnych
i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli. • Udział w warsztatach, szkoleniach, zapoznawanie się z nowymi aktami prawnymi.
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu. Według harmonogramu Zaświadczenia, sprawozdania.
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Analiza podstawowych aktów prawnych. W ciągu stażu Wypisy
z obowiązujących aktów prawnych.
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • Udział w Radach Pedagogicznych i zebraniach zespołów przedmiotowych. W ciągu stażu Zapisy w protokołach.
• Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych. Plany wynikowe.
• Udział w pracach komisji egzaminacyjnych i konkursowych. W ciągu stażu Dokumentacja
z przebiegu.


Zatwierdzam do realizacji:


……………………………………… ……………………………………………..
Podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.